شعرهای عاشقانه و قشنگ برای تبریک روز مادر و روز زن

گلچینی از شعرهای عاشقانه و قشنگ برای تبریک روز مادر و روز زن را برای شما عزیزان در سایت دانستن قرار داده ایم این اشعار و جملات زیبا همگی برای تبریک روز مادر و زن می باشند چون روزمادر نزدیک است و شما باید این جملات را برای تبریک به مادرهایتان ارسال نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر شعرهای عاشقانه و قشنگ برای تبریک روز مادر و روز زن را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

چـهره ی زن ها، آینــه ی تمام قدِ مَردِ زنــدگیشان اســت

یک زن هر دوستـــت دارمی را که نمـــی شنود

یک خطـِ کوچک می شود زیــر چشمــانش

و هر قدر معــشوقه اش دل آزرده ترش می کند

پرنـــده های آسمـانـِ پیـــشـانــی اش بیشـتر و بیشـــتـر می شود

زن هایـی که در اوج میـانــسالـــی هنوز هم زیـــبایـــنـــد

زاده ی دســتـِ مردانِ ماهـــر صورتگری انـد که بهـتـــرین اثــرِ هنـریــِ عمـــرشـــان را

با “عشـق” آفریده انـد

و بالـــعکــس

زن هایـی که زیـــبـایی اشان در اوجِ جوانـــی یک باره ناپــدیــد می شود

یک اثرِ هنـــریــِ ناکام،ـــزاده ی دست ِ مردانِ ناشــیـــِ صورتگــری انـد

که عشق را فقــط در ابعـادِ یک تخـت جســتــجو می کنـنـــد

همه ی زن ها زیبا متولد می شوند

امـا همـــه ی زن ها زیبا نمی میـــرنـــد

باور کن عشق برای زن همــان اکـسیــر جوانیـــســـت…

متنـــی برای بزرگداشـت روز زن

در آســتـانـــهــٔ روز زن، ﺗﻘـــﺪـــﯾـــﻢ به همـــه زنــان ایـران زمـیـــن

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎـﺯ ﻫﺴـــﺘــﯽ ﺩﺭ ﻭﺟـﻮﺩ

ﺯﻥ ﯾﻌــﻨﯽ ﯾﮏ ﻓﺮـﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺳﺠـﻮﺩ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺑﻐﻞ ﺁﺳـــﻮـﺩــﮔــﯽ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨـــﯽ ﭘﺎـــﮐـﯽ ﺍﺯ ﺁﻟـــﻮﺩـــﮔﯽ

ﺯﻥ ﯾﻌـﻨـــﯽ ﻫﺪﯾــﻪ ﯼ ﻣﺮﺩ ﺍﺯ ﺧﺪـﺍ

ﺯﻥ ﯾﻌـﻨﯽ ﻫﻤﺪـــﻡ ﻭ ﯾﮏ ﻫﻢ ﺻﺪــﺍ

ﺯﻥ ﯾﻌـﻨﯽ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻫﺴــﺘﯽ؛ ﺯﻧﺪﮔـﯽ

ﺯﻥ ﯾﻌــﻨــﯽ ﯾﮏ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﺎﯾــﻨــﺪـﮔﯽ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻟﻄــﯿﻒ؛ ﻓﺼﻞ ﺑﻬــﺎﺭ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺯﻧﺪــﮔﯽ ﺩﺭ ﻻﻟــﻪ ﺯﺍﺭ

ﺯﻥ ﯾﻌــﻨﯽ ﻋﺎﺷﻘﯽ؛ ﺩﻟﺪـــﺍـــﺩــﮔـﯽ

ﺯﻥ ﯾﻌـﻨــﯽ ﺭﺍـــﺳــﺘﯽ ﻭ ﺳﺎﺩـﮔﯽ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎـﻃﻔـــﻪ؛ ﻣﻬـــﺮ ﻭ ﻭﻓﺎ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨــﯽ ﻣﻌـﺪﻥ ﻧﻮﺭ ﻭ ﺻﻔـﺎ

ﺯﻥ ﯾﻌــﻨـﯽ ﺭﺍﺯ؛ ﻣﺤﺮﻡ؛ ﯾﮏ ﺭﻓــﯿـــﻖ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎـــﺭ ﯾﮑــﺪـــﻝ؛ ﯾﮏ ﺷﻔـــﯿـــﻖ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎــﺩـــﺭ ﻣﺮﺩــﺍــﻥ ﻣﺮـﺩ

ﺯﻥ ﯾﻌـﻨـﯽ ﻫﻤــﺪـــﻡ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﺭﺩ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺲ ﺧﻮــﺵ؛ ﺣﺲ ﻋﺠــﯿﺐ

ﺯﻥ ﯾﻌــﻨـﯽ ﺑﻮــﺳــﺘـــﺎــﻧــﯽ ﭘﺮ ﻧﺼـــﯿﺐ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎـﻏﻬـــﺎﯼ ﺁﺭـﺯﻭ

ﺯﻥ ﯾﻌـــﻨﯽ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺩﺭ ﭘﯿﺶ ﺭﻭ

ﺯﻥ ﯾﻌـــﻨــﯽ ﺑﻨـﺪﻩ ﯼ ﺧﻮــﺏ ﺧﺪــﺍ

ﺯﻥ ﯾﻌـــﻨـﯽ ﻧﯿـــﻤﯽ ﺍﺯ ﻣﺮــﺩــﺍـﻥ ﺟﺪﺍ

ﺯﻥ ﯾﻌـــﻨـــﯽ ﻫﻤـــﺴـﺮﯼ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺷﻔﯿــﻖ

