شوید،گزنه و رژیم لاغری گیاهی به روش بازیگران زن

رژیم های لاغری باید اصولی باشد و برای اینکه بتوانید وزن خود را کنترل نمایید و همیشه وزن مناسب و اندام زیبایی داشته باشید این رژیم لاغری را به کار ببرید تا بیشتر بتوانید چربی های اضافی بدنتان را آب نموده و خوش اندامتر شوید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر شوید،گزنه و رژیم لاغری گیاهی به روش بازیگران زن  را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: اگر تا امروز شیوه‌ـهای مختلف را برای درمان چاقـی و اضافه وزن خود تجـــربـــه کرده و نتوانــسـتـــهــ‌ـایـــد به وزن ایـدهـ‌ـآل خود نزدیک شوید، توصیه می‌کـــنــیم با اجرای توصیـه درمـانــگـران شیوه‌ـهــای طبیعی درمـان در سراسر جهان برای کاهــش و تثـبیـــت وزن خود اقـــدام کنـــیـــد. درمانـــگران شیوه‌هـای طبــیعـــی درمان در جهـان نسخهـ‌های گیاهی و بی‌ـعـــارضهــ‌ای را برای کاهـش وزن و درمـــان چاقــی به مراجــعـان خود توصیه می‌کنــنـد و بر این باورنـد که در صورتــی که افـــراد اراده محـــکـمــی داشتـه باشند با سادهــ‌ـتــرین برنــامـهــ‌ـــهـای غذایی و مصــرف گیاهـــان دارویی مفــید می‌ـــتوانــنــد علاوه بر چاقـی و اضافه وزن بر فشــارخون، بیماری‌هــای قلـبی، تنگی نفـس، چربی خون و دیگر بیماری‌ـــهــای ناشـــی از چاقـی غلبــه کنـنــد. این شیوه‌هـــا، نســـخــهـــ‌ــهــایی اسـت که بسیاری از بازیگــران و هنـرپیشـهـ‌ـــهــای سینمای تجــاری از آن در کنــار رژیم درمانــی و ورزش برای کاهــش وزن اسـتفاده می‌کـنـند.

سرکه سیب را دسـت کم نگـــیرید

بسـیـــاری از درمانــگـــران طب سنـتـی چیــن بر ایـن باورنـــد که مصـــرف سرکه سیـــب میـــ‌توانـــد تاثیر چشمـگـــیری در کاهـش وزن داشــته باشـــد. این درمــانــگـــران نوشیـدن مخلوطی از یک لیوان آب و ۲ قاشـــق غذاخوری سرکـــه سیــب را یکـی از بهتـریـن شیوه‌ـها برای افـــزایـــش سوختـ‌وساز کالـــریــ‌ـــها میـ‌دانـند. این درمـــانــگـران توصیه می‌ــکـنـــند به جای مصـرف سس هنــگــام خوردن سالـــاد از سرکه انـــگور یا سرکـهــ‌ـســیـــب اســـتــفاده کنـــنـد و در شرایطی که می‌خواهــنـــد از آبلــیمو، آبـــغوره یا گرد لیمو برای طعم‌دار کردن غذای‌ـــشان استفاده کننــد سرکه به دسـت آمده از سیب یا انگور مصرف کننـــد.

شوید درمانی کنــید

در شرایطـــی که تجـــمــع چربی‌ــهـــا در نقــاط مخــتلف بدن موجب بروز چاقـی موضعــی در اندام‌ـهـــا می‌ـــشود، فرد نیاز به یک چربـی‌ـــسوز مناسـب دارد تا بتواند علـــاوه بر آنـکه تجـمع سلول‌ــهای چربی را در نقاط مخــتـــلـف بدن متوقف کنـــد به شکســتهـــ‌ــشـدن سلول‌ــهـای چربی و از بین رفـتـــن اضافـــه وزن هم کمـک کنـد. از دیدگـــاه درمـــانـگران طب سنتــی نوشیــدن آب و عرقـیـات گیاهـــی به میزان کافی میـــ‌توانـد موجب افـزایــش متابولیسم بدن شده و این شیوه به مرور موجب بهبود روند کالـریـــ‌ــسوزی در بدن می‌ــشود. به ایـــن ترتیــب نوشیــدن آب به مقـــدار کافـــی در طول روز و اضــافه کردن مقداری از عرق گیـاهی زیـره و عرق گیاهــی شوید به آب، می‌ـــتوانـد علـاوه بر پاکـســازی بدن از چربیـــ‌ـهـا و مواد زائد به افـزایش میزان سوخت و ساز کالریـ‌ـــهـا در بدن نیـــز کمک کنــد. برای تهـــیه ایـن نوشیـــدنـــی‌ــهـــا کافـی اســت مقــداری از ایــن عرق‌ گیـــاهی زیره یا شوید را با مقــدار برابر آب ترکــیب کرده و آن را در طول روز خنک میـل کنـیــد.

