ساک زدن آلت تناسلی مرد توسط همسرش و خوردن مایع منی از نظر شرعی چه حکمی دارد ؟

ساک زدن آلت تناسلی مرد توسط همسرش از نظر شرعی چه حکمی دارد ؟

ساک زدن آلت تناسلی مرد توسط همسرش و خوردن مایع منی از نظر شرعی

سوال : ايا در اسلــام خوردن الــت جنـــســي مرد توسط همـسرش اشكالــي دارد توضيح دهــيد؟

پاسخ: خوردن آلت جنـســـي مرد توسط همسـرش اشـکال شرعی ندارد و حلال اســـت؛ ولی منی نجــس اسـت و خوردنش حرام است. ترشــحات دیگری که در موقع لذت بردن های جنسی از آلـت تنـاســلــی مرد یا زن بیــرون می آیـــد، پاک است؛ اما بنا به احـتیـــاط واجــب نبایــد خورده شود. این کار از کامــجویی های غیر متــعـــارف محــسوب می شود و بر زن واجب نیسـت که در این گونه موارد خواســـتـه شوهر را اجــابت کند. (آیـت الـلـــه مکارم شیرازی، بخشـــی از مســائل کثــیر الـــابتلـا، مسئله 93)

سوال : آیا ساک زدن زن برای مرد کناه کبـــیــره اســت؟

پاســخ: ساک زدن زن برای شوهرش گنـاه نیســـت ولی نبایــد مایع خارج شده از آلــت را فرو برد و شایــســـتــه اســـت از ساک زدن خود داری شود. (آیــت الـلـــه مکـارم شیرازی، بخـشی از مســـائل کثیر الابتـــلـا، مسئله 93)

سوال : خوردن واژن برای شوهر چه حکـمـــی دارد؟
پاســخ: مکیدن اعـــضای مخـتلــف زن و شوهر توسط همدیـگر اشــکال ندارد و جایز اســت. زن و شوهر می توانــند هر نوع لذتــی از همدیگر ببـرنـد. لیکـن بلــعیـــدن رطوباتـی که از بدن همـدیـــگر خارج می شود حرام اســت. ( امام خمــینــی، تحـریـر الوسیلــه، ج2، کتاب الـــنــکـاح، مسأــله 15، ص 242 )

سوال : آیـــا مکيدن آلت تناسـلي زن و شوهر اشـــکال دارد؟
پاسخ: مکــيدن اعضاى تنـــاسلــى زن و شوهر و وارد كردن آلـت در دهان زن با رضايت همـــديگـر در صورتي که باعـــث بيماري نشود، از نظـــر شرعي اشـکـــال ندارد. بلعيدن عمدي رطوباتــي که خارج مي شود ،حرام اسـت. امـــا اگر زن راضي نبـــاشـــد، مرد نمي توانـــد زن را مجبور به مکيدن آلت تنــاســلي خود نمـايد. ( آیـــت الــلــه سیــســـتانــی، توضیـــح الــمسایـــل، م 2371)

هر چنـــد زن و شوهر به هر شکــلــي که مايل باشند،ـــمي توانـــند از يکـديگـــر لذّـت جنـســي ببـرنــد، ليکــن بهـتــر اســت مرد و زن مؤمن از راه هاي متـعـــارف از همـــديگــر لذت ببـرنـد. لذت بردن جنســـي از طريق مکـيدن و ليســـيدن آلــت همديگر با کرامت زن و شوهر مؤمـن سازگار نيست.

هم چنـــين از نظــر پزشـکي بايد مسـائل بهداشتـــي اين نوع لذت بردن رعـايت شود، زيرا آلت تناسلى در معــرض ابتـلا به بيمــارى هاى پوستى و رشــد قارچ هاى مخـــتــلف مى باشد. براي ليســـيدن آلـت همديگـر بايد مطـــمئن باشـنـــد که ناراحــتــى پوستـى و ديگر بيمــارى ها وجود ندارد.

