سوزش واژن بعد از آمیزش جنسی علت و درمان

سوزش واژن در زنان یکی از شایع ترین بیماری ها بعد از آمیزش جنسی می باشد واژن خانمها بسیار حساس می باشد و بیشتر افراد در اثر عفونت ناحیه تناسلی بعد از سکس و آمیزش جنسی دچار خارش و سوزش شدید می شوند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر سوزش واژن بعد از آمیزش جنسی علت و درمان را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : ازآنـــجاکـه ایـن علــائم تاثیــرات طبیـعی رابـطــه جنـــســی نیســـتنـــد، می تواننـــد نشانـه این باشد که مشکــلـــی در ناحیه واژن شما وجود دارد. مشـــکــلات مخــتــلف واژن می توانــد موجب سوزش و خارش آن شود، مخـصوصاً بســیاری از عفونت ها که البتـــه همه آنهـا با رابطــه جنـسـی در ارتبـاط نیستند. در زیــر به برخـی از این مشـکلــات اشـاره می کنیـم:

علــت و دلـــیـــل سوزش و خارش واژن بعــد از نزدیکــی

به طور کلـی برای اکثـــر زنـــان ایــن حالـــت بعــد از رابطـــه زنـــاشویی ایجــاد می شود. اما در برخی موارد ادامه دار بودن آن می تواند هشداری باشـــد که علامـــت بیــماری یا اخــتلــال در سلامـــت واژن را نشان می دهد.
سوزش واژن بعــد از نزدیـــکـی واکنش های حساسـیتـــی:

این مشکـــل که نســـبت به عفونت تداول کمتــری دارد نیز می تواند موجب خارش و سوزش واژن بعد از رابـطه جنـــسـی شود. خانم ها ممکـن است گاهی نســبــت به مایـــع منـــی مرد آلرژی داشــتـه باشنــد که برحـــســـب پروتئین های موجود در هر مایع منــی، ممــکــن است نسـبـت به هر شریک جنسی متـفـــاوت باشـــد. تشخـیص آلـــرژی های مایـع منی بخـاطــر علــائم بســـیار شخــصـــی که دارند و ممــکــن است خانـم ها با پزشـــک خود درمـیـــان نگذارنـــد، بسـیــار دشوار است. بعد از تشـــخـیص عفونت، خانــم هایـی که متوجه می شوند دچـــار آلــرژی به مایـع منی هســتــند، ممـکـــن است از همســـر خود درخواســت کنـنـــد که از کانـدوم استفـــاده کنــد. اگــر بعد از اســتـــفاده از کانـــدوم علـائم قبـــلــی از بیــن رفت، احتمالـــاً مشـــکل حساســیـت بوده است.


سوزش بعــد از نزدیکی نشانـه عفونت و مشـــکــلات زنـانــه اسـت

سوزش واژن بعد از نزدیـــکی عفونت قارچی:

خارش و سوزش دو نشـانه از نشـــانــه های بسـیـــار زیاد عفونت قارچــی هســتنـــد که کاندیـــدیــاز نیز نامیده می شود و بسیـار متــداول اســـت. علــائم دیـــگــر عبارتـنــد از ترشحــات غلیظ و سفـیـــد رنـگ کشــک مانـــنـــد و تورم لب های واژن. عفونت قارچـــی گاهـی ممکـن اســت از طریق رابــطــه جنســـی سرایت کند، اما نه همــیــشـه، زیـــرا دخــتــرهایــی که رابطـه جنــسی ندارنــد هم ممکـن اســـت دچـار عفونت قارچـــی شوند. اگـر تصور می کنیــد دچـــار عفونت قارچــی شده ایـــد امـــا تابــحـــال ایــن مشکـل را نداشــتـه ایـــد، حتـــمــاً به پزشک مراجــعه کنـیـــد. آنـــهـایــی که مکــرراً دچـار عفونت قارچــی می شوند از داروهای بدون نسخــه موجود در داروخانـــه ها که کرم های ضدقارچ هستند یا از درمـان های شیاف واژن استــفـاده می کنــند.

سوزش واژن بعد از نزدیــکـی سوزش واژن:

عوامل مربوط به رابــطــه جنـسـی که ممکـــن اســت موجب سوزش و خارش واژن شوند شامل اســـتفاده از کرم ها و ژل های اســپرم کش یا سایــر وسایـل جلوگیری از بارداری اسـت. همـــچنــین خانم های یائسه، که سطـــح پایین اســتـــروژن در بدنـــشــان گاهی موجب خشـــک شدن رطوبت واژن شان می شود، رابـــطــه جنــسـی برایــشـــان ناراحت کنــنده خواهـد بود. کرم های واژن که بدون نســخـــه از داروخانــه قابـــل تهیـــه هسـتند و می توانـنـد رطوبت واژن را حین رابطــه جنــســی افـــزایــش دهـــند، برای ایـن مشـــکل مفـید هستند.
سوزش واژن بعـــد از نزدیکی تریـکوموناســـیـس:

یک انـــگـــل تک سلولی که می توانـد در غده پروستـــات مردها نیـز زنــدگــی کنـــد می تواند موجب بروز ترشــحـات کف ماننـد زرد-سبــز رنــگ و همـــچـنیـــن خارش شود. ایـــن مشــکل با داروهای بدون نســخــه قابـــل درمـان نیــســـت و نیـاز اسـت به پزشک مراجعه کنیـد.
سوزش واژن بعـد از نزدیـکــی واژیـنیـــت:

به معنای الــتهاب واژن اســت. واژینیت درنـــتیجـــه رابطه جنسی یا هر عامل دیــگـری که توازن عادی واژن را که حاوی باکــتــری هایــی که به تمــیز کردن واژن و حفـــظ رطوبت عادی آن کمـک می کنـــد، اخـــلــال ایجاد می کنــد.
سوزش واژن بعد از نزدیـکــی به دلـــیل حسـاســیت به کانـدوم :

خودِ کانـدوم نیز ممـــکن اســـت موجب خارش و سوزش واژن در خانم هایـی شود که به لاتکس، پلــاســتیکـــی که برای ساخــت کانـــدوم ها استـــفــاده می شود، حساســـیـــت داشـتـه باشنـد. افرادیـکه به لاتــکــس حساســیت دارند، معـــمولاً با قرار گرفتـــن در معـرض آن پی به حساسـیــت خود می برنــد. ازآنـــجـاکه حساسیت به لاتـــکس مسئله ای کامــلاً جدی است، که حتـی ممــکــن است علائم کشنده و بســیـــار پرخــطـری مثــل ایـــجاد مشکـل تنفــسـی داشته باشــد، به خانم هایی که ایـــن مشـــکل را دارند توصیــه می شود از کاندوم های بدون لاتــکس یا وسایل جلوگیری دیــگر اســتـفـــاده کنـــنـــد.

سوزش واژن بعد از آمیزش جنسی علت و درمان

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.