سخنان گهربار و احادیت برگزیده امام حسین (ع)

مجموعه ای از سخنان گهربار و احادیت برگزیده امام حسین (ع) را برای شما عزیزان در سایت دانستن قرار داده ایم این حدیث ها سخنان گهربار امام حسین می باشند که می توانید در طول زندگی خود همه را سرمشق زندگیتان قرار دهید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر سخنان گهربار و احادیت برگزیده امام حسین (ع) را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

احادیث امام حسین(ع)
1- قالـــَ الاْمامُ سيد الـشـهــداء أبُوعَبْـــدِ الـلــّـــهــِ الْـــحــُـسـَيْـــن(عَــلـَــيْه الــسلـــام) : إنـّــَ قَوْمـــاً عَـبَدُوا اللـــهَ رَغـــْـــبَـــةً فَــتــِــلْـكَ عِبـــادَـةُ التـــّـــُـجـــارِ، وَ إنّـــَ قَوْماً عَــبَدُوا الـلهـَ رَـــهْـــبــَـــةً فَـتـــِلْكَ عِـبـــادَةُ الــْــعَــبــْـــيدِ، وَ إنـّــَ قَوْماً عَبَدُوا اللــهــَ شُكْـــراً فَتـــِـلـــْـــكـــَ عِبـــادَةٌ الـْـأحـــْـرارِ، وَ هِيَ أفْــضـــَلــُ الـــْعِــبادَــةِ.([1])

حضرت امام حسـين (علـــيه السلـــام) فرمود: همـانا عدّـــه اى خداوند متـعال را به جهت طمـع و آرزوى بهـــشـــت عبـادت مى كنــند كه آن يك معـــامـــلــه و تجارت خواهـد بود و عدّــه اى ديگر از روى ترس خداوند را عبـــادت و ستــايش مى كننـــد كه همـــانـند عبادت و اطـاعت نوكر از اربـــاب باشد و طائفه اى هم به عنوان شكر و سپــاس از روى معـــرفت، خداوند متــعـال را عبادت و ستايش مى نماينــد; و اين نوع، عبادت آزادگـان است كه بهترين عبادات مى باشد.

2- قالَ(عليه السـلـام): إنّـــَ أجْوَدَ النـــّــاســِ مَــنـــْ أعْــطــى مَـنْ لا يَــرْــجـُوهُ، وَ إنَّ أعــْفــَى الـــنّـــاســِ مَـنـــْ عَفـــى عَـنـْ قُـدْــرَــة، وَ إنـــَّ أَوْصـَلَ النــّـاســِ مَنــْ وَصَــلَ مَـــنْ قَـطــَعَـهــُ.([2])
فرمود: همانا سخــاوتمـنـــدتـرين مردم آن كســـى است كه كمـــك نمايد به كسى كه اميدى به وى نداشــتـــه است. و بخـــشـــنــده ترين افراد آن شخصـى اســت كه ـ نســبت به ظلم ديگـرى با آن كه توان انــتقام دارد ـ گذشـت نمــايد.
صله رحـــم كنـنـــده ترين مردم و ديد و بازديد كننــده نسـبـت به خويشــان، آن كسى ست كه صلـــه رحـــم نمايد با كســـى كه با او قطع رابـــطـه كرده است.

3- قيلـــَ: مَـا الـْـــفَضـــْـلـــُ؟ قالــَ (عليه الـــسلـــام): مُـــلـــْـكُ الـلّـِـسانـــِ، وَ بَـــذْلُ الـاْـــحْسـانــِ، قيلَ: فَـمـــَـا النّـَقْـــصُ؟ قالـَ: الــتّـَــكـَـــلـّـُـــفُ لِمـا لا يُـعـنــيكـــَ.([3])
از حضـرت سؤال شد كرامـــت و فضـيلت انســان در چيست؟
در پاســخ فرمود: كنـــتــرل و در اختيار داشـتـن زبـان و سخـاوت داشـتـــن، سؤال شد نقــص انســان در چيست؟ فرمود: خود را وا داشتــن بر آنچـــه كه مفــيد و سودمـــنــد نبــاشد.

