شکنجه و حبس زن به دلیل اعتیاد به تلگرام توسط شوهرش

زنی که به تلگرام و گروه هایش عادت کرده بود توسط شوهر بی رحمش در اتاقی حبس و مورد شکنجه وی قرار گرفت تا تلگرام را ترک نماید این مرد بی رحم چون نمی خواست زنش درکانال های مستهجن تلگرامی و گروه های مختلط باشد او را مورد شکنجه قرار داد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر شکنجه و حبس زن به دلیل اعتیاد به تلگرام توسط شوهرش را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

زن ایـــرانی مقـیــم سوئد زمانـــی که برای دیدار خانواده‌ـاش به تهــران بازگـشـت گمان نمی‌ـکـــرد قربــانـــی توطئه شوهرش شود. او ۱۸ روز با دستور شوهرش به عنوان یک معـتاد در کمـپ بســتری شده بود.

روزهـــای پایـانـــی هفـــتــه گذشته زنـی جوان با حضور در شعــبه هشـــتــم دادســرای جنــایی تهــران از شوهرش به اتهام آدم‌ ربایی و حبـــس غیـــر‌ـــقـانونی درکمـپ شکـــایـــت کرد. با دســتور بازپرس رضوانی، تحـــقیقــات ماموران اداره یازدهم پلیــس آگــاهـــی درایــن باره آغـاز شد.

شاکی به افــسر تحقــیـــق گفت: من و همسرم چنــد سال بود در سوئد زنـدگـی میـــ‌کـــردیـم‌.
در این سال‌ـهـــا چنـــد بار برای دیــدار خانواده و اقوامم به تهــران آمـــدیم. دو ماه پیـش به خاطر خانوادهــ‌ـام به تهـران بازگـشــتیـم و قرار شد برای مدتـی نزد آنـــهـــا بمـانیم. شرایط خوب پیش میــ‌رفــت تا ایـــن که شوهرم متوجه شد من عضو گروه‌هـــای تلـــگرامی که دوستـانم و خانواده‌ام بودنـد،شده‌ــ‌ـــام و به ایـــن بهانه بنـای ناسازگـــاری گذاشـت. هر چه به او میـ‌گفــتــم گروه‌هـای تلــگــرامی که عضو آن هستـــم هیـچ مشــکلــی ندارنـد، توجهـی به حرفـ‌هایم نمــی‌ـــکرد. همـــیـــن باعـث اخـتلــاف و درگـــیریــ‌مــان شد.


ترک تلگـرام

وی ادامــه داد: اخلـاق و رفـــتار شوهرم یکـبــاره تغیـیـر کرد و به حضورم در گروه‌ــهای تلــگـرامــی اعتـراض میــ‌ــکـــرد.
بنــابـــرایـــن برای ایــن که مشــکــلـی برای زنـــدگـیـــ‌‌ـام پیـــش نیـــایــد، سعی کردم حضور کمــتـری در گروه‌ـــهای تلـگرامی داشــتـه باشم
و حتی از برخی گروه‌ها نیـــز انـصراف دادم، اما ناسازگـاری شوهرم ادامـــه داشــت
و به عناوین مخـــتلـف مدام بهانه می‌گرفت. یک روز او مرا سوار خودرویش کرد
و به بهــانــه خریــد از خانـه بیـــرون برد. امـا به جای بردن من به مرکـــز خرید در مقابـل یک مرکـز کمـپ ترک اعـتــیاد توقف کرد. تلــفنـــی با مردی غریبـه حرف زد. بعد هم سه مرد و زن که از کارکـنان همان کمپ بودنـــد از آنجـــا خارج شد و نزد ما آمدنـــد.

