طالع بینی شخصیت افراد و رابطه احساسی همه ماه های سال 97

طالع بینی های که در این بخش است همگی واقعی می باشد و نجوم شناسان این طالع بینی را بر اساس همه ماه های سال می نویسند و پیش گویی می کنند شما می توانید طالع ماه خود و دوستانتان را از این مقاله بخوانید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر طالع بینی شخصیت افراد و رابطه احساسی همه ماه های سال 97 را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

شخـصـــیـــت شناســـی براساس ماه تولد

راستـــش اگر کمی در مورد خصوصیات اخلـاقی و ویژگی های ذهــنـی و رفتـاری افـــرادی که در یک ماه ازســـال به دنیـــا آمــده انــد، دقـت کنید، به نتـایج جالـبـی می رســیـــد. البـتـــه در هر موردی، استثـــناء هم وجود دارد.مجلـه : اینـــکه متولدان هر ماه، یک سری خصوصیـــات روحی و عاطــفــی و اخلـــاقی مشترک دارنـد را باور داریــد؟راســتش اگـــر کمی در مورد خصوصیات اخـــلاقـــی و ویژگـی های ذهـنی و رفـتـاری افــرادی که در یک ماه ازســال به دنـیــا آمـده انــد، دقت کنـیــد، به نتایج جالبـی می رســـیـد. الـــبـتـه در هر موردی، اســتــثناء هم وجود دارد.

شخـصـــیـــت شناسی براسـاس ماه تولد متولدیــن فروردیـن

در کارهـــای خصوصی متولدان فروردین ما دخالت نکـنـــیـــد، آنـهــا به دنبال دست یافتـن به خواسته هاو برآورده ساخـتن توقعـات خود هســتند و در ایــن زمیـــنـه، بســیـار خودمحور و شاید خودبـــیـــن به شمــامی آیند. در مورد ایـنـــکـه متولدان فروردیـن ماه به راحــتی دل شما را به دست بیاورنـــد، احتـــیاط کنیدو گرنــه به همان آسـانـی نیز شما را از دست خواهـــنـــدداد و تا ابد فراموش تان می کننــد. آنـــهـا بهـــســـمــت افـرادی جذب می شوند که شخــصـیــتی مستـقـــل و آزاده از خود بروز دهنـد و هر روز برای آنهـابه منـزلـــه آغـازی جدیـــد اســـت، پس آماده مواجهه با هر واکـنش غیرمنتــظــره ای از سوی آنهـا باشـــیـــد.

مقـابـل آنهـا، محکـــم و بااراده ظاهــر شوید و همـیـــشـه آنــها را تحــســین کنـیـــد و بر این مسئله که بهوجودشان افتخــار می کنید، تاکیــد کنـــیـد. هرگــز پاپیــچ آنها نشوید و در کارهای خصوصی شان دخـالـــتنکنیــد و آنـــها را مورد انـــتقاد تخـــریـــب کننده قرار ندهــید؛ دوستــان شان را بپـذیـریـــد و از آنهـا بیـهوده و بی اســـاس خرده نگیرید.
شخصـیت شنــاسی براساس ماه تولد متولدین اردیــبــهـــشــت

حس حسادت اردیبهشتی ها را تحــریک نکنـیـد؛ متولدان اردیبـهـــشت تابع احـسـاســـات و عواطـفدرونی شان هسـتنـــد و همزمـان به احـــساســات طرف مقـابـــل شان نیـز احتـــرام کامـــل می گذارنــد.از این رو، همسران آنهـــا بسیار خوشبخــت خواهـــنــدبود. آنــهــا عاشق مواد غذایی هستنـد و غذا خوردن،برای آنـهــا بســیار ارزشمند است، پس تا جای ممـــکــن، غذاهــای مورد علــاقــه شان را بپــزید.برای راه یافـــتن به قلــب همســـر اردیبهــشـــتی خود محـیطـی خیال انگیز به همراه یک موسیقیرمانتـیـک و آرام و چند شمع در گوشه ای دنج در خانه تان فراهم آورید و محبـــت کردن وبه اصـطلاح لی لی به لالــا گذاشـتـــن آنـها را هرگـــز فراموش نکــنـیــد.

