روشهای کاربردی برای زیاد شدن لذت جنسی در زوجین

لذت جنسی در رابطه عاشقانه بسیار مهم می باشد زوجین باید در کنار هم خوش بوده و از هم لذت ببرند چون مهم ترین کار در رابطه زناشویی رابطه جنسی داغ و پر حرارت می باشد در رابطه سکسی مرد دریافت می نماید و زن می بخشد و اینگونه یک سکس داغی خواهند داشت در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر روشهای کاربردی برای زیاد شدن لذت جنسی در زوجین را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : هــمان طور که قطـــب منفـــی آهن‌ربا قطب مثــبــت آهـنــ‌ــربای دیـگــر را جذب می‌ـــکــنـد، زوج به هنگــام پرداخــتــن به رابطه جنـــســی با نشــان دادن قطـبیت مخـــالف هم، باعـــث افزایــش جذابیـت،ــ‌ خواهش و لذت جنـسی می‌ـــشوند.

 

در رابطـه جنسی، دو قطب مخـــالـــف وجود دارد:‌ لذت بخـــشــیـــدن و لذت بردن،ـــ‌ وقتـــی یکی لذت میـ‌ــبخـشـــد و دیــگری لذت می‌ـــبــرد، لذت جنـــسی به سادگی ایـجاد میـ‌ــشود. در رابـطـه جنسی دو قطبـــی، طرفـیـــن به نوبت و به طور آگـاهانـه در قطــب‌ــهــای مخالف جابـه‌جـــا میـ‌شوند تا خواهــش و لذت را به اوج برســانـــنــد. در حالـی که یکی لذت می‌ـدهد، دیگـری لذت می‌ـبـــرد؛ و سپـس چرخه‌ عوض میــ‌ـــشود: اولی باز میـ‌ــایستـــد تا دومی لذت دریافـت کند.

ایــن رابـطه دو مرحــلـــه دارد:‌ ابتدا مرد دریافــت میـ‌ــکند و زن میـــ‌بـخــشد؛ سپــس مرد به لذت دادن و برآوردن نیـازهـای زن میــ‌پردازد و زن توجه‌ـاش را به بهـره‌بــردن معطوف میــ‌ــکــنـد. در مرحـــله‌ی اول رابطه جنســی دو قطـــبـــی،‌ مرد مقــدم بر هر چیز در پی لذت خود اسـت، مطمئناً دلـــش خواهان لذت بردن زن نیـز هســت، ‌ولی فعـــلـاً به آن توجهـی ندارد. در ایـن حالت،ـ‌ زن در قطب مخـالــف به سر برده،ــ‌ به فکر تحــریـــک مرد اســـت و انتظـار تحریــک شدن ندارد.

اما، در مرحلــه‌ـی دوم، نوبت به زن میــ‌رسد که دریافــت کند و مرد لذت ببخــشد. زن هر آنــچه می‌توانـستــه برای لذت دادن به مرد صرف کرده و حال زمان آن اســـت که لذت ببرد. به ایـــن طریق،ــ‌ هر دو آنچه را که می‌خواهند به دست می‌آورند.

ابـداع رابــطـه جنـسی به صورت دو قطبی

مرد دوست ندارد همیـــشــه بدون هیچ چشم‌داشتـی وقت طولانـــی‌ای را صرف پیـش نوازش شریک جنسیــ‌اش کنـد تا او را به ارگاســم برسانـد.

اگر مرد علـاقهــ‌ به پیــش نوازش همـــیشگــی ندارد، به دلیل اهمیـــت ندان به لذت زن نیـــست،ـــ‌ بلکـــه بنا به شرایطی اسـت که خود او دارد. تفـــاوت زمانی میــان تحــریـک‌ـــپـذیـری مرد با زن در برخـــی موارد مسئلهـ‌‌ـسـاز اسـت.

مر با توجه به خود و بدون پیــشـــ‌ـنوازش زن، باعث ایـــجـــاد مقاومت در زن میـ‌ـشود. انــتـظـــارهـای طولانـی نیز مرد را مستأصـــل میـــ‌ــکــنــد. اگر مرد ابـتـدا ارگـــاســم داشتـــه باشد، انرژی کافـی برای برآوردن نیـاز زن نخواهــد داشـت. بنـــابـــرایـن، در فقــدان مطـــلوبیـت، مرد علـــاقـه به نزدیکـــی را از دسـت میـ‌دهـد؛ زیــرا دیــگــر حاضر نیست آن زمــان طولانـی را صرف کنـد. به او حق هم باید داد. در انـــتهـــای یک روز کاری پرمشــغله، گاه واقـــعاً خستـــه و بیــ‌حوصله می‌شود. فکر این که باید تمام آن پیــش‌نوازشــ‌هــا را انجـــام دهـــد، به راســـتــی مأـیوس کنـــنده و از تحـــرک انــدازنده اســت.

البتـــه آن طرف قضـیــه، برای زن نیــز شرایـط مشـــابـــهـ‌ـای وجود دارد. زن نسـبت به نزدیکــی سرد می‌ــشود، زیـرا وقتـی مرد میـــ‌ــکوشد سریـــع به او ارگــاسم دهـد، مایــل نیســت با واکنـــش مثبـــت نداشــتن مرد را مســتـــأصـل کنـــد. به این علت، لذت رابــطــه جنـســی برایـــش کاهش میـ‌ــیــابــد و او علاقه‌اش را از دســت می‌ـدهد. در واقــع، رابطــه جنــســـی وقتی خوشایـند اســت که زن خود را ناگزیر به برانـــگیــختـــه شدن فوری نبـــیــند. او هیچـــگاه به درســتـی نمی‌داند چقدر طول خواهد کشــید و یا ایـــن بار رخ خواهـــد داد یا نه.

