شخصیت مردان از نظر همسرانشان

مردان از نظر احساسی و شخصیتی در بین خانم ها هر کدام القابی دارند که خانم ها اینگونه آنها را می شناسند مردان غیرتی که تعصب های زیادی روی زنان خود دارند این مردان به قول خانم هایشان غیرتی می باشند و دوست ندارند خانم هایشان در شبکه های اجتماعی حضور پیدا نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر شخصیت مردان از نظر همسرانشان را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : بروز عواطـــف مثبـــت در روابط زنـــاشویی، اسـاس پایــداری محـــبت و عشق زن و مرد به یکــدیگـر اســت. امــا متاسفــانــه برخـی از مردان از ایــن امر دوری می کنـنـد و عشق فی مابین خود و همـسـرشــان را نادیده گرفتـه و در جهـت فراموشی این گوهره ناب زندگی پیش می روند.چنـد دســـتـــه از همـسـران هسـتنـد که بنا به ساخــتــار شخـصیـتی و خانوادگــی و خواستگـــاه اجــتـمـــاعی‌شان ،متـــاسفـــانه عشق را در زندگی مشــتـرک ناخواســتـه از بیـــن می‌ـــبرنــد …

انواع مرد از نظـــر خانـــم‌ــها
شوهرهایـــی که تعصب بی‌ـــجـــا را با غیرت اشـتــبـاه گرفتهـــ‌ــانــد
خانـمـش را چون یک شی می‌ـــپــنـدارد. به نام دوستی و عشــق، او را با توهمـــات خود زنــدانــی کرده و قوانــین ممنوعیت را برای همــسر خود وضع میـ‌ــکـــند. مثلـا: جواب دادن به تلــفـــن ممــنوع، رفتن به خانـه پدر و مادر و دوستـــان ممنوع، درس خوانـــدن ممـنوع، داشــتـن شغل ممنوع، مسافرت ممنوع، استــفـاده از رایـانه ممــنوع، خندیدن با صدای بلـند در محیط خانواده و محارم ممنوع، تعریف و توضیـــح در مورد آقـــایان ممــنوع، بیرون رفتــن از منزل ممــنوع.

شوهران سلـطـهـ‌ــجو، زورگو و کنـتـرلـ‌کـــننــده
چنین شوهرانی حق انـتــخــاب را به کلی از همســرشان میــ‌ــگیـرند و این حق انـتــخـــاب را فقـط برای خود به رسمیـــت میـــ‌ـــشـناسـند. از تصــمیـــم‌ـــهای مهـــم و کلـی تا جزئی‌ــترین مسائل بایــد زیـر نظـــر آنـــها و به فرمـان آنهــا باشد.
به عنوان مثـــال بعضـی از اعمـــال و مستبدانه ایـــن آقایــان عبارتـست از: تصـــمیـــم در انـــتــخاب محل زنــدگی به تنـــهــایی؛ تصــمـیـــم‌گیـــری در مورد فرزنـــد داشـتـن؛ تصـــمــیـــم در مورد رفت و آمـــد و میهمـــانی رفـتـــن، تصـــمـیم در ارتبـاط یا قطـــع رابطـــه ؛ تصـــمیم‌گـیــری در مورد شغل خانــم، تصــمیـــم‌ـــگیــری در مورد رشتــه تحصــیلی و محل تحصـیل همــسرشان بدون توجه به نظــر او؛ دستور به خانـــمـشان در مورد چگونه فکر کردن، چگونه حرف زدن، چگونه احساس کردن و چگونه رفـــتــار کردن؛ انتـخـاب و تمــاشای برنـــامــهـ‌ـــهای دلـــپـــسند خود از تلویزیون بدون توجه به خانواده و همـســرشـان؛ انـتـــخاب نوع و رنگ لبــاس داخل منــزل خانـــمشــان.

