ضعیف شدن سیستم ایمنی،افزایش وزن عوارض کم خوابی

کم خوابی باعث کاهش تولید سیتوکین‌ها شده و در نتیجه توانایی بدن برای واکنش نشان دادن به عفونت‌های باکتریایی کمتر می شود وقتی کم می خوابید باعث می شود اشتهای شما تحریک شده و مواد غذایی زیادی بخوردید و دچار اضافه وزن خواهید شد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر ضعیف شدن سیستم ایمنی،افزایش وزن عوارض کم خوابی را در سایت دانستن خواهید دید با ماهمراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: اهمیت ندادن به خواب کافـی برای بیشــتـر افـــراد، عادی اســـت. البـتــه گهــگــاه دیر خوابـــیـدن ایرادی ندارد امـا وقتی عادت میـــ‌ـــکـنــید هر شب و هر شب دیـر بخوابیـــد، تبـدیل به یک مسئلهــ‌ی جدی خواهـد شد. خواب ضروری اســت و کمبود آن هم بر سلـامـت جسـمـی و هم بر سلامـت روحی تاثــیر میــ‌گذارد، که به مرور زمان میــ‌توانــد موجب مشــکلــات مزمـــن برای سلامـتی شده و تاثیـــر منفــی بر کیفیت زنــدگیـ‌ بگـذارد. شمــا همانـــقدر که به هوا و غذا نیاز داریـد به خواب هم نیاز دارید. مقــدار خوابـــی که هر فرد نیـاز دارد می‌ـتواند متـــفـــاوت باشـــد.

طبــق توصیــهــ‌ــی موسسـه ملـی خواب، بزرگــسالان بایــد هر شب 7 تا 9 ساعـت بخوابنـد تا احـسـاس هوشیـــاری و تنـدرستــی کنــند. امـــا این مقدار خواب بســـتـــه به ژنــتیک و عوامــل فیــزیولوژیـکـی، سن، جنــســیـت و الگوهای خواب میــ‌ــتواند متــغیر باشــد و باید این فاکـــتورها را در نظـر داشـــت. اگـر به دلیل مشـــغلهــ‌ـهای کاری و خانوادگــی معـمولا کسر خواب داریــد، باید برنامه‌ی خود را جوری تنظــیـم کنـیــد که امـــکــان خواب کافـی را به شمــا بدهـد تا بتوانیــد جلوی تاثــیــرات منفـــی کمبود خواب را بگـیـریــد.

در ادامــه عوارض جدی کمـبود خواب را برای‌تـان می‌گوییـم:

1. تاثـیر روی حافظـــه و مغـز

اگـــر در شبـــی که پشت سر گذاشــته‌ایـــد خوب و کافـــی نخوابـیــده باشـیـد پس احــتـــمال اینـــکه روز بعـــد به سختـــی بتوانید تمرکز روی کاری داشتــه باشیــد خیلـــی زیـاد اســـت. خواب مناســـب برای سلـــامـــت ادراکـی و شنـــاختـــی ضروری است و نقش مهمـــی در فکــر کردن و یادگـیـری دارد. کمبود خواب میــ‌ـتوانـد هوشیـــاری، دقـت، تمـرکــز، منـطـق و حل مسئله را مخــتل کند و در نتـیــجـه به توانایی یادگیری‌ـتان آســیب بزنـد و بر حافــظهـــ‌ـی بلند مدت و کوتاه مدتـــ‌ـــتان اثر بگـــذارد.

2. آســیــب به قلـــب

خواب و استـــراحـت کافی برای سلامـت قلب نیز ضروری اسـت. کم خوابــی، جدای از سن و وزن و سیـگـار و عادات ورزشـی، شمـا را در معرض بیـــمـاری‌ــهــای قلبی قرار می‌ـــدهد.

خواب، نقـش حیـــاتـــی در توانایــی بدن برای ترمیم و بازسازی رگهـای خونی و قلب دارد. در مطــالعـــه‌ای به تاثـیــر کم خوابــی بر کنتـرل جریــان عصـبی پرداخـــتـــه شد و معـلوم شد کم خوابی موجب افزایش فشـار خون در حالـــت اســـتراحت شده و از فعـالیت سیسـتم عصــبــی سمپاتـیـک عضــلــه میــ‌ـکاهـد.

