زندگی بشر با حیوانات بسیار خطرناک

بشر همیشه دوست داشته حیوانات بسیار خطرناک را رام نموده و از این حیوانات وحشی استفاده های مختلفی نماید و تا کنون هم توانسته است که این حیوانات وحشی را رام خود نماید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر زندگی بشر با حیوانات بسیار خطرناک را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : احـتــمالــا تمـــایلــی نداریـــد به حیواناتـی مثل مارهـــا، کوسه ها، خرس‌هـای قطـــبی و پلـنگــ‌ها نزدیـک شوید. اما افرادی در بخشــ‌هـــای مخــتلـف جهــان وجود دارند که از نشــستــن ترسنــاکـ‌ـتـــرین حیوانـــات دنـیا در حیـــاط خانه شان حس خاصـــی ندارنـد. این مداخلـات ساده بیـــشتر وقت‌ــها مشکـــلی پیـش نمــیـــ‌ـآورد. شاید انـــسان اصلــا نبایـد نگران ایــن حیوانــات وحشـــی باشـد.

پلـــنگ در بمـبئی

وقتی اســم پلــنـگ میـ‌ــآیـد احـــتـمالـا ذهـــنتــان به سمـــت یک جنگل وحشـی میــ‌ـــرود که ایـــن گربهـــ‌ـــهای وحشی به تنـــهایی در آن پرسـه میـ‌زنند. پس احــتمـــالـا شگــفت زده میــ‌ـــشوید اگـر بدانـیــد یکـی از پرجـــمعیت‌ـــتـــریــن شهــرهــای هنــد بیـشـــتـر از جنگل‌ـهای اطـــرافــش پلنــگ دارد. حداقـل ۳۵ پلــنــگ در پارک ملــی سانجـــای گانـدی در وسط بمــبئی زنـــدگـــی می کنــند. تعداد زیاد پلـنگــ‌ـها شاید نشـان دهـنـده تغییر رفتــار آن‌ــها از سبک زندگـــی انفرادی به زنـــدگی گروهی باشـد. ایـن پلنـــگ‌هـای شهـری همــیـشه در سازگاری با ساکــنـــان زنــدگی نکــرده انـــد، اما چون طرح هایی برای مدیــریـــت حوادث مربوط به درگیری انـــسان و پلـنــگ به کار گرفــتــه شده، احـتمــال خورده شدن توسط ایـن موجودات به حداقل رســیـده اســـت. به نظر می‌رســـد پلـــنگ‌هـــا شهر را دوست دارنــد و با خوردن لاشـــه حیوانـــات پیــری که در مزارع می میرنـد به آن خدمــت می‌کــننـــد.

خرس قطـــبی در هادسون

شهــر چرچـیل در ساحـل خلـیـج هادسون در کانادا یکی از معدود مکـانـ‌های روی زمــیــن اســت که تعداد خرســ‌ـهای قطــبـی از انسانـ‌ها بیشتـر اســـت. در ماهـــ‌ـهای زمـسـتــان، خرسـ‌های مهاجر دراین شهـــر راه می‌ـروند و همــیــشــه آرام نیسـتـــنـد. پس از برخورد چند نفـر با ایـن خرس‌ـها از فاصــلـه بســیار نزدیــک، برنامه هشــدار خرس قطـــبی راه انـدازی شد. هر جایــی که خطر آسـیــب زدن یا دیدن خرس قطـــبی وجود داشـتـه باشـــد ایــن سازمان مداخلـــه میـ‌ـــکند و بدون ایـــنکـه به آن‌ـها آسیــب بزنــد خرســـ‌ــهـــا را دور میـــ‌کنــد. نزدیکی خرســ‌ــها و انــسان برای هر دوی آن‌ـــها خطــرناک اسـت بنــابـرایــن اگـــر خرسی پافـــشاری کند به زنـــدان خرس‌ــهای قطــبی برده می‌ـشود. خرس‌ــهـا در آنـجـــا نگــهـداری می‌ــشوند تا زمـانـــی که یخــ‌ـــهـای دریا که خرسـ‌ـهـــا با تکـیه بر آنـها فک‌ها را شکـار میـــ‌کـنـــنــد دوباره منجمد شوند. سپـــس خرســ‌ها به سرزمـــین یخی خودشـــان بازگـــردانـده میـــ‌شوند.

