شناخت افراد از روی عطرهایی که استفاده می نمایند

شناخت افراد از روی رفتار و عطرهایی که از آنها استفاده می نمایند بسیار آسان می باشد بیشتر افراد از عطرهای بسیار تندی استفاده می نمایند و نشان دهنده شخصیت پیچیده آنها می باشد عطرها انواع و اقسام دارند و همه افراد از یک نوع عطر با سلیقه خودشان انتخاب نموده و بوی خاص خود را دارند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر شناخت افراد از روی عطرهایی که استفاده می نمایند را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: سرنـخ حکایت های عطــر و خوش بویی را که بگــیــریــد، یک طرفش می رســد به شناســایی شخـصـیـت افــراد از روی عطـر مورد علــاقـــه شان.مثـــلـا ایـــنـکه اگر فردی آرام باشــد چه بویی را بیشتـر می پسـندد یا اگر شخــصیـتـی هیجانی و پرهـیـاهو باشــد چه عطـــری؟ اگـــر به فروشگاه های معتــبـر عطرفـروشی سر زده باشـیــد و بخواهید برای دوستـــانـــتان عطر بخرید امـا انتخـاب قطـــعـی نداشـــته باشیـــد.

یکـی از راه هایـــی که فروشنـــدگـــان برای کمک به شمـــا از آن استفـاده می کنـــند، همیـــن اســت.طرح این سوال که فرد مورد نظـر چه شخصیتی دارد تا با تحــلـیـــل آن به بوی مورد علـــاقــه اش برســـیـد.اینــجــا همـــان جایی اسـت که دنـــیــای عطــرها را بزرگ تر از آن چیزی که هسـت نشــانمـــان می دهد؛ اینـــکه در پس هر عطری، چه شخصــیــتـــی نهـــفـته اســت؟


تحلیل و شخـصیـت شنـاسی از روی عطـر مورد علـاقه

عطــرهای تنــد

افـــرادی که به عطرهای تنـد علـاقـه دارنـــد، اعـــتمــاد به نفـــس بالـایـــی دارند، مورد اعـتمــاد بسیـــاری از مردم و مدیرهای قوی و موثر در رابطه با دیـگـران هســتــند.ایــن افــراد تصـــمـــیم گیـــرنـــده های خوبی هستـــنـــد، دارای هوش بالـایی هســتــند و درست و غلط را به خوبی تشــخیص می دهــنـد.آنـهــا تلاش می کنــنـــد همه چیـــز را مطــابـــق میـل خود کنــنـد.آنهــا در عشـــق صبورنـد.عطرهای تنـد، روحیـه آنــهـا را شاداب و زنده می کند و به همیــن خاطر همـیشـــه دنبــال ایـن نوع عطـرهـــا هســتــنـد.
عطـــرهـای ملــایـم

افـرادی که عطــرهــای ملـــایم را انـــتــخـاب می کنـند خودخواه نیـــستــند.آنـها اسرارآمیـــزنــد و به سرعــت و آســانـــی می توانـید نظـــرشـان را جلب کنـیـــد.روزشـان با توجه به خلق و خویشــان می تواند خوب یا بد باشـــد.ایــن افــراد به سادگی مسائل پیـــش آمـده را فراموش می کنند.

زود عصبــانی می شوند و گاهـــی اوقات به کوچک ترین چیزهـــا هم اعـتــراض دارنـــد.آنــها بیشـتـــر دنـبـال شخـصــی هســـتنــد که قابل اعـــتـــماد باشــد.ایـن افــراد بیـــن دوستان محــبوب انـد و اعتـمـــاد همــه را جلب می کنــنــد.


شخصـیـــت شنـاسی از روی عطر مورد علاقـه افراد مخـتـــلـــف

عطـــرهای خنـــک

طرفــداران عطــرهــای خنک دارای غروری مثــبـــت هستنـــد؛ به طوری که همـیـــشه می توانــند میـــزبـان باشــکوهی برای دوستان باشنـد.به سختی میـتوانــد حس برتـــری جویی خود بر دیـــگـران را کنــتــرل کننـد.آنــها انرژی خود را بیــهوده تلــف نمی کنـــنــد و از همـــین رو، یک سازمـــان دهـنده خوب و قوی محسوب می شوند که به راحـتـی می توانـــنــد وظایــف و اعمال خود را سر و سامان دهنــد.

