مردانی که به روابط زناشویی خود با این راهها صدمه می زنند

مردان به صورت ناخودآگاه به روابط زناشویی خود صدمه می زنند و باعث می شوند که زندگی زناشویی خود را خراب نمایند مردانی که زنان خود را تنها می گذارند و به آنها توجه نمی نمایند زنان نیاز به توجه فراوانی دارند توجه مردان به زنان باعث خوبی رابطه زناشویی آنها می شوند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مردانی که به روابط زناشویی خود با این راهها صدمه می زنند را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : باید به یاد داشتــه باشـیـــد که هدف اصـــلی از ازدواج، آرامش و شادی اسـت. اگر زندگـی‌ـــتان پُر از تنش و اسـتــرس اســـت، بایـــد درک خود را تغــییـــر دهـید تا به جای اســـتـــرس، صلح و آرامـش را تجربــه کنــیـــد. تنــهـا کسی که میـــ‌توانید تغیـیرش دهید، خودتان هســتیـــد.

هر چند هم زن و هم مرد بایـد مسئولیت نقـش خود را در زنـدگــی مشترک بپــذیرند، اما در این مطـــلب میــ‌خواهیم به اشـتـبـاهــات رایــجـی بپردازیم که اغـلـــب مردها آنـهــا را مرتــکـب شده و زندگی زنــاشویی خود را نابود میــ‌کـنند.

1. زن را تنهـــا می‌ـگذارند

یکـــی از سریع‌تـــرین و قطــعــی‌تـرین راهـــهـــای نابود کردن زنـــدگــی مشــتــرکــ‌ـتــان ایـن اســـت که همـــسرتـــان را تنها بگـــذاریـد. یعنـی ساعــتـ‌هـای زیــادی را مشغول کارتـــان هستـید و اوقات فراغت خود را هم با دوستـــان‌ـتان می‌گذرانــید. وقتـــی هم که به خانــه برمـیـ‌ـگـــردیـــد، ارتـباط با کیــفیـــتـــی با همـــســـر و فرزندان برقرار نمیــ‌ــکنیــد و غرق تماشـــای فوتبـــال یا اخـــبار می‌شوید. روزهــای آخــر هفـــته نیـــز از بهم ریـختگی خانه شاکی هستیـــد و باز هم ترجـیح میـ‌دهید سر قرار با دوستـانـ‌ــتـان حاضر شوید.

یکـی از ناخوشایــندتریـــن تجربــیـات برای یک زن این است که با وجود شوهر داشتــن، از لحاظ روحی و عاطفی احـــسـاس تنـــهایـی کنــد. درســـت اسـت که او هم دوستـــان یا کار خودش را دارد، مسئولیت بچهــ‌هـا با اوست و …، اما هیـچکـدام ایــنـــهـا جای رابـطــه با همسرش را نمـــی‌ـــگـیـــرنـــد. او دوست دارد با شمــا وقت صرف کنــد؛ با مردی که دوستش دارد. وقتی همســـرتــان را نادیــده میــ‌گــیریـد و او را تنهـا رهـــا میـ‌ـکــنـــیـــد، قلب او را آزرده میـ‌کنـیـــد. برای بیشـتــر خانـمـــ‌ـهــا، بزرگ‌تـرین ترس، نادیــده گرفته شدن و محرومیــت عاطــفـــی است. وقتـــی همســرتان احســـاس کنـد شمـــا اهمـــیـتـــی به او نمیـــ‌ـدهـیــد، خود را مورد بی‌احــترامی و بی‌توجهــی شمـــا می‌ـــبیند. قوی‌تـریـــن سلــاح زن، آزرده کردن شما با کلام است و او در تلـاش برای برگـــرداندن توجه شما به خود، از ایــن اســلـــحه با قدرت تمام اسـتـــفــاده خواهـد کرد!

