سر درد ارگاسم یا سر درد جنسی چگونه درمان می شود

سردرد جنسی در بین بسیاری از زنان متداول می باشد این نوع سردرد چند ساعت طول می کشد تا بهتر شود با علت و درمان سر دردهای جنسی آشنا شوید تا بیشتر بتوانید این درد درمان نموده و در زندگی روزمره خود دچار مشکل نشوید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر سر درد ارگاسم یا سر درد جنسی چگونه درمان می شود را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: بـرخی از افراد در هنــگام برقراری رابـطـــه جنـســی دچار سردرد می شوند که این موضوع باعث آزار آن ها می شود. به هیـچ وجه نبایـد به راحتــی از کنـــار ایــن گونه سردردهـا رد شوید.

علـل و راه حل سردردهــای جنســـی

سردرد جنـسی چیـــســت ؟

سردرد جنـسی سردردی است که قبـل و یا در زمان برقـــراری رابطه جنــســـی اتــفـاق میافتـــد ٬ در زمــان به ارگـــاســم رسـیـــدن و یا فقـــط بعد از برقـــراری رابـــطــه جنـســی . اغلب درد در پشـــت سر است ٬منطقه اکـــسیـــپــیـتـال (منطقه درک بیـــنــایــی ) ٬ و یا ممکـنـــه ماننــد میگـــرن سردرد در یک طرف سر باشد و یا تمـام سر . ممکنــه درد مبـهمی باشــد و یا درد بسـیـار وحشــتناک . سردرد در زمان ارگـــاســم اغلب به درد چاقو تشــبـــیه شده اسـت .

انواع سردرد های جنسی

1.سردرد مقاربـتـــی

2.سردرد های جنــســی

3.سردرد ارگـاسـم

سردرد در زمان رابــطـــه جنـــســی نوع اول :سردرد خفیف همـزمان با آغاز رابطه

این سردرد جنســـی نسبتـــا خفیـف fairly mild اسـت و به محض شروع رابـــطـه آغــاز می شود. ایـن نوع سردرد باعــث دردی می شود که روی گردنـــتان هم تاثــیـر گذار است. با وجودیکه می توانــد آزار دهنــده باشـد ولی جدی نیـــســـت. به گفته دکـتـر ریتـــانو Dr. Reitano برخــی افراد با مصرف مسکن هایی نظـیر ایـبوپروفن دردشان از بیـن می رود ولی برخـــی دیگـر به داروهای تجویزی نیاز دارنــد.

آشــنـایــی با علت سردرد های جنسـی

سردرد در زمان رابــطـه جنـــسی نوع دوم:سردرد بعـــد از ارضـــا شدن آقایـــان

نوع دوم سردرد جنـســی تانـدر کلپ thunderclap یا سردرد شدید و سرعـــتی اسـت.این نوع سردرد حین ارگـاسم ایـجــاد می شود و می توانـــد تا چنــدین ساعت بعـــد از آن ادامــه پیـدا کنـد. بسـیار دردناک تر از سردرد نوع اول است و نیازمند درمــان دارویی فوری اسـت. به گفتـــه دکتـر ریـتــانو سردرد تانـدر کلپ می تواند نشــانــه بیــمــاری های جدی ماننـــد خونریـزی مغـزی باشـد. حدود نیمـی از افرادی که دچار این سردرد می شوند حیـن ورزش هم آن را تجـــربـه می کنند. به گفـــته دکتـــر ریـتـــانو، همین امـــر دلیل بالقوه ایجـــاد ایـــن سردرد را نشـان نمی دهد:ایـن سردرد ممـــکن است در اثر افـــزایش فشـار خون هنگام فعالـیــت ای فیـــزیکــی بوجود آیـــد. افـــزایــش ضربان قلب حین رابـــطه جنـسـی به معـــنـــی فعالــیت فیزیکـی زیاد اســت.

به علـــاوه، آدرنالـیـــن آزاد شده حیــن رابـطــه جنــســی ممــکن است به افزایـــش فشار در مغـــزتــان کمـک کنــد. گاهـــی هم انــقبـاض عضـلـات گردن در ایـــجــاد این سردرد مقصـــرند.

سردرد در زمــان رابــطه جنـــسـی نوع سوم:سردرد بعد از رابـطـــه جنـــسی

نوع سوم سردرد جنســـی که بسـیــار نادر است و فقـــط حدود یک نفر از هر 20 هزار نفـر آن را تجـــربه می کنند.

