شیطان کجا و چگونه زندگی می نماید!؟

هـمـیــشـــه دانسـتن یک سری مسائل برای ما آدم ها جالب و دوست داشتنـــی بوده؛ مخصوصاً دانستن یک سری اطـــلـــاعات از آدم های مطـرح و کسانی که اســـم آنــها را زیـــاد شنیده ایـم.

امـــروز می خواهـــیم در مورد یکـــی از ایـن موجوداتی که اســمش را زیـاد شنـــیــده ایـم و شایــد بتوان گفـــت هرچـــه بدبخـتـــی می کشیـــم زیـر سر او اسـت صحـبت کنــیم.

کسی که به عزت خداوند قسم یاد کرده که همــه ی انســـان ها را جز یک گروه خاص به نام مخلــصیـن را از راه به در کند و از بیــن ببرد:

(لَأــغوِیَـنّــَهـــُم أجمـــَـعـــِـیـــنـَ إلـــَّــا عِـــبـــَادَـــکـَ مِنهــُـمــُ الـمـــُـخلــَــصـــِینـَ) (حجــر/۴۰)

کسـی که تکــبــر و غرورش مانـــع شد تا بعـــد از سیـصـد و انـــدی هزار سال عبادت، عاقبـــت به خیر نشود و از درگــاه خداوند خارج شود: «قَـــالـَ فَــاهـــْــبــِطـــْ مِنــْـــهــَـــا فَـــمـــَا یَـــکــُونُ لَــکـــَ أَن تَــتَکَبــَّـرَ فِیــهـَا فَاخـــْـــرُجـــْ إِنـــَّــکَ مِنـــَ الصَّاغـِرِــیـنـــَ: از ایـــن جایگـــاه فرود آى! تو نمــی ‌توانــی در آن جایگــاه تکبـّـــر کنى، پس بیرون شو که قطعاً تو از خوار شدگـــانـى.» (اعـــراف/ ۱۳)

کســی که قرآن کریـم او را به عنوان دشـــمــن اشـــکــار معرفــی کرده است: «أَـلَـــمْ أَـعــْـــهَـدْ إِـــلَیْـــکـُمْ یَــا بَــنِـــی آدَــمــَ أَـن لاَّ تَعْبــُـدُوا الـشَّیْـــطَـــانـَ إِـنَّهــُ لَـــکُــمـْ عَـدُوٌّ مّـــُـــبِــیـنٌ * وَأـَنــْ اعـْـبــُـــدُونِــی هَذَــا صِرَاطـٌ مّــُسْـتَـــقـــِــیـمــٌ؛ آیــا پیــمان نبستیم با شما ای فرزندان آدم که عبـادت نکنید شیطـان را، که او برای شما دشــمـــنی آشـــکــار است و این که مرا عبادت کنیـد؛ این راه مســـتـقـیـــم اســت؟» (یس، ۶۱ ـ ۶۲)

کســی که کارش وسوسه و وسوسه گری اســت: فَوَسْوَسَ إِلـَـــیْـهــِ الـشــّـــَــیـْــطــَـانُ قَالَ یَـا آدَمـُ هَلْ أَدُــلـُّـکــَ عَـــلَی شَجَرَهِ الـْـــخـــُلْـــدِ وَمـــُلــْـــکـٍ لاَّ یَبــْلـــَـی؛ پس شیطـان به او وسوسه کرد، گفت: ای آدم آیا تو را هدایـت کنم به درخــت ابـــدیت و قدرتـــی که کهـــنه نشود.» (طه، ۱۲۰)

«قُـلْ أَـعُوذُ بِـــرَــبّـِ النـــّــَاســـِ … مِن شَرّـــِ الْوَسـْوَاســِ الــْـــخـــَـــنـّــَـــاس * الــّـــَــذِی یُوَســْوِسُ فِـــی صُـدُورِ الـــنــّــَاس؛ بگو پنـاه می ‌بـــرم به پروردگار و صاحب اختــیـار آدمـــیان …. از شرّـِ وسوسه شیطان که وسوسه می ‌کــند در دل انسـان». (ناس)

حال در ایـــن مجال می خواهیم بدانیـم خانه این شیطـــان، موجود وسوسه گر و متـکــبـر کجاست؟

در روایــت اسـت که فرشـتـــگـان در جمــع کسانـــی که خدا را یاد می کنـند، حاضر می شوند؛ و ابـلـــیس نیز یکی از یارانـــش را برای برهم زدن جمع آنــهـــا می فرسـتـد. همچـــنین شیاطـیـن در جمـع منــکران حق حاضـــر می شوند. چنـــانچـه ابــلـــیس در دار الـــنـــدوه در جمـع مشرکـین حاضر شد و نقــشه ی قتل پیامـــبـر را کشـیـد. (خلـــاصـــه حدیـــث بحــار، ج۶۰، ص ۲۵۸)

امام علـی علیـه الســلام در خطـــبه هفــتـــم نهــج البلاغـــه مى فرمـــایــد: «شیــطـــان در درون سیـــنــه هاى پیــروان خود تخمگــذارى کرد، سپـــس آن را مبدّل به جوجه نمود» (فَبـــاضــَ وَ فَرّـَــخــَ فى صُــدُورِهـِـمْ).

