زن 37 ساله تبریزی قربانی اسید پاشی شوهرش شد

زن 37 ساله تبریزی به بیمارستان سوختگی در تبریز منتقل شد و دچار سوختگی اسید در دست و صورتش بود و وقتی پزشکان از این سوختگی سوال کردند زن تبریزی با همسرش دچار اختلاف در زندگی زناشویی خود بودند که مرد در حین دعوا اسید به چهره او پاشیده است در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر زن 37 ساله تبریزی قربانی اسید پاشی شوهرش شد را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: مدیر روابط عمومی بیـــمــارستــان سیـنا در تبریــز از سوختـگـــی یک خانـم ۳۷ سالـه به دلیل اســـید پاشی توسط همســرش خبـــر داد.جزئیاتی درباه اسـیـــدپــاشی توسط همـسـر در تبـــریـــز در ادامـــه آمـــده است
اســیدپاشی توسط همـــسر

نجـفـی‌ــزاده، مدیر روابـــط عمومی بیمارســتان سینـا در تبریز دربـاره جزیـیـات این حادثه گفت: مسئولانــبـیمارسـتــان سیــنا تبریـز با زن جوانی روبرو شدند که صورت، بخشـــی از دســـتـــ‌ـهـا و پاهایش دچــار سوختگــی شدید شده بود.

وی ادامـــه داد: این خانم که ۳۷ سال سن دارد با همــسرش دچـار اخـتـــلافات خانوادگـــی بوده و قصــدداشـــتـــه از او جدا شود، همــسرش حوالـــی عصر به منـــزل او مراجــعه کرده و پس از حضور خانـــم در جلوی درب منــزل محـــتویات ظرف حاوی اسـید را روی همـسـرش تخلیه می‌کـند.


اســـیـدپاشی توسط همــســر

مدیـر روابط عمومی بیمــارستـان سیــنا در تبریز گفت: بخشی از صورت، دستـــ‌ـها و پاهای ایــنـــخـــانم دچــار سوختگی شده است و با توجه به ایـــنکـــه موضوع به پلیس اطلاع داده شده،با تشـــکــیــل پرونده دستـگیــری این فرد در دستور کار قرار گرفتــه است.
اســیدپـــاشی توسط همـــسر در تبـــریـــز

وی ادامه داد: این خانم دچــار سوختـــگـــی ۱۵ درصـد شده و حال عمومیــ‌اشدر حال حاضــر خوب است و مراحــل درمـان همـچــنـان ادامـه دارد.

بیشتـــر بدانـیـداقـــدامی برای کنـــتــرل فروش اسید نمـــیـ‌شود/دادگـاه عامــلان اســـیــد‌پــاشـی بایـد علــنــی برگـزار شود.

جعــفر کوشا، وکیل پایـه یک دادگـــسـتری و کارشناس جرم در گفـتــ‌وگو با خبـــرنــگـــار ایلـنا درباره چراییافزایــش جرائمی مانــنـد اســـیـدپاشـــی در جامعـــه گفت: وقتی جامـــعه در ارتــباط با عامـــلــان اسیــد‌ـــپـاشـــی اقــداماتعـاجل و موثری نمــی‌ـــکند، ایـــن امر می‌توانـــد در استفـاده دیـگــران از اســـیـد به عنوان یک وسیـله برای انـتـــقام مهـــم باشـــد.همچنـــیـن با توجه به اینـکه اسـیـد نسـبت به سلاحــ‌های سرد مانــنـد چاقو راحتـــ‌تر تهیـــه و حمل آن آســـانــ‌ــتـر اســت، استــفـاده از آن بیـشــتــر میـ‌ـشود.