مطـالـــعـــه‌ـای در سال 2009 نشان داد کمبود خواب کوتاه مدت، فشار خون، التـهـــاب، هماهـنـــگــی اتونومیک و هورمون‌ـهـا را در جهـــتــی تغــیــیر دهـد که منـــجـــر به بیمـاری قلــبی و از همــه مهمـــتـــر تصـلــب شراییــن شود. بر اسـاس گزارش‌ـــهـــا، افرادی که کمـــتر از 6 ساعــت میـ‌خوابنــد بیشـتـــر در معـرض بیـماریـــ‌هـــای قلبــی و سکتــه مغـزی هســـتــنـــد.

از سویی دیــگر، زیـــاد خوابـــیدن نیز به سلامــتی آســـیب میـ‌ــزنــد.

3. ضعـــیـــف شدن سیــســـتم ایــمـنـی

کمـــبود خواب میـ‌ـتوانـد روی سیسـتــم ایمــنی نیز اثـر بگـذارد، سیستـمـــی که قرار است از شمـا در برابر عفونت‌ــهایـی ماننــد سرماخوردگی و آنـــفــلوآنــزا و سایر بیـــماری‌ها محــافظت کنـد. اگــر سیسـتم ایمـــنـی درسـت عمل نکــند بدن شما مستعــد حمــلات ویروس‌ها و باکتــری‌ـها شده و بیـــشـتر مریـض خواهــید شد.

وقتـی که می‌ــخوابـید سیـــســتـــم ایمنـیـــ‌ـتــان پروتئینـــ‌هـایـــی به نام سیــتوکینــ‌ـــها و آنتی بادیـ‌هـای مبارزی تولید میــ‌ـــکــنـد که از بدن شما در برابـر عفونت و الــتــهـــاب مراقبت میـ‌ـکــنند. کم خوابـی باعـــث کاهش تولیـد سیـــتوکینـ‌ـهـــا شده و در نتـــیـجه توانـــایی بدن برای واکـــنش نشـــان دادن به عفونتــ‌های باکتریــایی کمتر خواهد شد.

مطــالــعـــهـ‌ــای در سال 2012 گزارش کرده اســت میـــزان گرانولوسیت و ریـــتــم روزانـــه مستــقیما تحت تاثیر کم خوابـــی‌ـــهــای مزمن هستــنــد. ایــن تغـییــرات، واکــنـش فوری ایمـــنی بدن در مواجـهـــه با استـــرس را ضعــیـــف می‌کــننـد. کســر خواب می‌توانـــد شما را مستــعد ابتـــلـــا به سرماخوردگـی و آنــفــلوآنـــزا بکـــنـد پس مهـم اسـت که برای تامـیـــن نیاز بدن‌ـتان به خواب، قدمـــ‌ــهـــای مفیدی برداریـــد.

4. دچـــار افـــســـردگـی شدن

کمـبود خواب موجب افـسردگی هم می‌ــشود زیرا تغـییــرات قابـــل توجهـی در عمـلــکــرد فرارسـانـ‌ــهـای عصبی مغــز ایـــجـاد می‌کنــد که یکی از دلـایـــل افـــسردگی اســـت. گاهی افـسردگــی میـ‌ـــتوانـــد توانایــی فرد برای به خواب رفــتن را ضعیـــف کنـد در نتــیـــجه چرخهــ‌ای معـیوب شکـل خواهــد گرفـت. افـــرادی که دچار افســردگـی هستـــنــد معـمولا کمــتر از 6 ساعت می‌ـخوابـنــد، در واقـع بیخوابی معـمولا یکی از اولیــن علائم افســردگـی اسـت.
در تحقیقی که در سال 2009 انجام شد، 97 درصد از 531 نفـری که افســردگــی داشــتـنـد طبق اظـــهار خود دچــار بیـخوابـی بودند. اگـــر دچـــار افـــسردگـی هستیــد و برای خوابــیــدن هم مشــکل دارید حتــمـا با پزشـک‌ـتان در ایـن مورد صحـبـت کنید، چون می‌ــتوانــد موجب بیـمـــاری شود.