در ایــن تشـبـیه جالب امام(علـــیــه الـــســـلـام)، سینه هاى شیطــان صفـــتان را آشـیانه «ابــلـیـــس» و محل تخــمــگـــذارى او معرفى مى کند و به دنـــبـــال آن مى افزاید: «این جوجه هاى شیطانى از درون سینــه هاى آنــهــا خارج شده، در دامـانــشان حرکت کرد و پرورش یافـت» (وَدَـــبّـَ وَ دَرَـجَ فی حُـــجُورِـــهِـمـــْ).

این نکتــه نیز شایـان دقّــت اســـت که «شیـــطـان» سعى دارد در اعـــماق جان انســان نفوذ کرده و از آن جا تأثـــیر بر اعــمـال او بگذارد همــان گونه که در خطـبـه بالا به آن اشاره شده بود که گویى در درون سیـنـــه ها تخـمگـذارى کرده و جوجه هاى خود را پرورش مى دهــد; سپـس آن را در دامـــان خود انــسـان بزرگـــتـر مى کند تا آن جا که با وجود او متـــّـــحد مى شود; چشم و گوش و زبان و دست و پا، رنگ «شیطانى» به خود مى گیـــرد و آثــار «شیــطــانى» از خود بروز مى دهد.

در کلــمــات «امـیرمومنان علـــى» (علــیـــه الـسلام) در «غرر الـحکـم» آمـــده است: «اِـحـــْـذَرُوا عَـدُوّاً نَـفَذَ فِــى الصـّـــُدُورِ خَفــیّـاً وَ نَـــفــَثـَ فِـــى الـــآذانِ نَـــجـیّــاً; از آن دشمنى بپرهیــزیـد که در سینه ها مخـفـــیـانـه نفوذ مى کنـــد و در گوشهـا آهـــستــه فوت مى کند»!

در خطـــبـه ۱۲۱ نیز مى خوانـــیم: «اِنــّـَ الشَّـیـــْــطـانــَ یُــســـَـنّى لَکـُـمْ طُــرُقـَهُ وَ یُـــریــدُ اَــنْ یَـــحـــُـــلــَّ لَـــکُمْ دینَـکُمـْ عُقــْـــدَــهً عُقــْدَــهً; شیـطـــان راه هاى خویش را براى شمــا آسان جلوه مى دهـــد و مى خواهــد پیمـــانـــهـــاى الهى دیــن شمـــا را گره گره بگشاید».

به هر حال هدف از ایــراد خطـبــه فوق و مانـنــد آن هشـدارى اســت به همه انـــسانـهـــا که مراقب ایــن دشــمـــن بزرگ که عداوت خود را از آن زمـــان که آدم آفریده شد با او و فرزنـــدانش اعـلام نمود، باشنـــد; و با توکّـل بر لطـف بى پایان خداوند و اسـتمداد از عقل و فطــرت و وجدان و الهــام گرفـتـــن از ارشـادهــاى پیــامـــبــران الــهــى و اســـتمداد از «فرشـــتــگان» پروردگار، خود را از حوزه نفوذ «شیـــطان» دور دارند.

امـــام(علـیه الــسلام)، سیــنـــه هاى شیطان صفتان را آشــیانه «ابلیس» و محــل تخــمــگـــذارى او معرفـــى مى کنــد و به دنـبال آن مى افـــزاید: «این جوجه هاى شیــطـــانى از درون سیــنه هاى آنــهـــا خارج شده، در دامـــانـــشان حرکت کرد و پرورش یافــت» (وَدَبّـــَ وَ دَرَجَ فی حُـجُورِهِـــمـْ)

بنابرایــن بهــتــرین محـــل زنـــدگی برای شیطان همانـــا دل انسـان ها باشد و تا زمـانـــی که دل انــسـان محــل زندگی شیـطــان باشد، انـســـان به جایـــی نخواهـــد رســـید «إن ارواح الــشــیـاطـین ما عمرت فی شیء عمــرت فی قلوبکـــم». (بیانات حجــت الاسلام انـصاریـان)

حواســمـان باشــد که قلـب و دل خود را با ترجـــیح دادن هوای نفــس بر دسـتورات خداوند کریم، محـل زنــدگـی شیطان قرار ندهـیم.

آخـرین نکـــته
طبـــق صریــح بعضى از آیات قرآن، شیاطـــین منـحصر به «ابـــلــیـس» و لشکـر پنــهـانـــى او نیستند; بلکـــه گروهى از انسانهـــا نیز شیـطــان نامــیده شده انــد. چرا که کار آنــها عیـنــاً همان کار شیـاطین است: «وَ کَـــذلـِک جَعَلــْنـــا لِـــکــُـــلـّـــِ نَـبِىـــٍّ عَدُوّاً شَــیاطینَ الـــاِنـْـس وَ الْـجـِنّــِ یُوحى بَــعـضـُـــهـــُمــْ اِـــلى بَـــعـض زُخْـــرُــفَ الـــْــقَوْلــِ غُرُوراً; این چنـــیــن در برابر هر پیامـــبرى دشمنــى از شیاطیـــن انس و جنــّ قرار دادیـم که به طور سرّى سخنـان فریبنــده و بى اسـاس را براى اغفال مردم ـ به یکدیـــگـر مى گفـــتــنـــد».(سوره انعـام، آیـــه ۱۱۲) آرى بایــد مراقــب وسوسه هاى همـــه آنهـا بود.

شیطان کجا و چگونه زندگی می نماید!؟

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.