شويد،گزنه و رژیم لاغری گیاهی به روش بازیگران زن

رژیم های لاغری باید اصولی باشد و برای اینکه بتوانید وزن خود را کنترل نمایید و همیشه وزن مناسب و اندام زیبایی داشته باشید این رژیم لاغری را به کار ببرید تا بیشتر بتوانید چربی های اضافی بدنتان را آب نموده و خوش اندامتر شوید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر شويد،گزنه و رژیم لاغری گیاهی به روش بازیگران زن  را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: اگر تا امروز شیوه‌ـهای مختلف را برای درمان چاقـی و اضافه وزن خود تجـــربـــه كرده و نتوانــسـتـــهــ‌ـایـــد به وزن ایـدهـ‌ـآل خود نزدیك شوید، توصیه می‌كـــنــیم با اجرای توصیـه درمـانــگـران شیوه‌ـهــای طبیعی درمـان در سراسر جهان برای كاهــش و تثـبیـــت وزن خود اقـــدام كنـــیـــد. درمانـــگران شیوه‌هـای طبــیعـــی درمان در جهـان نسخهـ‌هاي گياهي و بي‌ـعـــارضهــ‌اي را براي كاهـش وزن و درمـــان چاقــي به مراجــعـان خود توصيه مي‌كنــنـد و بر اين باورنـد كه در صورتــي كه افـــراد اراده محـــكـمــي داشتـه باشند با سادهــ‌ـتــرين برنــامـهــ‌ـــهـاي غذايي و مصــرف گياهـــان دارويي مفــيد مي‌ـــتوانــنــد علاوه بر چاقـي و اضافه وزن بر فشــارخون، بيماري‌هــاي قلـبي، تنگي نفـس، چربي خون و ديگر بيماري‌ـــهــاي ناشـــي از چاقـي غلبــه كنـنــد. اين شيوه‌هـــا، نســـخــهـــ‌ــهــايي اسـت كه بسياري از بازيگــران و هنـرپيشـهـ‌ـــهــاي سينماي تجــاري از آن در كنــار رژيم درمانــي و ورزش براي كاهــش وزن اسـتفاده مي‌كـنـند.

سركه سيب را دسـت كم نگـــيريد

بسـیـــاری از درمانــگـــران طب سنـتـی چیــن بر ایـن باورنـــد كه مصـــرف سركه سیـــب میـــ‌توانـــد تاثیر چشمـگـــیری در كاهـش وزن داشــته باشـــد. این درمــانــگـــران نوشیـدن مخلوطی از یك لیوان آب و 2 قاشـــق غذاخوری سركـــه سیــب را یكـی از بهتـریـن شیوه‌ـها برای افـــزایـــش سوختـ‌وساز كالـــریــ‌ـــها میـ‌دانـند. اين درمـــانــگـران توصيه مي‌ــكـنـــند به جای مصـرف سس هنــگــام خوردن سالـــاد از سركه انـــگور یا سركـهــ‌ـســیـــب اســـتــفاده كنـــنـد و در شرايطي كه مي‌خواهــنـــد از آبلــيمو، آبـــغوره يا گرد ليمو براي طعم‌دار كردن غذاي‌ـــشان استفاده كننــد سركه به دسـت آمده از سيب يا انگور مصرف كننـــد.

شويد درماني كنــيد

در شرايطـــي كه تجـــمــع چربي‌ــهـــا در نقــاط مخــتلف بدن موجب بروز چاقـي موضعــي در اندام‌ـهـــا مي‌ـــشود، فرد نياز به يك چربـي‌ـــسوز مناسـب دارد تا بتواند علـــاوه بر آنـكه تجـمع سلول‌ــهاي چربي را در نقاط مخــتـــلـف بدن متوقف كنـــد به شكســتهـــ‌ــشـدن سلول‌ــهـاي چربي و از بين رفـتـــن اضافـــه وزن هم كمـك كنـد. از دیدگـــاه درمـــانـگران طب سنتــی نوشیــدن آب و عرقـیـات گیاهـــی به میزان كافی میـــ‌توانـد موجب افـزایــش متابولیسم بدن شده و این شیوه به مرور موجب بهبود روند كالـریـــ‌ــسوزی در بدن مي‌ــشود. به ایـــن ترتیــب نوشیــدن آب به مقـــدار كافـــی در طول روز و اضــافه كردن مقداري از عرق گیـاهی زیـره و عرق گياهــي شوید به آب، می‌ـــتوانـد علـاوه بر پاكـســازی بدن از چربیـــ‌ـهـا و مواد زائد به افـزایش میزان سوخت و ساز كالریـ‌ـــهـا در بدن نیـــز كمك كنــد. برای تهـــیه ایـن نوشیـــدنـــی‌ــهـــا كافـی اســت مقــداری از ایــن عرق‌ گیـــاهی زيره يا شويد را با مقــدار برابر آب تركــیب كرده و آن را در طول روز خنك میـل كنـیــد.

