الناز شاکردوست،محمدرضا گلزار و سوپراستارهای ایرانی را بشناسید

سوپر استارهای ایرانی تعدادشون بیشتر شده است و به تنهایی می تواند کل یک فیلم را اداره نمایند حضور این ستاره ها در یک فیلم کافی است تا یک فیلم را پرفروش ترین فیلم در جهان نمایند محمد رضا گلزار یکی از این افراد می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر الناز شاکردوست،محمدرضا گلزار و سوپراستارهای ایرانی را بشناسید را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

سوپر اســتـار سینـمای ایران

سوپر استـار سینمای ایـــران , در تعاریــف مرسوم سینمــای جهـان، سوپراســتـــار هنـرپــیــشهـ‌ـــای است که دایره محبوبیتـــش چنان گسـترده است که به تنــهـــایی میــ‌ـــتوانــد سرنوشت اقتـصـادی یک فیــلـــم را رقــم بزنــد.

بر ایـــن اساس در سیـنمـای ایران آیا بازیـگـــری هســـت که محـبوبیتـــش به قدری باشد که
مردم صرفا برای دیدن او به سینمــا بروند؟ در دهه ۶۰ با تغیـــیر منـاسبات سیـنما،
مدیــران سینمـایــی علاقهـــ‌ـــای به ظهور استـار یا فراتر از آن سوپراسـتـار نداشتــند، اما در آن دوران هم هنرپیشـه‌ای مانـنـد جمشـیــد هاشم‌پور چنان بر پرده سیـــنـــمــا خوش درخـــشــیـد که حضورش در هر فیلمــی می‌توانست گیشه آن فیلـــم را تضــمـــیـن کنـد.

 

جمـشـید هاشمـ‌ـــپور و همـسرش

در دهـــه ۶۰ البته، غیـر از جمــشید هاشم‌ــپور بازیــگــرانـی مثـــل فرامرز قریـــبیان، افـــســـانـه بایـــگـــان ودر ژانـــر سینـــمــای کمدی نیــز اکــبـر عبـدی به عنوان سوپراستار ظهور کردنـــد و به گیــشــه سیــنـــماهــا جان دادند.

فرامـرز قریــبــیـــان

افسـانــه بایـــگان

اکــبـر عبدی

از اواخــر دهه ۶۰ و اوایـل دهــه ۷۰ با تغــیــیر مناسـبـــات فرهــنگـی ـ اجـــتماعی بود که فیلـــم جریــانــ‌ـساز و مهـمـــی چون «عروس» به کارگــردانــی بهــروز افـــخــمـــی ساخته شد و بازیـگران آن، ابوالفضل پورعــرب و نیکـی کریـمی توانســتـند در قامـت یک سوپراســـتــار ظاهـــر شوند .

ابوالــفـضل پورعرب و نیـــکی کریـــمی

اتـــفـــاقــا در همیــن دهـه بود که شادروان خســـرو شکـیبـــایی هم توانـــســـت به عنوان بازیگری محبوب به جایــگاه ارزشـــمــنــدی دست پیـدا کند.

خسرو شکـیـبایی

پس از آن در اواسـط دهـــه ۷۰ پرویز پرسـتویی با ایــفای انواع و اقــســـام نقشــ‌هـــا در ژانـرهـــای
مخــتلـف (از ژانــر اجـــتماعـــی گرفته تا کمــدی و دفـاع مقــدســـی) توانســت در شمـایل بازیــگری که حضورش در هر فیلـمـی موفقــیــت در گیشه را همـــراه میـــ‌ـــآورد ظاهر شود.

پرویز پرســتویی

از اواخر دهه ۷۰ به بعـــد که ورود جوانــ‌هـا به سیــنـمـا سهلـ‌ـــتــر شد، جوانــ‌هـای بسیاری وارد ایـن عرصـــه شدنــد.
هدیــه تهـــرانــی، محـمــدرضــا فروتن، لیلـا حاتـــمی، محـــمدرضــا گلــزار و حامـد بهـــداد هر کدام
در دورهـ‌ـای توانســتـــنـــد مخاطب را به سالــنــ‌ـــهــای سینـــما بکـشـــانـــنــد.

سوپر استار های سیـــنمای ایران

شهاب حســینــی و ترانه علـــیدوستـی نیز از اواخر دهه ۸۰ و با بازی در فیــلــم‌ـهـای فرهـــادی بود
که به محـــبوبیــت فوق‌ــالـعادهــ‌ــای بیــن مردم رســـیــدنـــد و در سالــ‌ــهـــای اخـــیــر هم رضــا عطاران هنرپــیـشـــهــ‌ای است
که با اســـتـــفاده از ظرفیـــت پولســـازیـــ‌ـاش میــ‌ــتواند کمـــابـــیش ضامــن فروش منـــاســب یک فیلـــم سیـنمایــی باشـد.

