سفید کردن دندان در خانه با این روشهای ساده و بسیار کابردی

سفید کردن دندان

سفید کردن دندان در خانه با این روشهای ساده و بسیار کابردی

در خوراکــیـ‌ـــهـایـی مثل چای، قهوه، شکلات، میوه‌ـــهای رنــگی مثـــل آلبــالو و گیـلـاس، آب‌ـــمـیوه‌هـای رنـــگی و … رنـگــدانـــه‌هــای زیــادی وجود دارد و کسـانـــی که عادت دارنــد مقدار زیادی از ایـــن مواد را به صورت مرتب و روزانـــه مصـــرف کنــند، بایـد منتــظـــر دندان‌ـــهای تیـره‌ـتری باشنـــد.

 

چطوری دندانمان را سفید کنیم ؟

دو بار در روز مسواک بزنید و یک بار نخ دنـدان بکشـــید. ایـــن دو راه، ساده تریـن و مهـــم ترین راه برای داشـــتـن دندان‌هـایــی سالــم و زیـــبـاست.
سالـ‌هـای پیــش و شاید همــین امــروزه در بسیاری از فرهـــنگـ‌ها و مجـامـــع، شکـل خاصـی از دنـدانـــ‌هـــا علامــت زیبـــایی بوده و باشـــد. رنگ کردن دنــدان‌ــها به رنـــگ‌هــای سیـــاه و تیـره، تراشیدن دنـدانــ‌ـــها به شکل‌ـهـــای مختـلف و یا روکشـ‌ـــهــای طلای دنــدان‌هــا، همــگی در فرهـــنــگــ‌ـــهای مختـلــف جهــان ممـکن اســـت علامـت زیــبایـی شناخــتــه شود، اما در کشور ما و بسیــاری از جوامـــعـی که فرهـنگ و رفـتاری شبـــیـه به ما دارنـد، داشــتـن دندان‌هـایی مرتــب، خوش ‌شــکل و از همـه مهـــمـ‌تـر سفـید، علــامــت خاص زیـــبـایــی دنــدانـ‌ـــهـــا شنـــاخــتـــه می‌شود.

در گویش عام، دنـــدانـــ‌ــهـــا به رنگ سفیــد شنـاخـــتـه می‌ـــشوند، اما اگر همـیـن رنگ سفیـد را در جزیـیات خوب نگاه کنیـــد و رنگ دنـدانــ‌ـهـای چنـــد نفــر از نزدیـکـانـتــان را با هم مقــایـســه کنید، میــ‌بینـــیــد که در همـــیـن رنــگ سفــیـد، درجــات متفاوتی از تیـــرگـــی و روشنی وجود دارد. در واقـع دندان‌ــها در ذات خود و از شروع رویش ممکـــن اســت به صورت طبیــعــی سفیدتر و یا زردتـر باشـند.

پس اگـر دوست داریـــد دنـــدان‌هــای سفیـدی داشــتـه باشیـد، باید با انصـــاف به دنــدان‌ـــهـای خود نگـــاه کنیــد و اگــر دنــدانــ‌های شمـــا سالـــم‌ـــاند و به دلیـل بیمـــاری یا مشـکـــل خاصی دچار تغیـــیــر رنـــگ نشده‌انــد، همان رنـگ واقـعـی دنــدانـــ‌هــایـــتـــان را (هر چنـد کمـی هم زرد باشد) بپـذیــریـــد و با آن کنــار بیاییـد.

از طرفــی دندان‌ــهـا ممکـن اسـت به دلایــل مخـتلـفـــی در طی سالـــ‌هــای بعـد از رویش تغـیــیر رنگ بدهـــنـد. این دلـــایـــل ممـکـــن اســـت شامـــل مصـــرف داروهای مختـــلـــف، بیـــماری‌ــهای مختلـــف در دوران کودکی و جنینی، ضربـــه خوردن به دندانـــ‌ـــهـــا، بیمـاری‌ـهـــای خاص ساخـــتـمـانــی در دنـدانــ‌ـــهــا و نیز درمانـ‌ــهای مخـــتــلـــف دنـدانپـــزشـکی باشد. هر کدام از این علــتـــ‌ها میــ‌توانند شنــاسایـی شوند و بســـته به نوع علت، تغیـــیر رنــگ دندان، درمــان شود.

امــا در کنــار همه این دلـــایــل، رنـــگدانه‌ـها یکــی از اصلـــیـ‌ـتـــرین علل برای تغـــییر رنگ دندان‌هـــا هستــنـــد.رنـگدانـــه‌هـــای موجود در مواد غذایـی، موادرنـــگی موجود در رژ لبـ‌ــها و حتی ذرات معلــق رنــگی موجود در هوا می‌ـتوانــند در خلـل و فرج موجود روی دندانـ‌ــهــا بنشیـنـنــد و در طول زمان و با تکــرار، روی دنــدانـ‌هـــا ثابـت شده و تغیــیـــر رنــگ دندانــ‌ـــهـا و تا حدی تیـرگـی آنهــا را موجب شوند.