ﺯﻥ ﯾﻌـﻨـﯽ ﺑﻬـﺘــﺮـﯾـــﻦ ﯾﺎـــﺭ ﻭ ﺭﻓﯿﻖ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨــﯽ ﺍﻧﻔـﺠﺎﺭ ﻧﻮــﺭﻫﺎ

ﺯﻥ ﯾﻌـــﻨـــﯽ ﻧﻐـــﻤـــﻪ ﯼ ﺭﻭـﺡ ﻭ ﺭﻭــﺍـــﻥ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨـــﯽ ﺳﺎﺯ ﻣﻮــﺳـــﯿـــﻘﯽ ﺟﺎـــﻥ

ﺯﻥ ﯾﻌـــﻨﯽ ﻣﺮﻫﻢ ﻫﺮ ﺧﺴـــﺘـﮕﯽ

ﺯﻥ ﯾﻌـﻨـﯽ ﺑﻬـﺘﺮــﯾــﻦ ﻭﺍـﺑـﺴـــﺘﮕﻰ

متـــن زیبا روز زن

ﺑﻌﻀــﯽ ﺍﺯ زنــها ﺍﻧـــﮕﺎـــﺭﯼ ﻧﯿــﮑــﻮﺗـــﯿـــﻦ ﺩﺍﺭﻥ؛ ﭼﻮـﻥ ﺍﮔـﻪ ﻧﺒــﺎﺷﻦ ﺁﺩﻡ ﺧﯿـﻠـــﯽ ﻋﺼﺒـــﯽ ﻣﯿﺸﻪ ….!!!

ﺑﻌﻀـــﯽ ﺍﺯ زنهـا ﺍﻧـﮕﺎــﺭـﯼ ﻣﻮـــﺭﻓـﯿـــﻦ ﺩﺍﺭﻥ؛ ﭼﻮـﻥ ﻧﻤـــﯿﺰﺍﺭـﻥ ﻫﯿـﭻ ﺩﺭـــﺩﯼ ﺭﻭ ﺣﺲ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺑﻬــﺖ ﺁﺭـــﺍـﻣﺶ ﻣﯿﺪــﻥ ….!!!!

ﺑﻌﻀـــﯽ ﺍز زنــها ﺍﻧﮕـﺎﺭﯼ ﺍﻟﮑﻞ ﺩﺍﺭﻥ؛ ﭼﻮـﻥ ﺑﻪ ﺁﺩـﻡ ﺍﺣــﺴﺎــﺱ ﺳﺮﺧﻮﺷـﯽ ﻣﯿـــﺪـﻥ ….!!!!

ﺑﻌﻀـﯽ از زنهـــا ﺍﻧــﮕـﺎـــﺭﯼ ﻫﺮﻭﺋـــﯿــﻦ ﺩﺍﺭـــﻥ؛ ﭼﻮﻥ ﺁﺩـــﻡ ﺑﺪــﺟﻮـﺭـــﯼ ﺑﻬﺸﻮـــﻥ ﻭﺍﺑــﺴﺘﻪ ﻣﯿــﺸــﻪ ….!!!!

ﺑﻌـــﻀــﯽ ﺍﺯ زنهـا ﯾﻪ ﻗﻠـﺐ ﭘﺎـﮎ ﻭ ﻣﻬـﺮـﺑـــﻮﻥ ﺩﺍـــﺭـــﻥ؛ ﺑﺎﯾـﺪ ﺧﯿـــﻠـﯽ ﻣﻮـﺍﻇــﺐ ﺍﯾـــﻨـﺎ ﺑﺎــﺷـﯽ ﻭ ﻫﻮـﺍـــﺷﻮـــﻧـﻮ ﺩﺍﺷـــﺘـﻪ ﺑﺎــﺷــﯽ ….!!!

به سلامتـی همـــه زنـهـا…که اگـه نباشن، دنـــیـات جهـــنمــه…….!!!!!

در زنـــدگـــی هر مرد. . .

“مخـــدری هست به نام ” زن” !!!

زنی که دوستش دارد.

نبودش…

قهـرش…

دوریــش…

خمـاری می آورد و آب میکــنــد ابــهت مردانـه اش را!!!

و اینگونه است که میـــگوینـد :

“قــــــــــدرت”

جاذبــه ی مرد اسـت!

و “جــــــــــاذبـه”

قدرت زن

جمــله های روز زن

من یک زنم ، پس روز زن بر من مبـارک

یک مادرم ،پس روز مادر بر من مبـارک

امور خانـــه را مدیریت میـــکنم پس روز مدیــر بر من مبــارک

بر بالــیـن عزیــزان دردمـــنـدم بیدار میمانم و دردهایـشــان را مرحـمم ،پس روز پزشـــک بر من مبـارک

برای راحــتی زندگــی خانواده ام میســـازم آنـچـه که نیــســت و خلـــق میـکنـم آنـچه که مایع آرامــششان هسـت ،پس روز مهنـدس بر من مبارک

می آموزم درســـهــای زنـــدگـــی را با تمـام وجود ،با مهــربــانــی ،با صبر و تحـمل و امیـد ، پس روز معـلــم بر من مبــارک

می جنگـــم با هر پلـــیدی که خانواده ام را تهدید کند. پس روز پلــیـس بر من مبـــارک

حریـم زندگیم را ، حرمــت خود و خانواده ام را پاســبــانـم، پس روز مرزبــانـــان نجــیـــب و صبور بر من مبارک

دســـتــه گلـــی به خودم تقـــدیـم میـکنـــم چون یک زنـــم با یک عالمه عشـق نه ، وظیفــه

روز زن مبـارک

شعرهای عاشقانه و قشنگ برای تبریک روز مادر و روز زن

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.