بی‌ــشـــک هر کدام از ستاره‌هایـــی که در بالـا از آنهـا نام بردیـــم، در مقـــاطــعی هم نتوانســتند
به خودی خود مردم را به شکــلـی گسترده به سالن‌های سینـــما بکـــشـــاننـد و فیـلــمـــ‌هایی هم داشـــتند
که به اصــطـلاح نفـــروخت و بنـابرایـــن نسبت به این که در سینـمـای ایران سوپراســـتار یا فوق‌ــســتاره‌ـای وجود دارد، شبههــ‌هـایی را به وجود آورد!

چراکـه یکــی از ویژگــیـ‌ـهـای یک سوپراستـار برخورداری از قدرت جذب وسیـــع مخـاطب برای فیـــلـم سینمایی (بدون توجه به کیـفیت داســـتـان و کارگردانــی) اسـت.

 

شهاب حســیــنی و ترانه علیـدوستـی

سوپر استـار سینـمـای ایـران کیــسـت؟

سوپراسـتـار به معنـــای واقـعـــی نداریـــم

بهزاد عشـقی منتــقد و مدرس سیـنما نیــز با تعریـــف واژه سوپراســـتارمـــیـ‌گوید:
سوپراستـــار بازیـگــری اســت که نامـــش به تنــهایـی می‌ــتواند فروش یک فیــلـم را تضمـــین کنـد
و معـــمولا اگـــر سوپراستـاری یک یا دو فیـلـم کمـــ‌ــفروش داشته باشد بتــدریــج از گردونه ساز و کار در سیــنـمـــا حذف میـ‌ـــشود.
از سوی دیـگر معـــمولا سوپراســتارها نمادی از زیـــبـــایی، قدرت، جوانــمردی و بازیـــگـرانـــی

تک نقش بودنـد. برای مثال جان وین همـــیشـه هنرپـیشهــ‌ای وستـرنی در خدمـت مردم و قانون بود،
اما در سیـــنــمای ایـران مفـهوم سوپراسـتـــار، به یک غلط متـداول تبـــدیـل شده است.

ما بازیـــگـــران محــبوب داریـم، امـا سوپراســتــار به معنای دقــیـق کلمـه نداریم. حتـــی بازیگــری مثل
محمدرضـــا گلزار یا شهــاب حســـیــنــی که بازیگــر قدرتـــمـنـد و بااســتـعــدادی هم هست، فیــلـــم‌هایـی دارنــد که در گیــشه نمـــی‌فــروشنـــد.


محـــمدرضــا گلزار و محمـــدرضــا فروتن و شهــاب حسیــنی

بنـــابـراین در یک اقـــتــصـاد سوبســـیــدی ـ دولتی اشـتبـاهـــا بعـــضـــی از بازیــگـران عنوان سوپراستــار را یدک می‌ــکــشــنـــد و چون اقتـــصاد سیـــنمــای ایـــران، اقتـصاد بخش خصوصی نیـســت،ـــبرگشت سرمایــه هم برایـــشان مهـــم نیسـت.او ادامـه می‌دهـــد: بازیگران سینــمـــای ایـران دســـتـــمـــزدی میــ‌ــگیرند که یک دهم آن در اکـــران عمومی برنـمــیــ‌ـگردد و دریـــافــت چنــیـــن دسـتـمــزدهایی به خودی خود از عوامل بحران در سیـنـمــای ایـران اســـت.

عشـــقی در پایــان یادآور میـــ‌ـــشود: اگر بخواهم با اغـمـاض نام یک بازیــگر را که حضورش تضمیـــنــ‌کـننده گیشـــه است نام ببـرم به رضـا عطاران اشـاره می‌ـکـنــم که جز یکی دو مورد نامــش به تنــهایی برای فروش فیـــلم کفـایـت می‌ــکــند.


رضا عطــاران و مهنـاز افــشار

عطــاران نمــادی از آدم‌های میان مایـــه است که زشتی‌ــهــای جهان را به سخره میـــ‌ـــگـــیرد
و این برای مردم دیــدنـــی اســـت، امــا من در چند مقـاله به ایــن نکـتـه اشـــاره کردم که وقتی یک
سوپراستار محبوبیـت خودش را بیش از حد صرف فیلــمـ‌ـــهـای نازل میـــ‌ــکــنـد، کمــ‌ــکــم خودش را هم زیــرسوال میـ‌ـبــرد.

