زودانزالی مردان چیست و درمان با کرم و اسپری های بیحسی مانند لیدوکایین

زودانزالی مردان چیست و درمان با کرم و اسپری های بیحسی مانند لیدوکایین

انزال زودرس هنــگـــامــی رخ می دهد که مرد زودتر از هنـــگـــامــی که خودش یا همــسرش می خواهد، انـزال پیـدا کند. اگـــر انـزال گاهـی زودتـر از حد معمول رخ می دهد، نبـایـد نگــران بود اما اگـر همیشه زودتـر از زمانی که می خواهید اتفـاق می افتد؛ مثـــلا پیـــش از آنکـــه رابـــطه زنـاشویی را شروع کنـید یا مدت کوتاهــی پس از شروع آن، به انزال زودرس دچــار هستید…
انزال زودرس یک شکـــایت جنسـی شایع اســت. تخمـــین زده می شود یک مرد از هر ۳ مرد در زمــانی از زندگــی به این مشـــکل دچار می شود.
بررسـی ها نشـــان داده اند انـــزال زودرس در مردان جوان تر شایـع تر اسـت و با افزایش سن شیوع آن کاهـش پیـدا می کنــد. احـتمال افــزایـش تجربــه جنـــسی مرد و به دست آوردن توانایی بهـتــر برای کنترل انــزال باعـث بهـبود ایــن مشـــکل می شود.

زودانزالی مردان چیست و درمان با کرم و اسپری های بیحسی مانند لیدوکایین

برخی علـل روانــی و جســمی ممکــن اسـت در انــزال زودرس نقش داشته باشنـــد. گرچـــه ممـکـن است مردان از بیـــان ایـــنـــکه انزال زودرس دارند، خجـــالت بکشـنـد امـــا این عارضـه بســـیـــار شایـــع و قابل درمان اسـت و داروها، مشـاوره روانــی و آموختـــن تکنــیـک های جنــسی که انــزال را به تاخــیـر می اندازند، می توانــنـــد رابطه زنـــاشویی را بهبود بخـشـند. معمولا استـفاده از ترکــیبـی از روش های درمانی بهتـــرین نتـیــجـــه را دارد.

● نشــانه ها
نشـــانـه اصـــلـــی انــزال زودرس، وقوع انـزال پیـــش از زمــانـــی اســـت که مرد و همســـرش بخواهـــند و معـــمولا ایـن اتفــاق باعــث اســترس و ناراحتــی آن دو می شود. پزشـکان معمولا انـزال زودرس را به ۲ نوع اولیه (مادام العــمــر ) و ثانویه (اکـتـســابــی) تقـسیــم می کنـنـــد.
«انــجـــمن بیــن المـــلــلـــی پزشکــی جنــسی» انـزال زودرس اولیــه را ایـــن گونه تعریــف می کند: انـزال در همــه موارد در کمــتر از ? دقـــیقـــه پس از دخول رخ دهـــد و مرد در همــه موارد یا تقـریبا همه موارد، نتوانــد انزال خود را به تاخیر بینـدازد. ایــن وضعیـت باعث پیامدهــای عاطـفی منفـــی مانــند استرس، ناکــامی یا پرهـــیز از رابـطه زنـــاشویی می شود. انزال زودرس ثانویه نیــز همـیـن علایـــم را دارد و تفاوت مهـــم آن با نوع اولیــه ایـن است که در انزال زودرس ثانویه، مرد پیـــش از دچار شدن به این عارضــه، روابط زنـــاشویی رضایت بخشـــی داشتـه و مشکـل انــزال نداشـــته اســـت.

● نگـرانــی ها
اگر حس می کنیــد انـــزالــتـان خیـــلـــی زود رخ می دهـــد، بایـد با پزشـــک مشورت کنـــیـد. ممکـــن اســـت فکــر کنـیـد خودتان می توانـــیـــد از عهـده حل این مشـــکل بر آییــد، امــا ایــن تفــکــر درسـت نیست و فقــط درمـــان به دســـتـــیابـــی شما به روابـط زناشویی رضایـــت بخــش کمـــک می کند.

برای برخــی مردان، مشـــاوره با پزشـــکـی که به آنها اطمـــیــنــان دهد انـزال زودرســـی که گهـگـــاه اتـفاق می افـــتـد، عادی است یا ایـنــکـــه تصورشــان دربـــاره زودرس بودن انـــزال نادرســـت اســت، کافـی اســـت. به طور طبـیـــعـی زمــان میـانـگـیــن شروع رابـــطــه تا انـــزال بایـــد حدود ۵ دقـــیقــه باشـد.

