سوالات ویژه ازدواج دختر جوان بدون اذن پدر

ســۆال 1: در ازدواج چه موقت و چه دائم اگر دخـــتـر باكره باشد ولی سنش زیاد باشـــد آیا اذن پدر لازم است؟ در صورت عكـــس چطور یعنـی اگر دخــتــر باكــره نباشد ولی سنــش كم باشـد؟

جواب: در دخــتـر باكره بســـیاری از فقــهـا اذن پدر را شرط می دانــد و در دختـر مدخوله كم سن چنانــچه نتوانـــند صلاح و فســاد خود را تشــخیص دهـد اذن پدر لازم اســـت. (ر.ك توضیح الــمـســائل مراجـــع، ج2، م2376)

سۆـــال 2: اگر دختری بدون اذن پدر ازدواج كند آیا عقد آنــها صحـیـح اســـت؟

جواب: بسـیاری از فقها اجـــازه پدر را در ازدواج دختـر باكره شرط می دانـنـد و عقـــد بدون اذن پدر را باطل می دانـنـــد در خصوص مسئله می توانید از مرجـــع تقـــلــیـد خودتــان سۆـــال فرمـایـــید. (همـان مدرك و ر.ك استفـــتائات جدید امــام (ره)، ج3، ص159، س4)

سۆــال 3: كسی كه نه پدر دارد و نه جد پدری برای ازدواج باید از چه كســی اجــازه بگیـرد؟

جواب: اگــر خودش بالــغـه باشد یعنی صلــاح و فسـاد خود را تشخـــیص دهـــد اجـازه خود او كافـی اسـت اگــر چه مســـتـــحب است از برادر بزرگـــتــر اذن بگـــیـــرد. (ر.ك تحــریر الوسیـــلـه امـام خمیــنی (ره)، ج2، ص256، م9 و اسـتـــفـــتـــائات جدید امــام (ره)، ج3، ص170، س29)

سۆــال 4: اگر دخـــتـــری بداند كه پدرش در صورت اطلــاع از ازدواج موقت او با پسری به دلـــیل صلــاحــیـت پســـر و شناخــتـه بودن او برای پدرش, مخــالـــفتـــی نمـــی كند آیـــا می توانـــد بدون اطلاع پدرش صیـغـه عقد موقت بخوانــد؟

جواب: اطمـــیــنــان به رضایـــت كافــی نیــســت اگـر دختر مسـتقیمـاً نمی توانـــد موضوع را با پدر مطرح كنـد به وسیـلـه یكـی از بسـتـــگان پدر را در جریان امــر قرار دهـــد و از ارتـــبـاط دور از چشـــم خانواده جداً پرهیز نمــاید زیرا خدای نكــرده ممكــن اسـت موجب پی آمــدهــای غیر قابـل جبـران گردد. (ر.ك توضیـــح الـــمـــســائل 12 مرجع، ج2، ص451)

سۆال 5: آیا در صیــغـه محـرمیــت اذن پدر دختر لازم اسـت؟

جواب: صیـــغه محـرمــیـــت چیزی جز عقد موقت نیسـت و شرایط عقد موقت در آن لازم اســت. (ر.ك اسـتـفــتائات امــام (ره)، ج3، ص113، س87)

سوالات ویژه ازدواج دختر جوان بدون اذن پدر

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.