وقتی زن شروع به غُـر زدن و بهانـــه گیری میـــ‌کــنـــد، دلیـلش ایـــن اســت که شما زمــان با کیـــفـیتی را در خانـــه نمیـ‌ـــگذرانید، او را به گردش و تفــریح نمـــی‌بــرید و قسمتـی از مسئولیـت بچــهـ‌هـــا را نمیــ‌پــذیریـد، او احـــســاس میـــ‌ـــکـــنـــد تنــها رها شده است. شمـا به عنوان یک شوهر زمانـی که اوقات دونفره‌تان الویتی برای‌ـتــان ندارد، فاصــله‌ای عاطفی بیـــن خود و همــسرتـان ایـــجاد میـ‌کنیــد که هر روز هم بیـشــتـر میـ‌شود.

2. با همــسـرشان صمـیـمـــی نیـــســـتنـد

همسـر شما زمانی که شما را نزدیـــک به خود احـــساس کنـد، انرژی میـــ‌ـــگـیرد. برقـــرار نکــردن رابطهـ‌ای گرم و صمــیــمـــی و نزدیـــک، رابـــطه‌ی شمــا را نابود می‌ــکند. درست اســـت که اصرار داریـــد استـقـــلــال خود را حفظ کنیـد اما همســـرتان عاشق برقرار کردن ارتــبـــاطـــی عمـیق با شماسـت. اصـــلــا منصـــفــانـــه نیسـت فقـــط روزهایی مایلـــیــد رابـطهـــ‌ی جنــسـی برقــرار کنــیـــد، به همـــســـرتـان توجه و محبـــت کنـید. محبت و صمیمـیـت به خودی خود هدف هسـتنـد، نه وسیلـهـــ‌ـــای برای رســیدن به هدف!

گفـتـــگو کردن، تنهـــا راه صمــیـمـیــت نیسـت. راهــهــای ساده‌ی دیـگر هم برای راضـی و دلگرم کردن همســرتان وجود دارد؛ بیـشـتـــر او را در آغوش بکـــشیـــد، دســتـش را بگیرید و زمانـــی را فقط برای با او بودن اخـــتصاص بدهـید. اگــر نیاز همســـرتــان به توجه و محبــت شما تامیـــن شود، او نیــز تمـــایـــل بیشتـــری برای احــتــرام به نیـــازهای شمـــا و الــبـــتــه اســتـقــلــالــ‌ـــتان خواهد داشت.

نکـــتـــه‌ـــی مهــمـــی که بایــد به خاطر داشتــه باشـــیـــد ایــن است که گفـتگوی‌تــان هم طوری باشـد که او صمـیـمیـــت را عمـیـــقا احساس کنــد؛ در مورد روزی که گذرانـده با او حرف بزنیــد، در مورد نگـرانیــ‌ـــهـــا و آروزهـایـــ‌ـــتان، نگـــرانـــیـ‌هـا و آروزهـای او و …. وقتـی با هم بیــرون میـــ‌ــروید دســتـــش را بگیرید، وقتی در آشپـزخـانه مشــغول اســت، غیــرمـنـتظره او را در آغوش بکشـید و ببوسید، کنـارش بنــشیـــنیــد و در چشـمـــ‌ــهـایش نگــاه کنـــیـد و حالش را بپـــرســیـد و وقتی جواب می‌ــدهـــد، تمام توجه خود را معـــطوفش کنیــد. قدمـــی کوچک از سوی شمـا، حرکـتـی بزرگ از طرف او را نتیجه خواهـــد داد که بدون شک، اثرش را در زنـدگــیـ‌ـــتان خواهید دیــد.

روح و جســم و ذهـنـ‌ زنــهـا کاملا به هم مرتــبـط هسـتنــد، آزردگـــی روحی او روی تمــام سیستمـــش اثـر می‌ــگذارد. زنی که روحش آزرده شده، دچــار فرسودگی و سردرگــمـــی میـــ‌شود. امـا مردها اینـــگونه نیســـتــنـــد؛ اگـر یک مشــکـــل در زمینــهـ‌ـای از زندگـیـــ‌ـــشـــان روی بدهــد، تاثیر خاصی روی سایـر عمـلــکـــردهــایـــ‌ـشـان نخواهد داشـــت.

