شغل های کاذب اینترنتی با نام ادمین کانال تلگرامی

تلگرام پیام رسان خارجی باعث شده است که چند هزار نفر در تلگرام ادمین کانال شده و بتوانند از کانال های تلگرامی خود کسب درآمد نمایند ولی بیشتر این شغل ها همگی کاذب می باشند تبلیغات در کانال تلگرامی که از افراد پول های بسیاری گرفته میشد تا این تبلیغ در کانال هایشان گذاشته شود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر شغل های کاذب اینترنتی با نام ادمین کانال تلگرامی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: هــمـــیــن چند روز پیـش بود که وزیر ارتـباطـــات اعـلــام کرد؛ طی دو سال گذشـته ۲۰۰ هزار فرصت شغلی در فضای مجـازی شکـــل گرفـتـه اســـت. ایـــنـــجـــا نگـــاهی به ایــن فرصـتـ‌هـــای شغلـی ایجـاد شده در این فضــاهـا انـداختیـم.

بحـــث فیــلتــر شدن تلگرام و کوچ اهـــالی فضـــای مجازی به پیـام رسان های داخــلی طی چنـــد هفـــتــه گذشته به یکــی ازمـــهمتـریــن بحث های مردم در دنیای سایبـــری و حقـــیــقـــی تبـــدیل شده اســـت. به گونه ای که مانـــدن یا رفــتـن از آن محـل گفـــتمـان و منـاظره گروه های مختـلــف است؛ اما در ایـــن بیـن چیـزی که نقـــطـه مشترک تفـــکـــرات گوناگون محــسوب می‌شود ایـن اســـت که در حال حاضــر نه فقـط ایـران که جامــعه جهـــانی نیز قادر به انـکـــار کردن عالـــم سایــبـــر و فضـــای مجـازی نیسـت ایــن در حالی است که می شود ظهور دنـیـــای اینتـرنت را در سبـــک زندگـــی مردم امــروز یک انقـــلاب دانــست.

انــقلابی که علــاوه بر تاثیرات اجـتماعـــی و فرهــنــگی در روابط افــراد با یکدیگـر تاثـــیـــرات اقـــتـــصــادی چشمـگـیری نیـــز داشتــه و توانـــستــه تا بازار کاررا در دنیـــا یک تکــان اسـاســـی دهد و علاوه بر تغیــیر شکل و شمـــایل برخـــی از کارها فرصــت های شغلی زیــادی را برای اشـــخاص ایجـــاد کنـد؛ تا جایـی که چنـدی پیـش وزیر ارتـــبـــاطات کشور در رابـــطــه با همــیــن موضوع طبــق یک آمــار اعــلـام کرد که طی دو سال گذشـــتـه در فضای مجازی بالغ بر ۲۰۰هزار شغل ایجاد شده اســت. به همـــین خاطــر با توجه به سر وصداهــای اخــیـر دربـــاره موضوع پیام رســـان های خارجی و داخلـــی نگاهـــی به مشـاغلــی انـداختـــیــم که طی ایـن مدت در بســتر فضــای مجازی شکل گرفـــت و برای تعداد زیـادی از افـــراد شغل ایـجـاد کرد.

از ساخــتــن ویدیوهای بامزه تا گرفـتـــن سفارش تبـلیغ

دیـدن فیــلــم‌هــای بامـزه شاید تاریخــچــهـــ‌اش به برنـــامه‌هــای تلویزیونی مثل دیدنـیـــ‌ــهــا و رنگـارنــگ برگــردد. زمـــانی که تماشای کلــیپـــ‌ـــهـای دوربـیــن مخفی یا زمیـــن خوردن افــراد مقـابل در قاب تلویزیون یکـــی از خنــده دار ترین آپــشــن های ما برای گذرانــدن اوقات فراغتــمـان محـسوب میـ‌ـــشد؛ اما رفـتــه رفـــتـــه تکــنولوژی جایـش را بینــمـــان باز کرد و حالا میــ‌شــد به برکت رونمـایـی از گوشیـ‌هــای دوربیـن دار کلیــپـــ‌ـهای مخـتلــفـی ضبـــط کرد و با امــکــانات بلوتوث آنــهـا را دســت به دست کرد و از گوشی به گوشی دیگر به مخــاطبان آن اضــافــه کرد؛ امـا با آمدن نسل جدیـــد موبایـــلــ‌هـا و شبکهـــ‌ـــهای اجتمـــاعـی انقـلاب عجــیــبی در زمــیــنه ساخــتن ایـــن کلیــپ ها افتاد.

