شکست عشقی | راههای مقابله با شکست عشقی

شکست عشقی موجب می شود که در فرد آتش انتقام روشن شود و همیشه عصبانی باشد شما می توانید این احساست خود را باور نمایید شما عصبانی هستید عصبانیت باعث می شود نتوانید درست فکر نمایید فردی که خشمگین می باشد سریع عمل می نماید و یک حرکت اشتباه موجب می شود اوضاع شما بدتر شود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر شکست عشقی | راههای مقابله با شکست عشقی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: گـرچــه شاخص‌تـــریــن و جذابـ‌تــریــن ویژگی عشق (هیجـــان) اســت امـا چنــانچه مدیریـــت کامل ارتــبـاط عاشـقـــانــه را بر دوش‌اش بگذاریـم، نابودی تلـخ رابـطه را به نظـاره نشـستهــ‌ایـــم.

1- رویارویی با عشق، از آنــجـــا که هیجـــان زیادی در انــسـان به‌وجود می‌آورد، امــر آسانـی نیست. آنچه حائز اهمــیت اســت، باورکــردن هیـجـانـــی بودن پدیــده عشــق اســت و باز هم باور کردن ایـنکـه هر هیجـــانـــی قابــل مدیـــریـت و کنــترل است. چنانـچه عشــق مانند تمـــام پدید‌ه‌ـــهــای هیـجـانــی، بدون یاری منـــطق و اسـتـدلـال هدایـــت شود، بیـ‌ـگمان، پرآســیب خواهـــد بود. هنــگـامی که سعی میـــ‌کـنــیــم هیـــجان عشق، در عیـــن بروز، مدیــریـــت و کنـــترل شود، آن را آرام کرده‌ایم. تیـــرهـــای منـــطـــق و اســتدلـال که برپیکرهـــ‌ هیـــجان عشــق وارد میـ‌ـشود، هیجــان را آرام‌تــر و سر بهــ‌ـزیـرتـر کرده، آن را از پا می‌اندازد.

2- یکی از چالـش‌ـهایــی که عشـق با آن روبهـ‌رو می‌ـــشود، چالش هویت عشــاق اسـت. حفظ هویت من در برابــر هویت ما. هیــچـــ‌یک از ایـــن هویت‌ـها، نبایــد به نفع هویت دیگـری کنــار رود، بهتریـــن راه تداوم یک رابـطـــه، حفظ هویت فردی در کنـــار هویت ارتـــباطی اسـت.

3- هر فرازی را نشـــیبی است و عشق نیز از ایـن امر مستثنــا نیــست. چنــانچـه باور کنــیـــم هیــجان عشق طی مدت زمــانـی، فروکش خواهـد کرد، واقعـــ‌ـبـیـنانهـــ‌ــتـــر به ارتـــباط عاشـــقانه می‌ـــنگریم و از هرگونه ایدهـــ‌ـآل‌ـــســازی‌ دست برمی‌ــداریــم.

4- باور کنـــیـم، نخـسـتــین ارزیـــابی ما در ارتـــباط عاشـقانـــه هرگز واقـــع‌ــبیـــنـانه نیـــست. بنــابـراین، برای پیشـگیری از تمرکــز هیــجــانات غیرواقـــعی، ضروری اســـت پس از مدیریــت هیــجـانـــی، بار دیـگر فرد مورد نظـر را مورد ارزیابی قرار دهـیم و چنانـچـــه به تنهایی قادر نیـــســتــیم، از دیگـران، مشاوران و متخصــصان یاری جوییــم.

5- هنگـــامـی که به فرد بخـصوصی توجه می‌کنـــیم، عواطـف، زمـــان بیـــشــتری بر او متــمـــرکـزشده، وزن بیشتـری دریــافت می‌کــند؛بنـــابـــراین برای پیشگـــیری از مدیریــت غالب هیــجـــانات در روابـط عاشـقانـــه، بهـتر اســـت توجه خود را به امور دیگری مانــند کار، مطالعـــه، ورزش و… متمــرکـز‌ کنــیـــم. در ایـن صورت از عمـــق و شدت هیــجانــی عشـــق کاســـتــهــ‌ـایم و شاخ و برگ پیدا کردن آن را به تعویق انـــداخـتهـ‌ـایم.

