ست کردن رنگ لباس های مردانه با رنگ های شاد در خیابان

لباس های مردانه را می توانید با رنگ های ترکیبی ست نمایید تا خوش تیپ تر باشید ست نمودن لباس های تابستانی مردانه کمی برای آقایان مشکل می باشد شما آقایان خوش تیپ می توانید از رنگ بندی این تصاویر استفاده نموده و جذاب تر از همیشه نیز در تابستان به نظر برسید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر ست کردن رنگ لباس های مردانه با رنگ های شاد در خیابان را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

تــرکیب رنگ لبـاس های مردانـه

چرخه رنگ ساده ترین راه برای تشـخـیص چگونگــی ترکـــیب رنگ هاست. ست کردن رنـــگ لبـاس به اندازه ظاهر و انـــدازه لباس دارای اهــمــیـت اســت. برای ساده کردن دانــش انــتــخـاب رنــگ بایـــد با چرخــه رنگ آشـــنــا باشید. ایــن ها قوانـینی هستنـــد که توسط طراحـان و کارشـــنـاسان مد تعیـــیــن شده انــد. در این زمـیـــنـــه بایـد رنگـــی را انتـخاب کنــید که به رنگ پوستـــتان می آیـــد و استایل تان را تکـــمـــیل می کنــد و در خور منــاسبــتـی باشد که می خواهید بروید.


ست کردن رنگ لبـــاس به انـدازه ظاهر و انــدازه لباس دارای اهمـیــت است.

چرخه رنگ در لباس چیست؟

در چرخــه رنگ ها ۱۲ رنـگ اصلـــی و ۲ رنـگ سیـاه و سفـید وجود دارد که از ترکیـب ایـــن دو رنگ خاکـــســتـــری بوجود می آید. این ۱۲ رنـگ که از ترکیب سیـاه و سفـید بوجود آمـده انــد می توانـنـد مشـــتقـــات نامحـدودی تحــت عنوان چرخــه رنگ برای لبـــاس ها ایـــجـاد کنـــنــد. بیـــشتـر رنگ لباس ها در واقـــع شکـــل خاموش رنگ اصلـی هســتــنــد که می توان با اضافه کردن سفــیـــد آن را روشن تر و با اضافــه کردن سیــاه تیره تر کرد.


برای این که بدانـــیـــد چه رنگ هایــی با هم ست می شوند بایــد سه ۳ بخـــش چرخه رنـگ ها را
بشنــاســیـــد.

رنـــگ های اولیه

قرمـــز

زرد

آبی

قرمـــز، زرد و آبـی تنــها رنگ هایـــی هســـتند که با ترکـیب هیـــچ رنگــی به دست نمــی آینـــد. ایـــن ها قوی ترین رنگ هایی هستنـــد که برای چشــم ها تند و زنــنده می باشند. ایــن رنــگ ها شاید تنـد باشــنـد امـا چشـــمـــگـــیــر هســتنـد ولی بایــد به روش درســـتـی انـــتخاب شوند. وقتـی در فروشگـــاه های لباس چشـــم تان به کت زرد، لبـــاس قرمــز یا ژاکت چرم آبی خورد حتی اگر علاقه زیادی به رنـگ های زرد، قرمــز یا آبـی داشـــته باشـــیـد هم نبایـد آن ها را بخـرید. سعـــی کنید از ایـــن رنگ ها برای لباس های جزئی تر و کوچک تر (مثـــل کراوات یا شال)اسـتـــفاده کنـــیـد.


قرمــز، زرد و آبی تنها رنـگ هایـی هستـــنـد که با ترکیب هیچ رنـــگی به دســت نمــی آینـد.

رنـــگ های ثانویه:

سبز

نارنجـــی

بنفــش

ایـــن رنگ ها از ترکـــیب دو رنــگ اصــلی بوجود آمـده انـــد. ترکــیب زرد و آبــی = سبـــز، ترکــیـب قرمز و زرد = نارنجــی، و ترکیـب قرمــز و نارنــجی = بنفـــش. رنــگ های ثانویه درســـت در نقطـــه مقـابـــل رنــگ های اولیــه قرار دارنـد. بنـابرایـــن این ها رنـگ های مکـــمل هســتـند.

ترکیــب رنــگ های مکــمـــل معـمولا برجــســتـــه تر و قابـل ملــاحظــه تر هســتــنــد. بزرگ تریــن اشتباه در انـــتــخــاب رنـــگ لبـــاس ست کردن دو لبـاس با رنگ های مکمــل است. با این تصور که این دو رنگ همدیـگــر را تکمـــیــل می کنـــنــد. شلوار آبـــی هرگـز با ژاکت نارنجـی خوب نمی شود. یا کفش قرمـز مناســـب کت و شلوار سبز نیسـت.

بهـــترین راه برای اسـتــفـــاده از رنــگ های مکـــمل این اســت که از آن در جزئیات اسـتــفــاده کنیــد. به عنوان مثـال کفش سبــز را با بند کفـش قرمــز ست کنـــیـــد. یا اگر کت پشــمی آبـی دارید از دستـمـال جیــب نارنـجی اســتـــفاده کنیـد. یا لباس بنفـش را با دکـــمـه های زرد ست کنــید.ترکـیب رنگ لبــاس های مردانه زیبـا و جذاب تمـــام این ها به نظر ساده و جزئی می آیند امـــا اگــر کاملــا رعـــایت شوند ظاهـری بی نظیــر از شمــا می سازنـــد.


ترکـــیــب رنگ های مکمـل معــمولا برجسته تر و قابــل ملاحـــظه تر هستنـد.

