طالع بینی و خصوصیات اخلاقی مرد متولد فروردین ماه

مرد متولد فروردین ماه خصوصیات خاص خود را دارد و بیشتر افراد دوست دارند خصوصیات و ویژگی های فردی خود را بهتر بدانند و بیشتر افراد از فال و طالع بینی ماه دوست دارند خبر دار شوند و دوستانشان هم دوست دارند بدانند مرد متولد فروردین چه نوع خصوصیات اخلاقی دارد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر طالع بینی و خصوصیات اخلاقی مرد متولد فروردین ماه را در سایت دانستن خواهید خواند با ما همراه باشید.

سیــاره مریخ به آنــهـــا عضـــلــه و هیكل عالــی بخشیده و از آنجا كه به هوای آزاد علاقـه زیـــادی دارنـــد ، حتی در زمـسـتان هم پوستشـان برنــزه اســت . موهای ایــن مردان آتشیـــن معمولاً روشن بور اســت و اگر پوستــشــان روشن باشـــد كك مك های ملیـحـی دارند . بزرگـتریــن موهبــتـــی كه مرد متولد فروردین از آن برخوردار است به ابروهایــش مربوط میشود كه شبــیـــه شاخــهــای قوچ است. متــأـسفانــه برخـــی از آنــهــا با گذشـت زمان زجـــر می كشنــد و چهــره جذاب آنهـا تغـــیـیـــر می كنـد و به آدمـــی لاغر مردنی و ناخوش تبــدیل میـــشوند.

پیـش از آنـكـــه تصـمیـــم بگیــریـــد مرد متولد این برج درســت همـان چیــزی اســـت كه گفتـــه شد. احساسات خود را كنترل كنید . همـه متولدیــن صورت فلكـــی حمـــل قبل از آنـــكه درگیـر تجـــربـه های عاطفـــی شوند ، بایــد دوباره فكـــر كننـــد . چون هر نوع مشاركـــت و همــكــاری ، حتی مشاركتـــهای تجـــاری می تواند برای آنـهــا مشكل ساز باشد. متولد این برج فراموش می كند كه همــكارانـــش نیز دركــنــار او هستــنـــد . او می خواهـد قرص و محـــكـم و برنـــده باشـد ، حتی گاهی ازیاد می برد كه برای نان بیـــار كبــاب ببر بازی كردن هم باید دو نفر بود .

متولد ایـن نشـانـه بســیـار شتـابزده و نا شكـبـــیا است . مرد متولد این برج انـتـــظـار را دوست ندارد ( برای هیـــچ چیـز ) . اگــر فكـری در سر دارد می خواهـــد همـیــن حالا به انجـام برســاند و تا هفـتــه آینـده صبـر نمـی كنــد . به نظـر آنها زندگـی آنقدر كوتاه اسـت كه نباید وقت را تلف كرد . همــه مردان مریخـــی بایـد قبـــل ازپـرش خوب به اطـراف نگاه كنـند.

بیشـــتر متولدیـن این برج عاشقزندگی هستـــند و می توانـــنـد با شور و اشـتـــیـاق فراوان مثل زنـــبور عسـل با عجـلـه به این طرف و آن طرف بروند . شور و شوق كودكـــانـــه آنـــهــا می تواند دنیـــا را برای بقیه ما درخـشانــتــر كنـد . امــا یك بخــش در زنـدگــی او وجود دارد كه سبب بروز مشــكلاتی میـــشود : هیـــجان و شیفتگــی او می توانــد او را مغــلوب كند و ایــن دلیـــلی می شود كه او بخواهد برشـــما هم چیــره شود! امــا اغلب وقتـــی خواســتـه اش عمـلـی میـشود ، راه می افتــد تا در جای دیگــری بچرد. بدست آوردن مرد متولد برج فروردیــن آســـان ولی حفظ او مشكل اسـت . حتـــماً اگر شما را با گره محدود كرد ، باز هم تلـاش كنـید تا مســـیری درســـت و حسابـــی برای دســـتــرسی به او پیـدا كنـــیـد.