سردردی است که بعد از رابـــطــه جنسی شروع شده و زمـانــی که بایـــســـتـــیــد بدتـــر می شود. افرادی که دچار این نوع سردرد می شوند اغلب انقـــبـــاض مغزی دارنـــد و افــزایـش فشـار خون حین فعــالــیــت فیـــزیکــی رابـطه جنـسی باعـث نشت مایــع نخــاعــی می شود که حیـن ایـســتـادن از مغـــز چکه می کند. برای پیـــشگـــیـــری از مزمــن شدن ایــن سردرد باید قســـمتــی که دچار نشـتـی شده را با جراحـی مســـدود نمـــایید.

اگر حیـــن رابطـه جنـــسـی دچــار سردرد می شوید باید با پزشکــتـان صحـــبــت کنـید. نه فقـط برای درمان بلــکــه به دلــایـــل نادری که ممکــن اســت به خاطـــر خونریـزی مغزی، تورم شریــان یا لخـــتــه شدن خون ایــجـــاد شده باشـــد.

علـــت سردرد های جنــسی

در مورد این نوع سردرد یافــتـــه های کمــی در دســت است. امــا بسیـاری از پزشکـــان بر ایــن عقـیده انــد که این نوع سردرد به علت افــزایـــش ناگهــانــی فشار خون در حیـن رابطه جنـــسی و علـل خصوص در هنگـــام اوج لذت جنـــسی اسـت که باعـــث بروز ایـــن سردرد می شود.

از سوی دیــگر هیـچ شواهدی مبـــنـی بر این قضـــیـه که سردرد مقـاربتـــی در افرادی که به بیـمـــاری فشــار خون بالـــا مبـــتــلا هســتنـد شایـع تراســـت، وجود ندارد. همــچــنیـــن سردرد مقاربــتــی در افـــراد جوانـتــر شایع تر اسـت در حالــی که فشـار خون بالـــا در افــراد مسـن شایع تراسـت.گاهـی اوقات سردرد مقــاربـتی زمــانـی رخ می دهـــد که فرد تحـــت تاثیـــر اســـتـــرس عاطفـی شدیدی قرار دارد.

عللـی دیگری نیز وجود دارند که می توانند موجب ایـــجـاد ایـن نوع سردرد شوند. این علـــل عبــارتند از :

آنوریســـم مغزی

ناهنـــجــاری های شریـــانی. به معــنــی حلـقه های ارتباطی غیر طبیــعـی بین شریـان ها و رگ های موجود در مغــز است که در نتـــیــجــه موجب خونریـــزی داخلـی در فضا اطـراف مغز می شود .

دایســـکـشــن شریانی نیز می توانـــد موجب این نوع سردرد گردد .

استــفاده از داروهای خاص مانـنـد قرص های ضد بارداری خوراکـی برخی از عفونت های که باعث الـتـــهاب می شوند .

سکتـه مغــزی

بیـــمـاری عروق کرونر (CAD)

آشـنــایی با درمـان سردرد های جنـــسی

علـــائم و نشـــانــه های سردرد مقاربـتی

این سردرد ابـتـدا به شکــل مبهــم و در دو طرف سر شروع می شود .

می توانـــد همــراه با سفـتـــی گردن و گرفتگی ماهـــیـــچــه های فک باشـــد .

سردرد به آرامی و قبـــل از اوج لذت جنـسی شکـــل می گیــرد .

با افــزایش هیـجان جنـــســـی، سردرد نیـــز شدیــد می شود .

علائم جدی همــراه سردرد بعـد از رابطـه جنســی که دلـیـلـی برای نگرانی دارنـد عبـــارتند از :

سردرد شدیــد

از دست دادن هوشیـــاری

اســتفراغ

سفــتـــی گردن

سرگـیجه

تغیـــیــرات در هوشیاری ذهنی

خطرات سردرد های جنسی چیــســت ؟

سردرد ممـکـن اســت نشان وجود بیــماری خاصـــی باشـــد . مانند ؛

خون ریزی مغــزی

تومور مغزی

فشـار خون پاییـن ( که ممـــکنـه بدلیل مصرف برخـــی دارو ها باشد )

بیـــماری جدی مهره گردن

الـتـــهاب مغــز

آزمــایشــات لازم برای تشـخـیــص علــت درد

برای تشـــخـیــص علت این نوع از سردرد از آزمایـــشـات زیــر اســـتــفـاده می کننــد :

تصویربـــرداری رزونانس مغــنــاطـیـســـی (MRI)

این آزمون برای شنــاسـایـــی هر گونه علــت جدی برای سردرد و با به کارگیـــری درست امواج رادیویی مغـنــاطیـسی برای ایـــجاد تصاویر مقــطعـی از ساختـــارهـا داخـــل مغـز به کار برده می شود .