زنــهـا نمـــی‌توانـنــد درک کنــند شمـا مردهــا چطور میـ‌توانید ایــنگونه مجزا عمـــل کنید! او میـــ‌ـــ‌دانـد که شما در مورد کارتــان اســتـــرس دارید امـا آن را نشان نمــیـــ‌ــدهــیــد. او تعــجـــب میـــ‌ــکـنــد شمـــا چطور میـ‌ــتوانـیــد بدون تاثــر از اسـتـــرسی که داریـد به کارتان ادامه دهــید. او دوست دارد شمـا با او راحت باشـــیـد. وقتـی نگـــرانـــی‌ـــها و مشکـــلــاتـــ‌ــتـــان را با او در میــان می‌گذارید، او احســـاس خوبی پیدا می‌کند و راضـیـــ‌تر اســـت. همــسرتـــان دوست دارد همـراز شمــا باشد، اگر پیـش او درد دل کنید، سعی نمیــ‌کـند تصـــحـــیـح‌تـان کنـد، فقط گوش شنوایــی برای شمــاسـت.

سعی کنـــید با او در مورد چیـزهــایــی که ذهنــ‌ـــتان را مشـغول کرده حرف بزنـید، او این آزادی را به شمـــا خواهـــد داد که حرفــ‌های دلـــ‌تــان را به راحـــتــی با او شریـک شوید.

3. همــیـــشــه سعـــی میــ‌ـــکـنــنــد همـــسـرشــان را تصــحـیـح کننـد

شایـــد زن این را به زبـان نیـــاورد امـا شما را تکـــیه گاه خود میــ‌ـــداند، وقتی برای سبــُــک کردن خودش پیش شما میــ‌آیـد، شاکی و دلــگــیر اســت و میـ‌دانــد شمـــا می‌ـــتوانـــیـد سنــگـــیــنــی ایـــن بار را از دوش او کم کنیـد. به جای اینـکــه سعـی کنـیـــد مشکـلـــش را حل کنـــید، فقط به او گوش بدهـید. می‌توانـــید از او سوال کنید که آیــا از شمـــا راه حل میـ‌خواهـد یا یک جفــت گوش شنوا. اگـر باور کنیــد که نیـــازی به راه حل ارائه دادن و رفـــع مشکـــل توسط شمـا نیـست، هر دوی شمـا آرام‌ـــتـر خواهید بود. وقتـــی به شکـایتـ‌های همـــسرتــان گوش میـــ‌ـــدهـــیـد او احــساس میـ‌ــکـــنـد شما درکـش میــ‌ـکــنـید.

4. هرگـــز عذرخواهـی نمی‌کـــنــنــد

همهـ‌ی زوج‌ــها اخـتلـاف‌ــهـایـی دارنـد و با هم مشـاجره می‌ـــکنند. عذرخواهی نکردن باعـث تخـــریب روابــط شمــا خواهــد شد. هر چنـد اخـتــلاف و مشــاجـــره چیز خوشایـــنـــدی نیســـت اما در همین جر و بحـــث‌ـــهـا، با پیـــدا کردن راه حل و رسیـــدن به توافـق، رشـد می‌کنـــید و به هم نزدیـــک‌ــتر می‌ــشوید. برای همسرتـــان، عذرخواهـــی کردن یعنـی جسـتجوی صلـــح و آرامش. بسیـاری از مردهـا عذرخواهـــی کردن را نشــان ضعـف میـ‌داننــد و فکر می‌ــکنند:‌ اگـر از همـســرم عذرخواهـــی کنم، او دیگـر احتـــرامی برای من قائل نخواهد بود. اما کاملـا برعکس اســـت؛ اگر شمـــا تواضع به خرج دهیـــد و عذرخواهی کنـــید، احـــتــرامــ‌ـتـــان پیـش همــسرتــان بیـــشـــتــر خواهد شد.

کوچکـــ‌تریـــن ابـراز پشیمانـی شما، روح او را آرام میـــ‌ـــکــند و مانـند مرهـــمی بر قلب اوست. ضمـنــا با عذرخواهــی کردن نشــان میـــ‌دهیـــد قادرید اوضاع را روبراه کنـــید و رابطـــهـ‌ـــی شما برایـــ‌تان اهـــمـــیت دارد و می‌ـــتوانـید اشتبـــاهـــات خود را بپـذیـــرید و روی‌شــان کار کنـید.

