زن جنایتکار با قرص برنج شوهرش را به قتل رساند

زن جاینکار که چند سال بود با یک مرد ازدواج کرده بود و آنها بچه دار نمی شدند زن با یک مردی دیگری رفیق شده و با رابطه جنسی داشت تا جایی که حس می نماید شوهرش مزاحم رابطه او و دوست پسرش می باشد و تصمیم گرفت او را به قتل برساند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر زن جنایتکار با قرص برنج شوهرش را به قتل رساند را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

۲۶ آذر سال ۹۳ پرونده مرگ مشکوک مرد جوان نوشهری در دســتورکار تیم جنـــایــی قرارگـــرفــت.مأـموران پس از بررسیـــ‌ـــهــای مقـــدماتــی پی بردند مرد جوان بهـــ‌ـــدلـیـــل مصرف چند قرص
بهــ‌طور مرموزی جان باختـه اسـت بنابـراین با دســتور بازپــرس کشــیـک، جسد برای تعیـیـــن علــتو زمـــان دقـیـق مرگ به پزشـــکــی قانونی انتــقال یافت. تا ایـــنکه پس از چند روزمــشخــص شد مرد جوان براثـرمـصـرف قرص برنج جان باختــه است.


زن خائن

از آنجــا که تحقـــیـــقات نشـان می‌داد قربــانی ماجــرا انگیـزه‌ـای برای مرگ خودخواستــه نداشته
کارآگـــاهـــان درنـــخـســتـــیــن گام‌ـهـــای تحـقــیــقـاتـــی همــسر قربـــانــی را برای بازجویی
به اداره آگاهی فراخواندنـد امــا وی خود را بی‌ـگنـاه دانـســت و گفــت: «من و شوهرم
در سال ۸۸ به عقـد هم درآمده و راهی خانــه بخـت شدیـــم. ما زندگــی خوبی داشــتیم
تا ایـنکــه شب حادثــه شوهرم گفت که حالش خوب نیـست و بعد هم قرص آموکسـیــ‌سـیــلیــن
و مفنامـــیــکـــ‌اسـیـد خورد وخوابیـد. امـــا بعـــد از چنــد ساعــت حالـــش بد شد که خیـلی سریـــع با خانوادهـ‌ــاش تمــاس گرفـتم و با کمـــک برادرش او را به بیــمــارستــان بردیـم که متأــســفانه جان سپرد».

با این حال کارآگــاهـــان که احتمــال می‌دادنـد زن جوان در مرگ مرموز شوهرش دخـالـت داشـــتــه باشـد،رفت و آمد‌هــای او را تحـت مراقــبت‌ـــهای نامـــحسوس قرار دادند تا ایـنــکــه به مدارکی دســت یافتـه و یقـیـن پیدا کردند او در ایــن توطئه جنایــی دست دارد.
جزئیات اعدام زن خائن

بدین ترتیـــب بازجوییــ‌هـای فنـی و تخصــصــی از متـهـــم آغاز شد تا ایــنکـه زن جوان سرانــجام
وقتـــی با مسـتـــندات غیـر قابـــل انـــکـار پلـــیــس روبهـ‌روشد به ناچار قتـــل شوهرش را پذیرقت
و پرده از راز جنـایت هولناک خانوادگـــی برداشـــت:«مدتـــی پس از عقد با شوهرم، به برادرش علاقهــ‌ـــمنــدشده و این عشق و علـاقه تا جایی پیش رفــت که در نهــایــت تصـــمیــم گرفتـــیم با ازمیان برداشتـن شوهرم، با هم ازدواج کنیم.
به همین خاطرپس ازطــراحـــی نقــشـهـ‌ـای، برادر شوهرم با قراردادن قرص برنـــج در روکش قرصـ‌ــهـــای آموکسیـــ‌سیــلیـن و مفنامـیـک‌اسیــد،
قرص‌هـــا را به من داد.بعـد هم به بهـانه‌ ایــنـکه قرص‌ـهـا برای بچهـــ‌دارشدن زودتــر مفـــیــد هستــند، آنـها را به شوهرم خوراندم که باعث مرگش شد».

بهــ‌ـــدنبـــال ایـــن اعتراف‌هــا، همـدســت او نیــز دستگـــیــر شد و به مشارکــت درقــتـل برادرش اعــتراف کرد.

بدیـــن ترتیــب زن خیانـــتـــکـــار به اتـــهـــام مبــاشــرت درقـتـــل و برادرشوهرش به اتهــام معاونت در قتـل عمــدی محاکمه شدند.تا ایــنـــکـه قضـــات دادگاه کیفـری اســتان مازندران با توجه به درخواست اولیـای دم، عروس جنــایتکار را به قصــاص و همدســـتـــ‌ــاش را به زندان محکوم کردند.
با اعــتـراض متهـــمان، پرونده برای رسیدگــی به دیوان عالی کشور فرســتاده شد که با تأییـــد حکمصادره و استیذان از رئیس قوه قضائیه، حکم برای اجـــرا به دادسرای نوشهر فرستاده شد.

در ایـــن میان افراد مختـــلـــف ازجـــمله معـتــمـــدان محـــلی و ریش سفیـدان با مراجــعه به اولیای دم سعی کردنـــد به هرشکــل ممکن رضـــایـت آنـــهـا را برای گذشت از قصاص جلـب کنـــند ولی با مخـالفت اولیای دم سرانجـــام با گذشــت ۴ سال ازجــنایـت، حکـم قصــاص اواخـرهفـتـه گذشتــه در زنـــدان نوشهر به اجـــرا در آمــد.

زن جنایتکار با قرص برنج شوهرش را به قتل رساند + تصاویر

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.