6- در سیر یک رابطه عشق بهنجـــار، عشق شرطـــی میـــ‌ـــشود. هیچ انـســان سالـمــی نمــی‌توانــد دیگری را تحــت هر شرایطـی دوست داشــتـــه باشـد. یک ارتبـاط سالــم پیـام دوست داشتن می‌ـــدهد و پیــام دوستــ‌داشـــتـــن دریافـت میـ‌ــکـــنــد.

هر فرازی را نشـیبی اســت و عشق نیز از این امــر مســتثنــا نیسـتـــ‎

توصیـهــ‌ـــ‌ــهــایی برای عشــاق ناکــام

چنــانچه پس از تجــربـه ناکامــی در عشق، عمــیقــا برانگــیـــخــتـــه شدهــ‌اید، خشـم و عصبانـــیــت زیادی را تجـــربــه میـــ‌کنـیـد و با افکـار انـــتـــقـام‌جویانه اجباری و تکــرارشونده مواجـــهید، وضعـــیــت خود را اورژانـــسی ببیـــنـیــد و جدأ توصیـه میــ‌ـشود در نخـســتین فرصت ممــکـــن از متـخـصــصـان بهـداشت روان، مراکز مشــاوره، پزشکـــان، والدین و نزدیـــکان، درخواست کمک کنیـد. باور کنید که تمــرکــز شما بر خشـــم و انـــتــقـــام، تنها اوضاع را بحـــرانیـــ‌ـتـــر کرده و تغیــیری درحــال بد شما ایـجاد نخواهد کرد.

در مورد ایـــنکــه چه کارهایـــی می‌توان برای حل وضعــیت موجود انـجام داد، بینـدیشـید،فهــرستـی از تمـــامی کارهایـــی که به ذهنــتان می‌رســد آماده کرده و آن را با دیــگـــران، ترجـــیـحـــا افراد بالـغ پیـــرامون خود، مطــرح کنید.

از روش‌ــهای کنتـــرل خشـــم، مانـند فنون آرامـــ‌دهی، تمـرکــز بر افــکار خوشایــند، پرت کردن افـکار منــفی و… استــفاده کنـیــد.

از روابط حمـــایتـــی بهـــره‌ـــ‌منــد شود؛ با دیـــگـران درددل کنــید و خود را تسکـیـن دهـــیــد. بار هیـجـانـی درد پیشـــ‌ـــآمده را با دیـگـــران تقســـیــم کنید.

باور کنـــیـد که اکنون «خشمــگــین» هســـتـــیــد. خشم تفـکــر شمـــا را غبــارآلود و اجـــازه هر نوع رفـتـــار منــاســبــی را از شمـا سلب کرده است.

افکار خود را وارســـی کنــیـــد. چنــانـــچـــه به تنــهــایی قادر نیــستـیـــد، از دیگـــران یاری بگـیــریـــد؛ ردپــای تحــریفات شناختـی و خطـاهــای شناخــتی را در پیــدایـــش خشـــم شدیـد خود جستــ‌وجو و سپس اصــلـاح کنــیـــد.

به یاد داشـتـه باشــید، خشـــم، سریع حرکت میـ‌کند و کنتــرل اوضاع را بهــ‌دســت می‌گیـــرد و چنانچـــه بلافاصله متوقف نشود، زود، دیـر خواهـد شد.

چنـانـــچـــه نمیــ‌ــتوانـیـد افکـــار مزاحـم انتقـــامـ‌ــجویانه خود را کنـترل کنید، سریعا متـــخـصصـان بهـداشـت روان، والــدیــن و نزدیکـــان را در جریــان قرار دهیـد و از یاری‌شـان بهره‌مند شوید.

شکست عشقی | راههای مقابله با شکست عشقی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.