رنگ های ترکیـبـــی:

قرمز – بنــفش

قرمز – نارنــجی

زرد – نارنـــجـــی

زرد – سبز

آبـی – سبز

آبـــی – بنـفـــش

کلــیــد تشکـیل یک اسـتــایـــل منــاســب شنـــاخـــت رنگ های ترکــیبــی اســت که به رنگ های مرتبــه سوم نیز معــروف هســتـــنــد. این ها طیـف هایی از رنگ های اولیه یا رنـگ های ثانویه نیـــسـتند بلـکه هر کدام قدرت و تاثـیــر خودشـان را دارنـد.ترکیـــب رنــگ لباس های مردانه زیـــبـــا هســـتــنـــد اگـر به این رنـــگ ها فکر می کنــید آیا ترجــیح می دهیـد شلوار زرد بخــریـــد یا شلوار زرد – نارنـــجی؟ یا آیا ژاکـت بنــفش می خریـد یا آبـــی – بنفـــش؟


از آن جا که این رنــگ ها زیـــاد قوی نیـسـتــنــدراحت تر می توان آن ها را با لبــاس های دیـگر داخـل کمدتـــان ست کرد.

چگونه لبـاس های رنــگی بپوشیـــم؟

یک مرد برای استـــایـل لباس بایـــد به چنـد عامـل توجه کنــد: نسـبـــت ها، اندازه، پارچه، کیفــیـت و ترکیب رنگ. ترکیـــب رنـــگ برای آقایانــی که می خواهـنــد در هر مناســـبــت و موقعــیتـی بهـــترین ظاهر را داشـتـــه باشـــند بسیـــار ضروری اســـت. قانون ۳ رنـــگ می گوید مردهـا نبایـد در آن واحـــد بیــش تر از ۳ رنگ در لبـــاس های شان به کار ببـــرنــد.

بیــشــتـر مردم از ۳ طرح رنگ اصـلـی که بهتــریـــن راه برای ترکیـب رنـــگ ها و جلوگیـری از اشـتبـاه در ترکیـب رنـــگ هاســت اســـتفــاده می کنــنــد. این ۳ طرح: رنگ های مکـــمل، رنگ های سه تای و رنگ های مشــابــه هســـتـنــد.

رنـــگ های مکــمــل در لبــاس مردانــه

این رنـــگ ها کامــلـا متـضاد یکدیــگر هسـتــنـــد که ترکیبــی چشمگــیــر و جذاب ایـــجـــاد می کنـنـــد. همانطور که در قسمت های بالاتر توضیح دادم بهـــتـــرین روش برای به کار بردن رنگ های مکمــل ایـــن است که لباس غالـب را یک رنگ انـتــخاب کنیـــد و جزئیات کوچک تر و لوازم جانـــبـی را در رنـــگ دیـگــر.


این رنگ ها کامـلـــا متضـــاد یکدیــگـــر هستـــند که ترکـیبی چشـــمگیــر و جذاب ایـجــاد می کننـــد.

رنـــگ های سه گانـــه در لباس مردانه

در چرخـــه رنگ ها رنـگ های تنـــالــیـته (رنـــگ های هم راستـا که در یک خط قرار می گیرند) می توانند یک طرح سه تایــی ایــجاد کنـند. این می تواند شکل متـــعـادلــی از تضـاد رنـگ ها ایجـــاد کنــد. طرح رنـگ های سه تایـی برای مواقـعـی که می خواهـــیــد لبــاس سه تکه بپوشیــد مناســـب است. یا زمـــانــی که می خواهیـد از چنـــد تا لوازم جانـبـی اسـتفــاده کنــید و در کنـار آن تعادل رنــگ رضایـت بخــشــی داشـــتـه باشــیــد.


طرح رنگ های سه تایـــی برای مواقـــعــی که می خواهیــد لباس سه تکه بپوشیــد منــاسب اســت.

در چرخه رنـــگ ها، رنــگ های مشــابه مجـاور یکـــدیــگـــر قرار گرفته اند. این طرح برای ترکـیـــب لبـــاس های رسـمی کاربرد دارد زمـــانی که میهـمان ها به کراوات مشــکی محـدود نشـده باشـند.

ترکـــیـــب رنــگ لبـــاس های مردانه در محیــط کار نباید بیـــش از حد خنـــثـــی و کسل کنـــنده باشـد. برای لبـــاس محل کار به عنوان مثال سعی کنیــد کت و شلوار خاکستـری با لوازم جانـبی آبی یا قرمـز کبود استفـاده کنید.

ترکـیـب رنگ لباس های مردانـــه در محیـط کار نباید بیـش از حد خنثـی و کسـل کننــده باشد.

ترکـــیب رنــگ لباس های رسمـــی

یکــی از بهـــتـرین رنــگ ها برای لباس های رسمـی رنـگ شتری اسـت.بهترین ترکیــب رنگ لباس های مردانـه هســتـــند ترکـیــب شتری و قهوه ای با رنـــگ های آبـی و قرمـز کبودی یک دست لباس شیــک و جذاب ایــجـــاد می کنــد.


یکی از بهتریـــن رنگ ها برای لباس های رسمی رنگ شتری اســـت.

برای لباس های غیر رسمــی می توان از رنگ های زیــادی اســتـــفـــاده کرد. به عنوان مثال رنگ های روشن مثـل نارنجی و سبز. بهتریــن ترکیب رنـــگ لبـاس های مردانـــه هستنــد برای تابستـــان جین آبـــی با تیشرت نارنـــجـــی و کفش ورزشــی سفیـد بپوشیـد.

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.