4- قالــَ(عليه الســـلام): الـنّاسـُ عَـبــيدُـــالـدّــُنْــيا، وَ الـدّــينـُ لَعِــبـــٌ عَــلـى ألـــْسـِنَتــِـــهِــمـــْ، يَحُوطُونَهُ ما دارَـــتـــْ بِهــِ مَعـائِشَــهُــمْ، فَإذا مُـــحِــصُّوا بِـالــْـــبــَـلــاء قَـلَّ الـدّــَــيّــانــُونَ.([4])
فرمود: افراد جامـعــه بنده و تابع دنيا هسـتــند و مذهب، بازيچه زبانشان گرديده است و براى إمــرار معــاش خود، دين را محور قرار داده انـــد و سنگ اسلــام را به سينـه مى زنند.
پس اگر بلـــائى همــاننـــد خطر ـ مقام و رياســت، جان، مال، فرزند و موقعــيّــت، … ـ انــســـان را تهديد كنـد، خواهــى ديد كه دين داران واقـعى كمـياب خواهند شد.

5- قالَ(عليه الـســلام): إنَّ الْـمـــُـــؤْمـــِــنــَ لا يُـسىءُ وَ لا يَـــعـْــتَذِـــرُ، وَ الْـــمُــنــافِــقـــُ كُـــلّـــَ يَوْم يُســىءُ وَ يَــعْــتــَذِـــرُ.([5])
ضمن فرمايشـى فرمود: همانـا شخـص مؤمن خلـــاف و كار زشــت انـجــام نمى دهـــد و عذرخواهـــى هم نمـى كنـــد. ولى فرد منــافـــق هر روز مرتـكـــب خلـــاف و كارهــاى زشـــت مى گردد و هميشــه عذرخواهــى مى نمـايد.

6- قالَ(علـيه الــسلــام): إعْــمـَـــلْ عَمَلـــَ رَجـــُل يَـعْـــلَــمُ أنـّه مأخُوذٌ بِـالاْـــجــْـرامـِ، مُجْــزى بِـــالـاْـحـــْســانِ.([6])
فرمود: كارهـــا و أمور خود را هماننـــد كســى تنــظــيم كن و انجــام ده كه مى داند و مطـــمئن اســت كه در صورت خلاف تحت تعـــقيب قرار مى گيرد و مجـازات خواهــد شد. و در صورتى كه كارهـايش صحــيح باشد پاداش خواهد گرفـــت.

7- قالَ(علـــيه الـــســلـــام): عِـبادالــلـهــِ! لا تَشْـــتَـغـِــلُوا بِــالـــدّــُــنْيا، فَإـنّـَ الـْقــَبــْرَ بَيْـــتـُ الــْـــعَــمَـــلــِ، فَـــاعـْـمـَـلـُوا وَ لا تَـغـــْـــعـُـلـُوا.([7])
فرمود: اى بندگــان خدا، خود را مشـغول و سرگرم دنـيا و تجــمــّــلـات آن قرار ندهـيد كه همـــانــا قبر، خانـه اى است كه تنهـا عمل صالــح در آن مفـيد و نجات بخـش مى باشد، پس مواظب باشيد كه غفلت نكـــنــيد.

8- قالـَ(عليه الـســلـام): لا تَـــقـــُولَـنّــَ فى أخيكَ الْمـــُؤمـِنــِ إذا تَوارى عَـــنـْــكـــَ إلـاّ مِـثْـلــَ ماتـُـــحـــِبُّ أنـــْ يَــقـــُولَ فيكَ إذا تَوارَــيْـــتـــَ عَنـــْـــهــُ.([8])
فرمود: سخنى كه ناراحت كنـنـــده باشـــد پشــت سر دوست و برادر خود مگو، مگــر آن كه دوست داشـــته باشـى كه همان سخـــن پشـــت سر خودت گفتــه شود.

9- قالَ(علـــيه السلـــام): يا بُنَـىـّـَ! إيّـاكـــَ وَظــُـــلْمَ مَــنْ لايَــجِـــدُ عَلـَــيْكـــَ ناصِـراً إلـــاّ الــلهَ.([9])
فرمود: بپرهـيز از ظلـــم و آزار رساندن نسـبـــت به كسى كه ياورى غير از خداوند متــعال نمى يابـد.

10- قالـــَ(عليه الســـلــام): إنّي لا أري الْمـَوْتَ إلاّ سَـــعـــادَـة، وَ لاَ الْـحَياةَ مَـعـــَ الظـــّالـِمينَ إلــاّ بَرَمــاً.([10])
فرمود: به درســتــى كه من از مرگ نمــى هراســم و آن را جز سعـــادت نمى بينـــم; و زندگـى با ستمگران و ظالــمان را عار و ننگ مى شناســم.

11- قالَ(عليه الـســلام): مَنــْ لَـبِـســـَ ثَوْباً يُـشْـــهِــرُــهـُ كَساهُ اللـــهـُ يَوْمـَ الْـقـِــيامـَـةِ ثَوْبــاً مِنَ الـــنّـــارِ.([11])
فرمود: هركـس لبــاس شهـــرت و انـگشت نما از هر جهــت بپوشد، خداوند او را در روز قيامت لباســى از آتــش مى پوشانـــد.

