شیطان و اجنه چه وقت هایی گریه می نمایند ؟

شیطان و اجنه ها همگی از آتش می باشند و در کنار ما زندگی می نمایند اگر دوست دارید بدانید شیطان و بچه هایش اجنه چگونه و با کدام کارهای ما می تواند گریه نماید پیامبران و امامان توانستند شیطان معلون را با کارهای خوبی شان به گریه بیندازند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر شیطان و اجنه چه وقت هایی گریه می نمایند را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

آشنایــی مخـتــصری با شیطان
در قرآن مجید در 63 آیــه نام شیـــطان، در 11 آیه نام ابـلیس و در 17 آیـــه نام شیاطین آمــده اسـت. قرآن شنـــاسنامه شیـطان و ماهـیت او را ایـــن طور بیــان می دارد: از آیــات متــعــدد قرآن استــفاده می شود که ماده اولیـه شیطــان[1] «آتش» بوده اســـت؛ مثــلاً، در آیـــه ای می فرمایـد: «و اذقلنا للــمـلـائکة اسجـدوا لادم فسجدوا الاّ ابـلیــس کانَ من الجـنـــّ ففسـق عن امــر ربـــّه.» [2]چنان که ملاحظه می شود، این آیه شریــفـــه، ابلـیــس را از جن می دانــد. ابلـیس اسـم خاص همـان شیـطــانـــی اسـت که اغواگـر حضرت آدم بود و خدای تعـــالـــی در قرآن گاهی با عنوان «ابـلـیس» و گاهی با عنوان «شیــطان» از او تعـــبیــر می کنـد.[3]خود شیــطـان هم خلقــت خود را از آتــش می داند، آن جا که خداوند از او سؤال می کند: چه چیزی مانع سجـــده کردن تو بر آدم شد، گفت: «انا خیرٌ منه خلــقــتـنـی من نارٍ و خلــقته من طینٍ.» در جای دیـگر می گوید: «ءَاســـجـدُ لمن خلقت طیـــنا» [4]به تصـــریـــح قرآن، شیــطان از فرمان خدا سرپــیچـــی کرد: «ابــی واسـتـــبکر و کان من الـکافـریـن» [5]؛ «کان من الـــجنـّ استکـبـرو کان من الـــکـافــریـــن؛[6] «انـّ الشــیـطان کان للرّحــمن عصّـیا.» [7]و قرآن شیـطـــان را دارای ذریـــّــه می دانــد، آن جا که می فرمـــاید: «واذ قلنا للمـلـــائکة اســـجدوا لآدم فســجـــدوا الـــاّ ابلیـــس کان من الــجـــن ففسـق عن امـر ربـــّـــه افـــتــتـــخـذونه و ذرّـــیـّـتــه اولیـــاء من دونی و هم لکم عدوٌ بئس للظالــمیـن بدلاً.» [8] قرآن در آیـات متـــعددی، شیطـــان را دشمــن آشکار انـسان می دانــد و انسان را از پی روی او برحـذر می دارد: «و انـّ الــشیــطان للـانـــسان عدوٌ مبـیــنٌ» [9].

آیا قادریـــد شیــطــان را بگریـانـــیـد؟
با مقــدمه ای که ذکر کردیم، حال قصد داریــم مسئله ای را مطـرح کنـیـم که شایــد سوال شما خواننـده عزیـز هم باشد و آن ایــنکـــه چه وقتهـــایـی شیطـــان از فرط ناراحـــتی گریـــه کرده و چه اوقاتی ما می توانـیـــم او را به گریه انـــدازیم؟

با اندکی تفحـــص روشن می شود که علــاوه بر مواردی که شیــطــان را آزار داده و ناراحـــت می کنـــد برخـی کارهـا نیــز در طول زنـدگی آدم علـیـه الـســلام و فرزنـدانش و در طول تاریـــخ، ابـلــیــس را چنــان آزار داده که باعث ناله و زاری ابـــلـیس شده و حتـی او را به گریه واداشــته اســت که در زیـــر به برخـــی از آن موارد اشـاره می کنــیــم:

1- وقتی حضـرت آدم توبه کرد و خدا توبه اش را پذیـرفــت شیطان ملـــعون چنـــان از سوز دل ناله کرد که ملــائکه آسمـان و زمـیـن را متوجه کرد و همه او را لعنت کردنـــد.

2- روزی که حضرت یوسف از دســت زلیـخا گریخــت، شیطان از سوز دل نالــه ای کرد که ملائکه صدای او را شنیـدند و لعنـتـــش کردند.