از نســخـــه گیاهـــی هندی‌ـــهـــا غافل نشوید

درمـــانگــران آیورودا مصـرف فلفـــل قرمــز در وعده‌ـــهــای غذایـی را مهـــمـ‌تـــرین عامل برای افـزایـش سوختــ‌وساز بدن می‌داننــد. آنـــهـا فلــفـلـ‌ــقـرمز را یکـی از طبـــیـــعـی‌ـتـــرین خوراکی‌ـهــای چربی‌ــسوز میـ‌شناسند که می‌ـــتواند میزان چربـی‌ـــهــای موجود در بدن را به حداقـــل ممـــکـن برسانـــد. البـــتـــه ایــن درمــانگران به مراجعان خود توصیـــه میـــ‌ــکنــنـــد که درصورت داشتن اخــتلــال در عملـــکـــرد دسـتـــگاه گوارش، درد معده یا بیـمـاری‌های گوارشی دیـگــر و همــیـــنــ‌ــطور در صورت ابتـلـــا به بیماری‌هـــای عصبی یا زودخـــشـــمـی ایــن شیوه را برای کاهـــش وزن و رسیــدن به وزن ایـدهــ‌ـــآل‌شان انتخاب نکنـــنـد و به جای این شیوه سراغ دیـــگر شیوه‌ـهـــای طبیعــی درمـــان بروند و با مشورت متـخصص یا درمــانگــر حاذق طب سنتـــی یا مکــمل بهــتــرین شیوه طبـــیــعی لاغـــری را امـتـحــان کنند.

با گزنـه چای لاغـری درسـت کنــید

اگر در گروه افـــرادی هسـتــید که با رعایت رژیم غذایی ممـــکن است تغـــییراتی در خلق و خوی شمــا احــسـاس شود به گونهـــ‌ای که بی‌ـــحوصله و بداخـــلـــاق شوید توصیه می‌کـــنیم از دمنوش گزنه یا چای گیاهـــی بابـاآدم برای لاغــری و کاهــش وزن اســـتـفاده کنید. درمـانــگــران شیوه‌ـــهـــای طبـیـعــی درمـان معـتقدنـد افـرادی که رژیم غذایـی خاصــی را دنـبــال می‌کـنـــند بایـــد در کنار رعــایـت دستورهـــای متــخــصصـــ‌ـــشان از انواع چایـــ‌ـــهـای گیــاهـی مانـند چای گزنـه یا چای بابـاآدم اســـتـــفــاده کنـنــد تا به ایــن ترتــیب علاوه بر اســتــفــاده از خواص چربیــ‌ـسوزی آنــهـا از خواص آرامشــ‌ـــبخشـــی و تسکینـ‌ـــدهــندگـی آنهـــا نیـــز بهــرهــ‌ـمــند شوند. نوشیــدن این چایـــ‌ــها ۲ تا ۳ فنــجــان در طول روز می‌ـــتوانــد تاثـیر موثر و مفـــیدی در کاهش وزن و برطـــرف کردن بدخلقی داشـــتـه باشـــد.

معــجون هویج و جعفری بخورید

یکــی از مفیدترین معجون‌ــها و نســـخـهـــ‌ـــهــای گیاهـی برای کاهش وزن و پیشـــگـــیری از چاقـــی نوشیدن معــجونی از هویج و جعــفـری تازه در فواصـــل زمانـــی مشخـــص در طول روز است. به گفــته درمـانـگران طب سنتـی افـــرادی که در فاصـلـه بین ۲ وعده غذای اصلی از این معــجون استـفــاده می‌کنـــنــد می‌ـتواننـــد تا حد زیادی به از بین رفـتن چربی‌هــا و شکستـهـ‌شدن سلول‌ـهای چربـی در بدنـ‌ـشـان امـــیدوار باشنـد به ویژه اگـر این افراد در کنار رعایت رژیم غذایی سبــک و نوشیدن این معـــجون گیاهـــی ساعتــی در روز را به نرمـش و ورزش روزانــه اختصـــاص دهـند. علـاوه بر این درمـانگـران ایــن شیوه درمانــی بر ایــن باورند که نوشیـدن آب جعفــری به تنــهــایی می‌ـــتواند موجب کنتـرل و تنـظیـم میـــزان قنـــد خون شده و به سلامــت افـــراد دچـــار اضـافــه وزن کمـــک میــ‌ـــکند. علــاوه بر ایــن، مصــرف جعـــفــری در وعده‌هـای غذایــی میـــ‌ـــتواند میزان کلــســتـــرول خون را کاهش داده و آن را کنترل کنــد. توصیه ما به شمـا این است که هنــگام خرید، دقت کنید تا هویج تازه و برگــ‌ـهـــای تیره‌تر جعـفــری را انـــتــخاب کنـیــد.

