زنگ زدن گوش،سکسکه کردن و دیگر صداها در بدن چرا تولید می شود؟

بدن انسان در برابر بیشتر موارد صداهایی را تولید می نمایند ولی بیشتر این صداها برای افراد نامطلوب می باشد مثلا وزوز گوش برای برخی از افراد غیر قابل تحمل می باشد ولی همه این صدا ها که در بدن تولید می شود دلایل خاص خود را دارد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر زنگ زدن گوش،سکسکه کردن و دیگر صداها در بدن چرا تولید می شود؟ را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: بـا بالـا رفـتــن سن، هر سال بدن ما صداهــای عجـیـب و غریـــب بیشتـری تولید می کند و رفـــتـــه رفتـه به این صداها عادت می کنیــم. چنـیـن صداهــایــی که در هر لحـظه از شبـانه روز در نقطـــه ای از بدن ما ایــجاد می شوند می توانند آزار دهنده باشنــد.

ایــن صداهـــا انواع مخـــتـــلفـی دارنـد و با توجه به فراوانـــی آن ها نمـی توان مواردی که نشـــان از مشــکــلـــی جدی در بدن دارد را از موارد پیــش پا افتاده تشخــیـص داد. در ادامه این مطـلـــب می خواهــیــم شما را با ۱۲ نمونه از صداهایـی که بدن تولیـــد می کند و کاری که پس از شنـــیــدن آن ها باید بکنــید آشنــا خواهیــم کرد.

۱- صدای تق تق مفـــاصـل

اگر هنــگـــامـــی که از سر جای خود بلـــنــد می شوید صدایی مانــنــد صدای درست کردن ذرت بو داده حس می کنـــید، نباید در ایـن مورد نگـــران باشـید و تنها مشکل ایـن اسـت که دارید پیــر می شوید. تا زمــانــی که ایـن صدا با درد همــراه نباشـــد نبایــد نگـران چیزی باشـیـــد و ایـن موضوع کامــلــاً طبیـعـی است. مفـــاصـل ما ممـلو از یک مایـــع روان کنــنـــده به نام مایــع زلـالی یا مایـع مفــصلـــی هستنـــد .

هنگام بلنـــد شدن، حبــاب های هوایی که در درون ایـــن مایــع ایجاد شده می ترکـــند و صدای مورد نظر تولید می شود. ایـــن صدا مخـــصوصاً در گردن و شانـــه ها دیــده می شود زیــرا در این منـــاطـــق ساختـــار اســـتـــخوان شرایـــط مناسب تری برای این موضوع دارد. ایـــن صدا مخــصوصاً هنگامـی که قولنـج انگـــشـتان را می شکـنــید تولیـد می شود. این عادت نیز البـــته هیـــچ آســیبــی به انگشـتان وارد نمی کند.

۲- صدا دادن معده

معـــمولاً وقتـی صدای غرش معـــده شنــیــده می شود بسیاری آن را نشـــانه گرســـنگی می داننـد اما ایـــن موضوع تنها نیمی از ماجـراست. ایــن صدای غرش زمـانــی تولیـــد می شود که هوا و مایــعات از معــده بیـــرون فرســـتـاده می شوند. همـــیـن اتـفاق زمـانی که معده ما خالـــی باشــد نیـــز رخ خواهــد داد. اگــر هنـــگام داشتــن یبوست یا دل درد چنـیـــن صدایی را شنیـــدیـــد بدانیـد که دســتگــاه گوارش شمــا با مشکـل جدی روبرو شده اســـت.

۳- صدای باد در گوش

وقتـــی که سرتان را روی بالـش می گذاریــد ممکن است صدایـــی شبیـه صدای باد در گوش خود حس کنــیــد. این صدای پمپـاژ خون در رگ های گوش است. اگـر ایـــن صدا را هنـــگـــام نشســـتـــن یا ایسـتادن حس کردیـــد به احتـــمال فراوان دچار مشکل شده ایـــد. این موضوع می توان نشانـــد دهنـده عفونت یا آلرژی باشـد.

۴- خرناس کشـیـدن و نفــس نفس زدن در خواب

درســـت مانـــند خر و پف کردن، خرناس کشیــدن و نفـــس نفس زدن در هنـگــام خواب می توانـــد به دلــیل گرفـــتگـــی تنـفس در هنــگـــام خواب ایــجاد شود یا زمـانـی که مسـیـــر تنـفسـی شمــا به دلـیــل شیوه دراز کشیدن مسدود شده است. اگــر ایـــن مشکــل برای شما دردسرسـاز شده است بهتر اســـت به یک متخصص خواب مراجــعـــه نمـــایــید.

۵- سکـــسکـــه کردن

بدون شک سکسکـه کردن برای هر کسی پیـش آمده اســت امــا برخــی از افــراد به کررات دچار چنـــین حالت ناخوشایــنـــدی می شوند. سکــســـکــه کردن معــمولاً در اثـــر اســـپاســـم دیـــافراگــم ایجاد می شود. در این گونه موارد غرغره کردن مقداری عسل یا شکـــر در ترکیــب با کمی آب می توانــد اعصاب تحریــک شده را تسـکین دهــد. نگــه داشـــتن نفس نیز می توانـــد کمـک کنـنـــده باشـد.

