شوهر اول سحر قریشی و ماجرای طلاقش

سحر قریشی یکی از بهترین بازیگران سینمای ایران ماجرای طلاقش را از همسر اول بازگو نمود او در سن نوجوانی ازدواج نموده بود و خیلی زود هم طلاق گرفت او دوباره ازدواج نموده است و بیشتر در فیلم های ایرانی به بازیگری می پردازد تا سریال تلویزیونی در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر شوهر اول سحر قریشی و ماجرای طلاقش را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

همــسر سابق سحر قریـشـی

به گزارش مجلعه خبری دانستن : همـــسر سابق سحر قریــشی , سحــر قریـــشـی با سریــال دلـنوازان به شهــرت رسیـد. بعـد از مدتــی ابهامـــات زیادی در رابـطـــه با ازدواج وی مطـــرح شد. برای ایــنـکـــه اصـــل ماجــرا را بدانید با ما همراه شوید.

همـسر اول سحــر قریشـی، مهــران اخوان ذاکری بوده که مشوق او در بازیـــگری بوده است
و در مصاحـبـــه پایـانی خود درباره علت جدایـــی از سحر قریشی گفـــتــه بود: سحر همـــیــشه
از من به عنوان مشوق خود یاد کرده است و در مصاحـــبـــه های مختـلـــف گفــتـــه اسـت که اگر همـــسرم راضی نبــاشـد دیگر بازیگری نمی کنم و آنـــرا کنـار می گذارم؛
یعـــنی بازیگـــری اگـر بخواهـد به زنـــدگــی خصوصی ام لطمــه بزند آن را کنـــار خواهم گذاشت.

 

سحـــر قریشـی

وی در ادامـــه گفــتـــه بود: من دیـگــر دوست ندارم سحر بازیـگــری را ادامـه دهد.
وقتی سریـال دلـنوزان پخـــش شد سحر خیلـــی مشهور شد و رفـتــارش کم کم تغـــیــیر کرد و در حال حاضــر شش ماهــی می شود که از همسرم هیـچ خبـــری ندارم.
در دادگاه از او شکایت کردم تا جلوی کارش را بگیرم، امـــا چون خودم اجـــازه کار به او داده ام،
تقــاضـایم برای ممــنوع الـــکـــار شدنش رد شد. من از نظـــر شرعـــی راضی نیـــســـتم همسـرم ایـــن کار را ادامه دهـــد.


عکس سحــر قریــشـی

اخوان ذاکری با اشاره به ایـنـــکــه تقـریبـا اکـــثـــرا تهیــه کننـــدگـــان با شنـیدن عدم رضــایت من از سحر در فیلـــم هایـشـان اســـتـــفاده نکــردنـــد، گفـته بود:
تهـــیـــه کنــنده سریال دلـنوازان با من برخورد بدی کرد و از او برای سریـــالش اســـتفاده کرد.
سحر در مصاحبــه های زیــادی گفـتــه اســـت دیپـلـم دارد. شمــا به من بگوییـــد دیـــپلــم را از کدام
دبیرستـان گرفـــتــه اســت؟ تصمیم خود را گرفـتـه ام و می خواهـم از او جدا شوم و طلـاقش میـدهــم .

حرفــم را با این متـن به پایـــان می برم که پروانـه ها فراموش می کنند روزی کرم بوده اند !

ازدواج و طلاق سحر قریــشی

پاســـخ سحــر قریـشــی در مورد طلـــاقـش

سحـر قریــشــی در برنامــه دیـــد در شب با اجرای رضا رشـــیـدپور حضور پیــدا بود که با سوال در مورد چگونگی طلاقـــش روبرو شد. او در این برنــامـــه برای اولیـن بار در مورد طلاقــش به طور کامـل صحــبــت کرد و ادعــاهای همسر سابــقش را به طور کل رد کرد.