خرس قهوه‌ـــای در ترکیـه

در «ریـزه» در ترکیـــه، خرســـ‌ــهای قهوه‌ـای با خوردن عســل کندو‌هـــا زنـــبورداران را دچــار مشکل کرده انــد. اما مردم محلـی به جای اینکـه خرســ‌ـها را از بیــن ببرند، کنـــدوهای خود را در جاهــایــی ایجـــاد میـ‌ــکـــنـــنــد که دسـترســی به آنـــ‌ـــهــا برای خرس‌ها دشوار باشـد، مثــل شکاف صخـره‌های بلـــند یا درز سنگ ها. این موضوع باعث شد برخی محـققـان نوعی کنـــدوی عســـل ضد خرس بســازنــد. آنــ‌ها برای ایـــن کار از سطــحوح بلنـــدی اســتفـاده میـ‌کنـنــد که روی تیرهـای بلـنـــدی قرار می‌ـگیــرد و دستــرسـی خرســـ‌ـها را دشوار میــ‌کــنــد. با این روش زنــبورداران ترکــیه و حتـی کشورهای دیـــگـــر میـــ‌ــتواننـــد کنـــدو‌ها و عسـل خود را بدون نگرانـــی مداخــله خرسـ‌ها حفــظ کننــد. ایــن نمونه خوبی از سازگــاری با حیوانات به جای آسیب زدن به آنهاســـت که بتوان بدون مشکـل در کنـارشـان زنــدگـی کرد.

اسب آبی در زیــمــبـابوه

اسب‌ـــهـای آبـــی با فک‌های بزرگ و قوانــین اجتمـــاعــی پیـچــیده‌ـای که دارنــد میـــ‌ــتواننـــد یکی از خطــرناکــ‌تریـــن حیوانات آفریـقا به شمـار بیـایند. امــا این موضوع نتوانـــسته مانـــع «کارن پائولیلو» در شناخت اسبـــ‌هــای آبی و اخــتـصـاص زندگـی خود به آنــ‌ـــهـا شود. او و شوهرش در برابر خشـــکـســـالـی شدیـــد، ناآرامی‌ــهای سیـــاسـی و محیـط زیست خشـن و دورافـــتـاده زیــمــبـابوه ایـــسـتــادنـــد و پنـــاهــگــاهـی برای اســـبـــ‌ــهـای آبی ایــجاد کردند. آنـــ‌ــها تا به امـــروز به طور خســـتگی ناپـــذیــری کار میـــ‌ــکــنـــنـد تا محیـط مناسبی برای اســـب هابــی آبـــی ایجـاد کننـــد، شکارچـــیان را از آنـ‌ــهـــا دور کننـد و حتی در دوران قحـــطی به آن‌هـا غذا دهـنــد. بدون ایـن افراد فداکـــار قطــعـا اسبــ‌ــهای آبــی نمـــیـ‌ــتوانسـتــنـد جان سالـــم به در ببــرند. پائولیلو دربـاره تجـــارب خودش میـــ‌ــنویسد از ایــنکــه یکـــبـــار اســـبـــ‌های آبـی به او حمـــلـه کرده انـــد و مجـــبور شده برای فرار بالای درخــت برود تا شخصـیـــت‌ــهای اسب‌ـهـای آبـی که بدون مداخله در طبـیــعـــت وحشیــشان به آنــ‌ها رسیـدگی میـــ‌ـکند. کار او نشان می‌دهـــد که حفـــظ تعــادل مراقـــبت از حیـــات وحش و احــتـــرام به مرز‌هـا امــکـــانپــذیر اســـت.

