شخصیت شناسی ار روی اندام و چهره افراد

اندام و چهره افراد می تواند بازگوی شخصیت افراد باشد شما می توانید از روی چهره و اندام یک فرد به شخصیت او پی ببرید داشتن اندامی چاقی و یا لاغر می تواند از شخصیت او خبر دهد شما هم می توانید بدون شناخت فرد مقابلتان با این روش به شخصیتش پی ببرید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر شخصیت شناسی ار روی اندام و چهره افراد را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

انـدومورف

به گزارش مجله خبری دانستن : اندومورف از نظـر فیزیکــی تقـریبا چاق و گرد اســت، باســن پهــن و شانه‌ـــهـای گرد دارد که ترکیبی گلابی شکـــل به او می‌دهد. چربی نســـبتـا زیـادی در سراســـر بدنــش دارد، مثـلــا در بالای بازو و رانــ‌هـا. قوزک پا و مچ دسـت‌ـهــایـش نســبـتا لاغــر اســت که به برجستـه‌ـــتـر نشــان دادن قسمـتـ‌ــهای دیـگـر بدنـش کمــک میـ‌ــکــنــد.

انـدومورف از نظر روانـــشنـــاســـی:

اجتمـــاعـی
عاشــق تفـریـــح
عاشق غذا
پرتــحمـــل
آرام و متین
خوشخو
خونســـرد
عاشــق راحـــتــی و آســایش
و نیـــازمـــنـــد محـبت و مهـــربـــانی

اکتومورف

اکـتومورف نقـطــهـــ‌ــی مقابـل انـدومورف اســـت و از نظر فیزیکــی شانه و باســن کوچکـــی دارد، صورت کشــیـــده و لاغر با پیــشـــانـی بلنـد، قفسه سیـنــه و شکمـی کوچک و لاغـــر دارد، پاهــا و بازوهایــش لاغـر اسـت و چربـی بسیـــار کمــی در بدنــش دارد. اکتومورف ممـکـن است به انـــدازه‌ی انــدومورف غذا بخورد امـــا انـــگار هیچ وقت وزن اضافه نمـی‌ـکــنـد.

انـــدومورف از نظر روانشـــناسـی:

خجـالـتی و کمرو
گوشه گیر
درونگرا
خویشتن دار
اضــطـراب اجـــتــمــاعـی دارد
هنـرمــنــد
پراحــســاس
خوددار در برابر هیجانات
و متفکر

مزومورف

تیــپ بدنی مزومورف چیزی بین انـدومورف و اکـــتومورف اســـت. مزومورف از لحاظ فیـــزیکــی ایـده‌ آل‌ــتر هسـتند؛ سر بزرگ، شانـهـــ‌هــای پهـن و کمـری باریـــک دارنـد (انـدام مثــلــث شکل)، بدنــ‌شان عضلانـی است، ساعـد و ران‌ــهای قوی دارند و چربـی کمـی در بدن‌شـان وجود دارد. مزومورف‌ها معـــمولا بهتریــن پتـانسیــل را برای تنـاسب اندام دارند.

مزومورف از نظــر روانـــشــناسی:

ماجراجو
شجــاع و نتــرس
بی‌ـــتفـــاوت نســبـت به فکر و خواستـهـــ‌ی دیگـران
حاضر جواب و بیــ‌ـملاحظه
مشتـاق نســبـت به فعـــالیــت بدنی
اهـــل رقـابـت
تمـایل به قدرت و سلــطـه داشـــتن
و عاشق خطـر کردن

خب حالـا که چی؟!

صادر کردن پروفایـــل روانـشـنـاسی بر اسـاس ویژگی‌هـــای آنــاتومیــک به طور کلی چیـــزی نیـست که این روزها چندان قابــل اعتماد باشـد، اما با ایــن حال ایــن الـــگوها هنوز هم علــاقه منـدان و طرفداران خودش را دارد و تئوری‌ـهـــای قدیمـــی نیز معـــمولا با افـــکار عمومی عجـــیـــن شدهــ‌ـــانـد، ضمــن اینــکـــه برخی از آنـــهــا شهودی هسـتـنـد.

بهتریـن کاری که میــ‌ـــتوان کرد ایـــن است که از این الـگوها به عنوان تست اســتفاده شود. وقتـــی کسی را ملاقــات می‌کــنــیــد که به نظـر میــ‌رسد از لحـاظ فیزیکـــی، طبـق ویژگی‌ــهای گفتــه شده انــدامی متناسـب و مطـلوب دارد، خوب اســت کنـجکاو شوید و ببــینیــد آیـا پروفایــل روانـــشـــناسـی او با چیـزهـایی که در بالا گفـتــه شد تا چه حد جور اسـت. اما اگــر اینطور نبود، به دنبـال راههـای دیگری برای شنـــاختـن این آدم باشـید!

شخصیت شناسی ار روی اندام و چهره افراد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.