۶- صدای سوت در بینـــی

گرفتگـی بیـــنی در اثـر آلرژی یا عفونت می تواند مسیـــر بینــی را مســدود کرده که باعث ایجــاد صدایی مانند سوت کشیـــدن در هنگام تنـــفس خواهد شد. اگر بعـــد از یک ضربه به سر دچار ایــن حالت شدیــد و برای مدتی بیـش از یک روز طول کشـیـــده و احســاس درد کردید باید موضوع را بسیار جدی بگـیــریـــد.

۷- زنـگ زدن گوش

این حالت که با نام وزوز کردن گوش ( tinnitus) نیز شنـــاختـــه می شود معـمولاً در افــراد مسن دیـده می شود. این صدا توسط یکی از ارگان های داخـلـــی گوش به نام کوچلیـا (cochlia) تولید می شود که معمولاض در اثر صداهــای بلـنـد، پیری یا عفونت های مزمـــن دچـار آسیب شده و چنـــیـــن صداهایی را تولید خواهــد کرد. برای ایـن مشـــکـــل درمــان های خانگـــی متعـددی وجود دارد اما در برخـــی از موارد بایـــد به پزشـــک مراجـــعه کرد. اگــر احســـاس خستـگی و بیـــحالـی همراه با گیجـی می کنیـد و این صداها را نیـــز می شنوید موضوع را بســیـــار جدی بگـــیریـــد.

۸- صدای تق تق فک

اگـــر هنگـام باز کردن دهان خود صدای تق تق بشـــنوید بدون شک دچـار وحشـــت خواهید شد امــا این موضوع بسیــار شایع اسـت. لولای دهان که به آن مفــصل گیـجـــگـاهی-فکی می گوینــد می تواند از تنـظـــیــم خارج شود امـــا معمولاً به سرعت به جای اصلی و درسـت خود باز خواهـــد گشـــت. اگر چنـیــن صدایی به طور مکـرر در فک شمــا ایجـاد شود و هنگـام صبــح دنـــدان درد داشته باشیـــد احتـمالاً به این دلیـل اســت که در خواب دنـدان قروچه می کنـید و با یک محافظ دهـــانـی مشـــکل شمــا حل خواهـــد شد.

۹- صدا در دسـتگـــاه تنـاســلـی زنــانــه

ایـــن صدا که شباهت خاصی به خارج شدن باد از مقـــعد دارد به دلـــیـل ایـنکــه هنـــگـام تحرک زیاد ماننـــد ورزش کردن، مقداری هوا در داخل بدن گرفـتـار می شود ایـــجاد می گردد. تولید ایـن صدا هیچ دلـیل بیولوژیکی ندارد و جای نگـــرانــی بابت آن نیســـت. اما اگـر این صدا با بوی بدی همراه است بایــد به پزشـک مراجـــعـــه کنــید.

۱۰- صدا دادن گلو

گاهـــی اوقات دهـــان خود را برای حرف زدن باز می کنـید و یک صدای ناخوشاینــد مانـــنــد خرد شدن یک چیز در گلوی شمــا ایـجــاد می شود. این صدا با آروغ زدن متـــفـاوت اسـت امـــا هر دو منشایی یکســـان دارند. تنـد غذا خوردن، آدامس جویدن و نوشیدنــی های گازدار باعث چنــین صدایـی خواهنـد شد. امــا اگر ایـــن صدا به طور متـــناوب و برای مدت طولانـی در گلوی شمـا ایــجاد شد و در بلعــیـــدن غذا مشکـل داشتـــیــد بایـد موضوع را جدی بگــیـریـد.

۱۱- جیر جیـر کردن مفـاصل

برخـلـاف تق تق کردن مفاصل، جیـــر جیر کردن مداوم مفــاصل موضوعی اســـت که بایـــد آن را جدی بگیریـد. با افزایــش سن، غضروفی که اطـراف مفاصــل وجود دارد تحـلــیل می رود که باعث تولیـد ایـــن صدا خواهد شد. چنـــیـــن صدایی می توانــد نشان دهـــنده ورم مفاصل و آرتـــروز نیز باشــد.

۱۲- صدای شبـــیــه نالـــه هنـــگام سرفــه

اگر سرفـه شما با صدایــی شبـــیـــه نالـه و خس خس کردن همـراه باشـد بدیـن معنــا خواهد بود که مســـیر تنــفس شمــا دچـار التهـــاب شده یا مسدود شده اســـت. ایــن حالت یکی از نشـانه های آسـم اســـت. ایـن صدا را جدی بگـــیـریــد.

زنگ زدن گوش،سکسکه کردن و دیگر صداها در بدن چرا تولید می شود؟

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.