سحر قریشــی گفــت در ۱۷ سالگی در سل ۱۳۸۴ عقد کردیم و اولیــن درخواست طلـاقـم
قبل از شروع بازیـگـــری و در سال ۱۳۸۵ بود. در آن زمــان مادرم در انــگـــلیــس بود و
پدرم هم در آمریــکــا زنــدگــی می کرد. بعــد از بازیــگـــر شدن و معروف شدنم خانواده همسـر سابـقم تلـفنم را پاســـخ می دادند.

خودشان را مدیر برنــامه من معـرفـــی می کردنــد و چنـــد تا پیشــنــهـــاد کار راهم رد کردند.
بعد از آن چند مصـاحـــبه عجیب و غریـــب کردنـد. هیــچــکس از خوشبــختـــی فرار نمی کنـد و من واقعـا خوشبخـت نبودم. زنـــدگـی من و همســـر سابـــقـم ۳ سال طول کشیـد.


علـــت طلاق سحر قریشی

به همـین دلـیـــل الان با ازدواج در سن کم خیـــلی مخالـــف هســتـــم و به همـــه دوستانم
توصیــه می کنم در سن کم ازدواج نکـــننـــد. سنـم که بالـا رفـــت دیــدگاهم تغیـــیـــر کرد و برخـلاف ایـنکـه
گفــتـــه شد من بعـــد از معــروف شدن جوگیـــر شدم، حقــیقت ایــن بود که من بزرگ شدم نه جوگیـــر !
بعد از جدایـــی از همســـر سابـــقم مادرم از انــگلــیــس برگشت و با هم زندگی می کنـــیم.

سحـر قریشی در برنــامــه دیــد در شب رضـا رشـــیـــدپور حضور یافـته بود که با سوال خصوصی رضا رشـــیـدپور در مورد اینکــه با امـیـــد علومی چه نسبـتی داری مواجـــه شد.

سحر قریشی گفـــت: من در حال حاضر در شرایـــطــی نیـــسـتـــم که بخواهـــم به تنــهایی زندگــی ام
را ادامه دهم. از قبل امــیـــد را می شنـــاختــم و الـان به صورت محرم (صیـغـــه محــرمــیــت) برای آشـــنـایی بیـــشــتـر با هم رابطه داریم که اگـــر ان شاء الـــلـــه تفـاهم داشـــتـــیـم در آیــنــده ازدواج کنیــم.

سحر قریـشــی

علت جدایــی سحــر قریشی از زبــان همسر سابــق سحر قریـــشـی

ازدواج سحر قریشـی با آقــای خواننـده هم کنــسـل شد

چند ماه پس از حضور قریشـــی در دیــد در شب وی در مصـاحبـــه ایــنــتـــرنـتی تلویحا ماجرای ازدواج با امــیــد علوی را هم رد کرد.

شایعــه ازدواج سحــر قریشـــی با مهــدی طارمـــی

اخیرا هم شایعـــهـ‌ـــای در مورد ازدواج این بازیـگــر مشــهور و مهدی طارمــی فوتبالــیـــســـت تیم پرســپولیــس به وقوع پیوسته که سریـعـاً واکنـــش هر دو طرف را در برداشت.
این شایــعه با انـــتشار یک توئیت در صفـحـه مهــدی طارمـی شکـــل گرفــت. البــتـه مهدی طارمـی سریعاً آن را تکــذیـب کرد.

وقتی خبـرنگــاران در مورد این شایـــعــه با سحــر قریــشـی تمـــاس گرفتـنــد، وی جواب واضحـــی نداد و گفت:
این موضوع باعــث می شود مجـــددا در مورد این شایعه مصــاحـــبه ای انـجـــام دهم.