آنها به طور معمول یاد دوستـان شان هستنـد (البـــتـه دیـده شده اردیــبهشتی هایی که چنــدانـــهم باوفا نبوده اند!) و هرگز نمـی گذارند که آنـها به حال خود رهـــا شوند، پس شمـا همــدر همه حال حامـــی و یاور آنها باشیـد. آنهـا بسـیــار سخـــاوتمند هستـــنـد، به خصوص نسبتبه همـسـر و عزیــزان شان، پس انتـــظــار گرفـتـن هدایـــای متـــعــدد را از سوی آنـــهـا داشته باشیــد.بی جهت و ناخـــالـــصــانه آنـــهـا را تحــســـیـــن نکـنـــید؛ آنـــهـــا هنگام آغـــاز ارتبـاط، بســیـار آرام و بطئی پیـشمـــی روند اما اگــر در همراهــی آنها صبر و حوصله به خرج دهیــد، با صمـــیـــمـیت و محبـــتـــعــمــیـق و خالــصــانـه و همیــشــگـــی آنهــا مواجه خواهـید شد.


شخـصـیت شناسی براساس ماه تولد شما

شخصیـت شناســـی براساس ماه تولد متولدیـــن خرداد

متولدان ایـن ماه به سمت افـرادی فرهـیـخــتـــه جذب می شوند؛ خردادماهی ها از راه هایعجیب و دسـتــیــابی به محــبـت هســتـــند. آنـــها از داشــتـــن دوستان متـعــدد و ارتبـاطـــات متـفاوتبه وجد می آیــنــد. برای راه یافــتن به قلـــب آنـها، بایـــد سخت تلاش کنـــید، چون آنها از دستو پنـــجــه نرم کردن با هر چالشـی اســتــقــبال می کنند؛ آنها براســاس ذات و خمــیــره وجودیخود به سمـت افراد فرهیخـته و صاحـب نظـــر جذب می شوند. آنها از گفت و گوهای طولانی لذت می برنـــد.

اگر مایـلـیـد ارتـــبـاط تان را با آنـهــا حفــظ کنیــد، بایـد گاه و بیـگـــاه آنــهــا را به حال خود رها کنــیــد ودرحقیـقت، آنهـا را از آزادی طبــیـــعـــی شان محروم نسـازیـــد. همـیـــشـــه چیزهـای تازه و جدیــدیـــبـرای شان فراهــم آوریـــد تا دچار یکــنواختــی در یک ارتبـــاط نشوند، در غیر ایــن صورت به محـــضکسل شدن از طرف مقـــابـل شان دل زده می شوند و بی درنـــگ، آن ارتــبـاط رنـــگ کهنـــگــیـــبــه خود می گیـرد. زمانی که آنها با شمــا حرف می زنـــند، شنونده خوبی برای شان باشیـد؛از پیــروی از آداب قدیـمــی و کهنـه دســـت بکـــشیـد و در عوض با جریان نوین روز پیش برویدتا همـیشه در قلب شان جای خاصی داشــتـه باشـیــد.
شخـــصیـت شناســی براســاس ماه تولد متولدین تیـر

تحـت هیـــچ شرایـــطی فرد متولد تیــرمـاه را دســـت نینــدازیـد؛ متولدیــن تیــرماه برای دست یابـی و رســیـــدنــبـــه خواسته خود به دنــبــال عشـق و محبت خالــص، حقـــیقــت و ابـدی هســـتند. آنـــهـــا از دریافــت گل وهدایـای مخـــتـلـــف لذت زیادی می برنــد؛ به آنــهـــا توجه زیــادی نشان دهید؛ آنهــا از اینـکه ساعـات طولانیرا با همســـر یا عزیزان شان در محیطی صمــیـمــی و گرم سپـــری کنـنــد، خیـلــی به وجد می آیـنــد.آنها عاشق خانـه و خانواده شان هســتنـد؛ همـــیــشــه تاریـــخ های مهـم مثل سالگــرد تولد، ازدواجیــا اولیـن روز آشـنـایـــی تان را به یاد داشتـه باشید و به آنهـــا هدیـــه بدهــید.