توموگرافــی کامپیوتری سی تی اســـکن

سی تی اسکن با بهــره گیری از اشــعه ایـکس که در اطراف بدن شما می چرخـد تصاویر مقــطــعــی از سر و مغـــز تولید می کنــد .

آنژیوگرافـی مغـزی

ایـن آزمایـش برای ارزیـــابـی و تجسم عروق در گردن و مغــز به کار برده می شود. در ایـــن روش، یک لوله باریــک انـعطــاف پذیــر به داخل یک رگ خونی که معـمولا در کشـالـه ران یا یک سرخـــرگ در گردن اســت، فرســـتــاده می شود. سپــس ماده حاجـــب به لوله تزریــق می شود. در همـــان زمــان با دستـــگاه اشـعه ایکـس تصـــاویری از شریــان موجود در گردن و مغز تهــیـــه می شود .

چرا دچار سردرد های جنـــســی می شویم

پونکـسیون کمـــری :

در صورتـــی که بقـــیـــه آزمــایــش ها نرمـــال باشد امـا سردرد ناگـهانی همچنــان وجود داشتـــه باشد از ایـن آزمــایــش اسـتفاده می شود. در این روش، مقـدار کمی از مایع اطـــراف مغز و نخــاع خارج شده و برای بررسی وجود هر گونه عفونت و خونریــزی به آزمــایــشــگــاه فرستـاده می شود .

سردرد مقاربـتــی معــمولا هر چند وقت یک بار بروز می کنـــد؟

سردرد مقــاربـتی ممکــن است فقط یک بار رخ دهــد و دیـــگـر هرگـز فرد با آن مواجـــه نشود.اما در بیـشتـــر مواقــع ایـن نوع سردرد چند هفتــه تا چنـــد ماه فرد را در هر نوبت رابـطه جنــسی درگیر می کنــد و سپــس به تدریـــج از بیــن می رود.

درمــان سردرد های جنـسی

1.داروهای پیشگـــیـری کنـنده: اگـر سابـقـه سردرد جنـسی دارید و با بررســـی پزشـــکی علت زمیــنــه ساز خاصـی در شمـــا پیـــدا نشــد، پزشکـــتـــان ممـــکن اسـت برای شما داروهای پیشگیری کنـــنـده ای را تجویز کنــد تا مرتب آنهـــا را مصـرف کنیـد. این داروها ممکـــن اســـت برایــتان تجویز شوند :

2.داروهای روزانــه: داروهای مســدودکــنـــنــده بتـــا (ماننـــد پروپرانولول) که برای درمان فشار خون بالا، گلوکوم (آب سیـــاه) و میــگــرن اسـتفــاده می شوند، ممـــکـن است روزانـــه برای پیشــگیـــری از سردرد جنسـی تجویز شوند. ایــن داروها فقـط در مواردی که حمـلـات سردرد مکــرر یا درازمدت است توصیه می شوند .

3. داروهای گهگـاهـــی: ایندومتـاسین (داروی ضدالــتـــهاب) یا تریـــپتـــان ها (گروهی از داروهای ضدمیــگـرن) نیــز ممکــن اسـت حدود یک ساعــت پیش از فعـــالیــت جنــســی مصرف شوند، تا از بروز سردرد جنـسی پیشگــیری کنـــند .

به غیـر از این درمــان های دارویی، گاهـی می توان با متوقف کردن فعـالیـت جنسـی پیــش از ارگـــاسم از بروز سردرد جلوگیـــری کرد. قرار گرفــتن در نقش منـــفعـــل در حیـــن فعـالـــیـت جنـــپیش‌نمایش (باز شدن در پنجره تازه)سی هم ممکن اسـت کمـــک کننده باشد .

دارو هایی که احتمـال سردرد های جنـســـی رو افـــزایـش میـدهـــنـــد شامـــل:

حشــیش

دارو های جلوگیری از بارداری

آمـــیودارون ( داروی درمان ضربان قلب نامـــنـــظم )

پزودوافدرین ( داروی گرفــتـگـی بینی )