5. افـــزایـــش وزن

خواب منـــظم کمــکـ‌ـــتــان میـــ‌کند برنـامــهـــ‌ـــی منظـمـی هم برای تغذیهـــ‌ــتان داشـته باشیـــد. وقتــی کمـتــر از نیـاز بدن‌ـــتــان میــ‌خوابیـــد، تولیــد هورمون گرلین در بدنـــ‌تــان بیـــشتـــر می‌ـشود. ایـــن هورمون، گرسـنـگی را تحــریـــک کرده و تولید لپتـیـــن را کاهش میـ‌دهد که سرکوب کننده‌ی اشتـهـــاســـت. از این رو کم خوابــی میــ‌ـتوانــد بر کنتـــرل اشتهـــا و سوخت و ساز انــرژی تاثـیـر گذاشته و موجب افزایش وزن شود. مطـــالعــات نشان داده کسر خواب سبـب کاهـــش لپــتــین، افـــزایـــش گرلـــیـن و افــزایــش شاخــص توده بدنـــی میــ‌ـشود.

اگر اشـتهـای خود را کنـترل نکنـیـد و به کم خوابـــیــ‌هـایـ‌تان ادامـه دهیـد به مرور زمــان چاق خواهیــد شد. چاقـی نیز به خودی خود ریـسک بیـماریـــ‌ـــهــای گوناگونی را افزایش می‌ـدهــد.

کمبود خواب در بلنـــد مدت و حتــی بیش از حد خوابیـــدن، ریسـک ابـتلـــا به بیــماری‌های مزمنــی چون دیـــابت را افـــزایـــش می‌دهـــد. کمــتـر از 6 ساعـت یا بیـــشـتر از 9 ساعـت خوابیـــدن موجب افـزایـش احـتـمـال انواع دیـــابتــ‌هـــا شده و عدم تحمـل گلوکز ایجـــاد می‌ـکنـــد. مطالـعـــه‌ــای در سال 1999، تاثـیرات منفـــی کمبود خواب را بر عمــلکــرد متـابولیـسم و غدد درون ریـز ثابـت کرد. دیـــابـت یک اخـــتـلـال متـابولیســـمی است. واکنـــش بدن شما نســبــت به کم خوابی مشـــابـــه مقــاومت به انـسولیـن اسـت که فرد را در معـرض دیــابـــت قرار میـــ‌ـدهد. ضمــنا کمبود خواب با افزایش وزن ارتـــبـــاط دارد که ریــسک فاکـتور بالقوه‌ـای برای دیــابت است.

7. آسـیـــب به پوست

تنـهـــا یک شب کم خوابـی میـــ‌تواند باعث پف کردن چشـمها، تیـــرگـــی پای چشـم و رنـــگ پریــدگـی پوست شود، پس تصور کنـیـد کم خوابـیـ‌ها مزمــن میـ‌ــتوانند چه تاثیرات مخــربی روی پوستــ‌تان بگــذارند. کم خوابی، تاثیر مستـــقــیم بر انــعـــطـاف پذیـری پوست دارد. الگوهای نامـنـــظـــم خواب منجر به افــزایش اســـترس شده که بدن را وادار می‌کنـــد کورتیـــزول بیشتری ترشـح کند. این هورمون، پروتئینـــ‌هــای پوست را که عامــل نرمــی و انـعطاف آن هستنـد نابود میـ‌ــکـند.

کاهش انعطاف پذیـری پوست میـــ‌توانـد حلقـه‌های تیـــره پای چشـــمهایـــ‌ــتـان ایـجـاد کند و خطوط چیـــن و چروک واضحـــ‌تـر و عمـــیقـ‌ـــتر به نظـــر برسنـــد. ضمـنا کسـر خواب، توانــایــی پوست برای بازسـازی بعــد از قرار گرفـــتـن در معـــرض نور خورشـــید را کاهـــش می‌ـدهـد. مطـــالعـه‌ـای در سال 2015 گزارش کرده اســـت مکــررا خوابــ‌های بیـــ‌ـــکیفیـــت داشـــتـــن با افــزایـش علـــائم پیــری پوست، کاهش عمـــلـکرد دفــاعی پوست و از دســت دادن زیبایی و طراوت پوست ارتــباط دارد. اگر دوست دارید جوان و سالـم به نظر برسـیـد، اهـمیت خواب کافــی را دســت کم نگــیـــریـد.