● علت ها
علت دقیـــق انـزال زودرس معلوم نیست. زمـــانی تصور می شد فقط علــت روانی دارد، اما اکـــنون پزشکان می دانــند که علـل ایــجـــادکنــنده آن پیـــچـــیــده تر از ایـنــهاست و رابـــطـه متــقابل عوامــل روانی و زیســـتی باعث ایجاد ایـــن عارضه می شود. امـــا به نظـــر می رسد پای علل متعددی در میـان اســت:
علل روانــی: برخی پژوهشگـــران معــتقـدند تجــربه های جنـــسی اولیه فرد ممـکــن اســت الگویی را در او ایــجاد کنـد که تغیـیــر آن در زنــدگی بعــدی مشـــکـــل باشد، یعنــی فرد به اصـطـــلاح «شرطی» می شود. عوامــل دیـــگـــری که ممکـن اســت باعـــث انـــزال زودرس شوند، عبـارتنــد از:

اخـتلـال نعوظ: مردانـــی که نگـران رسیدن به نعوظ یا حفظ آن حین رابــطــه زناشویی هستنـــد، ممکن اســـت به سوی الگوی رفـتـــاری عجلـــه داشـتـــن برای رسیــدن به انـــزال گرایش پیـدا کنند و تغییر دادن ایــن عادت ممکـــن اســت مشکـل باشـد.

اضطـراب: بســـیاری از مردان دچار انزال زودرس، دارای مشــکـلـــات اضطــرابـــی هستــنـــد؛ چه اضطـــراب درباره کارکــرد جنســـی شان و چه اضــطـراب درباره چیزهـای دیگـــر.

مشــکــلـــات ارتباطــی: گاهـــی اخــتلاف ها و مشـکلات در رابــطه عاطفی میـان مرد و زن در ایـــجـاد انزال زودرس نقـش دارد.

علل زیــستــی یا جســـمی: برخــی از عوامل زیــستی باعـث انزال زودرس می شوند:
اخــتـــلـال های هورمونی
-اختلال در مواد شیـــمیـــایی انتـــقـال دهـنـده پیـام ها در مغــز یا ناقـــل های عصبــی
-برخـــی مشکـــلــات تیرویید
-الــتــهــاب و عفونت پروستـــات و پیـــشــابـــراه
-صفـات ارثـی
در موارد نادرتـــر، ممـکن است آســـیب های عصــبـــی ناشی از جراحــی یا ضربه ها و قطـــع مصـــرف برخـــی داروهایی که برای درمـان مشکـلات روانی مصــرف می شده اند، انـزال زودرس ایجاد کنند.

● عارضه ها
انزال زودرس باعـث ناراحتی و ناکــامی زن و شوهر و مانـع ارضــای آنهـــا می شود. در موارد شدیـــد، ممــکــن است به کلی روابط زناشویی آنــهـا را مخـــتل کنـد. گاهــی مشــکــل به قدری شدید است که مرد پیـــش از دخول، انـــزال پیــدا می کنـد و به کلـی اعتـمــاد به نفــســش را از دسـت می دهـــد. این وضعــیت باعث ناراحــتـــی همسـر مرد هم می شود، به خصوص اگر قصد باردار شدن داشـــته باشد.

● درمــانگــری جنـســـی
درمان انزال زودرس شامـل درمانـگری جنسـی، درمـان دارویی و روان درمـــانــی اســـت. در بسیــاری از مردان ترکـیــبی از این روش ها بهتـــریــن تاثیـــر را دارد. درمـانـگـری جنسی در برخـی موارد ممـکــن اســت شامـــل اقدام های ساده ای باشد؛

مثــلا تکـــرار رابطـه زناشویی زیـــرا در بار دوم، ممکــن است مرد بهــتـر بتوانـــد خود را کنـــتـرل کند. علـاوه بر این زن و مرد می توانند برای مدتــی از رابـطه جنسـی همـــراه با دخول صرف نظـــر کنـنـد و به سایر انواع آن بپـردازنـــد تا فشار و اســتـرسـی که در مواجـهـــه با همـســـر احـسـاس می شود، برطـــرف شود.