دارو های درمان و یا کاهـش اخــتـــلال نعوظ مانـــند ویآگرا

تاثــیر سردرد بر روابـــط جنسی

معـــمولاً زمـانــی که بدن از هر نوع دردی در رنج اســـت، هیـچگونه تمـایلــی به ایجاد رابطـه ندارد. دکـتـر Stephen F. Grinstead مشـاور خانواده و مدیـر مرکز ترک اعــتـــیــاد در ساکـرامانـــتو کلیـف، می گوید:اکثـر بیـــمــاران من که از سردردهـــای مزمـــن و میـگرنـی رنج می برنــد، در زنـــدگــی زناشویی خود دچـــار سردمــزاجی هســتــند.بیمــاران میـــگرنی می گوینـــد: رابـــطه جنـــسی به خودی خود باعث شدت سردردهــای آنـهـا می شود. در تحـقـیــقـــی دیــگــر گفـــتـــه شده اسـت که در عده کمی از افـراد، یک نفـــر از هر صد نفر، در زمـــان ارگـــاسم یا انــدکـــی بعــد از آن، دچار سردرد می شوند. معمولاً سردردهـای ناشـــی از روابط جنسی برای مدت چنــد دقـیقــه بعد از رابــطه، اتـــفاق می افـــتـــد، اما به ندرت افـــرادی هستـــنــد که تا ساعـــت ها بعـد از نزدیکــی از سردرد رنـج می برند .

به نظـــر برخـی از افــراد مبـتـلا به میگــرن، انـــجام رابــطه جنـــســـی باعــث شدت سردرد آنـهـــا می شود. خوشبـختانـــه ایـن موضوع فقـط برای گروه اندکــی از جمعـــیــت مبتـــلـــا به میــگـــرن، صحــت دارد. او می گوید در حقـــیــقت شواهـدی نیـــز وجود دارد که برخـــی اوقات انجــام رابطـــه جنـــسی باعـث جلوگیـــری از بروز سردردهای میـگرنـی می شود. از آنجـایــی که رابـــطه جنســـی باعـث آزاد شدن اندورفین (کاهش دهنده درد) در بدن می شود، برای برخی افـــراد انــجـام آن باعــث کاهـــش سردردهـای آنـها می شود .

سردرد های جنـسی

توصیــه هایی درباره سردردهـــای جنسی

1.قبل از هر کاری شریک جنــسی خود را از این قضــیـه مطـلــع کنیــد.در غیر ایـن صورت ممـکـن اســـت سوء تفـاهـم پیش بیـاید. شمـا بعـــد از به ارگــاسـم رسیـــدن با سردرد مواجه می شوید و به صورت ناگـــهانی حالــتـان تغیــیر می کنــد و دیگـر تمـــایــلـی به ادامـــه رابطه نخواهیـد داشـت. اگـر شریک جنســـی شمــا دلــیـــل ایــن قضـــیه را ندانـــد ممکن اســت برداشـــت اشتـباهی از قضیــه داشــتــه و دچار سوء تفــاهم شود.

2.بعد از مصرف داروی مسکـن، سعـــی کنیـــد برای یک تا دو ساعـت آرام دراز بکشـید.

3.پس اگــر با سردرد مقاربـتیــِ شدید مواجه شُـــدیـد بهـــتـــر اســـت به پزشــک مراجـعـــه کنـــید. اگـر این سردرد واقـــعا شدیـد باشـــد و یا اگر بیش از چند مرتـــبـــه رخ بدهد، ممــکـــن پزشــکـــتـــان شمـــا را به متـــخــصـــص مغز و اعـــصـــاب ارجاع دهـــد. معـمولا ایـــنگونه سردرد ها به کمــک آزمــایـــش CTscan و آنـــژیوگرافـی مورد بررسی قرار می گیـرند.

4.ممکـــن اســـت پزشک برای شما مســـکن های رایج و بدون نسخه را تجویز کند که باید دو ساعــت قبـل از رابطه جنسی مصـــرف شوند.

5.برخی پزشـکان نیــز ممکـن اســـت داروهای دیگـری را برای کاهش اضـــطراب، فشـــار خون و ضربان قلـــب تجویز کنــنـد.

6.نگــران نباشـــیـــد و به قسمـت خوب قضیـــه نگاه کنـــید که سردرد مقـاربـــتی معــمولا بعـــد از یک دوره که چنـــد هفـته تا چنـــد ماه طول می کشــد بهبود می یابـد و دیـــگر هرگـز عود نمـی کنــد.

هشدار :

تصور نکـــنیـد که هر سردردی که بعـــد از سکس تجـــربـه می کنـیـد لزوماً سردرد مقاربـــتـــی اسـت . کارشنــاسان معتقــدنـد گاهی اوقات ضایعـات خوش خیم در مغـــز یا آنوریـــسـم aneurysms ( اختلـال در رگ های خونی ) نیز می تواننــد موجب سردرد پس از عمــل زنـــاشویی در این گونه موارد به پزشک مراجعــه کنــیـد .

سر درد ارگاسم یا سر درد جنسی چگونه درمان می شود

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.