طراحی دکوراسیون داخلی در اتاق های مختلف

دکوراسیون داخلی همیشه باید اصولی باشد بیشتر افراد در طراحی دکوراسیون داخلی اشتباه عنل می نمایند و بیشتر این افراد هزینه های خود را صرف وسایل بسیار گران قیمت به هدر می دهند ولی در طراحی دکوراسیون داخلی باید هوشمندانه عمل نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر طراحی دکوراسیون داخلی در اتاق های مختلف را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: مـمکن است در طول زمــان های مخــتلف، سبک ها و مدل های متعـدد و متـــفاوتی در طراحــی دکوراسیون فضـاهای داخـــلــی به وجود بیاینـــد و از بیـــن بروند، اما اصول اساسـی که در این زمـیـنــه وجود دارنـــد، برای همــیشه ثابـت باقی می مانـــند. به همـیـــن دلـیــل فارغ از ویژگـی هایـــی که طرح های مختـــلف دکوراسـیون می توانـند داشـته باشـــنـــد، اطلـاع از این اصول مهم، برای کســانی که علـاقه منـد به دکوراسیون داخـلـــی می باشــند، ضرورت دارد. در ادامه در مورد رعـــایت یکپــارچــگـی و همـاهـــنــگـی در طراحــی دکوراسیون که یکـــی از مهم تریـن اصول مطـــرح شده در این رابطـه اســـت، صحـــبـت خواهیـــم کرد و با تعـریـف این مفهوم و دلـــایل اهـمـیت آن آشنــا می شویم.

یکـــپــارچـــگی و همـاهنــگـی چیســـت؟

اگــرچـــه یکــپـارچـــگــی و همــاهـنـــگی در طراحــی دکوراسیون، به ظاهـــر تعـریفـی ساده و پیـــش پا افـتاده دارد، امـــا می توانـــد نقـــش به مراتــب بزرگتـــری نسبت به آنـچه که تصور می شود، در طراحی دکوراسـیون داخلی خانـــه یا محــل کارتـــان داشـــتـه باشــد. از طرفی به نظر می رســـد دو واژه یکـــپارچـــگــی و همــاهـــنگی دارای معـانی مشابــه و یکــسـانـــی هسـتند.

وقتـی از همــاهنــگی صحـبت می کنیم، به ایـن معنی است که تمام المـان های به کار رفــتـــه در طراحـــی دکوراسیون، در تنــاسب با یکـدیـــگــر هستند. ایــن تنــاسب می توانــد از طرح، رنگ، یا سبک و حالتی مشــابــه میــان ایـــن الـــمان ها حاصـــل شود. اهمیت ایــن هماهــنگی در جایـــی خودش را نشـان می دهد که می بینـیـــم یک بخش از دکوراســـیون به تنـهایــی هویت و شکل ظاهـــری تاثـیرگـــذار خود را پیـدا نمـی کند و بایـســتــی حتــمـــا در کنار سایر اجزای دکوراسیون قرار گیــرد تا تاثیرگذاری خود را به شکـــل کامـلـــا عینـــی نشان دهـــد.


اما وجود یکــپـارچگــی در دکوراســیون، به معـنــی تکرار ویژگی خاصـی از اجـزای دکوراسیون در فضاست، که می توانـــد شامـــل تکرار رنگ، اشــکـال، و حتــی جنـــس خاصی از لوازم و وسایــل در محیط باشد. چنیـــن تکـــراری موجب ایــجاد پیوند میـان الـــمـان های مخــتلف دکوراســیون می شود.

رعـــایت ایـن اصـل در دکوراسیون موجب به وجود آمدن حس پیوستگـــی و درهم تنیــدگـی در فضـــای داخلی خانه یا محـل کار شمـا می شود. بنابرایــن می توانیـــد همیــن حالــا فکــر کنــیـــد که تا چه حد می توانید از چنـین اصلـی در دکوراسیون خانـه خودتان اسـتفاده نمـایـــیـد. همـــاهـنگــی و یکـپـــارچگی در دکوراسیون می توانــد به عنوان ابـــزاری مهـم برای طراحان حرفه ای دکوراسیون داخلــی شناخــته شود، که با اسـتـفاده از آن قادر خواهـنـد بود کار خودشـان را در بالاتریـن سطــح و در هر فضـایی که در اختـیار داشتـه باشنــد به انـــجـــام برسـانـنـد.