رفـته رفتـه هر کدام از ایــن آدم ها با شخـصیت دادن به ویدیوهایشـان گاهـا تبـدیل به یک سلـــبریــتی مجـــازی شدنـد و با زدن کانال ها و صفـحات مسـتقـــل مخاطبان زیــادی را با خودشـان همــراه کردنـد. از اینجا به بعـــد ساختن ایــن ویدیوها برای سازندگــانــش نه فقط بهانهـــ‌ـــای برای تفـریـح کردن یا مطــرح شدن که دیــگـر منـبـعی بود برای کسب درآمـــد. تا جایـــی که افراد مخـتــلـفــی با ساخــتـــن یک کلـیــپ طنز یا حتـی آموزشی در حوزه های مخـتـــلـف موفق به گرفتن عضو یا فالوور می شدند و داشــتــن یک کانال و صفــحه پرمخاطـب باعـــث میــ‌شد تا با گرفـــتن پســـت های تبـلیغـاتــی از این راه یک درآمدزایـی خوب داشـته باشــنـد و امرارمـعـاش کنند.

فروش مستــقیم از تولیـد به مصـــرف

بعـــد از فراگــیر شدن شبــکــه‌های اجــتمـاعــی مثل اینستـــاگرام و تلگــرام رفــتـــه رفــتــه میــ‌ـــشـــد رد پای خرده فروشان را هم پیـدا کرد. فروشندگان مجازی‌ـای که خودشـــان به چنـد دستـــه تقــسیم می‌ـشــدند. دســتـه اول افـــرادی بودنـــد که ترجیح میــ‌ـــدادنـــد کنــار مشتــریـــ‌هـــای حقیقـــی در مغازهـــ‌هایشان بازار دنـیای مجازی را هم به دست بگیرنـد و علـــاوه بر مشتری های بومی دایره متـــقــاضیانــشـــان را گسـتــرش دهـــنـد. دستـه دوم هم دســت فروشان و خرده فروشانـی بودنــد که شایـد نمونهـــ‌های ملــموس‌ــتر آنـــها را پیش از این در ایسـتــگاهـ‌های متـــرو دیــده باشیـم.

امـــا دستـــه سوم کســـانـی بودند که پاره وقت کار می کردند. این گروه ترجـــیح می دادنـــد دســـت به تولیـــد بزنند و آثار تولیـدی خودشـان را به فروش برسانند از زیورآلات تزئینی گرفـــتــه تا ساخت اسباب بازی و عروسک. کاری که علاوه بر فروش داخلــی برایشان مشتــرهای برون مرزی خارجی هم داشـــت که حالــا ایـنــتــرنـت و پســت های هوایـــی کار را برایشان راحت میـ‌ـــکـــرد.

عنوان شغلـی جدیـدی به نام«ادمین»

طبق آمارهای میـ‌شود گفت که ایــرانـیـــ‌هـا با چیزی حدود ۴۰ میلیون حساب کاربـــری در تلـــگــرام ۷۵درصد کل مخـاطبان ایـن پیام رســان خارجــی را شامل می‌شوند. تا جایـی که بیشتــرمان از یک جایی به بعـد تصـــمیم گرفتـیم تمـــام تخـم‌ـمـرغـــ‌ــهایـــمان را در سبد تلگـــرام بگذاریـم و به جای چک کردن ایمیـل، خبــرگـــزاریـــ‌هــا و خیـلــی از کارهای دیگـر تمـام فعالیتـــ‌ــهــای ایـنـتـرنتی مان را درهمــین یک خانـــه محدود کنـــیم. ایــن کار علاوه بر آســیـــبــ‌هایـی که داشت، امــا برای عده زیادی در شبکـــه‌هــای اجتمـاعی ایــجـــاد شغل کرد. افرادی که حالا سکـــان صفحـات و کانـــال های مجـــازی شرکـت‌‌هــا، سازمانـــ‌ــهـا و رســانـه های مختـلـــف را در شبکـــه های مجازی هدایت می کردنـــد و در شکلــی رســمــی به عنوان ادمیــن یک صفـحـه یا یک کانـال خاص مشـــغول به کار میـــ‌شــدنـد.