از زنـجــبیل حب بســازید

درمانگــران شیوه‌ــهـــای طبـیعی درمــان بر این باورنـد که گنـجـانــدن زنـــجــبـــیــل در برنامــه غذایـــی هفـتــگـــی، دســتــ‌ـــکـم سه بار، تاثیــر زیـــادی در کاهــش وزن و افزایش میـــزان سوخت‌وساز بدن دارد. ایـن گیــاه دارویی از آن نظر که متابولیـســم بدن را بالــا میـــ‌ـــبرد در گروه موفق‌ـــتـریـــن چربیــ‌ــسوزها و کالــری‌ـــسوزهای طبیـــعی به حسـاب میـ‌ـــآیــد که میــ‌تواند روند لاغـــری را در افـراد علــاقـهــ‌مــند به کاهـش وزن تســریـــع کنـــد. درمــانگـران هنـدی بر ایـن باورنـد که خوردن سالاد حاوی زنجبــیـل یا ماستـــی که زنــجــبــیـــل تازه در آن رندهــ‌ شده باشد، می‌ـتوانـــد میزان اشتــهای افراد را پیـش از خوردن ناهار و شام کاهـش دهد و به این ترتیـب به کاهـــش وزن منجــر شود. ضمن آنـکه نوشیدن چای تهیه شده از زنجبیل یا افـزودن یک تا ۲ حبـــه کوچک از زنجبیل به چای یا دمنوشی که افـــراد روزانــه مصـرف می‌ـــکننـد، می‌توانــد تاثــیر زیادی در کاهـــش وزن و افــزایش متـابولیســم و سوختـ‌ـــســاز در بدن داشتـــه باشد.

این گیاهـان دارویی را فراموش نکــنـید

علاوه بر اسـتـــفـاده از نسـخـــه‌ــهـــای گیاهی ذکـــر شده برای کاهـــش تجمـــع سلول‌ــهـای چربی در بدن و پیشـگـــیری از چاقـی پیشنـهـــاد می‌ـــکــنیم این سبــزی‌ـهــا را نیز به برنـــامه غذایی‌تان اضــافه کنـید.

نعنـاع یکی از سبـــزی‌ـــهایی اســت که مصـــرف آن در میانـ‌وعدهــ‌ـــهــای غذایی و پیش‌غــذاها می‌ـــتوانـــد به کاهـــش اشـــتها و پیشگیری از تجمـع چربـــی‌ها کمک کنــد. چه بهتـــر که از این سبـزی به صورت تازه اسـتفـــاده کنـید.
روزی ۲ لیوان آب کرفــس و کیوی بنوشید و فراموش نکنــید که هرگز گیاه کرفس را جایگزین آب آن نکنـید زیرا کرفـــس بعـــد از آبـگیری دچار تغییراتـی می‌ــشود که راحت‌تــر می‌ــتوانـــد به شکــستـــن سلول‌های چربی در بدن کمــک کند.
شوید خشک شده را به ماسـت‌ کم‌چرب اضـافـــه کنـید و از آن در میان‌وعدهـ‌ها یا به عنوان دسر در وعدهــ‌ـــهـای غذایی میل کنـید. شوید خشـک یکی از بهـترین چربـی‌ـسوزهـــاســت.
دارچـین هم از جمـــله ادویه‌هـایی اســت که به دلیل طبـــع گرمـی که دارد می‌ـــتوانـد تاثـیر مســـتــقیم بر افزایش سرعــت سوخت و ساز بدن بگذارد.
اضـافــه کردن یک تا ۲ دانه هل به چای روزانــه می‌ـــتوانـــد به کاهش تجـــمـــع چربـــی‌ـهـــا و افـزایش سرعـت شکـســـتـهـــ‌ـشـــدن سلول‌های آنهــا کمـــک کنـــد.
گنجانــدن رازیانــه در برنـــامــه و رژیم غذایی نیز می‌تواند به کاهـش وزن شما کمـک کنــد. در شرایطـــی که اضــافه وزن فرد به آب میانـ‌ـــبـافتـی او باز می‌ــگردد مصرف رازیانــه که گیاهـــی ادرارآور اســت، می‌ــتواند به کاهـــش وزن کمــک کنـــد.

شوید،گزنه و رژیم لاغری گیاهی به روش بازیگران زن

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.