سحر قریــشی با خنـــده در ادامه پاســـخ تلـــفنیــ‌ـاش گفـــته است:
قرار اســت با چه کســـی ازدواج کنم؟ فکر می کردم در مورد برادرم تمـــاس گرفتـه اید تا با من مصاحـــبــه کنــید.
در پایـــان ایـن را بگویم که کاربران فضـای مجــازی از ایــن گونه صحبت ها خیـلی می گوینـد
همـســر سابـــق سحـــر قریــشـی کیســـت

همـسـر سابـق سحر قریشـی

سحر قریشی در ترکیــه

سحر قریشــی یکی از ستــاره‌ــهــای تلویزیونی افول کرده در سالـــهــای اخــیـر

زیبـــایی؛ سکوی موقت پرتاب

بدون شک یکی از مهـمـ‌ـــتریـن فاکتورهــایـی که در زود از دستـرس خارج شدن بازیگرهـــا
نقش مهمی دارد، صرف داشــتـــن زیـبـــایـی ظاهـــری اســـت. یعنـــی همــان حکـــایت خال و خط وآب و رنـــگ را داشتــن. به عبارت دقیــقـ‌تـر، یک عده هم هســـتند که برای بازیگر شدن نه توانـــمنــد هســـتـــند و نه مسـتعــد.

امـا به خاطــر چشـــم و ابـرویشـــان، به زور هم توانـاییـــ‌اش را کســب میـــ‌ــکنـــنــد و هم اســتـعدادذاتــیـ‌ـــاش را! ایــنـ‌هـــا همان کســانـی هسـتـنـد که شاید فلان نقشـــ‌شـان در فلان سریالاز قضــا خیــلــی گرفته باشـــد، امـا مخـــتــصــر نگـاهی به کارنامـــه کاریشــان بعــد از آن حجـــم از دیده شدن کامــلا مشــخص میــ‌ـــکنـــد که روند رو به نزولشان را با چه سرعت زیـــادی طی کرده‌ـــانـد.
یک دلـــیـل هم بیشـــتر ندارد و آن این اســـت که اصولا پریــچهـــره یا ماهـرخ بودن از آدم بازیـــگـر نمی‌ـــسازد، چه برسد به یک بازیگر مانــدگـار.


تصاویر سحـر قریـــشـــی

بیوگرافی سحــر قریشی

نام:سحر
نام خانوادگـــی:قریــشی
تاریـخ تولد:۱۳۶۶/۱۰/۶
محـــل تولد :تهـــران

سحــر قریشی (زاده ۶ دی ۱۳۶۶ در تهـــران) بازیـگــر سینـمــا، تلویزیون و تئاتر ایـران اســـت.
او در سال ۱۳۸۸ با بازی در فیـــلم لج و لجـبـــازی به تهـــیــه کننـــدگـــی آقـای زبر دسـت و کارگردانی سیـــدمهــدی برقعــی وارد عرصـــه سیـــنـمــا شد.

سحــر قریشــی توسط سارا خوئینـــی ها برای بازی در این فیــلم انـتــخــاب شد که سرآغـاز ورود سحر قریشــی به سیـــنـمـــا و تلویزیون شد.
سحــر قریـــشی پس از آن از طریق سیـاوش خیــرابــی به سهــیــلــی زاده معــرفـــی شد و آقــای سهـــیـلـی زاده برای نقـــش یلــدا او را انتخاب کرد.او بعـــد از ایـــفای نقش یلـدا در سریال دلنوازان به شهــرت رســید.

 

عکس های سحـر قریــشــی

فیلـــمـــ‌شــنـــاســـی

سیــنمـــا

۱ لج و لجـبــازی ۱۳۸۸ سایـــه
۲ همه چی آرومه ۱۳۸۹
۳ محـرمــانـه تهران ۱۳۹۰
۴ گشت ارشــاد ۱۳۹۰ نازنـین
۵ ساعـت شلوغی ۱۳۹۰ سحر
۶ دوباره با هم ۱۳۹۰
۷ اکـــبـــاتـان ۱۳۹۰
۸ زن، مرد، زنـدگــی ۱۳۹۱
۹ نازنــین ۱۳۹۲
۱۰ روزگاری عشق و خیـانت ۱۳۹۲
۱۱ دربـســـت آزادی ۱۳۹۲
۱۲ پنـــج ستــاره ۱۳۹۲ فریـبـا
۱۳ آنـــچـــه مردان دربـــاره زنــان نمی‌ــدانـــند ۱۳۹۲
۱۴ آتــیش بازی ۱۳۹۲ سحـر
۱۵ سه بیـگانه ۱۳۹۳ عباس آقا
۱۶ شیفت شب ۱۳۹۳ نیــکــی کریـــمـی نوشین
۱۷ شانس، عشق، تصــادف ۱۳۹۳
۱۸ ۲ دوست ۱۳۹۳ محمد بانـــکــی

