ساک زدن آلت تناسلی مرد توسط همسرش و خوردن مایع منی از نظر شرعی چه حکمی دارد ؟

ساک زدن آلت تناسلی مرد توسط همسرش از نظر شرعی چه حکمی دارد ؟

ساک زدن آلت تناسلی مرد توسط همسرش و خوردن مایع منی از نظر شرعی

سوال : ایا در اسلــام خوردن الــت جنـــســی مرد توسط همـسرش اشکالــی دارد توضیح دهــید؟

پاسخ: خوردن آلت جنـســـی مرد توسط همسـرش اشـکال شرعی ندارد و حلال اســـت؛ ولی منی نجــس اسـت و خوردنش حرام است. ترشــحات دیگری که در موقع لذت بردن های جنسی از آلـت تنـاســلــی مرد یا زن بیــرون می آیـــد، پاک است؛ اما بنا به احـتیـــاط واجــب نبایــد خورده شود. این کار از کامــجویی های غیر متــعـــارف محــسوب می شود و بر زن واجب نیسـت که در این گونه موارد خواســـتـه شوهر را اجــابت کند. (آیـت الـلـــه مکارم شیرازی، بخشـــی از مســائل کثــیر الـــابتلـا، مسئله ۹۳)

سوال : آیا ساک زدن زن برای مرد کناه کبـــیــره اســت؟

پاســخ: ساک زدن زن برای شوهرش گنـاه نیســـت ولی نبایــد مایع خارج شده از آلــت را فرو برد و شایــســـتــه اســـت از ساک زدن خود داری شود. (آیــت الـلـــه مکـارم شیرازی، بخـشی از مســـائل کثیر الابتـــلـا، مسئله ۹۳)

سوال : خوردن واژن برای شوهر چه حکـمـــی دارد؟
پاســخ: مکیدن اعـــضای مخـتلــف زن و شوهر توسط همدیـگر اشــکال ندارد و جایز اســت. زن و شوهر می توانــند هر نوع لذتــی از همدیگر ببـرنـد. لیکـن بلــعیـــدن رطوباتـی که از بدن همـدیـــگر خارج می شود حرام اســت. ( امام خمــینــی، تحـریـر الوسیلــه، ج۲، کتاب الـــنــکـاح، مسأــله ۱۵، ص ۲۴۲ )

سوال : آیـــا مکیدن آلت تناسـلی زن و شوهر اشـــکال دارد؟
پاسخ: مکــیدن اعضاى تنـــاسلــى زن و شوهر و وارد کردن آلـت در دهان زن با رضایت همـــدیگـر در صورتی که باعـــث بیماری نشود، از نظـــر شرعی اشـکـــال ندارد. بلعیدن عمدی رطوباتــی که خارج می شود ،حرام اسـت. امـــا اگر زن راضی نبـــاشـــد، مرد نمی توانـــد زن را مجبور به مکیدن آلت تنــاســلی خود نمـاید. ( آیـــت الــلــه سیــســـتانــی، توضیـــح الــمسایـــل، م ۲۳۷۱)

هر چنـــد زن و شوهر به هر شکــلــی که مایل باشند،ـــمی توانـــند از یکـدیگـــر لذّـت جنـســی ببـرنــد، لیکــن بهـتــر اســت مرد و زن مؤمن از راه های متـعـــارف از همـــدیگــر لذت ببـرنـد. لذت بردن جنســـی از طریق مکـیدن و لیســـیدن آلــت همدیگر با کرامت زن و شوهر مؤمـن سازگار نیست.

هم چنـــین از نظــر پزشـکی باید مسـائل بهداشتـــی این نوع لذت بردن رعـایت شود، زیرا آلت تناسلى در معــرض ابتـلا به بیمــارى هاى پوستى و رشــد قارچ هاى مخـــتــلف مى باشد. برای لیســـیدن آلـت همدیگـر باید مطـــمئن باشـنـــد که ناراحــتــى پوستـى و دیگر بیمــارى ها وجود ندارد.