● دارودرمانـی
برخـی داروهای ضدافسردگـی و کرم های بی حســـی موضعی برای درمــان انزال زودرس به کار می روند. البـــته هیــچ کدام از ایــن داروها اخـتصاصـا برای این کار ساختــه نشـــده اند، اما پزشـکـان ممکـــن اســـت آنــهـا را، تجویز کنـنــد. پزشک ممـکـن اســت داروهای متــفاوت یا دوزهـای متفاوت دارو را امتــحان کنــد تا زمانی که تاثـــیــر مطلوب به دست آید.

● داروهای ضدافـــســـردگی
عارضه جانــبــی برخـــی داروهای ضدافســـردگی به تاخیرانــداختــن انـزال و ارگاســم اســت. پزشک ممکــن اســت از این عارضــه جانـــبــی خاص اســـتفاده کنــد تا انزال زودرس بیمـــار را درمــان کنــد. الـــبــتــه بایــد توجه داشــتـــه باشـیــد که ایـن داروها گاهی عوارض جانبـی ای مانـــنـد احــساس تهوع، خشکــی دهان، خواب آلودگـــی و کاهش میلـــ?ـجـــنســی هم دارنـد.
پزشک ممـکن است یکـی از داروهای ضدافسردگـــی «گروه مهــارکــننده انــتــخــابی بازجذب سروتونین» (ssri) مانـــند فلوکســتـیــن (پروزاک)، سرتـرالین (زولوفت) یا پاروکستـیـن (پاکسـیـل) را برای کمک به تاخــیـر انداختــن انـــزال تجویز کنـد و ممکن اســت ۱۰ روز طول بکشد تا ایـــن داروها تاثــیــر خود را نشان دهنــد.
اگــر ایــن داروها موثر واقــع نشـــدنــد، ممکــن اســـت پزشـــک داروی کلومیـپرامــین (آنارفـــرانیــل) از گروه داروهای «ضدافـسردگـــی سه حلـقـــه ای» را امتحان کنـد.
گاهـی لازم نیـســت ایــن داروها هر روز مصـــرف شوند تا از انزال زودرس پیـشگـیری شود. پزشـک ممـکــن است توصیـــه کنـد دوز پایینی از این داروها چنـــد ساعـــت پیـش از برقـراری روابــط زنـاشویی مصرف شود و همیـــن مقدار دارو برای رفـع انزال زودرس کافـــی باشد.
توجه داشــتــه باشـــیــد که داروهای ضدافــسردگـی در اصل برای درمان انـــزال زودرس شنــاختـه نشده?اند و در واقـــع از یک اثــر جانبی رایـج این داروها برای درمـان انـزال زودرس اســتــفـاده می شود بنـــابـرایــن بایـــد با پزشـــک درباره منافـع و زیان های مصرف آنهـــا برای درمـان مشـکل مشورت کرد.

● کرم های بی حسی موضعــی
کرم های بی حسی موضعـی ماننـد لیدوکاییـن یا پیـلوکایـــیـــن حس آلـــت را کاهـش می دهنـــد و ممـــکــن اسـت به تاخیــر انـــزال کمــک کننـــد. فرد بایـــد کرم را مدت کوتاهی پیش از آمیزش روی آلـت بزنــد و هنـگـــامـــی که احـــســـاس کرد به انـدازه کافی حس آلـــتـــش کاهــش یافــتـه اســت، آن را پاک کند.

برخـــی مردانـی که از این روش اســتفـاده می کنـــند، از کاهش لذت جنسی به علت کاهــش حس آلت می گویند. یک مشــکـــل دیگر ایــن اســـت که گرچه مرد پیــش از رابـطه زنـاشویی کرم را از روی آلــتـــش پاک می کنــد، اما ممــکـن است زن هم دچـــار کاهـش حس دســتگـاه تناســـلــی و لذت شود. در موارد نادری هم واکـــنش حساسیت به لیدوکایـین یا پیلوکایین رخ می دهــد.

● روان درمانی (درمـــان رفـــتـــاری شنــاختی)
ایــن شیوه که در واقــع نوعی گفــت وگودرمانــی و مشاوره اســـت، بر گفـــت وگوی روان درمانگر با مرد و همـســـرش دربـــاره روابـــط و تجربــه هایــشان متکـی اســت. ایـــن جلـسـه های گفت وگو به کاهش اضـــطـراب حین عمل کمک می کنــد و ممکـن است به یافــتـــن راه های موثری برای کنار آمدن با اسـترس و حل مشکــلـــات منــجـــر شود. در اغلـب موارد، ایـن شیوه به همراه دارودرمانـــی بیـشتـریـــن تاثـــیر را دارد.
ترجــمه: دکـــتر علی ملائکه
salamat.ir

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.