12- قالَ(علــيه الـــسلام): أنـــَا قَـتـــيلـُ الْــعَـــبـَرَــةِ، لايَـــذْـكـــُرُنى مُؤْــمـــِـنـــٌ إلـاّ اِـسْــتــَعْـبـَرَ.([12])
فرمود: من كشـــته گريه ها و اشــك ها هســتــم، هيچ مؤمنـى مرا ياد نمـى كنـــد مگر آن كه عبـرت گرفـتــه و اشك هايش جارى خواهـد شد.

13- قالَ(عليه الـســلام): لَوْ شَــتــَـــمـَنى رَـجُـــلـٌ فى هذِـــهـِ الـــاُْـذُــنــِ، وَ أَوْمى إلىـَ الْيُـمـْــنى، وَ اعـــْــتـَـذَرَ لى فىـــِ الـاْـــُــخــْــرى لَـقـَـبِلـــْتــُ ذلـــِـــكــَ مِــنـْــهـُ، وَ ذلِكـــَ أَــنّـــَ أَـــميرَ الـــْمــُــؤْـــمــِـنينَ (عليه الـــسلام) حَــدّـَـثَنـى أَــنّـَهـــُ سَــمـِـعَ جَدّى رَسـُولَ الــلهِ (صلى اللـــه علــيه وآلـــه)يَــقُولُ: لا يَـرِــدُ الـْـحَوْضـــَ مَنـْ لَمـــْ يَقــْـــبَلـِ الــْـعــُذرَ مِنـــْ مُحِقّــٍ أَوْ مُبْطـــِــل.([13])
فرمود: چنـانچه با گوش خود بشــنوم كه شخــصـــى مرا دشنــام مى دهـد و سپس معـذرت خواهـــى او را بفـــهــمـم، از او مى پذيرم و گذشت مى نمـــايم، چون كه پدرم امـيرالمؤمــنين علـىـّ (علـــيه الســـلام) از جدّـــم رسول خدا (صلـى الـــلـه علــيه وآله وسلم) روايت نمود: كسـى كه پوزش و عذرخواهــى ديگران را نپذيرد، بر حوض كوثر وارد نخواهـد شد.

14- قيلـَ لِـلـْــحـــُــسَـــيْــنِ بن علـىّ(علـــيه الســـلــام): مَـنـْ أعـْظــَـمُ الـــنّـــاســـِ قَـــدْـراً؟
قالَ: مَنـْ لَمْ يُبــالِ الدّــُـنــْيا فى يَدَـيْ مَــنْ كانـَــتــْ.([14])
از حضرت سؤال شد: با شخصيّت ترين افـراد چه كســى اســت؟
در جواب فرمود: آن كسى اسـت كه اهـــميّـت ندهـــد كه دنــيا در دست چه كسى مى باشد.

15- قالـــَ(عليه السـلــام): مَنـــْ عَـبَدَـاللهَ حَـــقـّـــَ عِبـــادَتـــِـهِ، آتـــاهُ الــلهـُ فَوْقَ أمانـيهِ وَ كِـــفـايَـــتِـــهـِ.([15])
فرمود: هركـــس خداوند متعــال را با صداقت و خلوص، عبـادت و پرسـتـــش نمـايد; خداى متـعـال او را به بهــتـرين آرزوهايش مى رســـانــد و امور زنــدگيش را تأـمين مى نمايد.

16- قالـــَ(علـــيه السلـام): احْذَرُوا كَثـــْرَةَ الـــْحَلْـــفـــِ، فِإنـَّـــهـــُ يَحـــْـلــِفـــُ الرّـــَجـُلـُ لِـــعـَلـــَـــل أرَـبَـعَ: إمـّا لِــمــَـــهـانَة يَجِدُــهـــا في نَفْــسِــهـِ، تَـحـــُثُّهـــُ عَلـى الـضـّـَراعـــَةِ إلى تَــصـــْـــديقِ النـّــاسـِ إيّـاهــُ. وَ إمّـا لِــعـــَــىّ في الــْــمـَنْـطـــِـقـِ، فَــيَــتـــّـــَخـــِـذُ الاْــيْــمانـــَ حَـشْواً وَصــِـــلَــةً لِــكــَلـــامـِـهـــِ. وَ إمــّــا لِــتــُهـْمَة عَرَـفَـهـا مِــنَ النّـــاسِ لَهُ، فَـــيَرى أَـــنّــَهُـمــْ لايَــقـْبَــلُونَ قَوْلَهُ إلاّ بِـالـــْـيَمـينـــِ. وَ إمـّــا لاِـــرْـسالـــِـهِ لِــســـانَهــُ مِنْ غَـــيْرِ تَــثْــبيت.([16])

فرمود: خود را از قسم و سوگند برهــانـــيد كه همانا انـسان به جهـت يكـى از چهار علّت سوگنـــد ياد مى كنــد: در خود احـســـاس سسـتــى و كمـبود دارد، به طورى كه مردم به او بى اعتـماد شده انـد، پس براى جلب توجّـه مردم كه او را تصـديق و تأــييد كنـــند، سوگند مى خورد.