از نســخـــه گياهـــي هندي‌ـــهـــا غافل نشويد

درمـــانگــران آیورودا مصـرف فلفـــل قرمــز در وعده‌ـــهــای غذایـی را مهـــمـ‌تـــرین عامل برای افـزایـش سوختــ‌وساز بدن می‌داننــد. آنـــهـا فلــفـلـ‌ــقـرمز را یكـی از طبـــیـــعـی‌ـتـــرین خوراكی‌ـهــای چربی‌ــسوز میـ‌شناسند كه می‌ـــتواند میزان چربـی‌ـــهــای موجود در بدن را به حداقـــل ممـــكـن برسانـــد. البـــتـــه ایــن درمــانگران به مراجعان خود توصیـــه میـــ‌ــكنــنـــد كه درصورت داشتن اخــتلــال در عملـــكـــرد دسـتـــگاه گوارش، درد معده یا بیـمـاری‌های گوارشی دیـگــر و همــیـــنــ‌ــطور در صورت ابتـلـــا به بیماری‌هـــای عصبی یا زودخـــشـــمـی ایــن شیوه را برای كاهـــش وزن و رسیــدن به وزن ایـدهــ‌ـــآل‌شان انتخاب نكنـــنـد و به جای این شیوه سراغ دیـــگر شیوه‌ـهـــای طبیعــی درمـــان بروند و با مشورت متـخصص یا درمــانگــر حاذق طب سنتـــی یا مكــمل بهــتــرین شیوه طبـــیــعی لاغـــری را امـتـحــان كنند.

با گزنـه چاي لاغـري درسـت كنــيد

اگر در گروه افـــرادي هسـتــيد كه با رعايت رژيم غذايي ممـــكن است تغـــييراتي در خلق و خوي شمــا احــسـاس شود به گونهـــ‌اي كه بي‌ـــحوصله و بداخـــلـــاق شويد توصيه مي‌كـــنيم از دمنوش گزنه يا چاي گياهـــي بابـاآدم براي لاغــري و كاهــش وزن اســـتـفاده كنيد. درمـانــگــران شيوه‌ـــهـــاي طبـیـعــی درمـان معـتقدنـد افـرادی كه رژیم غذایـی خاصــی را دنـبــال می‌كـنـــند بایـــد در كنار رعــایـت دستورهـــای متــخــصصـــ‌ـــشان از انواع چایـــ‌ـــهـای گیــاهـی مانـند چای گزنـه یا چای بابـاآدم اســـتـــفــاده كنـنــد تا به ایــن ترتــیب علاوه بر اســتــفــاده از خواص چربیــ‌ـسوزی آنــهـا از خواص آرامشــ‌ـــبخشـــی و تسكینـ‌ـــدهــندگـی آنهـــا نیـــز بهــرهــ‌ـمــند شوند. نوشیــدن این چایـــ‌ــها 2 تا 3 فنــجــان در طول روز می‌ـــتوانــد تاثـیر موثر و مفـــیدی در كاهش وزن و برطـــرف كردن بدخلقی داشـــتـه باشـــد.

معــجون هويج و جعفري بخوريد

يكــي از مفيدترين معجون‌ــها و نســـخـهـــ‌ـــهــاي گياهـي براي كاهش وزن و پيشـــگـــيري از چاقـــي نوشيدن معــجوني از هويج و جعــفـري تازه در فواصـــل زمانـــي مشخـــص در طول روز است. به گفــته درمـانـگران طب سنتـي افـــرادي كه در فاصـلـه بين 2 وعده غذاي اصلي از اين معــجون استـفــاده مي‌كنـــنــد مي‌ـتواننـــد تا حد زيادي به از بين رفـتن چربي‌هــا و شكستـهـ‌شدن سلول‌ـهاي چربـي در بدنـ‌ـشـان امـــيدوار باشنـد به ويژه اگـر اين افراد در كنار رعايت رژيم غذايي سبــك و نوشيدن اين معـــجون گياهـــي ساعتــي در روز را به نرمـش و ورزش روزانــه اختصـــاص دهـند. علـاوه بر اين درمـانگـران ایــن شیوه درمانــی بر ایــن باورند كه نوشیـدن آب جعفــری به تنــهــایی می‌ـــتواند موجب كنتـرل و تنـظیـم میـــزان قنـــد خون شده و به سلامــت افـــراد دچـــار اضـافــه وزن كمـــك میــ‌ـــكند. علــاوه بر ایــن، مصــرف جعـــفــری در وعده‌هـای غذایــی میـــ‌ـــتواند میزان كلــســتـــرول خون را كاهش داده و آن را كنترل كنــد. توصیه ما به شمـا این است كه هنــگام خرید، دقت كنید تا هویج تازه و برگــ‌ـهـــای تیره‌تر جعـفــری را انـــتــخاب كنـیــد.