رابــطه جنسی دو قطبی راه حل مشـکل را به دســت می‌ــدهد و (همـــان طور که خواهــید دیـــد) مزایای بسیار دیــگــری نیز دارد. مرد به جای انـتــظار کشـیــدن و احساس حرمــان کردن، میــ‌ــتوانـــد ابـــتدا به کار خود بپـردازد و هرکاری که موجب برانگـــیخـــتــنـــش میــ‌شود انجام دهـــد. سپس وقتـی به آستــانه‌ی ارگـاســـم رسـیـــد، وقتـش رســیده متوقف شود و شروع به تحریک همسرش کند. در ایـــن مواقـع،ـــ‌ همــهــ‌ـــی پیــش‌ــنوازش‌ـــهـــایــی که زن نیــاز دارد به او میـــ‌ـــدهـد تا او ارگاسم را تجـــربــه کنــد. آنـگــاه خود نیز به ارگـاسـم می‌ـرســـد.

غالباً رابـطه جنســی دو قطــبـی با تحـریک مرد و رشـد خواهشـش برای رهـایی شروع می‌ـــشود و زن فقـــط از تحریـــک مرد و دیدن برانگیـــخـــتـگی او لذت می‌بـــرد.

زن همانـــنــد مرد تحریک نمی‌ـشود. هدف هم ایـــن نیـــست. او صرفاً شوهر را تحـریک می‌کـند. برای ایـن منظور نیــز میــ‌توانـــد به نوازش یا در آغوش گرفــتــن مرد بپردازد یا از شیوه‌ـــهـای دیگـــری اسـتفاده کنـــد. تمام کارهـــا برای ایجــاد برانـــگـیـختـــگـی در مرد اســـت. در ایـــن زمان، مرد در حال دریــافت کردن و لذت بردن است و زن در حال لذت بخــشـیدن به اوست.

بعـد از حدود پنـــج دقیـقـــه،‌ مرد که به اوج نزدیک شده و در مرزهـــای ارگـاسم به سر میـــ‌برد، علـامـــتــی به زن می‌دهد تا از تحـــریک بیـــشتـــر او باز ایـــســتـــد.

مرد آمادگی یافـته تمـام لذتی را که از زن برده به او بدهد. همـــچـنـــان که مرد به آهـــســتگـــی تحـریـک را شروع می‌ــکـــنــد، ‌زن می‌ــتواند بیاسـاید و به لذت بردن و احســاس کردن بدن خویش بپــردازد. این را به یاد بســـپـاریــد، مرد دو تا سه دقـــیقه برای برانگــیـخـــتـــه شدن نیــاز دارد، اما زن ده برابــرش را میــ‌خواهــد.

از نظـر علـــمی مرد دو تا سه دقـیـــقـه بیـشـــتـــر برای برانـگــیـخـــتـگی و به ارگاســـم رسیدن نیاز ندارد، ولی باید به خود یادآور شود زن به ده برابــر آن، یعـــنی بیـسـت تا سی‌ دقیـــقه وقت نیاز دارد.

عوض کردن قطــب‌هـا

در دفـــعـات اول، برای مرد متوقف شدن،ــ‌ عوض کردن قطـب‌ـــهـــا و به مرحلهـــ‌ــی دوم رفتــن بسیـــار سخــت به نظــر میــ‌رسد. به خصوص، هنــگامـــی که در مرحــلـــه‌ـــی اول به مقــاربــت پرداخته باشـــند، ممـکن اســـت به شدت تحریک شده باشـد. خوشبخـــتــانـه مرد نســبــت به نیـازهای همـسرش بسیار حسـاس اســت و وقتی حس کند زن برای تحــریک شدن و رسیـدن به ارگـاسم نیازمنــد خودداری اوست؛ کنـتـــرل مورد نیــاز را بر خود اعمــال میـــ‌ـــکند.

بیولوژی متــفـاوت زنــان و مردان باعث میــ‌ـــشود بعـد از ارگاســم تجــارب متـفـــاوتی داشته باشنــد. برانـگیـختــگـی زن بعد از ارگاسم حفـــظ می‌ــشود و حتی می‌ـتواند لذت بیــشــتـــری از مقــاربـت ببـرد. در این حالـت،ـــ‌ هورمون‌هـای لذتــ‌ــبخش زن در سطـح بالــایی باقی می‌مانـــنـد. مرد ایــن گونه نیـســت. او بلـــافـــاصلـه بعد از ارگـاسم برانـگـیـختگـیـــ‌ـــاش را از دست میـــ‌ــدهد و هورمون‌های لذتـ‌بـخـــشش بی‌ــدرنـگ پراکـــنــده و ناپـــدیــد می‌ــشوند. وقتی مرد کارش تمام شد،ـ‌ تمام شده اســـت.

اکنون بهـــتــر می‌توانیـد بفــهمـــید چرا تقـــدم ارگاســم زن بر مرد اهـمـــیت دارد. اگــر مرد ابــتـدا ارگاســم داشتـه باشــد، دیــگـــر انرژیـــ‌ــای برایـــش باقــی نمــی‌ــمـــاند تا زن را سیراب کنــد؛ اما زن پس از ارگـــاسـم داشــتن، چون همـــچـــنان برانگیـــخــته است،‌ هم به مرد ارگاسمـــش را میـــ‌ــدهد و هم خود از ادامــه یافـتـن مقـاربت، لذت بیــشـتـری میـــ‌ـــبـــرد.

روشهای کاربردی برای زیاد شدن لذت جنسی در زوجین

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.