آنـهــا دوست دارند مورد عشق و علـاقـه کامل دوستـان خود قرار بگیـرنــد. پس به آنهـا عشق بی قیـــدو شرط بورزید و محــبـــت کنــید. آنــها از دریــافــت کارت های تبـــریک در مواقـــع مخـتـــلف لذت می برنـــد؛ــهرگز و تحــت هیـــچ شرایــطـــی، آنهـــا را دست نیـــندازیـد و سر به سرشان نگذاریــد چون ممــکن استشوخی های شما را خیـــلـی جدی بگیــرنــد و احســـاســات شان خدشه دار شود. اگــر موقعـیتو شرایـــط مناسـب در اخــتیـار آنــهـــا قرار بگــیــرد، ممـــکن اســـت برخـی مواقع خاص تبـدیل به افـــرادیاهــل خدعه شوند. آنهــا روابـــط دوستــانه تدریـجی را ترجیح می دهـد؛ همواره بهـاعــضـای خانواده آنــهـــا احتـرام بگــذارید تا مورد احــترام آنــهـا قرار بگیــرید.
شخــصیـــت شناسی براســـاس ماه تولد متولدیــن مرداد

مردادی ها عاشق دریـافــت گل، هدیه و توجه هســـتـــند؛ متولدین مردادماه برای رسـیدن به خواســتـه هایـــخود مایـــل انـــد همواره و تحت هر شرایــطـی مورد تاییـد و تحـســـیـــن قرار بگیــرند و محــبت و حمـــایـت محضـطــرف مقـــابـل شان را طلــب می کنـند. همــیشه اطمینـان حاصل کنیـــد که از زیــبـــایــی و کمالات آنها به حدکافی تعریف کنـید. آنــها عاشق دریـــافت گل و هدایــای مخــتـــلـف هستنـــد و مایل اند همـیـــشـه و در همه حال،ــکانون توجهــات افراد را به خود اختصــاص دهنـد؛

از ایـــن رو در یک رسـتوران، میزهــا و صندلی های وسطـــرا انــتــخـاب می کنــند تا در معــرض دیـــد همــه قرار داشـتـــه باشــند. آنهـا افـــرادی بسـیـــار پرجنـب و جوش و فعالـــهـســـتــند، بنــابـــرایــن ساعات خواب شان کمــتــر از حد معــمول است. در کنـــار آنهـا تا جای ممکــن همـراه وصبور باشـیــد، زیرا آنــهـا خواهـان برخورداری از تســـلط کامل در یک ارتــبـــاط هســـتـــند. یادتـــان نرودرابــطه خود را با آنــهـــا بایــد حسابی مدیریــت کنید.


شخــصـــیـــت شناســی براساس ماه تولد افـراد مخـــتلـــف

شخـصیـت شنـاسـی براســاس ماه تولد متولدین شهریور

شهریوری ها و یک زنـــدگـی آرام و بدون ماجـــرا؛ متولدیــن شهـریورمـاه برای رســیــدن به اهـداف وخواسـتـه های خود با احـتیـــاط کامـل، سنــجـیــده، عقـلانی و تدریـجی عمـل می کنند. آنهـــا خواهانــمشــاهــده حد کمال در طرف مقــابــل شان هستــند و در کنـــار آنهـا، صبـــر و شکیـــبایی را یاد خواهـیــدگــرفـت و به همــان شکل با آنهــا باید رفـتار کنیـد. از آنجایی که آنــهـا از به هم ریخـــتــگی، بی نظمـــی وشلوغی بیـــزارنــد بایـد همـــیــشه محـل زنـــدگـی شان را تمیـــز و مرتـب نگه دارید.