شوهران بی‌ـمسئولیـت
این شوهران فراموش کردهـ‌انــد که مراحـــل نوزادی، نوباوگی، کودکی و نوجوانی را پشـــت سر گذاشـته و فرد بالغــی شده‌ـانـــد و ازدواج کردهــ‌اند. خانواده تشـــکیـــل داده‌ـانـــد و صاحب فرزنــد شدهـ‌ـانـد. لذا در تصمـــیمـــ‌ـگیــری ، اجـــرا، و پاســـخــگویی نسـبـت به وظایــف و مسئولیــت‌ـــهــای منزل خود را عقـــب کشیدهـ‌ــاند و چون حبابــی خود را رهـــا کردهـ‌اند. هنوز در پی لذت‌ـــطــلبی انفـــرادی خود هسـتنـد. اینـها برنـامه‌هــا و دلـــ‌مـشـــغولیـــ‌ـهــای خود را بدون توجه به خانواده و همســرشــان دنبـــال میـــ‌ـکــننـــد. بدون توجه به به مسئولیــتـــ‌هـایــی که باید بپــذیـــرنـــد و نیــازهایـــی که خانواده به آنــها دارد، به دنــبــال پارتـــی‌ـــهـا، تفــریـــحات، مسافرت‌ها، کوهنوردی، فوتبـال، استــراحت، خواب، تلویزیون و فیـلـــم و سیــنمـا، موسیــقــی و دوستان و کارهــای انــفـرادی مربوط به خود هســتـنــد.
آنـها همــیــشه چون میهمــانــی بر سر سفــره آمــده منـزلشـــان اگـر وقت کنند حضور می‌یـابــنــد و رنـــج‌هایـــشــان را به خانواده می‌ریـزنــد و لذت‌ـــهـایـشـان را بیرون از خانواده تقـسـیم میـــ‌ـــکـنـنــد. ایـــن افراد گاهــی تصور میـــ‌ـکـــنـــند با دادن پول زیـاد به خانواده میـــ‌توانند، آنـها را رها کنند. با یک پلــیــ‌اسـتـیشن ، با یک رایـانه و ایــنتـرنت و …، سعــی میــ‌ـــکـــنــنـد همـسر و فرزنـدان خود را به خودشان وابــگــذارنـد. و نسبت به مسئولیـت در قبـــال همسر و تربیت فرزنــدان شانـــه خالـــی می‌ـــکـــنند.

شوهران بیــ‌ــاحـــســـاس و سخـــت کوش
برای ایـن شوهران زنـــدگی یعـنـی کار، کار یعنــی زنـــدگی و ایـــنهـــا همــه یعـنـــی پول. این شوهران خلـاء وجودی خود را فقط با پول و کار پر میــ‌کننـــد. به بهــانــهـ‌ـــهـای مختـــلـف مثل داشـــتــن اقــســـاط، تعویض منــزل یا خودرو، فراهـم آوردن رفـــاه ، تامـــیـــن آینده زنــدگی، مسئولیــت کاری ، و …، اکــثـــر اوقات خود را از صبــح تا آخر شب و حتی تعـطـــیـلــات، به دنــبــال کار و اضــافه‌کـاری و تجـــارت و مدیریت و … هستـنـد. گاهـی بهــانـهـــ‌ـهای انـسانــ‌ـــدوستـــانــه و خدمــت به خلـــق را پیش می‌ــکشنـد و گاهــی تعهـــدات کاری را دستاویز قرار میـــ‌ـــدهنــد. ایـــنـهـا از منـــزل ، همـســـر و فرزنــدان خود، ابـتدا به صورت فیزیکی دور میـــ‌شوند و کم کم از نظـر احساسی و عاطــفـی و ذهنی فاصــله میـ‌گیــرند. ایــن آقایان به همـــه مردم خدمــت می‌رسانـــنـد و با آنـهــا هســتند به غیــر از همسـر و خانواده.
مردان دیگـری را نیـــز میـ‌ــتوان در این طبـــقــه قرار داد. آنـــهایی که شاید این همه مشـغله نداشـــته یا از محیـــط خانواده دور نیســتند، ولی از نظر عاطــفــی ، احـــسـاســی و ذهـنی فاصلـه زیادی از جو خانواده پیـــدا کردهـ‌ـانـــد. آنها هم احــسـاســی ، همدلی ، همـدردی با همسر را نیـــاموختــهـ‌ــانـد. حرف زدن برای آنهـــا سخــتـ‌تـر از بلـند کردن خودرو توسط قویتــریـــن مردان است. برای پاسـخ یک کلـــمــه‌ای به یک سئوال ، خانمــشــان بایـد کلی به به آنها الـتمـــاس کنـــد، وقتـی آنـهـا یک جملـــه ۳ کلـمـهـ‌ــای به زبـان میـ‌آورنـد، همـســـر آنـــها، به شدت ذوق زده شده و آن روز را همـه سال جشــن می‌گـــیرنـد و سالـگرد زبــان گشــایـی آقا را غنــیمـت می‌شـمـــارنـــد.