و يا آن كه گفتــارش معـيوب و به دور از حقـــيقـت اســـت و مى خواهـــد با سوگنــد، سخن خود را تقويت و جبران كنـد و يا در بين مردم متــّهم اسـت به دروغ و بى اعتـمـــادى پس مى خواهــد با سوگند و قســم خوردن جبـران ضعـف نمـايد يا آن كه سخنان و گفـتـارش متزلزل است ـ هر زمان به نوعى سخن مى گويد ـ و زبانـش به سوگنـد عادت كرده اسـت.

17- قالـــَ(علـــيه الـســـلام): أيّـُـــمـا إثْـــنــَـــيْنِ جَــرى بَــيْـنــَــهـُـــمـــا كَلـــامـــٌ، فَـطــَـــلـِـبـــَ أَـــحـَـدُهـُـمـــا رِـــضَــى الـــاْخَرِ، كانــَ سابِـقَـهُ إلــىـــَ الْـــجَــنـــّـــةِ.([17])
فرمود: چنـانـچــه دو نفــر با يكديگـر نزاع و اخـتلــاف نماينــد و يكى از آن دو نفر، در صلـــح و آشـتـى پيشـــقـــدم شود، همــان شخص سبـــقــت گيرنـــده، جلوتر از ديگرى به بهشــت وارد مى شود.

18- قالَ(علــيه الســـلــام): وَ اعــْلَمـُوا إنـــّـــَ حَوائِجـــَ النّــاسِ إلَيْكُمــْ مِـنْ نِعَـــمـِ الـــله عَلـَيْكُمْ، فَلا تَمــيلـُوا النّــِـــعـــَــمـَ فَـــتـــَحــَوَّـــلـَ نَـــقِــمــاً.([18])
فرمود: توجّه داشـتــه باشيد كه احـــتـياج و مراجــعه مردم به شمــا از نعمـت هاى الـهى اسـت، پس نســـبـت به نعــمــت ها روى، بر نگردانــيد; وگرنه به نقــمــت و بلـــا گرفتـــار خواهد شد.

19- قالَ(علـيه الـــسلام): يَــا ابــْنَ آدَـــم! اُـذْـــكـــُرْ مَصـْرَعــَـكـــَ وَ مَضـــْجـَــعَـــكـــَ بَيْـنـَ يَدَـــي الـــلـهـــِ، تَـــشْهـَــدُ جَوارِحـُكـــَ عَـــلــَــيْــكـــَ يَوْمَ تَزِلُّ فيهـــِ الــْأــقـْـــدام.([19])
فرمود: اى فرزنـــد آدم، بياد آور لحظـــات مرگ و خواب گاه خود را در قبــر، همـچـــنين بياد آور كه در پيشگــاه خداوند قرار خواهى گرفـــت و اعضاء و جوارحت بر علــيه تو شهـادت خواهـــنــد داد، در آن روزى كه قدم ها لرزان و لغـزان مى باشــد.

20- قالَ(عليه الــسلام): مُــجالَســـَةُ أهـــْــلِ الدّــِنـاءَةِ شَـرّـٌ، وَ مُــجالَـســَــةُ أهْــلــِ الــْـــفـِســـْــقـِ ريبــَــةٌ.([20])
فرمود: همنــشـينى با اشخاص پست و رذل سبب شرّ و بد يخـتــى خواهـد گشـت; و همـنـشـينــى و مجالســـت با معــصيت كاران موجب شكــّ و بدبـينى خواهـــد شد.

21- قالَ(علـــيه الــسلـــام): إنــّـَ اللــهـَ خَلـَـقَ الـــدُّــنْــيا لِـلـْـبـَـلـــاءِ، وَ خَلـــَقــَ أهــْــلــَهـا لِـلــْفـَناءِ.([21])
فرمود: به درسـتـــى كه خداوند متــعال دنيا ـ و اموال آن ـ را براى آزمـــايش افراد آفــريده اسـت.

سخنان گهربار و احادیت برگزیده امام حسین (ع)

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.