آنها فقــط خواهـان عشـق و محبت از سوی عزیـزان شان نیـستند، بایـد اطمـینـان حاصـــل کنــندکـــه شمـــا صمیـــمـی تریـــن و بهـتــریـــن دوستـــشـان نیز هســـتــید. هرگز به اجبـــار غذا و خوراکی ایــبه آنـهــا ندهیـد که دوست ندارنـــد چون آنها نسبـت به برنـامه غذایـــی و سلامــت و تنـدرستی شانـــبـــسیــار حسـاس هستــنــد. آنهـا خواهـان برخورداری از یک زندگی آرام و بدون ماجـرا هســتـنـد،از این رو دوست ندارند در کانون توجهات قرار بگیـرند.
شخــصیت شنـــاســـی براساس ماه تولد متولدیـن مهــر

برای گرفـتـن هر تصمـــیمــی به یک فرد متولد مهــرمـاه فرصـــت دهــیـــد. متولدیـن مهــرماه برایــدست یافتـن به منتــهــای آرزوی خود در یک رابـطـــه زنــاشویی، به دنبـال ابـــراز علـــاقه های گرمو صمــیمانه از سوی همـســر خود هستند و از محیـــط های رمـــانتـیــک و خیال انگـــیـز لذت زیادیـمی برند. اگـــر می خواهیـد راهـی به قلب آنــها باز کنید، بایـــد میزان علــاقـه تان را نســبـتـبه انواع هنـــرهــا و موسیـقی افزایـــش دهــید، در این صورت مورد تحـــسیـن آنـــها قرار خواهـــید گرفــت.

همـــیــشــه و در همـــه حال به آنـهــا توجه داشته باشیـــد و از نقاط قوت شخـــصیت او تعریف کنـــیــدو قبل از شروع هرکاری، عقیده و نظــر آنــهـــا را بپرسید، چون همــیـــشه و در هر زمـیـــنـــه ایحــرفـی برای گفتن دارنــد. آنـــهــا افـــرادی تعــلـــل ورز و مسامحــه کار هسـتند و گاهــی بی دلــیـــلامـــروز و فردا می کننـد و انـــجـام برخـی از کارهـا را پشت گوش می انــدازنـد۳٫

از این رو، در تصــمیـــم گیری ها تا حدی مغـــرور و متــکبـــر می شوند ولی بهتـــر اســـت در ایـــنطور مواقــع به روی خودتان نیـــاورید و اعتراضـی نکــنـیـــد. آنها باید برای گرفـــتن هر تصــمیمیــمدت زیـــادی فکــر کننــد و به زمـــان زیــادی در ایـــن زمیـنه نیـاز دارنـد. ضمن ایــنـکـــه دوستـانــه به او،گذشـتـــن زمــان و امکان از دصســت رفـتـــن فرصت های زنـدگـــی را یادآوری می کنـیــد،ـکمی هم صبور باشیـد و به او زمــان بدهـیــد.
شخـــصـــیت شناسـی براساس ماه تولد متولدین آبـــان

آبـانی ها براساس طبــیــعت و خلق پاییـــزی خود سریع دل بســـتـه و سریـــع تر دل می کنــند؛متولدین آبــان ماه برای انـجــام کارهـــا و رســـیـــدن به خواسته های خود در زنـــدگـــی، گاهــیــنــســنـــجیده و آنی عمل می کننـــد و درواقـــع، به همان سرعـتــی که دل می بازنـد، سریـع تر دلــمی کنـــنـــد! آنهـا در مورد ازدواج، معـــمولا خواهــان عشق در یک نگاه هســتنـــد و به سرعـــت عاشقــمـی شوند. همـــیشه آمـــاده با شید تا در مورد عمـــیق تریـن خواسته های درونی، اســرار زنـدگـیو رویاهای شخــصی تان با آنـهـا صحبت و تبــادل نظــر کنید؛ آنــهــا خواهـــان مشــاهـــده شور و شوق وافر در وجود همســـر خود هسـتـنـــد.