 

 

مار زنــگی در کانـــکـتیـــکــات

شاید انــتــظــارش را نداشـــته باشـیــد، امـــا مارهـــای زنــگی یکـــی از گونه های در معرض خطـر انـــقــراض هســتـند. بیـشـــتـــر مردم ترجـیـح میــ‌ـدهــند آنــ‌ـــها را بکــشند تا ایـنــکــه نگـــران باشنــد در اطـــرافشان بخزنـد و بچه‌ــها و حیواناتـشــان را نیش بزنند؛ بنابـرایـــن مارهای زنگی شانــس زیـادی برای بقـا ندارند. امـا در کانـــکـتیـــکات «داگ فریزر» و «ویلیام ریپل» که عاشـــق مار‌ـهـــا هستـــنـد کمـپینی برای نجـــات مارهای زنگـــی ایــجاد کرده انـــد. آن‌ها با آموزش مردم محلی و راه اندازی سیــسـتم رفـع حوادث مارهـای زنـــگـی، توانسته اند ساکنــان «گلاســتونبـری» را متقـــاعــد کننـد با مار‌ـــهــا رفـتار خوبی داشـته باشند و حتــی یک ذخـیره گاه اختصـاصی برای آن‌ها ایجاد کنـند. در حال حاضـر گلاســـتونبـــری در کانـکتـــیـکـــات یکی از معدود مکـــان هایی است که مارهــای زنگـی میـــ‌ــتواننــد در همــاهـنــگـی با انســان ها زنــدگی کنـــند.

 

ببر در موناپور

هند نه تنـــها محــل زنـــدگی پلنـــگـ‌ـهای شهری اسـت، بلکـه ببـرهـــای شهـری هم دارد. بسیـــاری از روستــاهــایی که ببر‌ــهـا تصـمــیم می‌ــگیرنــد در آن سکونت کنند مثل موناپور، حفاظـت کمـــی نســبــت به حملــات احتمـالی ببـــر‌هـــا دارنـد. با ایـن حال نه تنـــهــا به نظر نمیـــ‌ـــرسد روستـایــیـــان از وجود ایـــن گربه‌ـهای بزرگ ناراحــت باشنــد بلــکه قدردان آن‌ها هم هســـتنـد، چون احتـــمـــال مجـــروح یا کشته شدن انـسان توسط ببر‌هـــا بســـیـار کم اســـت، چون معمولا به انـــسان‌ــها حمـــله نمــی‌ــکــنـند و مزایـــای آنـ‌هـا از خطراتشـــان بیـشـتـر اســـت. گرازهای وحشـــی محصولات مزارع را از بیـــن می‌بـــرنـد، اما ببر‌ـهـا آن را میــ‌ـــخورنـد و محصولات کشاورزی را از شر آنــ‌هـــا حفــظ می‌کـــنـنــد.

 

گرگ در بنـــف

بنف یکـی از شهــرهـــای کانــاداست که اغـلـب می‌ــتوانـیــد گرگـــ‌ـهــا را در آن ببیــنید. در حالـی که مناطـق بسـیـاری در جهان وجود دارنــد که نمی‌ـــتوانــنـــد ایـــن موضوع را تحــمل کننـــد، اما بنـــف بخشـی از یک پارک ملــی اسـت. مسئولیـــن ایـــن پارک ملی اطمیـــنان داده انـــد که گرگ‌ــهــا و انـــسان‌هـــا میـ‌ـتواننـد بدون هیچ مشـــکـــلــی در کنار هم زندگـــی کنـنــد. وقتی گرگ‌هـــا شکــار میـــ‌کنـنـــد منـــاطق اطـرافـــشـان بســـته می‌ـــشود و بدون مداخله انــســانــ‌ــهـا میـــ‌ــتوانــنـــد از ضیافت خود لذت ببرنـد. گرگ‌ــها به جای تهدیـــد به چشـــم دارایــی دیـده می‌ــشوند و ایـــن نگـرش به جلوگیــری از درگـیری آن‌ها با انســـان کمک کرده اســت. شاید گرگــ‌ـهــا درک می‌ـکـــنــنـد که ناخوشاینــد نیــســـتــند و با وجود ایـنکه به انـسـانــ‌ها و حیوانات خانــگی بسـیـار نزدیــک میــ‌شوند به ندرت حادثهــ‌ـای رخ میـــ‌ـــدهـــد.

