ضررهای خوردن خرما برای بدن

خرما میوه ای درخت نخل می باشد و برای افراد که کم خونی دارند و همیشه فشار خون پایین دارند توصیه می شود ولی زیاد خوردن خرما برای بدن مضر می باشد و نباید زیاد خرما بخوردید بیماری آسم را خرما بدتر می نماید افرادی که چاق می باشند نباید زیاد خرما بخوردند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر ضررهای خوردن خرما برای بدن را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: خـــرمـــا از مواد غذایی اســت که دارای ارزش غذایـــی بالــایـــی است و بسیــار مصـــرف آن توصیـــه میـــشود اما باید بدانـیـد ایـــن ماده مغـــذی نیــز دارای مضـــراتـی است که در این مطلب به آن پرداخته ایــم.

مضــرات خرما در ایـجـــاد مشکـــلــات شکــمی

خود خرمـــا ممــکن است باعث مشـکـــلات شکـــمی نشود – مگر آنـــکـــه به آن سولفـــیت اضافه شده باشـد – که امروزه بسـیـار رایج اســت. سولفیــتـ‌ــها ترکـــیب‌هـــای شیـــمـــیایـــی هســتند که به میوه‌هـای خشک شده می‌افزایــنــد تا از آن‌ــهـا نگـهداری کنـــد و حتـی باکــتـــریــ‌ـــهای مضر آنــ‌هـــا را از بیــن ببـــرد. افـــراد حساس به سولفــیت ممــکـن اســت از واکـنـــشـــ‌هـای خاصــی مانـنـد معـده درد، گاز معده، نفخ، و اسـهال رنج ببــرنــد.

خرما منبــع بیـــ‌نظـیـــر فیـبــر اســت، که در کمـــال تعــجــب، می‌ـتواند در ایـــن مورد اثــر معکوس داشــته باشـــد. اگر قبلا فیــبــر کافـــی مصــرف کرده باشیــد، مصرف خرمای بیــش از حد به معنــی مصرف فیـبر بیـــش از انــدازه نیز هست – و ایــن هجوم ناگهانی می‌توانـــد به مشکلـــات شکمی مثـل یبوست و نفـــخ منــجـر شود.

هرچـــند تحــقـیــقــات در ایــن زمـــینه کم بوده اســت، اما طبق گزارش‌هــا خرمـــا در موارد خاصــی اسهال را بدتـر میــ‌کـــند.

مضرات خرما در بروز جوش‌هـای پوستـی

میوه‌هـای خشـــک شده مانـــنـــد خرمــا همچنــیـن می‌ــتواننـد باعث جوش پوستی شوند، و مقصـر، یک بار دیــگر، سولفـــیـــتـ‌ها هستـنـد. جوش زدن همــچنـــین می‌ــتوانـد به علـت کپــک موجود در بســـیــاری از میوه‌ـــهای خشک شده باشـد، که خرمــا هم یکـــی از آنــ‌ــهـا اسـت.

مضرات خرمـا در بروز حمـلــهــ‌ــهای آسـمی

دربـــاره‌ــی این که مصـــرف خرما باعـــث بروز حمــلات آسمی میـــ‌ــشود تحــقــیـــقـــات کافــی انـجام نشـــده است. امـــا چون خرما میــ‌ــتوانـــد موجب آلرژی شود، و آلــرژیـــ‌هــا نیـــز می‌ــتوانـــند حملات آسـمی را در پی داشــتـه باشــند، بهتــر اســـت افـراد آسیــب پذیـر و مســـتــعـــد از بیـشـــتر مراقب باشـــند. در واقــع، ۸۰٪ از افـراد مبــتـلـــا به آسـم به مواد انـتــقال یافتـــه توسط هوا مانـــنـد کپـــک‌ــها حسـاســـیت دارند – کپک‌ــها در میوه‌ـــهـای خشک شدهــ‌ــای مانـــند خرما نیز یافت می‌شوند.

خرما را از دسـترس اطـفال دور نگـه داریــد حداقـل تا زمانـــی که کمی بزرگـتــر شوند

مضـرات خرمــا برای افـزایـــش وزن

هر چنـد خرمـا سرشار از فیــبــر اسـت، کالری و تراکـم انرژی نسبـــتا زیـــادی نیز دارد- و می‌ـتوانـد به افــزایــش وزن بیـــ‌ـســابــقه منـجر شود. خرما حاوی ۲.۸ کالـــری در هر گرم اســت – که به معنـی آن اسـت که خوراکـی دارای تراکـم انـــرژی متوسط است و میــ‌توانــد به افزایــش وزن منجـر شود.

احتــمال بروز هایــپـرکالــمــی

هایــپـرکالـــمـی یک نوع ناراحــتی اســت که در آن پتـاسـیـم خون فوق‌ـــالـــعــاده زیاد می‌ـــشود. خرمــا منـبــع غنـی پتـــاســـیــم است، و مصـرف تعـداد زیـــادی از آن میــ‌توانـــد به این ناراحـتـی منــجـــر شود. پس اگر پتـاســـیم خون‌ـــتــان بالا اسـت، از مصرف خرمــا اجــتناب کنـیـد. و از خوردن بیـــش از حد آن پرهــیز کنــیـــد.

سطـح پتــاسـیـم ایده‌آل خون چیزی بیــن ۳.۶ تا ۵.۲ میلـــی‌ در هر لیتـر است. سطـــح پتـاسیـــم بالاتر از ۷ میـــلـــی مول در هر لیـــتر می‌ـــتوانـد خطــرنـــاک باشد و به دخــالــت پزشـکی فوری نیـاز دارد.