آنها عاشق سفـــر و تفــریـح هسـتــنــد و اگـــر پا به پای آنهـــا پیش نروید، بدون شکبـه مشـــکـــل بر می خورید. بعـــضـــی از آنهــا هنـــگـــام کار مایل انـــد موسیقی بشنوند؛ــمردان متولد آبـــان ماه مایل اند در طول روز هزاران مرتبه از شمــا ابـــراز علــاقـه ببینـــنــدتــا خیـــال شان راحـــت شود. هرگـــز و تحــت هیچ شرایـطـی حس حسادت آنــها را تحـریـــک نکـنیـدوگرنـــه با واکنــشی به مراتــب بدتــر از سوی آنـهـا مواجـــه خواهیدشـــد و به سرعـــت و قبــل از آنـکـــه دریـــابیدچـــه اتــفـاقـــی افـــتـاده، ممکن اســـت در ارتبــاط با همسر آبــان ماهی خود دچار معضــل شوید.درحــقـــیقـت، سریـــع دل بســـتن و سریـــع تر دل کنــدن، یکـی از خصلت ها و ویژگی های آنها محـــسوب می شود.
شخــصـــیت شنـاســی براساس ماه تولد متولدیـــن آذر

متولد آذرمـاه عاشـــق پیاده روی و رفـــتن به پیک نیــک اســت؛ متولدین آذرماه برای دســـت یابـی بهــاهـــداف و خواسته های خود، به دنـبال یادآوری های مداوم هسـتـنـد. به آنـــها آزادی کامـل دهــیــدو با چون و چراهـای بی دلـــیـل و غیرمـنطقی خود، هرگـــز مانـع پیشـرفــت و موفقـیت شان نشوید.آنهـــا از پیـاده روی های طولانـی در کنار ساحـل و منــاطق خوش آب و هوا و ییلـــاقی لذت می برندو از سفرهای کوتاه و گشــت و گذارهای خانوادگی در طبیعـت انرژی می گیرنـــد و مایل انــدتـعـطـیـــلــات آخـر هفـــته شان را خارج از شهر سپـــری کننـد.

آنهـــا از افــراد سرزنده، پرتـــحــرک، شاد و پرشور خوش شان می آیـــد و اگـر در کنــارشـــان حالت غمگـیـنو دل مرده به خود بگــیرید، درواقع به دست خود آنهــا را از خود فراری داده ایـد. آنــها اهـل سر به سر گذاشــتـنــبـا دیـگران بوده و اهـل لطـــیفه گویی و مزاح هستـند، پس شمـــا هم این ویژگــی ها را در خود تقویت کنیــد.هرگـــز اشتـــبـاهــات و خطاهای شان را بی پرده و مسـتــقـــیــم به آنـهـا گوشزد نکـــنــید وگرنـه به شدتآزرده خاطر و دلخور می شوند؛ برای تذکـــردادن به آنــهـا در مورد اشتـبـاهــات شان محـــیط منــاسبــیدر خانـــه به وجود بیاوریـد و بحـت را برنـــامـه ریزی و مدیـریـــت کنــید.

آنـهـــا از فضاهای کوچک، محدود و سربســـتــه بدشان می آیـــد؛ هرگز آنـــها را با عجلــه و شتــاب زدهوادار به انـــجــام کاری نکنید، آنها برای انجـام هرکاری به زمان نیـــاز دارنـد و بایـد با آرامش خاطــر کامــل هرکــاری را صورت دهند.
شخـصــیـت شنــاســی براســاس ماه تولد متولدین دی

سر قول خود به دی ماهـــی ها بمـانید؛ متولدین دی ماه برای رسـیـــدن به اهداف و خواسـته هایخود در زنـــدگی، ابـتـدا، بایـد فکر و ذهـن شان را سروسامــان دهند تا توجه و حواس شان روی موضوعخـــاصــی متـــمـرکز شود. سر و وضع ظاهـــری برای آنــها، از اهمـیـت خیـــلی زیــادی برخوردار است،ــاز این رو برای راه یافـــتـــن به قلب شان بایـد دریــابـیــد که چه چیــزی را دوست دارند، سپـــس خود را به آن شکـل درآوریـد.

آنــها علاقــه شدیـدی به کارشان دارنـــد و شمـا هم لازم اسـت به شغل و پیشـــه آنهـــا اهـــمــیـــت زیـادی بدهـــید.