3- در غدیـــر خم، وقتـی پیامــبــر صلی الله علـــیــه و آله، امـــام علـی علــیــه الــسلام را به خلـــافـــت منـصوب کرد و فرمود: “من کنــتُ مولاهـــُ فعــلیـّـٌ مولاه”، شیــطــان از دل پردردش ناله ای کشید و گفـت: از ایـن پس چه کنـم و چاره ام چیســـت؟ اولادش را جمــع کرد و گفـــت: تا می توانـــیـــد مردم را به شک اندازیـــد، محــبت، ولایـــت و دوستـی علـی علــیه السلـــام را چنـــان بر مردم متــشـبـــه کنـــیـــد که او را به خدایـی باور کنـــند و از غلو به جهنـم بروند و عده ای از راه و روش او برگـردنـد و جهنـمـــی شوند.

4- روز عاشورا بسیار زحمت کشیـــد تا زمـــینـــه ای فراهم کرد که همـه لشـکر عمـــر سعـــد، علیـــه امـــام حســیــن علـــیــه الســلـام شوریـــدنـد و او را به شهادت رسانـــدنـــد. آنگاه همـــه شیاطیـن، روی زمیـــن پخــش شدند و با شادی و خواننـدگی ابراز خرســندی کردنــد. شیطــان می گفت: عجـب خلـــق خدا را گمراه کردم و به مقـصودم رسـیـدم. پس از ایــنـکه شیطان از ثواب و مقـــام و منــزلت پیـــروان و زیــارت کننـدگـان امـــام حســیــن علیــه الــســـلام آگاه شد از کرده خود پشـیــمان شده و از روی حســـرت نعــره ای کشـیــده که همــه ملـائکه لعنـــتـــش کردنـد. گفـت: واویلا، قضـــیــه بر عکــس شد و مردم بیشــتری داخل بهشت شدنـــد.

5- وقتـــی که پیـامـــبــر صلــی الــله علـــیـه و آله، به پیامـبری مبـعوث شد و مردم را از نادانـــی، گمراهی و جهنـم نجـــات داد و به سوی بهـشت رهنمون شد، ابـــلیـــس نالــه کرد و فریاد کشـــید.

6- وقتـی سوره مبـارکـــه “حمد” نازل شد، ابــلیـس فریـاد زد و ناله کرد، چون می گفـت: این سوره سبـب آمرزش گنـــاهان اولاد آدم می شود.

7- امام صادق علیـه الــسلــام فرمودند: وقتی انسان در برابر خدا سجـده کنـــد و آن را طول دهـــد، شیــطـــان از ناراحـتـــی فریادش بلـــند می شود و به کنـــاری رفتـه و شروع به گریـه می کنـــد و می گوید: وای بر من، این بنـده خدا چگونه او را اطاعت می کند و در مقـــابـــل او به خاک می افتـد، در حالـی که من او را معـصــیـت نمودم و به آدم سجــده نکـــردم.

8- دیدار با مومن: دید و بازیــد مومنـــان از یکـدیـــگــر شیطـان را چنــان ناراحت می کنــد که به صورت خود زده و دســـت و پای خود را زخمی می کنــد.

9- صدقـــه دادن. روزی پیامــبر صلی الــه علیـــه و آلــه از شیـطـــان پرســیـــد: ای ملـــعون! چرا مانع از صدقه دادن می شوی؟ عرض کرد: یا رسول اللـه! اگـــر ارّــه ای بر سر من بگـذارنــد و ماننــد درخــت و چوب سرم را ارّــه کنـــنـد، برای من راحـت تر از صدقه دادن اشـــخـاص است. آن حضرت پرســـیـدنــد: چرا صدقـــه چنـــان ناراحتـــت می کند؟

در جواب گفــت: در صدقه دادن پنج خصــلت است: مال را زیاد می کنــد، مریـضان را شفا می دهد، بلــاها را دفع می کند. صدقـــه دهنــدگان، به سرعت برق از پل صراط می گذرنـد، بدون حســـاب داخل بهـــشت می شوند و برای ایـشــان عذابی نیــســـت. پیامـــبر صلــی الـله علیـه و آله فرمودنـد: خدا عذابت را زیاد کنـــد.

سخن آخــر ایـــنـــکـه:
شیطـــان به عنوان دشــمن دیـــریــنــه و پرکینه، از انــجـام هر عمل صالح و شایـــسته ای که منجـــر به سعـادت افــراد شود ناراحـــت و محــزون می شود. پس مبـارزه با شیـطان جزء آسانتـــریـن کارهاســـت و کافـیــسـت برای مبارزه با او فقـط کارهـای انــســانـی و دینی خود را انجــام دهــیـــم تا بدین وسیلـــه به خدای تعـــالــی و به کمـال خویش نزدیـکـتـــر شویم.

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.