سوال : آیا ساک زدن توسط همـســـر با رعـایت بهداشـتی جایــز است؟

پاســـخ: ساک زدن توسط همسر با رعایت بهـداشتی شرعا جایز اسـت. ولی رطوبتی که از آلت ترشــح می کند نبــاید خورده شود.(۱)

بهــتر اســت از ساک زدن خود داری شود زیـــرا ممکــن اســـت منـشا بیـــماری گردد.

سوال : درخواست مکـرر شوهر برای خوردن آلت تناسلی

پاسـخ: این گونه اسـتمـــتــاع و لذت بردن از زن در اسلــام نهی شده اســت و مرد می تواند به صورت های مختـــلف از همـسـر خوذ تمتـــع و لذت جنـــسی ببـــرد.

شکـی نیسـت این امور برای برخـــی زنـــان خوشاینــد نیسـت و طبــیعی است که از انـــجام آن طفــره روند.

سوال : عمــل که بطور عمومی به ساک زدن معروف شده در صورت رضـایت کامل زن و شوهر ورعایت کامــل مسـائل بهـــداشـتـی چه حکمـــی دارد و آیا از مراجع محتـــرم تقـلـــیــد در این باره نظری وجود دارد؟

پاسخ: ساک زدن، اشکال شرعـی ندارد و حلـال است؛ ولی منـــی نجــس اسـت و خوردنــش حرام اســت و ترشــحــات دیگــری که در موقع لذت بردن های جنـــسـی از آلت تناسلـــی مرد یا زن بیــرون می آیـد، پاک اســـت؛ امــا بنـا به احتـــیـــاط واجـب نباید خورده شود. (۱)

از این قبـــیل کارها که با کرامــت انـــسـانـــی سازگــار نیـســـت، بهـــتـر است اجـتــنـــاب شود. (امــام خمیــنی، توضیــح الـــمـســائل، م ۸۷، ۱۴۱ و ۲۶۲۷)

امــا چند نکــتـه:
الـــف) هر زن زیرک و دور اندیشی می دانـد که امروزه مردان یا همــان شوهران در معــرض انواع و اقــسام تبـلیغــات با موضوع جنــسی هستــنـد. از هر کوی و برزنـــی شیوه های کامجویی جنسـی به سمــع و نظـر مردان می رسـد و اگر مردی خود را فاقد برخی لذت های جنـســـی حلال ببـــینـد، چه بسا خواهــان تجربه ان در جای دیگــر گردد. الــبـــته همـــه مردان این گونه نیســتنــد؛ ولی نمــی توان نقش تحریک زای گپ ها و جوک های جنسی رایج در میان مردان به عنوان کم ترین ابـــزار تحریک تا ابـزار های تحریک زای به مراتــب بالاتر (مانـنـد اینــتـرنـت فیلــم عکـــس کلـیپ و …) را نادیده گرفــت.

ب) در برخـــی موارد ناکـامــی جنسی هر چند از سوی مرد پذیرفـتــه می گردد؛ ولی به صورت ناهــشـیار در سایر رفـــتــار های او اثـر می گذارد. مرد ناکام مانــده ان گونه که باید و شاید از زندگــی مشترکش لذت نمـی برد و به بهانه های مخـتلف سعی در اعلــام نارضایتی خود از زنــدگی می نمـــاید.

ج) تلــقـین ذهـــنی در ترغیب یا تنــفر از این امور غیر متعـــارف بسـیار مؤثر اسـت و شما می توانید در صورت صلــاحــدید خود به تلـقین مثـــبت این امور به عنوان رفــتار اسـتـــحکـام بخش اصل زندگــی نمایید. این عمـــل یا سایر اعمال مشـابه فراتـر از یک رفتـــار جنـــسی یک رفـــتار اســتوار کنــنده پایه های زنـدگــی محسوب می گردنـد.

د) بهداشت انـدام تناسلی بسیار در این روابــط مهـم است و در صورت اقدام به این عمل بهتر اســـت نکـات بهـــداشـتی رعایت گردد. ناگـــفـتـه نمـاند برخـــی وسایل جنـســی ماننــد کانــدوم های ویژه برای این رفتــار جنــسی وجود دارد.

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.