درضـــمن آنـــهـا همیــشـه دوست دارنـــد مدیر و رئیس باشند. آنـهـا خواهـان دریـــافت هدیـه هســـتـــنــد،ولی تنـهـا از گرفـــتن کادوهای گران قیمـت به وجد می آینـــد؛ هرگز و تحــت هیـچ شرایــطی اعـــصابـشـــانـــرا تحـــت فشار نگــذاریـد چون بسیــار خشــمگــین و بدخلـــق می شوند و طغــیــان های عصـبـــانیت شانــغیرقـابل کنـترل اســـت. آنـهـا در پذیـــرفـــتن هرگونه مسئولیـــت و تعـــهــدی، بســیار کند عمـل می کنـند،ــپس در زنــدگی با فرد متولد دی، صبر و حوصله زیـــاد به خرج دهــیــد.
شخـــصیت شنــاســـی براســاس ماه تولد متولدیـــن بهـمن

بهـمــنی ها حســاس و نکـته سنـج هسـتنـــد؛ متولدیـن بهمـــن ماه برای موفقیت و احـــســـاس رضایتـــدر زندگـی خود، نیاز به همســـری ماجـراجو و اهـل مخاطـره و ریـــسک دارنـد. آنهـــا برای پیشـــرفـــتو موفقـــیـــت به فضــای عمــل گسترده ای نیـــاز دارند وگرنه غمـــگین و افـــسـرده می شوند. آنهـا ازدرگــیر شدن در علت ها و معـــلول ها لذت می برنــد، پس طوری عمل کنــیـد که نشان دهیدکه به ایــن علاقــه شان اهمیـــت می دهــید.

آنــهـــا از چیــزهـای پیــش بینی نشـده و غیـــرمتــرقــبـــه لذت می برنـــد و دوست دارنــد که گاه و بیــگاه غافلـگیــر شوند؛ـــآنـهـا در کل از هر چیز نامتـــعارف و منحـصر به فردی به وجد می آیند. آنـها از صحــبـــت و گفـت و گو لذتـمـــی برنـــد، پس هنگـــام صحـبت شان، آنـــها را تشویق به ادامــه دادن بحـث کنـیـــد. نســبت به آنـهـاخـیـلــی سخـت گیــر و موشکافـانـه عمل نکنـیـــد وگرنه دســت و پای خود را گم می کنند؛ در عیــنحـــال تمـــایل به پرحـــرفی و به اصطلاح روده درازی کردن در آنــها وجود دارد.
شخــصـیت شنـــاســـی براساس ماه تولد متولدیــن اســـفنـــد

یک اسفـنــدماهی را به تمــاشـــای فیلم اکشن نبریـــد؛ متولدین اسفـــنـــدمــاه برای رسیــدن بهخواستـــه های خود، به وفور تغـــیـــیر عقـیده می دهـــنـــد و از ایــن شاخــه به آن شاخـــه می پرنـــد.آنـــها از تماشای تئاتر و بازدیـد از موزه های لذت می برند و ایـن مکـان ها درواقع پاتوق موردعـــلاقـه شان محسوب می شود. آنــها از تماشـای فیـلم های سوزنــاک و رمانـــتـــیــک به وجد می آیــند.از ایـــن رو هرگـز آنها را به تماشای فیــلم های اکــشـــن و پرزدوخورد نبـرید.

آنـها برای ازدواج هرگـز از یافـــتـن نیمــه گمشده خود ناامــید نمـی شوند و تا او را نیــابند،دسـت از تلاش سرسختـــانه خود بر نمـــی دارند. تحت هر شرایــطـی بایـد با آنهـــا احـــساساتـــیو عاطـــفـی برخورد کنـــیـــد عمیـــقا آزرده خاطــر و دلــخور نشوند و هرگز با تندی با همــسر اســـفـنــدیخود رفــتـــار نکـنـــیـد، خلاصـــه ایـــنــکـه کمـــی هوای آنـــهــا را بیـشــتـر داشـتـه باشــیـــد! آنـها علـــاقه چنــدانیـبــه حل و فصل مســائل مالـی ندارنــد و ترجـیـح می دهـنــد که ایـــن طور مسائل را به شریــک زندگیشان بســـپارند و خود از آن دور بمانــنـد.

طالع بینی شخصیت افراد و رابطه احساسی همه ماه های سال 97

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.