مردان متولد ایـن برج به دلیــل جاذبــه جســـمی و گیــرایـــی مریخـــی ، اغلب جذاب هستند. ویژگـــی آتشــیــن آنـــها موجب غرور می شود. آنـها از خود و وجهــه خود بســیـــار آگاه هســتــند . از آنـجــا كه می خواهــنـد همـــیـشه اول باشنــد ، هم در عشــق و هم در تجارت برای خود مسـابــقه اجــرا می كنـــد . آنـها به شریكـی احـــتــیــاج دارنــد كه با هوش باشد و كارها را به درسـتی سامان دهد تا بتواننـد با توافق، با یكــدیگر زندگــی كنــنــد و یك تیـــم واقعـی باشنــد چون او از خطـر نمـی هراسد . قوچ منــفـــی مثل طاووس با ادا و اصول راه می رود و حتـــی معــشوقه را هم رقـیب خود به حسـاب می اورد و سعی می كنــد با او هم رقـابـت كنـــد .

از آنـــجـا كه او آدم مهـــمـــی اسـت شكســـت را نمی پسنـــدد . او گاه دوست دارد خود نمایی كنــد و از شریـــكش همـچون دارایـی با ارزشـی مواظــبـــت كند . به همـــیــن دلـیل زنی را دوست دارد كه عالـی به نظـر برسد .

مرد مریـــخـی پدر خوبی است و تا جایی كه ممـــكن اســت سعـــی می كند بچه ها را به گردش ببـــرد ( داشـتن یك پســر بچـه شش ساله بهـانـــه بسـیـــار خوبی برای فوتبال بازی كردن روزهـای جمعه اســـت ) او ازسوت كشـیــدن دخترانــش نیز بسیار خوشحال می شود خیــلــی لی لی به لالــای آنــها می گذارد ( هیــچ وقت قادر نیـــست در مقـابـــل صورتی زیــبــا مقــاومت كنــد). با ایـــن وجود خلـــق و خوی بابـــا هم می تواند مثـل طوفان وحشتـــنــاك شود.

چون آدمـی نیســـت كه در سكوت بق كنـــد پس داد و هوار می كنـــد . امـــا وقتـی ایـن وضعیت را گذرانـــد دوباره یكپارچه لبـــخـــنــد میشود و صلح و آرامــش حاكـــم خواهد شد. الـبـته برای مدتی! تا آنجـــا كه به او مربوط می شود ، همسرش هیـــچ اشـــتــبـــاهی نمـــی تواند مرتكب شود. اما به محــض آنـــكه خانـم او را تحقــیر كند ، با غم و غصـه هایش تنــهـا می شود و گاه به جای جمـع و جور كردن تكه های خرد شده شخـــصـــیـــتش ، ایــنـجــا و آنــجـــا به دنــبـال وقفـه واسـتــراحـــت می رود. او گاهی نگــرشی كامـلاً كودكــانــه به عشــق و زندگــی دارد ، و بیش از آنكــه با آنهـا روبرو شود ، از آنـــها فرار می كنــد .

قوچ نر آمیزه ای شكوهمــند از زنـدگی ، عشق و شهوت است . برای اثــبات گفتـه ام داستـانـی برایـتـان نقل می كنـم :

یك صبـح بهاری مردی در علفـــزار شصت گوسفنـــد و یك قوچ را می چرانــد ، در پایـان روز وقتـــی سلانــه سلـانه به خانـــه بر می گشــت شصـــت گوسفند خواب الوده و یك قوچ عنــان گسیخته به همـراه داشـت .و ایـــن خلاصه ای از ویژگی های قوچ نر بود و چقدرهم پررو است.

طالع بینی و خصوصیات اخلاقی مرد متولد فروردین ماه

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.