 

شیـر در ماسایــی مارا

جنــگـجویان ماسایی شیـــر‌ـهـــا را می‌ـــکــشـــتـند، چون وارد قلمــروی قبیــله آن‌ــها میــ‌ـــشدند و دامـ‌ها را از بیـن میـ‌ـــبـــردند. توسعه زمین و شکار غیـرقانونی، جمعیــت شیـر‌هـــا در معرض خطر قرار داده و سازمانــ‌ـهـــا با همــکـاری ماسـایی برای کاهش فشـــاری که روی جمـــعـیــت شیـــرها وجود دارد تلاش میـــ‌ـکــننــد. اکنون جنگــجویان ماســـایـــی تبدیل به نگـــهــبانـان شیــر شده انــد که از آنـــ‌ها حفاظت می‌کننـــد، نمونه DNA میـ‌ـگیرنــد و حرکــاتـشان را زیـر نظر دارند. این قاتلان شیـر که به نجات دهنـــدگـــان شیـر تبــدیــل شده اند از دام هایـشـــان به روش‌ـهای مختلفـــی حفــاظــت میـ‌کـنــند و فرهـــنگ باستــانی خود را با رویکـرد نوینی دنـــبــال میـ‌کـننـد: رابـــطـه همـزیســـتـــی با سلطـان جنگل.

 

کوسه‌هـــا در جزایـر سلیـــمـــان

دیدن هر روزه کوسهـ‌ــها چیز عادی نیسـت مگر اینــکــه ماهیگــیــری در جزایـــر سلـــیـمـان باشـــید. ایــن مردم قبـــیـــله‌ـــای در روند ماهیــگـــیری روزانه خود با کوسه‌ها مواجـــه می‌ـــشوند و در نزدیـکی آنـــ‌ـــهـــا شنـا می‌ــکنـنـــد. آنـ‌هــا از زبان بدن خود برای ارتـباط با کوسه‌ـها استـــفاده میـــ‌ــکـننـد و به کوسهـــ‌ــهــا می‌ـفــهماننــد که خطـــری برایشان ندارند و خوشمــزه نیسـتـــند تا کوسه‌ـها به آنـــ‌ـهــا حمــلــه نکـــنـــنــد. در واقع انـــســانــ‌ـها برای کوسهــ‌ها خطـــر بیشـــتـــری دارنـــد تا کوسه‌ــهـا برای انسـان‌. سوپ کوسه در بســیــاری از کشور‌ــهـا غذای پرطرفـداری است و منــجــر به منقـرض شدن برخی گونهـــ‌ــهای کوسه شده است.

زنبور در سراســـر جهان

زنبورداری یک همــکـاری شگفــت انگیـــز بین انـــســـان‌هــا و حیوانـات اســت که اغلب دست کم گرفـته می‌ــشود. یک نیش زنبورعـــسل کافـی اسـت تا منـــجـــر به آنافیـــلـاکــسـی و مرگ ناگــهانــی در برخی افــراد شود. حتـی کســـانی که واکنش آلرژیـک نداشـته باشـند هم میـــ‌ـــتواننـد توسط گروهی از زنـبورهای عصبـــانـی کشــتــه شوند. هزاران زنـبور در یک گروه وجود دارنـــد که نیششان میــ‌ــتوانـد تحــمل هر فرد عادی نســبــت به زهـــر زنبور را از بیـــن ببرد. با این حال انسان‌ها به زنبور‌هــا اعـــتمــاد می‌کنــنـــد و با نگـــهــداری از آنــ‌ها از عسـلـــشـان استفاده می‌ـکنـنـد. اما جای نگــرانی نیـســـت. مرگ در اثر نیش زنبور یا حتــی واکـــنش آلـــرژیک به آن بسیـار نادر است.

زندگی بشر با حیوانات بسیار خطرناک + تصاویر

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.