5. نگرانیـ‌هـای همــسرشان برای آنها اهمیـــتـی ندارد

همـســـر شما میـ‌دانــد که شما بســیــار متعهـد هستیـد. اما وقتـــی میــ‌بیند شمـــا به سایـر زنــهـا در فروشگـاه، در تلویزیون، در کامپیوتر و یا هر جای دیــگـری نگـاه میـــ‌کــنیـــد، او می‌ـــترسد که مبادا به او بی‌وفایـی کنــیـد، احساس ناراحـــتی میـ‌کـنــد و توجه شمـا به آن زنها را زیــر سوال میـــ‌ـــبــرد و ذهنـــش درگـــیر پرسش‌ــهـای جورواجوری میـــ‌شود که او را نگــران و اندوهگیـــن می‌کـنـند. او احـساس ناامنـــی می‌ـــکـــنـــد و این اصلــا چیز کم یا خندهــ‌ـداری نیــست.

توجه شمـــا به زنان دیــگـر، به احساســـات او بیـــ‌ـاحترامـی میـ‌ــکنـــد، احـسـاساتی که واقـعـــی هســتنــد. وقتـــی شما به یک زن جوان و زیـــبا خیــره میـ‌شوید که اطـرافـ‌تـان پرسه میــ‌ـــزند، تمــام عیـبـ‌ــهای همـــســرتــان را پیـــش چشمــش میـ‌ـــآورد. او نگران می‌ـشود چون میـ‌ـخواهد بداند شمـا هنوز عاشـقــش هسـتید و نگــاه کردن شمـــا به زنان دیــگــر، ممــکـــن اســـت نگران کننـده نبـــاشــد. وقتــی با وجود احــساس ناراحتـیـــ‌ــتـان همـــچنـان به زنــان دیـگـــر خیره می‌شوید (چیـــزی که ممـــکـــن است به عنوان یک مرد یاد گرفته باشـیـــد که کاملـــا طبــیــعی اســت!)، خطر بزرگی رابــطـهـ‌ــ‌تان را تهدیــد می‌کند.

همــسر شمـا با عشـــق و وفاداری شمـا انـــگـــیــزه میـ‌ـــگیــرد. او قلـــب و وجود خودش را به شما سپرده است و میـ‌خواهد خاطـر جمع باشــد که شمــا هم به همان اندازه به او متـــعهــد هسـتید. یکـــی از بزرگ‌ـــترین سمــبلـــ‌ـــهـای وفاداری شمــا نسبــت به همــسرتــان، حلــقـهـــ‌ـــی ازدواج‌تـــان است. برای یک زن، این نمـــادی از تعـهد و وفای به عهد اســت. یک مرد متـــاهــل بدون حلـقـــهــ‌ــی ازدواج ایـنطور به نظــر می‌رســد که چیزی را پنـهـان میـــ‌ـــکـــنــد. همیـشه به دست داشـــتــن حلقه‌ـــی ازدواج، راه سادهــ‌ــ‌ای برای اطـمـینان دادن به همـســرتـان اســت که الـبتـــه برای او یک دنیـــا ارزش دارد. شمـا چیزی برای پنـهـان کردن نداریــد، پس دلــیلـی ندارد این کار ساده و بدون هزینه را انـــجـام ندهید، حلـــقــهـــ‌ـی ازدواج، ابراز بیرونی تعهـــد شمــا به همـــســـرتــان و زنـــدگی مشـترک‌تان است. این رفـتار کوچک، تاثیرات عمیقــی دارد.

وقتی همــســـرتان احســاس ناامـــنــی میـــ‌ـکنــد، از خودش میـــ‌پـــرسد: آیـا هنوز زیبا هستم؟ آیـــا هنوز همـسـرم مرا دوست دارد؟ آیا زن دیـــگری هست که برای همـسـرم جذابـــ‌ـتر اسـت؟ ممـکــن اسـت پیــش شمــا بیاید و سوال‌ـــهایـــی از شمـا بپرســد. او بدنــبال اطمـــیـــنان از عشق و وفاداری شماسـت. اگـــر چنـیـن سوالـــ‌هــایی از شمـا پرســـید، به او نگـاه کنــیـــد، نه واقعا نگاه کنیــد! و به او بگوییــد زیبـــاتــریـــن زنـــی اســـت که تا به حال دیــدهـــ‌ــایـــد. به او آن اطــمــیـــنانــی را که به دنـــبــالش هســت بدهیـد و ذهــن نگــران او را آرام کنـیـــد.