وی ادامــه داد: شوهرم ازآنها خواست مرا به داخل کمـپ ببـرنــد و خودش هم با سوار شدن
به خودرویش فریــاد زد ایـن زن معـتاد را با خود ببریــد و تا حالـش خوب نشـده به من تحویل ندهـیــد و بعد بســـرعت از آنــجـــا دور شد. هر چه فریــاد زدم اشــتـــبـاه میــ‌کــنیـد و من معـتـــاد نیســتـم و نمـــی‌خواهم در ایـــن کمــپ بستـری شوم، بی‌فایده بود. آنــهــا کتـــکـم زدند و به زور مرا به داخـــل کمــپ که مخــصوص زنان معتاد بود، منـتقل کردنـد. چنـد بار در حیاط کمـپ از دسـت آنها فرار کردم و به سمـــت در خروجی رفتـــم تا بتوانــم فرار کنـــم که نشد. کتکـــم زدندو به زورمـــرا به داخــل ساخــتــمـــان کمپ بردند.
در اتاقی مرا حبـــس کردنـد. در آنجــا زنان و دخـــتـــران زیــادی بودنــدکــه برای ترک اعـتـیاد به آنجا آمده بودنــد. صدای نالـه و فریـادهــایـشان را می‌ــشنـــیــدم. بعـــد مرا که گریـــه می‌ــکردم به داخـل اتاقـی انـــداخـــتـــندآنــهــا مرا در آن اتاق ۱۸ روز زنـدانـی کردند. مدام کتــکــم می‌زدنـــد و می‌ـگـــفـــتـــند تو معـــتـاد هستـی و بایــد ترک کنی.

 

شاکـی ادامـه داد: آنها به زور قرص‌ـهایی را به من میـــ‌دادند. هر چه میـ‌گــفتم معـتاد نیســتــم
و ایـــن قرص‌ـــهـــا را به من ندهیــد بی‌ــفـــایـده بود. در این ۱۸ روز با من مثل یک معتاد برخورد میـ‌ـــکــردنـــدو حرف‌هایم توجهی نمیــ‌ــکردند. روز نوزدهـــم، یکی از نگهـــبان‌هــای اتـاقم در را باز کردو مرا که بســـیـــار بدحال شده بودم از اتــاق بیـــرون آورد. بعد به من گفت دســتور از شوهرت رسـیـدهکه تو را مرخــص کنـــیم. هاج و واج مانده بودم و باورم نمی‌ــشد آزاد شده‌ام. زن نگهـبان و چنـد نفـر دیگـر مرا سوار ماشــیـن کرده و در یکـی از محـلهـــ‌هـــای تهران رها کردنـد.  با دیدن من شوکه شده بودنـد. زمـــانی که من ماجرای ۱۸ روز اســـارتم در کمپ
را برایـــشان تعریــف کردم باورشـــان نمـیـ‌ــشـد‌. آنهـــا به من گفـتـــنـد شوهرم به آنـهــا گفــته
کاری برایـشــان پیـش آمـــده و میـ‌خواهنـد به سوئد بروند و از آنـجـا با ما تمـــاس می‌ــگــیرنـــد. اما دیگر خبـری از وی نشــده است.

با شکـــایت وی، تحـــقـیـقات پلـیســـی ادامه پیـدا کرد تا ایـــن که معــلوم شد از شوهر وی خبـــری نیـست.در تحــقــیــقـات بعدی ماموران کمپ مورد نظر را شنــاسایی کردنـد و با تحقــیـق از مسئولان آنــجـــا معــلوم شد آنهـا از طریــق شوهر شاکــی وی را در کمـپ بستری کردهــ‌اند. بعـــد از ۱۸ روز نیز با خواست شوهرش وی را از کمــپ خارج کردهـــ‌ـاند تا شوهرش از او در خانـــه نگهــداری کند.با جمـع‌ــبـــندی ایــن اطــلاعات، تحقیـــقـات برای رازگـــشـــایـی از ابــعـاد ایـن پرونده در حالـــی ادامه دارد که پلیس در تعـقــیـــب شوهر ایـــن زن اسـت.

شکنجه و حبس زن به دلیل اعتیاد به تلگرام توسط شوهرش

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.