سوزش سردل نشانه کدام بیماری خطرناک می باشد

سوزش سر دل را جدی بگیرید شاید نشانه بیماری های خطرناک در بدن باشد بیشتر افراد از این که معده درد دارند توجهی به این دردها نمی نمایند و فکر می نمایند از غذایی که می خوردند می باشد سوزش سر دل نشانه بیماری می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر سوزش سردل نشانه کدام بیماری خطرناک می باشد را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: سوزش سردل یا همـان سوزش سرمـــعــده اگـــرچـه در ظاهـــر مشـــکل کوچکی اســت امـــا ممکــن است نشــانه برخی بیــمـاری های خطرنــاک تر باشـد.

این علـــائم یعـنی سوزش سردل:

– آروغ‌ زدن‌ یا برگــشتـــ‌ مخــتصر محتویاتـ‌ معدهـ‌ بهـ‌ دهــان، که‌ باعثـــ‌ ترشـ‌ کردنـ‌ میـ‌ــشود.

– احــسـاســـ‌ سنـگــینــی، سوزشـــ‌ یا ناراحتـی‌ در قفســهــ‌ سیـــنـــهـــ‌

– مشکلــ‌ در بلعــ‌

– درد خفـــیفــ‌ یا احســـاســ‌ نفـــخ‌

– ندرتاً اسـتفراغـ‌

سوزش معده نشــانـــه یک بیــمــاری مزمـــن

بیــماران مبـتلا به بیـماری گرد اغلــب دچـار حالت سوزش معـــده هسـتند، امـــا ایـــن وضعیت علــامتـــی از شرایـطــی وخیم تر خواهـد بود. گرد یک بیمـاری مزمـــن دسـتـگـاه گوارش اســت که در اثــر بازگشت اســـید معده و یا محـتویات آن به مری رخ می دهـــد، ایـــن رفلـاکـس، سبـب تحــریک دیواره مری شده و در نهایــت منـــجـــر به گرد می شود. اگـر حالـــت سوزش معده و یا رفلـــاکس اســـیــد را حداقل دوبار در هفـــته تجربه می کنــید، زمان آن رســـیــده که به پزشــک متخـــصص گوارش مراجعـــه کرده و علائم را جدی بگــیـریـــد.

چنـانــچــه مبتلـا به گرد شده باشیــد و نسبت به درمـان آن اقدام نکــنــیـد، به تدریج به پیشـــرفــت بیماری دیـــگری تحت عنوان مری بارت کمک خواهـــیـد کرد. در مری بارت، بافـــت قسـمـت انتــهـــایـــی مری از اپـیــتـــلــیوم سنگـــفـــرشــی به سلول های پوششی روده تغـییـــر وضعیت می دهـــد، ایـــن حالــت سبــب افـزایـش ریــســک ابـتلـا به سرطان مری می شود.

سوزش سردل ممــکـن اســت نشانه برخـــی بیــماری های خطـــرنـاک تر باشـــد

سوزش سر معـــده یعـــنـی زخم معـده؟

اولسر، زخـــمــی اسـت که ممــکن اســـت در پوشش داخلی معــده با آن مواجـه شوید. درد اولسر معــده را می توان در قســمــت فوقانــی شکـــم تا نزدیـک قفســـه سینـــه احــساس کرد و گه گاهی مشـــابه درد سوزش معده توصیف می شود. اگـــر ایــن بیـمــاری به خوبی درمـــان نشود، منـــجـر به خونریـــزی، ایجــاد سوراخ در دیواره معـده و انـسداد میـان معــده و روده کوچک خواهــد شد. اگر چه بعضـــی از این اولسر ها خود محدود شونده هسـتـنـد، دســـتــه ای دیگــر، نیازمـنــد آنــتـی بیوتیک تراپـی و حتـی جراحی خواهنــد بود.

زخــم معـده دارید؟

اگر دائما و بدون هیچ دلــیـل خاصــی دچـــار سوزش معــده می‌‌شوید و هفتـــهــ‌ایی 2یا3 بار و بیــشـتر از چهــار هفـــتـــه دچار ایـن مشـــکـل میــ‌‌ـــشوید باید به پزشک مراجــعه کنــیـــد. هر چند در بیشتـــر مواقـع سوزش معـده ناشـــی از برگــشـت اسید به مری اسـت، امـــا گاهی میـ‌‌ـتواند نشــانـــه ی زخـم معده باشــد. ایـــن نوع زخمـــ‌ــ‌هـــای گوارشی زخـــمـ‌‌ــهـایـی هستنـد که درون معده ایــجــاد می‌ــ‌ــشوند.

شایـــع‌تــریــن علـامت زخــم دستـگاه گوارش سوزش در نواحــی بین بالـای ناف تا زیـــر قفـسـه سینه و در شدتــ‌ـ‌هــای متــفاوت میــ‌‌بــاشـــد. در بعـــضی موارد درد و سوزش زخمـــ‌ــ‌هـــای گوارشی میـ‌‌ـتوانـــد باعث بیدار کردن شمـــا در شب شود. در بعـــضی از موارد زخـم‌ـ‌ـــهــای کوچک گوارشـی نشــانـهــ‌ای ندارنـــد.

سایر علائم شامــل: درد شدیــد بخـــصوص هنــگــام خالـــی بودن معــده، سوزش معـده. . .

زخم معــده اغلـب همراه با زخم دوازده است و در مردان سیگاری میـانـسـال یا مســـن و پر اســترس بیـــشـــتر دیـــده میـ‌‌ـــشود. زخمـــ‌‌ــهــای معـده با سرعــت کمـــتری از زخــم دوازده الـــتیام میــ‌ـ‌یـابـنــد، بیـــشتر احـتمال بدخــیــمـی دارنــد و اغلب همراه با الــتـــهاب معــده (گاســتریــت) هستـنـد. اکـــثـــرزخم‌‌ــها کوچک (با قطر کمـــتـر از 2 سانتـــیـــمــتر)بوده و پراکـــنـــدگـی زخـــمـــ‌ــ‌ــهـای پپتــیـــک معده معــمولا در ابـــتدای معده، بیشتر اسـت.

در بیـــشـتر مواقــع سوزش معــده ناشی از برگشت اسیـــد به مری اسـت

سرطــان با سوزش سردل ارتباط دارد؟

به ندرت احـــســـاس سوزش سردل می تواند علــامتـــی از سرطــان معـــده و یا مری باشـد. چنـــانـچـه بیـــش از سه هفته است که ایــن حالت را همــراه با دشواری در بلــع تجربـه می کنـــید، باید به فکر پزشـک باشید! از دیـــگـر نشانه های سوزش معـــده مرتـبط با سرطان های اشـاره شده، احــســـاس چســـبندگـــی غذا داخل گلو حیـــن بلع، کاهـش وزن نامعمول، احســاس پری بی دلـیـل، تهوع و اسـتـفراغ و درد در قسمـــت فوقانـی معده است.

سوزش معـــده یا فتق هیاتـــال

دیـــافـراگم به طور طبـیعی فضـــایـی کوچک برای عبور مری به سوی معــده دارد. در حالـت فتـــق هیاتـال، قسمتـی از معـــده به قفســه سیــنه وارد می شود و با بازگشت اسید و غذا به داخـل مری، می تواند سبـب ایجــاد حالـــت سوزش معده شود. اگـــر دچــار علــائم حاد و یا مقــاوم سوزش معـده هسـتیـد، غالبــا درمـان دارویی کافــی نخواهد بود و جراحـی برای اصلــاح وضعـیـــت معــده ضرورت می یابد.

سوزش سردل نشانه کدام بیماری خطرناک می باشد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.