سوال : آیا ساک زدن توسط همـســـر با رعـایت بهداشـتی جایــز است؟

پاســـخ: ساک زدن توسط همسر با رعایت بهـداشتی شرعا جایز اسـت. ولی رطوبتی که از آلت ترشــح می کند نبــاید خورده شود.(1)

بهــتر اســت از ساک زدن خود داری شود زیـــرا ممکــن اســـت منـشا بیـــماری گردد.

سوال : درخواست مکـرر شوهر برای خوردن آلت تناسلی

پاسـخ: اين گونه اسـتمـــتــاع و لذت بردن از زن در اسلــام نهي شده اســت و مرد مي تواند به صورت های مختـــلف از همـسـر خوذ تمتـــع و لذت جنـــسي ببـــرد.

شكـي نيسـت اين امور براي برخـــي زنـــان خوشاينــد نيسـت و طبــيعي است كه از انـــجام آن طفــره روند.

سوال : عمــل که بطور عمومی به ساک زدن معروف شده در صورت رضـایت کامل زن و شوهر ورعایت کامــل مسـائل بهـــداشـتـی چه حکمـــی دارد و آیا از مراجع محتـــرم تقـلـــیــد در این باره نظری وجود دارد؟

پاسخ: ساک زدن، اشکال شرعـی ندارد و حلـال است؛ ولی منـــی نجــس اسـت و خوردنــش حرام اســت و ترشــحــات دیگــری که در موقع لذت بردن های جنـــسـی از آلت تناسلـــی مرد یا زن بیــرون می آیـد، پاک اســـت؛ امــا بنـا به احتـــیـــاط واجـب نباید خورده شود. (1)

از این قبـــیل کارها که با کرامــت انـــسـانـــی سازگــار نیـســـت، بهـــتـر است اجـتــنـــاب شود. (امــام خمیــنی، توضیــح الـــمـســائل، م 87، 141 و 2627)

امــا چند نكــتـه:
الـــف) هر زن زيرك و دور انديشي مي دانـد كه امروزه مردان يا همــان شوهران در معــرض انواع و اقــسام تبـليغــات با موضوع جنــسي هستــنـد. از هر كوي و برزنـــي شيوه هاي كامجويي جنسـي به سمــع و نظـر مردان مي رسـد و اگر مردي خود را فاقد برخي لذت هاي جنـســـي حلال ببـــينـد، چه بسا خواهــان تجربه ان در جاي ديگــر گردد. الــبـــته همـــه مردان اين گونه نيســتنــد؛ ولي نمــي توان نقش تحريك زاي گپ ها و جوك هاي جنسي رايج در ميان مردان به عنوان كم ترين ابـــزار تحريك تا ابـزار هاي تحريك زاي به مراتــب بالاتر (مانـنـد اينــتـرنـت فيلــم عكـــس كلـيپ و …) را ناديده گرفــت.

ب) در برخـــي موارد ناكـامــي جنسي هر چند از سوي مرد پذيرفـتــه مي گردد؛ ولي به صورت ناهــشـيار در ساير رفـــتــار هاي او اثـر مي گذارد. مرد ناكام مانــده ان گونه كه بايد و شايد از زندگــي مشتركش لذت نمـي برد و به بهانه هاي مخـتلف سعي در اعلــام نارضايتي خود از زنــدگي مي نمـــايد.

ج) تلــقـين ذهـــني در ترغيب يا تنــفر از اين امور غير متعـــارف بسـيار مؤثر اسـت و شما مي توانيد در صورت صلــاحــديد خود به تلـقين مثـــبت اين امور به عنوان رفــتار اسـتـــحكـام بخش اصل زندگــي نماييد. اين عمـــل يا ساير اعمال مشـابه فراتـر از يك رفتـــار جنـــسي يك رفـــتار اســتوار كنــنده پايه هاي زنـدگــي محسوب مي گردنـد.

د) بهداشت انـدام تناسلي بسيار در اين روابــط مهـم است و در صورت اقدام به اين عمل بهتر اســـت نكـات بهـــداشـتي رعايت گردد. ناگـــفـتـه نمـاند برخـــي وسايل جنـســي ماننــد كانــدوم هاي ويژه براي اين رفتــار جنــسي وجود دارد.

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.