6. اهمــیـــت ابـــراز محبـــت‌ـهـای کوچک را نادیـده میـــ‌ــگـیــرند

همسـر شمـــا نیـازی به جواهـرات گرانـقـیمـــت یا رســتورانــ‌ـــهــای آنـچـــنانــی ندارد. الـــبــته همهــ‌ی ایـــنــها بسیــار قشـــنـگ و خواستــنی هستـــنــد امـا ضروری و کافــی نیـســـتــنــد. همســر شمــا با نشانه‌ـهـا و هدایــای کوچکــ‌تـــان هم میــ‌توانــد عشـق و محـــبت شمـــا درک کنــد. وقتـی حتی از هدیهــ‌ دادن شاخــه گلـــی هم غافـل هستـیــد، او فکر میـ‌ــکـنـد جایـــی در ذهــن شمـــا ندارد. کاری کنیـد که همـسـرتـــان بدانـــد در تمـام طول روز به یادش هستیـد، برایش پیـــام عاشقــانـه بفرسـتـــید، یک تمــاس کوچک برقـــرار کنـــید و ابراز محـــبت کنیـــد، یک شب هم شما شام درست کنید یا ظرفـــ‌ـــهـا را بشویید تا او اســـتراحــت کند، همــهـــ‌ـی ایـــنـــهــا معــنـایی به وسعــت یک دنــیـــا برای او دارند.

برای همسر شمــا، مهمتــریـن روزهـای زنـــدگـی‌ــاش، روز تولدش و روزی است که با هم ازدواج کردیــد. ایـن روزهــا را فقط با او سپـــری کنـــید، ارزش این کار بســیار بیــشــتر از هر هدیـــهـ‌ی گرانقــمـیـتــی اســـت. او میــ‌ـــخواهد احســاس کند برای شما خاص است و اهـــمـیــتی ویژه دارد. حتی اگر مشــغول تماشای تلویزیون هسـتــیـد، باز هم به او توجه کنـــید.

7. در روابط جنســی فقـط به خودشان اهـمیت می‌ــدهنـــد

وقتی شمـــا رابــطهـــ‌ی جنـســی را با صمــیمـــیت و نوازش اشــتباه می‌گــیــرید، خنــده دار نیـــســـت. وقتـــی فقط به ارضــای جنــســی خودتـان اهمــیـــت میــ‌دهـید، خنـــده دار نیــست. وقتــی فقط زمانــی به همـــســرتـــان ابـراز علاقه می‌ــکـــنـــیـــد که توقعــی از او داریـــد، خنـده دار نیـــســـت. وقتـی با روی آوردن به پورنوگرافـی و …، ارزش رابطــه‌ی جنـســیـ‌ــتان را از بیــن میـ‌ـــبریـــد، خنــده دار نیست. وقتــی انـتـــظــار داریـــد مثل شمــا فورا و ناگـــهـانی برانــگیخـتـــه شود، خنـــده دار نیست و وقتی نیــازهـای جنسی همـسـرتان را نادیـــده میــ‌ــگیــریــد، اصلـــا خنـــده دار نیـــســـت. همه‌ــی ایـنـــهـا زنـگ خطـــری هســـتند که اعـلـام میـ‌ـکنـند در حال نابود کردن زندگی زناشوییــ‌ـتـــان هستــیـــد.

رابـطه‌ـی جنسی بایـد پیوند شمـا را محـکم‌ـتـر کند. شما مانند مایـــکـــرویوی هستیـد که می‌توانـــیــد در عرض چند لحـــظــه، آماده‌ی برقــراری رابـــطه‌ی جنسـی شوید، اما همسرتـــان مانـند آرام پزی اســت که برای آمـاد شدن نیاز به مقدمــاتـی دارد که زمـان بر است. هر چه بیشـــتـر صبــر کنیـــد، نتـیـــجـــهـ‌ــی بهـــتـــری خواهیــد گرفـــت. صبـــح را با بوسه شروع کنـــید، به او بگوییـــد چقـدر زیــبــاست. زنـان هرگـــز از شنیدن ایــن جملـــه از زبـــان مردی که دوستــش دارنـد خســـته نمی‌ـشوند. کمـک کنـــید تا بچهـ‌ــها برای مدرسـه رفـتــن آمـــاده شوند.