مضـــرات پوشش مومی

مانند سایـر میوه‌ـهـــا (من جمـلــه سیـب) حتــی خرمـــا نیـز اغـلــب پوشیـده از موم اســـت. میوه‌ها اغـلـــب پوشیـده از موم هسـتند تا ظاهرشـــان بهـتر شود و ظاهــری درخشــان داشـــتـــه باشنــد – بنابــراین مدت زمـان بیشـتـــری دوام میــ‌آورنـد و ظاهـر تازه‌ی خود را حفـظ می‌کـنــنـد. درخشـش خرما معــمولا به خاطر افـزودن موم روغنـــی یا اسپــری شیـمیـایـی به آن اســت، که هر دو آنــ‌ـــها در دراز مدت به مشـــکلات گوارشــی شدیــد منـجر میـ‌شوند.

ناســالـــم برای نوزادان

خرما برای نوزادان بیـــش از حد غلیــظ و پرمایـه اسـت. جویدنش برای آن‌ــها سخـــت اســـت، و چون روده‌ـهـــایـــشـــان در حال تکامــل است، ممــکن است نتوانـنـــد خرمـــا را به راحتی هضـــم کنــنـــد. این امـر می‌ـتوانـــد به دشواری‌ـهـا و مشـــکــلـــاتـــی منـــجر شود. در واقع، حتی ممـــکـن است خرمــا نای نوزاد را مسدود کند و باعــث خفگــی او شود – پس لطـفا خیـلـــی مراقب باشیــد.

خرمـا را از دســترس اطـفـــال دور نگه داریـد حداقـــل تا زمانـی که کمی بزرگتر شوند.

ایجاد عدم تحـــمل فروکتوز

شیریــنــی طبــیعی خرمــا به خاطـــر فروکتوز موجود در آن اســت (حداقـــل تا حدودی). افـــراد بخصوصی از مشــکل هضم فروکتوز رنج میـــ‌بـــرنـــد، که ایــن امر به ناراحــتی به نام عدم تحـمـل فروکتوز منـــجر می‌ـشود. قنــد به درســتــی جذب نمی‌ــشود، که باعـث میـــ‌ـــشود از سیـســـتـم گوارشی شما به صورت سالم و دســت نخورده عبود کنــد (چون بدن قادر به تجــزیــهـــ‌ـــی آن نیــســت). ایــن ممـــکـــن اســت نهایتـا به تولیـد گاز در معــده و درد شکـمـــی منجر شود، چون قنـــد شروع می‌ـــکـند به واکـــنش دادن با باکتری‌های طبــیعـــی داخــل روده.

ایـــن‌هـا به عوارض جانـبی مصرف خرما مربوط می‌ــشوند. با وجود ایـن، یکی دو حوزه هست که در آنــ‌هـا به شفـــافــیت بیـشـــتری نیـاز داریم.

خرما منـــبــع غنی پتــاسـیم اســت و مصرف زیـاد آن می‌توانــد به هایپـــرکـالمــی منجـر شود

اثرات خرما بر سطـــح قنـــد خون و سلـــامت دنـــدان‌ـهــا

ابــتدا، سطـــح قند خون.

تصور می‌ــشود خرمـا، به خاطـر مزهـ‌ی شیــریـــنــی که دارد، بر سطــح قنــد خون تاثــیر میـــ‌گـذارد. با وجود ایــن، هیــچ تحقـــیــق منســجمــی در تایید ایــن موضوع انجـام نشـده اسـت. مطـالعات خاص انجام شده حاکـی از آن هستــنــد که برعکـس خرما میـــ‌ـتوانـد سطـــح قنـــد خون را پایــین بیاورد و حتـــی به درمـان دیابـت کمــک کنـد! این مورد احتـــمـالا به خاطر آن اســـت که هرچند خرمـــا حاوی قندهای طبــیـعــی است، شاخـــص گلـــیـــسـمـــی پایـــیــنــی دارد، و از ایـــن رو ممکن است خطــری ایــجاد نکــند.

همــچـنیـــن هیــچ تحـــقـیــق قابل توجهـی حاکـــی از آن که خرما بر سلامـت دنـــدان‌ها تاثـــیر بد میـ‌گــذارد وجود ندارد.

با وجود ایـن، در چنـیـــن مواردی حتـمـــا با پزشـــک خود مشورت کنـیـــد.

و در مورد بارداری و شیـــردهـــی بایـد بگویم که، خرما انــتـــخاب سالـمــی به حساب میــ‌ـآیـد. یکـــی از مطـالعات انجـــام شده نشـان میـــ‌ــدهد که خوردن خرمــا در طول ۴ هفـــتهـ‌ی آخر قبل از وضع حمل باعث داشــتـــن زایمان مطــلوب‌تری میـ‌ـــشود. اما در آن صورت هم، مطـــمئن شوید که بیـش از مقدار توصیـــه شده خرمــا مصــرف نکـــنـــید – چون نمـــی‌ـدانـــیـــم که در چنـــیــن حالتـــی چه اتفاقی خواهد افتـــاد.

نتـیـــجهـــ‌گـیـــری

مطـالب ذکر شده به معـــنــی آن نیســت که همــیـن حالــا باید دست از خوردن خرما بکشیــد. عوارض حانبـــی وقتــی رخ می‌ـــدهنـد که شمـــا عاشق خرما باشـــیــد و بیش از حد از این میوه مصـــرف کنـید (بیش از ۱۰ عدد خرمــا در روز). بنـابرایــن، میــزان مصـــرف آن را تحــت کنترل داشـــتـــه باشـیـد. شاید بد نباشد به میوه‌ـهــای دیگــر هم فرصــتی بدهیـــد!

ضررهای خوردن خرما برای بدن

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.