ایـن افراد معـــمولا طوری رفتـــار می کنـنـــد که انـــگـار مســـالــه مهـــمـــی در ذهن خود دارنـد و در تلاش انـــد آن را حل کنـند.گاهـــی اوقات هم احـسـاس مبـهمـــی به آنهـا دسـت می دهـد که انــگــار از چیزی نگران اند.
عطـــرهای تلــخ

ایـــن افـراد انگیزه ای قوی برای انـــجـام هر کاری دارند، اما تغــیـیر در زندگی را نمی پسنــدند.زمــانی که تصمیـــم گرفتند، روی تصـمــیـمــشـــان تا مدت ها پافـشـــاری می کنـــند.فعـــال و ورزشــکـارنـــد.برای دیگران مشـکل اســـت که به آنــهـا نزدیک شوند.زمانـی که متوجه می شوند نمی توانـــنـد به چیزی که می خواهـند دســـت پیدا کنـــند، به سادگـی تســـلـــیم نشــده و آن را رهــا نمی کننــد.

هنـــگـــامـی که کارهــا مطــابــق میل آنــهـا انجــام نمـی شود، ممـــکـن است اخم کننـد، ولی عصبـــانی نمی شوند.خویشتـــن داری و صبـــر از صفـــات ذاتی ایـــن افــراد است و به دلــیــل همـین خصوصیــات است که کارهــای خود را معـــمولا راحـــت انـجــام داده و تا آخـر پای آن می ایستنـــد.
عطـــرهـــای گرم

ایـن افــراد آمـاده رقابت هستند.در مقــابـــل اعـــمـــالــشـــان مسئولیـــت پذیرند و می دانند چگونه با مردم رفتـــار کنـند.همواره اهدافــی برای دسـتــیــابـــی دارنــد و حقــیـــقتـا برای رسیـدن به آنــها تلـــاش می کنند.دوستانـــشان برای آنـهـا بســـیار مهـم بوده و معمولا قدر آنچه را دارنــد، به خوبی می دانند.گاهی اوقات واکنـــش آنـها در برابـــر مســائل مختلـــف بسـیار شدید اســت که آن هم به شخـصیـــت گرم آنـهـا بر می گردد که نشان می دهــد بیـش از انــدازه احـــساساتی هستنـــد.

افـــراد علـاقه منــد به عطـرهـــای گرم بسـیـار خونگـــرم اند و همــراه خوبی برای فامیــل و دوستان هسـتند.خشونت را نمی پسندنـد و می داننــد چه چیزی و چه کاری را چه موقع باید انجـــام داد.حســادت در این افــراد جایـی ندارد.خصوصیــت دیـــگــر ایـن افـــراد این اســت که مسافــرت را بســیار دوست دارند؛ به ویژه اگــر با دوستان باشـد.
عطرهای شیـریــن

ایـن افـراد خیال پرداز و شوخ طبـع اند.آنهــا دنـــبـال پیدا کردن چیـزهـای جدیــد هستــنـد و به راحـــتی از محیـط اطراف خود درس می گیـــرند.

دوستــان ایـن آدم ها خوشبخـــت انــد، چون خیلی راحت می توان با آنـها صحـــبت کرد و وقتی دوستان واقعـــی خود را پیدا کنند تا آخر عمر به آنـها اعتمـاد می کنند.آنهـا نسبت به همـه چیـز دارای احـسـاسـی قوی انـد، اما زمـانی که از دست شخــص یا اشـخاصـی عصبانـی می شوند، برایــشــان مشــکل است آنها را ببخـشــنـد.آرزو و اهدافـــشـان در زندگــی زیـاد و جالـب است.گاهـــی عجیــب به نظــر می رسنـد، اما همـــه این حالـت های آنـهـــا را دوست دارنــد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.