وی با بیان ایــنـــکـــه در مواردی که قصد اسیــد‌ــپاش انـــتقـام‌ـگــیـری‌ـســـت؛ برای اینکـه آن آسیب نمود بیشـــتــری داشـــتـــه باشـد،ـاز اسـید اســـتــفاده می‌کـنــد، تصریــح کرد: یکی از دلایــلـــی که امـروز این جرم در بین جوانــان شیوع پیـدا کرده،ـــجنــبه شهــرتــ‌ــطلبی آن اسـت و از آنــجا که پیـگــیـری‌ــهـــای موثری در ماجــرای اســیـــدپــاشی اصــفــهـــان نشـد، ایــن اقـدام شیوع بیــشتــری پیـدا کرد.

این وکیـــل پایــه یک دادگـسـتـــری و کارشـناس جرم تاکـید کرد: اگر جرائمی مانـــند اســـیدپـاشـــی زیـــاد میـ‌شود بهدلــیـل این اســـت که قانون در ایـن مورد موثر نیست، همـچـــنـــیـن فرهـــنـــگ‌ـسازی در ایـــن زمــیـنــه بســـیــار کمـــ‌ـــبوده استاز سوی دیگـر کنتـــرل در زمـیــنـه فروش اسـیــد صورت نگرفــتـــه و هر کســی به راحتی می‌تواند ایـن ماده را تهـیــه کنــد.معـتــقـــدم فروش اسیـــد باید کنــتـرل شود تا این ماده به راحتی در دســتـرس همــگــان نبــاشـد.
جرم اســیــدپــاشی

کوشا در پاسخ به این سوال که آیـــا موادی مانند اســـیــد که میـ‌تواند جامــعــه را تهدیــد کنـــد؛ مانند سلاحـسـرد نبایـــد دارای ممنوعیـت و محــدودیـتـــ‌ـــهایـی شود، گفـــت: به نظر نمیـ‌ـرسد؛ ممـنوعیـــت ایـــن نوع مواد موثرواقــع شود. ممکن است مواد یا ابزار دیــگــری نیز باشـــند که قانون‌ــگـذار آنـها را در نظر نگـرفــته باشــد و جرم با آنــهـــا شایـع شود.معتقـدم فرهـنــگـــ‌سـازی، آموزش، کارآمــدی قوانـیـــن و دادگـــستری قوی می‌ــتوانـــد پاسخـگوی ایـن منـازعات باشد.

وی افـزود: قانون اگـــرچه کم‌ــتـــاثیر نیــست، امـا نمـی‌ـــتوانـــد خیــلـــی موثر باشـد و مهم ایــن اســت که به نظــر میـ‌ـــآیـــد؛ـــدادگستری خصوصی در حال شکلـ‌گـیری است؛ به این معـنـــی که یک سری افـراد از آنجـایی که طریــق مجـامـعـقــانونی به نتیـــجــه مطــلوب نمیــ‌رســند، از همیـــنـ‌ـــرو خود اقـــدام میـ‌ــکنـنـد.

این وکیل پایه یک دادگـســتـــری و کارشنــاس جرم با بیــان اینــکـه اگر اسـیـدپـاشـی توسط فرد تکرار شود،طبـــق قانون مفــســـد‌ـــفی‌ـــالـارض محــسوب میـــ‌ـشود، خاطــرنـــشـــان کرد: البـــتـــه قانونی که در حال حاضر استـفـاده می‌ــشودمربوط به قبل از انقـلـاب اســت، امــا اگــر اسیدپــاشـــی در ملـــا‌ءعام و همراه با رعب و وحشت باشد می‌توانـــد مجـــازاتـــ‌هایــی مانند اعدام نیز داشـتــه باشـــد.

کوشا تاکـــیــد کرد: معتــقــدم باید مراحــل دادرسی و دادگــاهی عاملان اسیــد‌پاشی به اطلاع مردم برسـد،ـــحتـــی این نوع دادگــاهـ‌هـــا به صورت علـنــی برگزار شود. همچـــنـین در خصوص اجـــرای احکام بایــد قاطـعــانــه برخورد کنـــنــد تا کارآمـدی لازم را داشـتـــه باشــنــد.

زن 37 ساله تبریزی قربانی اسید پاشی شوهرش شد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.