شخصیت فرد از روی مدل مو و فرق سرش

شخصیت فرد مورد نظرتان را می توانید از روی مدل مو و فرق سرش بشناسید شما می توانید شخصیت افراد را از روی مدل مو و ظاهرشان بشناسید حتی حرف زدن اشخاص موردتان را همگی مربوط به شخصیت شان می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر شخصیت فرد از روی مدل مو و فرق سرش را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

مدل موهایــتان دربـــاره شخصیـت شمـــا چه می گویند؟

به گزارش سایت دانستن :شاید تا به حال درباره روانـشـــنــاسـی یا شخـصیـــت‌ شنـاســـی از روی مدل کفش، لباس، رنــگ چشـــم و غیــره شنـــیــده باشیدامـا در مورد شخـــصـیـــت‌ شناسـی از روی مدل مو یا مدل فرق سر افراد چطور؟هر فرد بنــا بر روحیـات و سلیقه شخصــی موهای خود را آرایـــش میـ‌کنـد.

در ایـــن مقالـــه سعـی داریـم درباره شخـصیت افراد بنا بر مدلی که برای فرق سر خود انـتــخــاب می‌ـکـنـند صحبـــت کنـیم.

مدل موی فرق وسط مســتـقـــیـــم

افــرادی که موهای خود را به شکل فرق وسط مسـتـقیــم آرایـش میــ‌کننـد، ذهــنی باز و روشن دارنـــد و انـــســـانــ‌ـهــای متــعادلـی هســـتــند.اطرافیان به راحــتــی به آن‌هـا اطــمیــنـان میـ‌ــکــننـــد و وقتـــی به شانـه‌ای برای گریستــن و یا گوشی برای شنـــیـدن احـــتـیــاج دارندسراغ آنــ‌ـــهــا میـ‌روند. هوشمـندی، ادب و رو راســـت بودن از ویژگـی‌ـهای بارز ایـن افـــراد اســت.بهـــ‌ــطوریکــه خشونت و بی ادبی دیــگـران برای آنـها قابل درک نیـــست.
شخـصیــت شنـاسی براســـاس مدل فرق سر به سمـت راســـت

افرادی که موهای خود را به سمـــت راسـت میــ‌ـــبــرند افراد بســـیــار احـسـاساتی هســـتـند و همــیـشــه دوست دارنـد از دیـــگـران مراقبت کنـنـد.وقتی تصمـــیـــم میـــ‌ـــگـیرند به کسی کمــک کنــند تمـــام توان خود را به کار می‌ـــگیرنـــد در نتــیــجــه اگـر موفق نشوند ضربـــه عاطــفــی بدی خواهند خورد.

فرق وسط نامـرتـــب

افرادی که فرق وسط نامـربـتـــی دارنــد، از خود گذشـــته و فداکـار هســتـــنـد. آنـــ‌ـــهـــا خود را کامـلا وقف کار و خانواده خود میـــ‌ـــکنـنـــد .ایـن افراد دارای شخـــصـــیـــتی بسیار انـعـطــاف پذیر میـ‌باشند و میـــ‌ــتوانـــنــد به راحــتـی خود را با هر شرایـــطـــی وفق دهــند و به خاطر شخصیت دوست‌ــداشـتنــیو آسانـــ‌ــگیــری که دارنـد دیگران را به سمت خود جذب میــ‌کـنـنـد. ممـکن اسـت در پارک‌کردن خودرو به صورت موازیـمشکل داشتـه باشنــد اما در آواز خواندن دســته جمـــعی بســیار خوب عمـل میـ‌ــکنــند.
شخـصـیت شنـاسی براساس مدل فرق سر به سمـــت چپ

افـــرادی که موهای خود را به سمت چپ مرتـب می‌کـــنند کسـانی هستند که از صبح تا شب روی کار و وظایـــف خانوادگـیـــخود تمرکز دارنــد. آن ها از تمام وقت خود اســتـــفـاده میـ‌ــکـنـنــد و شایـــد به همـیـن خاطــر است که انسان‌ـــهـــای موفقــ‌ــتـــری هستنـد.ایـن افراد عمــیقــا عاشـق کودکـــان هستـنـد امـــا اصــلـا طاقــت انــســـان‌ــهای دروغگو و بهـــانه‌ــگــیر را ندارند. آنها همیــنطورعلــاقه زیـادی به حیوانات دارنــد و برای حرفـــ‌زدن و بازیـــ‌ــکــردن با آنــها وقت زیــادی صرف میــ‌ــکـــنــنـد.


شخـصــیـــت شناســـی براســـاس مدل فرق سر به سمت چپ

اگر می‌خواهید مادر فرزنــدان شمــا فردی باهوش باشد و توانــایی پرورش فرزندان شایسـتـهــ‌ای را داشتــه باشـد، بهتر اســـتـــهـمــسرتان را از این گروه انـــتخــاب کنـید. محــقــقـان میـ‌ــگویند زنانـی که فرق سمت چپ باز می‌ـکـنـــند، افـرادی قابل اعـــتمـاد هسـتندکه میــ‌ـــتوانـید روی حرفــ‌ـــهـــایــشــان حسـاب کنیـــد. بررسـیـ‌ـهـای آنــهــا نشـــان داده ایـــن افــراد بهـــ‌دلیـل هوش سرشـــارشان، زود یاد می‌ـــگـیــرنـــدو به خوبی با موقعــیتـــ‌ـهــای تازه و آدم‌ـهای جدیـد کنــار میـــ‌ـآیند. پس دلـیلـــی ندارد که نگران رابطه چنـیـن فردی با خانوادهو دوستان خود باشید. او خیـــلی زود یکـــی از اعـضـــای محــبوب خانواده شمـا خواهــد شد.

مدل موی چتـری

افرادی که به موی چتـری علـاقــه دارنـد انـســـان‌هـایی خوش‌خنده و شوخ هسـتنـد و دیــگران را شیـفـته‌ی لبخند‌ـــهـای زیــبــای خود میـ‌ــکـــنــند.آنــها همــچـنـــین انـسان‌ــهـــای جاهـــ‌ـــطلـب و محکمی هســـتـنــد و وقتی تصمیم به انجام کاری می‌ـگیـــرنـدتــا رســـیـدن به مقــصود دسـت از تلاش برنـمیـ‌دارنـد.

مدل موی بدون فرق سر

افـرادی که موهای خود را به هیــچ سمــتــی نمی‌ـــبرند معـــمولا تکلیـفـ‌ـــشــان با خود‌ـــشـان مشـــخص است و کامــلـــا میـ‌ـــداننـــدچـــه میـ‌ــخواهنـد و چه بایــد بکــنــنـد. آنــهـا درباره برنــامـــهـــ‌ـــهـای‌ـشـــان با دیــگران صحبـت نمـــیـ‌کــنـــنــد و ترجیح می‌ـــدهندفـاصــله خود را با دیـــگـــران حفـــظ کنــنــد. هرگز درگیر شایعـات و خیـــال‌پردازیـــ‌ها نمی‌ـــشوند و همــچـنـیــن این قابـــلیـت را دارندکه به یک باره از کار خود استـعـفـا داده و به جزیــرهــ‌ـــای دور افتـــاده مهــاجــرت کنـــنـــد.


شخصیـــت شنـــاســی افرادی که موهایـــش را بالـا میـ‌ـزنـــد

شخصیت فرد از روی مدل مو و فرق سرش

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.