از زنـجــبيل حب بســازيد

درمانگــران شيوه‌ــهـــاي طبـيعي درمــان بر این باورنـد كه گنـجـانــدن زنـــجــبـــیــل در برنامــه غذایـــی هفـتــگـــی، دســتــ‌ـــكـم سه بار، تاثیــر زیـــادی در كاهــش وزن و افزایش میـــزان سوخت‌وساز بدن دارد. ایـن گیــاه دارویی از آن نظر كه متابولیـســم بدن را بالــا میـــ‌ـــبرد در گروه موفق‌ـــتـریـــن چربیــ‌ــسوزها و كالــری‌ـــسوزهای طبیـــعی به حسـاب میـ‌ـــآیــد كه میــ‌تواند روند لاغـــری را در افـراد علــاقـهــ‌مــند به كاهـش وزن تســریـــع كنـــد. درمــانگـران هنـدی بر ایـن باورنـد که خوردن سالاد حاوی زنجبــیـل یا ماستـــی كه زنــجــبــیـــل تازه در آن رندهــ‌ شده باشد، می‌ـتوانـــد میزان اشتــهای افراد را پیـش از خوردن ناهار و شام كاهـش دهد و به این ترتیـب به كاهـــش وزن منجــر شود. ضمن آنـكه نوشيدن چاي تهيه شده از زنجبيل يا افـزودن يك تا 2 حبـــه كوچك از زنجبيل به چاي يا دمنوشي كه افـــراد روزانــه مصـرف مي‌ـــكننـد، مي‌توانــد تاثــير زيادي در كاهـــش وزن و افــزايش متـابوليســم و سوختـ‌ـــســاز در بدن داشتـــه باشد.

اين گياهـان دارويي را فراموش نكــنـيد

علاوه بر اسـتـــفـاده از نسـخـــه‌ــهـــاي گياهي ذكـــر شده براي كاهـــش تجمـــع سلول‌ــهـاي چربي در بدن و پيشـگـــيري از چاقـي پيشنـهـــاد مي‌ـــكــنيم اين سبــزي‌ـهــا را نيز به برنـــامه غذايي‌تان اضــافه كنـيد.

نعنـاع يكي از سبـــزي‌ـــهايي اســت كه مصـــرف آن در ميانـ‌وعدهــ‌ـــهــاي غذايي و پيش‌غــذاها مي‌ـــتوانـــد به كاهـــش اشـــتها و پيشگيري از تجمـع چربـــي‌ها كمك كنــد. چه بهتـــر كه از اين سبـزي به صورت تازه اسـتفـــاده كنـيد.
روزي 2 ليوان آب كرفــس و كيوي بنوشيد و فراموش نكنــيد كه هرگز گياه كرفس را جايگزين آب آن نكنـيد زيرا كرفـــس بعـــد از آبـگيري دچار تغييراتـي مي‌ــشود كه راحت‌تــر مي‌ــتوانـــد به شكــستـــن سلول‌هاي چربي در بدن كمــك كند.
شويد خشك شده را به ماسـت‌ كم‌چرب اضـافـــه كنـيد و از آن در ميان‌وعدهـ‌ها يا به عنوان دسر در وعدهــ‌ـــهـاي غذايي ميل كنـيد. شويد خشـك يكي از بهـترين چربـي‌ـسوزهـــاســت.
دارچـين هم از جمـــله ادويه‌هـايي اســت كه به دليل طبـــع گرمـي كه دارد مي‌ـــتوانـد تاثـير مســـتــقيم بر افزايش سرعــت سوخت و ساز بدن بگذارد.
اضـافــه كردن يك تا 2 دانه هل به چاي روزانــه مي‌ـــتوانـــد به كاهش تجـــمـــع چربـــي‌ـهـــا و افـزايش سرعـت شكـســـتـهـــ‌ـشـــدن سلول‌هاي آنهــا كمـــك كنـــد.
گنجانــدن رازيانــه در برنـــامــه و رژيم غذايي نيز مي‌تواند به كاهـش وزن شما كمـك كنــد. در شرايطـــي كه اضــافه وزن فرد به آب ميانـ‌ـــبـافتـي او باز مي‌ــگردد مصرف رازيانــه كه گياهـــي ادرارآور اســت، مي‌ــتواند به كاهـــش وزن كمــك كنـــد.

شويد،گزنه و رژیم لاغری گیاهی به روش بازیگران زن

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.