۱۹ دریـاکنـار ۱۳۹۳
۲۰ تگــرگ و آفــتاب ۱۳۹۳
۲۱ پانســـیون دخـــتــران ۱۳۹۳ مریـم ابراهـیــم‌وند
۲۲ من و شارمــیـــن ۱۳۹۴ سحر
۲۳ رسوایـــی ۲ ۱۳۹۴ خبرنـگار
۲۴ آبــنبــات چوبی ۱۳۹۴ نگـــیـــن
۲۵ کارگر ساده نیـازمـندیم ۱۳۹۵ منوچهـر هادی
۲۶ عشقولانس ۱۳۹۵ محســن ماهــیـــنـی
۲۷ ثبــت با سند برابر اسـت ۱۳۹۵
۲۸ آس و پاس ۱۳۹۵ آرش معیریان پریزاد
۲۹ بگــذاریـــد میــترا بخوابد ۱۳۹۵ آرش سنـجابــی
۳۰ پا تو کفـــش من نکــن ۱۳۹۵ محمــدحـسـیــن فرح‌بخش لیـلـا
۳۱ خالتور ۱۳۹۵ آرش معـیــریـان
همــســر سابـق سحــر قریشــی
عکــس سحـر قریشـی

شبـکـه خانـــگـی

۱ سیسیــلـــیـــ‌ـــها ۱۳۸۹ روح‌الــلــه حسیـنـی تیـــنا
۲ حال خوب من ۱۳۸۹ بهروز خلــج لیـلـــی
۳ نارمــک (تهـــرانپـارس) ۱۳۹۰ صالح دلـــدم
۴ نردبان چوبی ۱۳۹۰ فرشـاد ارج
۵ سه خط موازی ۱۳۹۰ محـــســـن افـشــانی
۶ بچهــ‌ـهای لواســان ۱۳۹۱ احـمـــد توکلی
۷ شیـــر یا خط ۱۳۹۲ فرشـاد ارج نیـــلوفر/شبـنـــم
۸ مردی شبـــیـــه گرگ ۱۳۹۳ اشـکــان شاپوری
۹ آسـپـرین ۱۳۹۵ فرهــاد نجـــفی نیازی
همـــسـر سابــق سحـر قریــشی
سلـفـی سحر قریــشـــی

مجموعه تلویزیونی

شمــاره نام فیــلم سال کارگردان توضیــحــات
۱ دلنوازان ۱۳۸۸ حسیــن سهـــیـلــی زاده نقش یلـــدا
۲ شاید برای شما هم اتــفـــاق بیــفــتــد ۱۳۸۹ محـــمود معـظمــی اپـیزود شاهـد
۳ شایـد برای شما هم اتــفـــاق بیــفــتـد ۱۳۹۰ احمد معظـــمی اپـیزود اتفاق خودش میـ‌ـافتــد.

 

سحر قریشـی

بازگشت سحـــر قریـــشـــی به تلویزیون یا ممنوع الکاری؟

بر خلاف صحـــبـت‌هایـی که ممــنوع الـــکــاری سحـر قریــشــی را شایعـه خوانـــده می شد،
ایـن بار بازی ایـــن بازیــگــر در سریــال «ستـــارخان» منـــتــفـی شد.

بر همــیــن اســاس می توان گفت که ممـنوع الـکـاری سحر قریـشـــی در تلویزیون ادامه دارد.
پیـش از این اعـــلام شده بود این بازیگر بعد از مدت ها با سریــال تازه محمـدرضـا ورزی به تلویزیون باز می‌ـــگــردد.

شوهر اول سحر قریشی و ماجرای طلاقش

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.