مثـــلا مردم به خاطـــر نام رضــا عطاران می‌ـــروند و فیـــلمـی مثــل «دراکولا» را میـــ‌بینــند،
امـا راضـــی از سالن سیـــنــمـا برنـمـــی گردنـــد. چنــیـــن روندی اگر همین طور ادامه پیـدا کنـــد حتـی نام رضــا عطـــاران هم نمــیـ‌تواند فروش فیــلمـــی را تضــمیــن کند.


رضا عطاران

سوپر اسـتـار سیــنــمـای ایران : استار داریم، سوپراســتار نه

آنـتونیــا شرکـــا، منـتــقــد سینــمـــا دربــاره وجود سوپراســـتــار در سیـــنــمــای ایران تاکیـــد می‌ـــکـــند:
در دهه۶۰ از آنجا که سیاستــ‌های سیــنمایـی مخالــف چهـــرهـــ‌سازی بود ایـــن جریان اتفـاق نیـــفــتاد
و بازیگـــری برجـسـتـــه نشد، امـا از اواخـــر دهـه ۶۰ به بعــد بود که نیکـــی کریمـــی در
«عروس» چهــره شد و استارها کمـ‌ـــکم وارد سیـنمـــای ایران شدنــد که الـــبـتــه همیــشه حضورشـان (بخــصوص برای خانمــ‌ـهــا) از سوی مراجــع سیــنـمـایی محــل منــاقـــشـه بوده است.

نیــکی کریـــمـی

ایـــن استاد دانـشـــگــاه می‌افـــزایــد: در سیـنــمای ایران همواره بودنـد بازیـــگـــرانـــی که حضورشـــان تضمیـــنــ‌ـکننـده فروش در گیشـه بوده، مثلا در حال حاضـر نوید محــمــدزاده یا الناز شاکـــردوست به یک اســـتـار تبـــدیـل شدنـــد یا در سالــ‌ــهــای پیــش مهناز افــشـــار چنــین وضعــیـتـــی داشـــت.

 

نوید محـــمدزاده و النـــاز شاکردوست

ایـن بازیــگران وقتی به مجــامع عمومی می‌ــآیند با اســتـــقبـــال مردم مواجــه میـــ‌ــشوند،
اخــبـــار و حواشیـ‌ـشـان دائما پیـگــیری می‌ــشود و تمـام اینــها حاکی از استـار بودنـــشان است، اما قطعا ایـــن ویژگی دلیل بر خوب و بیـــ‌ـنــقـص بودن آنـها نیســـت.

او میــ‌ـــگوید: به هر حال در سالــ‌ـــهـای اخیر با وجود نشریـــات زرد و فضـاهای مجــازی بازیـگـرانـــیبه چهـره و ستــاره تبــدیل شدند و من معـــتــقـــدم در سیـــنمـای ایران اســتار وجود دارد، امـــا سوپراستــار نه.

 


بازیگــران مشهور ایــران

کارگـردان هم می‌توانـد سوپراسـتار باشــد

تهـــمـــاسب صلـــح‌جو، رئیس پیـــشـین انــجـــمــن منـــتـــقدان و نویســـنـدگان سینـمایی عنوان سوپراستـاری را تنــهــا مختـص به بازیــگــران نمی‌ـــدانـد و به جامـــ‌ــجم میـ‌گوید: در هر دورهـــ‌ــای بازیـگرانی که روی پرده سیـنـــمــا میـ‌درخــشـند و در خاطـرات مردم جایگـاه خوبی پیدا میــ‌کـــنـند ستـاره نام میـــ‌ـگـیــرنــد و بعضـیــ‌ـها که از ستـاره هم بالـاتر میــ‌ــزنـــنـــد، عنوان سوپراستار را به خود میــ‌گیـــرنـــد.

الـــبــتـه این عنوان فقط به بازیــگـر تعـلــق نمــیــ‌گـیــرد و حتـــی ممکـــن اســـت کارگـــردانــی به قدری سوپراســـتــار شود که مردم به خاطــر نام او به تمـاشــای فیلـمش بنــشیـــنـنـــد.

ایـــن منتقـــد سیـــنــمـــا یادآور میـ‌ـشود: از نظـــر من سوپراســـتـــار سینـــمای ایران رضا کیـــانــیان اســـت.

رضـا کیـانـــیـــان

او بازیگر خوبی اســت و موردپسنـدم اســت یا از خانم‌ـها فاطــمه معتـمدآریا می‌توانــم نام ببرم که بازیـــگـــر توانـمندی است و هر فیـــلمی که بازی کند برای من دیــدنی اسـت.

فاطـــمـه معـــتـــمدآریـــا

الناز شاکــردوست

محمـــدرضا گلــزار

لیلـا حاتـمــی

هدیـه تهـــرانـی

ابوالفضل پورعرب

ترانه علــیـدوستــی

الناز شاکردوست،محمدرضا گلزار و سوپراستارهای ایرانی را بشناسید + تصاویر

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.