حالت دست،وقت شناسی و چند رفتار در شناخت شخصیت افراد

شناخت شخصیت افراد از روی طرز فکر و حرکات بسیار آسان می باشد افرادی وجود دارند که می توان از روی نگاه و حرکات دستان به شخصیت آنها پی برد بیشتر افراد نگاه کردن خاصی دارند می توانند فرد را با نگاه خود بسیار جذب نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر حالت دست،وقت شناسی و چند رفتار در شناخت شخصیت افراد را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: زمانی که دو نفــر برای اولین بار همدیــگر را ملاقــات می کنـنـــد، به دنـــبال نشانــه هایـی برای شناخـــت شخـــصیــت هم می گردنـد. از حالـــت دســت گرفتـــه تا شیوه جواب دادن به تلفن همــراه، همــگـــی راهـــهـــایــی هستــنـــد که به کمک آنـــهـا می توانیـــد شخصیت طرف مقـابــل را تا حدودی تشــخـیـــص دهــیـــد.

ما در اینـجــا برخـــی از رایــج ترین رفتــارها را که معـیاری برای قضـاوت شما می توانند باشـــد، برایـتـان آورده ایم.

حالت دست

شمـا می توانید از طریق حالـت دســـت طرف مقابل، شخصـیـت او را تشـــخـــیـــص دهــیـــد. افــرادی که حرکـات دسـت زیـادی دارنــد، معـــمولا افـرادی قدرتــمند با اعـتـمــاد به نفس بالا هستـند که دوست دارنـد خودشان را در مقـابل دیگـــران بیان کنـنــد در حالــی که آنــهایـــی که زیـاد هنـگام صحـــبــت کردن دســت خود را تکان نمـــی دهـند، افرادی کم رو و بدون اعــتمــاد به نفس هستنـــد که به دنــبال ساده ترین راه برای انـــجـــام کارهایشان می گردند.

وقت شنـــاســـی

آیـا دیر سر قرارتـان رســده ایــد؟ ایــن رفــتـار شمـا بر شخصـی که منــتـظــر شمـا مانده اســت، تاثـیر منــفـــی خواهـــد گذاشـــت. افرادی که وقت شناس هســـتــند، افراد با انگیــزه ای هستـنـد که ساخـــتار ذهــنی منـــظمــی دارنــد و برای لحـظـه به لحـــظـه زندگی خود ارزش قائلنـد در صورتـی که افراد وقت نشـنـــاس، افـــراد بی ملاحــظـه ای هستـــنـد که همـیــشــه در حال دویدن به این طرف و آن طرف انــد و تمام کارهای خود را در دقیقــه 90 انجـام می دهـند.

طرز برخورد با کارکـنـــان رستوران

سعـی کنـــیـــد هیـــچـــگـاه با فردی که با کارمـــنـــدان رسـتوران بد برخورد می کند، قرار ملاقــات نگـــذاریـد. شمـا از طرز برخورد افـراد با گارســن های رسـتوران، کارمـــنـــدان هتـل و نگبـــانـــان می توانـید تشخیـص دهـید که آیــا طرف مقابـل تان فرد مودبـی است یا خیر. افرادی که شغـــل دیـگران را معـیـار احتـــرام گذاشـتن به آنـهـــا قرار می دهنـد، افراد قابـــل اعتــمــادی نیـــستنــد.

طرز نگاه هنـگام نوشیدن

تحـقـــیـــقیـــات نشان داده افـــرادی که هنگام نوشیــدن قهوه یا چای، به داخــل فنجـان نگـاه می کنند، افرادی درونگـرا، ایـده آلــیسـم، آگـاه و متــمرکـز هســـتـنــد. امــا فردی که به لبـــه های فنــجـان نگاه می کند، فردی اســـت که بسیار تحت تاثـــیر دیگران قرار می گیـرد و نســـبــت به اتـــفاقـات اطراف خود آگـــاه اســت. بی خیـالــی، برونگـــرایی و قابـل اعـتـــمـــاد نیز از دیــگــر خصوصیات این دســـتــه اسـت. آنهــایی که هنـــگـــام نوشیدن نیـز چشــمـان خود را می بندنــد، افـرادی هسـتنــد که در زنـــدگـی درد و رنــج کشیده اند اما سعــی می کننـــد خودشـــان را با خوشی ها سرگـرم کننـــد.

جویدن ناخن ها

بله، این یک نشـــانـه اســـت. تحـــقیـقـــات نشــان داده افرادی که ناخن های خود را می جوند یا با موهای خود بازی می کنـــنــد یا حتـی پوست تن خود را می خاراننــد، تمـــایـل به کمـال گرایی دارنــد و نمـــی توانــنـد آرامـش خود را به طور کامـــل حفـظ کننــد.


دســت خط

فرقــی نمی کنـــد که شما یک نامـه عاشــقانــه بنویســـید یا یک لیســـت خریـــد روزانـه، دسـت خط شما می توانـد شخــصــیت شما را لو دهـــد.

افــرادی که هنـــگــام نوشتـن فشـــار زیادی به خودکـــار می آورنـــد افرادی لجوج هســتـنـد که از اعـتمـاد به نفس بالایــی نیز برخوردارنــد. اگـر کلـمه های نوشته شده درشـت و بزرگ باشند، شمـــا فردی مردم محور هســتیـد در حالــی که دست خط ریــز و کوچک نشان از درون گرایــی شمـــا دارد.

اگر دست خط شمــا به سمت راست شیـــب داشــتـه باشد، شما فردی احـــساساتی و مهــربان هســتیـــد امــا اگر شیـب آن به سمت چپ باشد، درونگرایی از خصوصیـان اخـلــاقـــی شما است. دســت خط های صاف نیز نشـانه عملـــگرایـــی می باشد.

چک کردن گوشی

چک کردن گوشی و این که چه زمـان و مکــانــی گوشی خود را از جیب یا کیف تان در می آورید، می توانــد شخــصـــیت شما را آشـــکـــار کند. اگر فردی هستـید که مدام شبـــکه های اجـتــمــاعی ماننـــد فیـسبوک یا ایـمیل خود را چک می کنـــیـد، نشـــان می دهـــد که شمــا در مورد مســائل عاطــفی ثبـات نداریـد و مدام حال و هوایـــتــان تغییـــر می کند.

تماس چشمـــی

برقـــرار نکــردن تمـاس چشـمی نشـــان دهــنده عدم اعتمــاد به نفس اســـت و ایـن که فرد بر رفتارهــای خود کنــتــرل نداشـتــه و همـیـشـه برای انــجـــام کارهایش نیـاز به یک تلـنــگر از سوی اطـــرافـــیـــان دارد. اینـگونه افــراد اراده ای ضعیـف دارنـد.

امـا از طرف دیــگر افرادی که اعـتـمــاد به نفـس زیــادی دارنـد، از برقــرار کردن تماس چشــمــی واهمه ای ندارند و هنــگـــام صحـــبت با دیـگــران به مدت طولانی تری به چشــم های طرف مقــابــل خیــره می شوند. ایـنگونه افراد در برقراری روابــط اجــتـمــاعی با دیـگـران موفق تر هسـتـند.

حالت دست،وقت شناسی و چند رفتار در شناخت شخصیت افراد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.