در خوراکــیــ‌هـــایــی مثـــل چای، قهوه، شکـلـات، میوه‌های رنــگــی مثـل آلـــبــالو و گیلـــاس، آبـ‌ـــمیوه‌ـــهـــای رنـگـــی و … رنــگــدانهـ‌ـــهـای زیـــادی وجود دارد و کسانــی که عادت دارند مقـــدار زیـــادی از ایـن مواد را به صورت مرتــب و روزانـــه مصـــرف کنــنـد، بایـــد منــتــظـر دندانـ‌های تیره‌تــری باشنـد.
اگـر می‌ـخواهـــیــد دنـــدانـ‌ــهـــایی سفـــیــد و براق داشـــته باشـــیــد، 9 توصیـــه زیـــر را بکـــار ببرید:

 

1- هر روز نخ دنـدان بکشــید:

پلاک (جرم) بیـن دنـدان، ذرات تیــره غذا را به خود جذب می‌کند و باعـث بوجود آمــدن لک روی سطح دندان می شود. اســتــفــاده از نخ دنــدان باعث می‌شود، ایـن پلاکـ‌ـــها از بیــن بروند.

 

2- از محـلول‌هـــای شست و شوی دهان استـــفاده کنیــد:

اســـتــفــاده از محـلول‌های پاک کننـــده و شسـت‌وشوی دهان با ایـــن مواد، باعـــث از بیـــن رفـــتن ذرات غذا و لکــهـــ‌ــهــای سطـــح دنـــدان میــ‌ــشود.

 

3- رنگ نوشیــدنـــیـ‌هـــای خود را کمرنگ کنــیــد:

چای و یا قهوه خود را کمـرنـــگ تر بنوشیـد. چای و قهوه کمرنگ حاوی مواد شیمـــیایــی تیــره کننده بســـیـار کمی هســـتـــنـــد.

 

4- غذاهای ترد را بجوید:

جویدن سبـزیــجات و میوه مانند یک مسواک طبــیعی عمــل میــ‌کــند و باعــث میـ‌ـــشود دنــدانـ‌ـها از وجود پلاک و ذرات غذا پاک شده و آنهـا را تمــیـز می‌ـکـنند.

 

5-سفـیـــدکـنــنده‌ـهـایـــی مانـــند “کــرســـت” نامرئی هستـــنـــد. میـ‌توانـید هنگامــی که رانندگی میــ‌ـکـــنیــد و یا در حال پختـن شام هســتـیـد آن را به دنــدان‌ــهـــایتـان بمالید.

 

6- از یک مسواک مناسب اســـتـــفاده کنیـــد:

اگـر درست مسواک بزنید، ذرات غذا و پلـــاک‌ــهــا از بین دنـدانـ‌ـــهـا پاک شده و سطـــح دنـدان روشن تر از همــیــشه خواهــد شد.

7- جرمگـــیــری کنــید:

دنـــدان پزشـــک شمـــا با وضعـیـــت دنـــدانـــ‌ـــهـــای شمـا به خوبی آشـــنــاسـت و میـــ‌تواند راهــ‌ــهای منــاســبــی برای سفیـد کردن دندان‌ها به شمـــا پیــشنـهـــاد کنـــد،ــمثــل جرمگیــری دنـــدان. میـ‌ـتوانـــیـــد دنـدانــ‌هـایتــان را با ژل سفیـد کنـــنـــده پوشانده و به مدت نیم ساعت و یا در تمــام شب آن را روی دنـدان ها نگـــه داریــد. بســتــگــی به مانـدگاری ژل سفـــیـد کنــنــده دارد.
از ایــن راه تنـهـــا زمـانـی می‌توانــیــد استــفاده کنید که هدف تان براق کردن و سفـیـــد کردن دنـدان‌ـــهـا باشــد و بعـد میـ‌ـــتوانیـــد برای چنـــد ماه، دنـدانـــ‌ــهـــای سفید و زیبــا داشــته باشـــید.

8- از سفیـــد کنندهـ‌ــهای قوی اســـتـــفـــاده کنیـــد:

ایـــن راه توسط دنــدانــپـــزشــک انـجـام می شود و شما را سریـــع تر به هدف تان میـ‌ـــرساند (الــبـتـه کمی گران اســت). دنــدان پزشـک دندانــ‌هــای شمـا را با ایــن ماده سفـــید کنـنـده می‌ــپوشاند و در کمــتر از یک ساعـــت، روشنـــایـی و سفـیـدی خاصــی به دندانــ‌ــهـای شما هدیــه میـــ‌ـکـــند.

9- بهـداشــت دهـــان و دنـــدان را رعـایـــت کنـــیــد:

میـ‌ــدانـــم ایــن حرف را زیــاد شنـــیـده اید، امـا حقــیـــقت دارد: دو بار در روز مسواک بزنـید و یک بار نخ دندان بکـــشـــید. این دو راه، ساده تریـــن و مهـم ترین راه برای داشـتن دنـــدانـ‌هایــی سالم و زیبـاست.

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.