روباتـ‌هـــای پولســاز

در تعریـــف روبات‌ـها آمده اسـت که نوعی حســاب کاربری ویژه برای ارســـال و دریــافــت اتوماتـــیــک پیام هســـتنـــد و کاربران میـــ‌ــتوانـند با ارســـال دسـتورات گوناگون با ربـات های تلـــگــرام در ارتـــبــاط باشند، ایـن ارتـــباط میـــ‌ـــتوانـــد در یک مکـــالمــه شخــصـــی و یا در یک گروه ایجـــاد شود؛ـــامـــا خوب اسـت بدانــید که راه اندازی همیـــن آپـشـن در تلگـرام علـاوه بر یک امکــان در این پیـــام رســـان خارجـــی برای عده زیــادی توانـــست فرصــتـــی را ایـجــاد کنـد که به این موضوع به عنوان یک کار نگـــاه کنـــنـــد و از باتـــ‌ـهای تلــگـــرامـــی به طرق مخـــتـلف یک منــبـع درآمد بسازنــد. از گرفتن تستـــ‌هــای شخـــصـــیـــت شنــاســـی گرفـــتـــه تا باتـ‌های جســتـــجوی زیر نویس و موسیـــقــی یا حتـی بات‌ــهایی که شما از طریق آن میـ‌توانــید پیــامـــتان را ناشـنـــاس به افراد مختـــلـف ارسال یا از آنهـــا دریاقـت کنـــید.

طرح ایجاد تراکـم جمــعـیـــت در صفـحه شما

این یک مورد را هم می‌ـــشود در دستـــه مشاغــل نوینـــی قرار داد که با گسـتـرش سبک زنــدگـی مجازی در دنیای امروز رفـــته رفته زمینـه ای را فراهم کرد تا افراد گزینهــ‌ـــهای عالــم سایبـــر را به عنوان یک حرفـه و پیشه ببـــیـــنـنـــد و از آن برای امـــرار معاش اســتفـــاده کننـد. راهـی که افراد از طریـق آن میـ‌ـــتوانـــند در ازای پولی که میـ‌گـــیـــرند و درخواســـتی که از سمـــت مشتریـان خود دارند با اپلـــیکــیــشنـ‌ـــها و روباتـــ‌هــایشان برای کانـــال و صفـــحــات مختــلـــف عضو ایجــاد کنــند. عضوی که بنـــا به مبـلــغی که می پردازیــد می توانـد واقعـــی یا تقلبـی باشد.

به یک «سیــن کار» تمـــام وقت نیـازمنــدیـــم

این یکـــی را هم می توان در رده شغـــل های بالا دانـســت. چیــزی که باعث می شود تا شما به جای افزایـــش مخــاطـب در کانـال یا یک صفحــه تعداد بازدیـدکـننـدگان هر صفحه را بالــابـبریـــد و آن را در گروه‌ــهـا و کانـــالهای مخــتـلــف فروارد کنـیـــد تا یک پسـت خاص بیــش از آن چیـزی که باید دســـت به دست و دیـده شود.

انــدرحکــایت مشــاغــل کاذب

در راســـتای همــه مشاغـل مختلفـی که به دنــبـــال فراگــیـر شدن ایــنــستـــاگرام و تلگرام در فضای مجـازی شکل گرفـت. دســتـــه دیــگـــری را هم می توان در رده مشــاغـل کاذب گذاشت که از بیـن آنــها میــ‌شود به نمونهـــ‌ـهایی مثـل فروختـــن آیدی اشاره کرد تا جایـی که به محـــض محبوبیت یک شبکـــه اجــتـــماعـــی عده ای از قبل اقـــدام به ساخــتن صفــحــات و حساب های کاربــری با اسـم سازمــان ها،ارگان ها و رسانـه ها و اشـخاص شنـاخته شده میـــ‌ـکـنـند و با این کار بعـدهـا با مبـــالـغ هنــگفــت ایـن آیدیـ‌هـــا را با اسم این افراد به خودشان میـــ‌ـــفــروشنــد.

شغل های کاذب اینترنتی با نام ادمین کانال تلگرامی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.