چند شرط لازم برای ازدواج دختران با پسرها

ازدواج یک امر لازم می باشد اگر شما این چند شرط را برای ازدواج دارید حتما ازدواج نمایید و اگر این شرایط را ندارید برای ازدواج شرایط خود را آماده نمایید تا بتوانید با همسر آینده خود دچار مشکل نشوید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر چند شرط لازم برای ازدواج دختران با پسرها را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

بـســیاری از دخـــتــران و پسران جوان، تصور می کننــد با رســیــدن به بلوغ جســمانـی، آمــادگـی ـهـــای لازم برای ازدواج را پیــدا کرده ـــاند بنـابرایـن توانایـی لازم برای اداره زنــدگــی مشترک را دارند و میـــ توانـــنـــد بر ـمـــشـکـــلـــات و دســـت اندازهــای آن فائق شوند. در صورتـــی که اگـــر یک نفــر برخی آمادگـــیـ ـــهای مورد نیــاز برای ازدواج را در خود رشـــد و پرورش نداده باشـــد، لزوما با یافـتن فردی که دارای تمام ملـــاک ـهای مد نظــرش باشد، نمـیـــ توانــد ازدواج پایـداری داشـته باشد. وقتــی ایـــن آمادگی ـهـا نبـاشد،ـ کــم کم تنشــ هـا شروع خواهــد شد، دو طرف حرف همـــدیگر را نخواهـــند فهمـیــد، درگـــیــری هـا بیـشــتر می ــشود و روز به روز از هم دور ــخواهـنــد شد. بنـــابراین در مبـــحــث ازدواج، خیــلـی مهم است که بدانـیـم آیـــا آمـــادگــی ازدواج را داریــم یا نه؟ شاید با خودتـان بگوییـد مگــر ازدواج هم آمـادگــی میـــ خواهـــد؟

ازدواج مانـنــد سفری چند ده سالـــه اســـت!

در جواب سوال مطرح شده، برایـــ ــتــان یک مثال می زنـــم. فرض کنید قرار اســت به سفر بروید. چقــدر برایـ ـتـــان مهم اســـت زمــانـی سفــر بروید که حالــ ـــتـــان خوب باشد و شرایـط خوبی داشــتـــه باشیـــد؟ به طور مثـــال اگـــر مریـض باشیــد، دوست نداریــد به سفـــر بروید. اگر از نظر مالـی در مضــیقــه باشـــیــد، سفر رفـــتـــن را به تعویق خواهــیـــد انـــداخت. از چنــد روز قبـل وقت قابــل توجهـی را صرف خریــد وسایل مورد نیاز، ایجاد آمــادگیـ ــهای لازم برای سفــر در خودتان، انـــتـخـــاب همســفر و… میـ ـکـنــیـد. به ایــن موضوع فکر خواهــیـد کرد با چه فردی سفــر بروید که بیشتر خوش بگــذرد. با توجه به همــه ایـــن موارد، فراموش نکـــنـیـد که ازدواج یک سفر چنـــد ده ساله اسـت، پســـ ــخـــیـــلـــی مهم است که هم آمادگــی های لازم برای ازدواج را کسب و هم فردی را انــتـخاب کنـــیم که در زنـــدگـــی به هر دو نفـــرمان خوش بگـذرد!

 

از بحث اهمیــت آمـادگــیـــ هـــای قبـل از ازدواج که بگذریم، باید بدانیم که آمادگـــی قبـل از ازدواج، شامـــل چنــد جنــبه است که در ادامــه، نکاتــی را در این باره خواهـــید خوانـد.

آمادگـی روانـــی

بحث مسئولیت پذیـــری، توانایــی مقـابـله با مشـــکلات، خوش بـــینـــی و مثـبت اندیشـــی، توانایـــی تصمیــمـــ ـگیـــری مستــقــل و پخـــتــگـــی هیجانی از جمله مبـــاحــثـی اســت که در ایـــن حیطـه قرار میــ گـیــرد. شمـا بایـد به صورت جداگـــانه، شخصـیـت خودتـــان را در حوزهــ های مطرح شده بررسـی کنــید تا با آمـــادگی کامـــل به سراغ زنـــدگـــی مشترک بروید. توجه داشته باشیـد داشـــتـن آمـــادگـی در تمــام موضوعات مطـرح شده در حیـطـه آمادگـــی روانـــی، برای موفقـــیت زنـــدگی مشـــترک الزامــی است.

آمادگی اجـتـمــاعی

بحث آمادگی اجتـــمـاعی برای همــسـران بســـیار مهم اســـت چون بعد از ازدواج، شمـا دارای خانواده جدیدی میـ ــشوید و اگر در این آمادگــی دچـار مشکـــل باشــید، در رفـــت و آمـــد با خانواده همسـر یا دوستـــان همـــسر به مشـــکــل جدی برخواهـید خورد. بررسی ایـن آمــادگـــی در خودتان کار سخـــتی نیـســت و باید نحوه تعــامـــل ـتان با دیگــران را ارزیابـــی کنـــید.