8. داد می‌زنـــند یا ناگهـان در سکوت فرو میـ‌روند

وقتی سر بچـه‌هــا یا همـــسرتـــان داد می‌ـــزنید، او احساس ترس و ناامـنـی می‌ـکنــد. زنــهـا دوست دارنــد حرف بزنــند اما مردهـا دوست دارنـــد فریاد بزنـــند! وقتی هم که در مورد کار، پول و … اسـترس دارید، به درون خود فرو میـ‌ـروید. با این کار هم همسـرتـان می‌ترســد مبـادا طردش کنـــیـــد.

او فکـــر می‌ـکـــنــد وقتی از حرف زدن با او امتــناع میــ‌کـنیـد، دیـــگـــر دوستـــش ندارید. ایـــن ترس باعـــث می‌ـشود پیـگـــیـــر شمـا باشد. او می‌خواهد شما از چیــزی که در دلـــ‌تان است حرف بزنید، قصدش این نیـــسـت که سرزنـــش‌ــتــان کنـــد بلکــه میــ‌خواهــد با او راحـتـــ‌ـتر باشــیـد و به او اعــتــماد کنـید تا او هم بتوانـد به شما اعــتماد کنـــد. دور و برتـان است و از شما می‌ـ‌ـــپرســد؛ آیــا همـه چیز روبراه است؟ اما شمـا از او فرار می‌کنیـــد و نمــی‌ـخواهیـــد به او بگوییـد چه چیـــزی ناراحت‌ـتـان کرده، بنابــراین به غار تنـــهـــایی‌ـتــان پنـاه میـــ‌ـبریـــد.

او میـ‌داند مشکلــی وجود دارد و تصور می‌ـکـــنــد مشـــکـل خود اوست. شمـا میــ‌ـتوانید با درد دل کردن پیش همسرتـان، از بروز ایـــن چرخـه‌ی معـــیوب پیـشگـیری کنــیـد. او شما را دوست دارد و می‌ـــتوانـــیــد به او اعتـمـــاد کنید. احـســـاســـات واقعـــی خود را با او در میــان بگذارید تا ببیـنـــیـــد چطور در ِ قلـبش را برایــ‌ـــتـــان باز می‌کـنـــد.

9. مسئولیـــت نمـــیـــ‌ـــپذیرند

خیـلـی از مردها، همسـرشان را دلـــیـل ضعــفــ‌ـــهای خود میـــ‌دانــنـد؛ او باعث میـــ‌ـشود من الــکـل مصــرف کنم چون مدام غُـــر می‌ـزنـــد، من خیـانـت کردم چون او توجهی به من نداشــت، من نمـــیـ‌ــتوانــم خوب کار کنم چون او هرگز تشویقــم نمـی‌کــنـــد.

وقت آن اسـت که مسئولیـــت تمام رفتــارهـــای‌تـان را بپذیــریــد. شما خودتان انـــتخاب میـ‌ـــکنید که مشـروب بنوشیــد، خیانــت کنـیــد یا کار نکـــنـــید. به جای اینــکـه دیــگران را سرزنـــش کنـــید، با خودتـان روراست باشید و خودتــان را کنـــترل کنید. بگـــذاریـد زندگــیـ‌‌ـــتـان بازتــابی از ارزش‌ـــهــایی باشد که آرزو دارید. زنـــدگـــی شما کاملــا تحـت کنـــتــرل خودتـان است. شمـــا می‌توانـید چیــزی را که خودتان می‌ـــخواهــید خلـق کنــید. اگــر واقعــا همسرتان دلیـــل تمام مشـــکــلات شماســـت، پس دســـت به کار شوید و برای نجات زنـــدگی‌ـتان راهــکــاری در پیــش بگــیـرید.

مردانی که به روابط زناشویی خود با این راهها صدمه می زنند

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.