اگــر خانــمــشـان با آنــهـا صحـبت کنــد، در حال دیــدن تلویزیون هستـند، یا در حال تعـــمـــیـــر وسایل منـزل می‌ـــباشـند، و حتــی زحــمـت تغـییر جهت نگـاهــشـــان را به طرف خانمـشــان، نمــیـ‌ـــکــشــند. گوش شنیــدن ندارند، و ایــن کار هم برای آنـــهـــا مثـــل شکـــافـتن اتم و آزادســـازی انـــرژی هســـتـهــ‌ای هســـت. ولی متـــاســـفانــه این انـــرژی آزاد کردن را حق خود نمـــیـــ‌ـداننـد تا این اتــم را بشکـافـنــد و گوش شنوا برای حرف‌هـا و احــساسـات خانمــشان داشـته باشـــند. ایــن مردان مهـارت‌های گوش دادن، مهارت‌ـهـای ارتــبـاطــی، مهـارتــ‌ــهای هم حســـی یاد نگـرفـتهـ‌اند یا تمــریــن نکردهـــ‌ـانـد و یا انگـــیزهـ‌ـــای برای انجامش ندارند. برای ایـن آقایــان، سخــن محبـــتـ‌ــآمـــیز و عاشـــقانــه، نوازش محــبوبانـــه و نگـــاه دلـــبرانـه به خانمشـان، افــسـانه‌ای خیـــالی و بی‌فـایــده است. همـسر ایــن آقـــایـــان با حسرت به زوج‌ـــهایی که در پارکــی نشـســتهـــ‌ـــانـد و در گوش هم نجوا می‌ـــکــننـد میـ‌ـــنــگــرنــد.
یک تلفـــن از محل کار به خانــم، یک دســـته گل، یک نامــه عاشقـــانــه، یک نوازش، و یک همـدلــی و هم حســـی به گاه نگرانی و بیــمــاری؛ از آرزوهای هرگـــز برآورده نشده ، خانـــم این دستـــه از آقـایان اســـت.

شوهران وابسته و غیـــر مستــقــل
ایـن آقــایــان به علـت اینکـــه از بچــگـی تحـت چتر حمایتـــی شدید پدر و مادر خود قرار داشتــه‌ـانـــد و همـــیشـه والـدینشان برای آنها تصمیـــم گرفـتـه‌اند، وابسـته، ترسو و دمـدمی مزاج و بچــه صفت تربــیت شده‌اند. آنــهـا همـــیـــن طور که بزرگ شدهـ‌ــانــد به جای ایــنکـــه روز‌بــهــ‌روز مســـتـقــل‌ــتر شوند، روزبـــهـ‌روز وابـسته‌ـــتر شدهـــ‌انـــد. هنگـــام ازدواج نیــز نمـــیــ‌ـــخواهـنــد در این وضعــیــت تغـیــیـری ایجاد کنـــنـد. هنوز هم دستورات و تصــمـــیم‌گیـــری‌ـهای مهـم زندگـی زنـــاشویی را از والدین خود اخـــذ می‌کنـــنـــد. معمولا پدر و مادر ایــن آقــایـــان سخـــتـــ‌گــیر و مقــرراتــی هســتـنـــد و شاید کمک مالی زیــادی هم به زندگـــی اینــهـــا کرده باشــنـد. مرزهـــای خانواده توسط این شوهران گســستـــه شده و مسـائل محرمانـــه و خصوصی خانواده به راحتـــی به بیـــرون از خانواده منتـقل می‌شود و افـراد دیگر هم به خود اجـــازه می‌دهـنـــد در مسائل خانوادگی این گونه شوهران دخـــالت کنـنـد.

شوهران کمـــالـگـرا و خســیس
این آقـایـان شخـــصـیـــت وسواسی دارنـد. معیارهای نانوشته‌ــای در ذهـن خود ترســیــم میـ‌ـــکــنــنـد و آن را وحی منــزل و تخـــلفـــ‌ناپذیـــر تصور میــ‌ـــکـــنند. به جزئیات زندگی زیاد کار دارنــد و گیر میــ‌ـدهند. برای هر چیز کوچکــی در خانواده نظــر می‌دهــنــد. همــیــشه ترس از آیـنـــده دارنــد، اعتمـاد به نفــس پائین ، و ایده‌ــآل‌خواهـــی از مشـخـصـــات دیـــگـــر اینــهاست. با خسیس بودن و پس‌انداز افـــراطـــی سعــی در آرامش خاطر خود دارنـــد. همواره امـــروز را فدای فردا میــ‌ـکـــنـــنـــد. و فردای آنها که باعـــث نگرانی‌شان بود، هرگز نمیـــ‌ــآیــد. حســرت تفـــریح، مسافـــرت، لبــاس نو، میهمــانـی را به سادگــی و با بهانــهـ‌ــهای مخـتلـف، بردل زن و بچـــه خود میـــ‌گــذارنـــد. توقع زیادی از همســـرشـان دارند ، انـــتظــار بی‌ـعیــب و نقـص بودن خانم خود را داشـــتـه و نقاط مثـبـــت همســرشــان را نمــیـ‌بینند.

شخصیت مردان از نظر همسرانشان

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.