آمـــادگـــی مالـی

ایـن آمـــادگـــی به خصوص برای آقایان بسیـــار مهـــم اســـت چون کفـــایت مردانه در زندگــی مشـــترک تا حدی از شغـل و آمـــادگی مالی فرد به دســت میــ آیـد. همــیــن طور اگر از طرف خانواده حمـایـت مالـی میـــ ـــشوید، بهـــتر اســت بدانید هر حمــایـتـی، دخالــتـی هم به دنبال دارد و ایـن نکــتهــ ای اسـت که از دید بیشــتــر زوج ــهای جوان پنهـــان میـــ مـــانــد.

آمـــادگـی جســمـانــی

برای مثال سن و سال فرد و طرف مقـابــل در ایـن بخــش قرار میــ ـــگیـــرد. به طور معـــمول اختـلــاف سن بیــن 2 تا 7سال را ایـــده آل در نظر می گــیریـــم. این تفـاوت در سنــین بالـای 30 سال از بین میــ ــرود، چون فرض می شود که فرد تا 30 سالــگـی به بلوغ فکـری کامـــل رســیده اســت یعـــنی اگر زوجی که سن شـــان بیشتـر از 30 سال است، قصـد ازدواج دارنـد، ضروری نیـســـت که اخـتلـاف سنــ ـشان در محـدوده 2 تا 7 سال باشـــد. اگـرچــه سن به تنــهایـــی عامــل خوشبخــتی یا بدبــخـــتـی زوج نیست ولی توصیـه میـ ـشود با فردی ازدواج کنـیــد که در ایــن محـدوده سنــی باشـد. ازدواج با فردی که در دهــه متـــفـــاوتی با شماست، منجـر به نداشتن تفاهـــم می شود و همـچنیـــن بعــدهــا در فرزند پروری میــ توانـد مشـکـل ایـجــاد کنـــد. همیـن طور ازدواج در سنیـــن پایــیـــن ممکن اســت باعث بروز نارضـــایــتـــی در سنیــن بالاتــر شود چون فرد در وقت ازدواج دارای بلوغ هیجـانـــی نبوده و ملــاک های مشخصــی برای ازدواج نداشـــتـــه است و در بزرگ سالــی با بالـــارفتــن سن، ملاک ـــهــایــش تغیـیـــر می کنـــد. همــیـــن طور توصیـه نمـــیـ ــشود که ازدواج خود را تا سنـیـن بالا به تعویق بیـنـدازیـــد چون بالــا رفتن سن، موجب کاهش انـــعطـاف پذیــری می شود که ایــن ویژگــی در رضــایــت زنـــاشویی نقـش مهمی دارد.

آمادگی اعـتـــقـــادی

خط قرمزهـایی که ما در زنـــدگـی برای خود داریم و بایــدهـــا و نبایـدهایی که برای خود تعــیــیـــن کردهــ ــایـــم، باید کامـلـــا مشـــخـص باشد تا بتوانـــیم برای طرف مقابـــلــ ـمـــان در جلـسات خواستـگاری به خوبی توضیح دهـــیـــم.

آمــادگـــی خانوادهـــ هـــا

آیـــا خانواده، مستقــل شدن من را می پـذیـرد؟ آیـا طرف مقــابل را به عنوان عروس یا دامــاد میـــ ــپـــذیرد؟ آیا اگر روی حمــایـــت مالـــی خانواده حســاب باز و آنـــ ــهـا را مطـلع کنم، ایـــن توانـایـــی را دارنــد؟ بعــضـی از جوانان، خانواده ـــهــا را از ارتـبــاطـ ـــهایـشان آگـــاه نمـیـ ـکنـنـد تا زمـانـی که تصمیم نهـــایـــی را بگیرنـد. این کار، درسـت نیـســت. پنــهان کردن مسئله مهـمی مانند ازدواج از خانواده موجب رنجــش آنـــ ــهــا می ــشود و حتـی می ــتوانــد باعث بروز مقـاومت در برابر ازدواج شمـــا بشود. حتــی ممکن است خانواده طرف مقــابـــل را در این پنـــهان کاری دخیل بدانـند و دید منــفـی به وی پیــدا کنــنـــد. به همـیــن دلـــیـــل اسـت که در جلــســات خواسـتــگاری، خانوادهــ ــها با هم رفـت و آمد می ـکننـد تا با هم بیــشتـر آشنـــا شوند.

چند شرط لازم برای ازدواج دختران با پسرها

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.