8. مرگ زودرس

خواب ماننــد تنـفــس کردن، نیـــاز بنـــیــادین انـسـان است. نمـیـ‌ـــتوان بدون خواب مدت زیـادی زنده مانـد زیرا بیــخوابیـــ‌ــها و کم خوابـــیــ‌هـــای مزمــن می‌تواند منــجر به بیش از 700 تغییــر ژنتـــیـــکــی در بدن شده و تاثیـر واقــعا نابود کنــنـــدهــ‌ــای بر سلـــامـتـی بگذارد. آنهــایی که به انـدازه کافـی نمـــیـــ‌ــخوابنـــد و اسـتراحت نمـیـ‌ـکــنند نسـبـــت به افـرادی که به طور منـظم خواب کافـی دارنــد، آمـــار مرگ و میرشان بیشـتر است. مطـــالعـــهــ‌ـــای در سال 2007 نشان داد هم کم خوابـــی و هم زیـــاد خوابیـدن میــ‌ـتوانـد موجب افـــزایــش احـــتمـــال مرگ شود، زیـرا بر سلـامـت قلــبی و عروقی و … اثر می‌گذارد. پس اگر آرزو داریـــد عمر طولانی داشــته باشیـد به خواب‌ـــتـــان اهـــمیت بدهـیـــد.

9. افـــزایش احتـــمـــال تصادف ناشــی از خسـتگی

بسیـاری از تصادفـات خطـــرنــاک به دلیـــل کم خوابــی و خستــگی رانــنــدگـــان روی می‌دهنـــد. راننــدگـی و خواب آلودگی و خسـتگـی، ترکیب خطرناکی است که تصـادفـــات مرگـبــار به دنـبـال دارد. کســـر خواب، همـــاهـنـــگـــی بدن را بهم می‌ـزند و موجب به تاخـیر انـداختـــن زمان عکس الـعـمل می‌شود و حافـــظه و توانایــی یادآوری اطلاعات را مخـــتـــل میـ‌ــکنــد، همــه‌ی اینهـــا فاکتورهایی هســـتند که توانایــی رانندگــی را کاهش داده و ریـــســک تصـــادف را بالا میـ‌ــبــرند.

آکادمــی طب خواب آمـریـــکـا گزارش میــ‌ــکند یک پنجـم آسیــبــ‌هــای ناشــی از تصـادفــ‌ــها به دلـیـــل خسـتـــگــی ناشــی از کم خوابـــی راننده روی میــ‌دهــنـــد.

توصیــه میــ‌شود از جاده کنار بکـــشـــیـــد و 15 تا 20 دقـــیـــقه عمــیــق بخوابـید تا حالــت خواب آلودگـیـــ‌تان برطرف شود. این کار تا حدود زیادی از احتـمـــال تصادف میـ‌ـــکــاهـد.

10. از دسـت دادن میـل جنــسی

کمبود خواب حتـــی علـــاقه و تمایـل شمــا به روابــط جنـســـی را نیز از بیــن میـ‌ــبـرد. کم خوابــی تاثیر مسـتـقـــمــی بر سطح انـــرژی فرد داشـــتــه و موجب تنش بیــشــتـر میـ‌ـــشود که تاثــیر غیـر مستـقــیـــم بر زندگــی جنــسی مردان و زنان میــ‌ـــ‌ـــگـذارد. ضمنـا مردانـی که دچار آپنـــه خواب هستـــند تستوستـرون کمتری دارند که عامــلــی برای کاهش میـل جنــسی است.

ضعیف شدن سیستم ایمنی،افزایش وزن عوارض کم خوابی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.