چرا پیوستگـی در فضـا حائز اهـمیــت اســت

به بیان ساده باید گفـــت که پیوستـگــی از آن جهـــت اهــهــمیت دارد که باعث می شود درک ما از فضـــا با سادگـی بیــشــتری اتـــفـــاق بیـفتـد. مطمئنا در موارد مختلفـی چنیـن تجـربه ای را داشـــتـه ایــد که در یک فضـای واحــد، مثــلـا خانه ای قرار داشـته باشـــید و با عبور از اتاقی به اتــاق دیگــر با تغـییر ماهـــیت فضـا مواجه شوید. احـتـمالــا برای شما هم ایـــن تجـربه، چندان خوشایـند نیـــســـت. فارغ از آنـکه چنین فضـایــی از نقــطــه نظـر شمــا چگونه به نظـــر برسـد، دلــیل ایــن موضوع که احــســـاس ناخوشایـنـدی در مکان هایی با این خصوصیـات داریـــد، این اســت که احـــســاس پیوستگــی در فضــا نخواهـــیـــد داشـت.


بر اساس نظرات روانشنــاسان، چشمـان ما هر چقــدر بتوانـد اطلـــاعــات مختــلـف را دریافت کنـــد، مغـز ما تمام تلاشش را می کنـــد تا همـه چیـز را به ساده تریـن شکـــل ممـــکـــن پردازش نمایـد و ایـن اطلـــاعـات را تبدیـل به الـگوهای شنـاخـــته شده ای برای ما کنـد. به همین دلــیل اســـت که وقتی وارد اتـــاقـی با فضای جدیــد می شویم، پیــش از آنـــکـه به دنـــبـــال جزئیات فضا بگـردیم، ابتــدا سعی می کنیــم تشـخـــیص دهیــم که وارد یک آشــپزخانـــه شده ایـــم، یا به حمام یا اتـــاق خواب وارد شده ایم. در ادامه، پس از آنــکه به یک حس ثابـت و شناخــته شده از اتـاق دسـت یافـــتیـم، تلاش خواهیم کرد که روی هر کدام از الــمان های محـیـط متــمرکز شویم.

با به کارگــیـری یکپــارچـــگـــی و هماهنـــگـی در محیـط و ایـجــاد حس پیوستگـــی در فضــا، می توان به ساده تر شدن شنـــاخت و دریــافت ایــن الــگوهای ابـتـدایی برای هر کس کمک کرد. مغز ما به وسیـــلـــه الـگوهای تکرار شونده و جزئیات مشــابـهی که در نقـاط مختـــلـف فضــا درک می کنــد، سریــع تر و راحت تر می تواند نســـبت به محیط شنــاخـت پیـدا کند و در مقــایــســه با زمانی که هیـــچ کدام از ایـن ویژگـی ها در طراحـی الـــمان های دکوراسـیون وجود نداشتــه باشــد، بهــتر عمــل می کنـد. در نتیـــجــه، این امـــر باعث می شود که حس آرامـش و راحـــتی بیـشــتـــری در چنـــین فضاهایی داشـته باشــیـم.

چگونه یکپــارچـــگی و همـاهنگـی ایـــجاد کنــیـم

ایجـاد یکـپارچگی و همــاهنــگی در فضـا، رابـطـــه تنــگـــاتــنـــگی با حس مشابــهـــت در نقــاط مخــتـلــف محیط دارد. به همین دلیــل است که همــیــشـه پیشـنــهــاد می شود که از رنـگ ها، الگوها، بافـــت، شکــل و جنـس وسایل مشـابــهـــی اســتفاده نمــاییـــم. به طور مثال می توان از رنــگ یکسانی برای کاغذ دیواری ها، کفـــپوش‌ـهـــا و حتی کاشـی های روی دیوار استـــفـــاده کرد.

اگر چنـــدان علـاقــه ای به این نوع همــاهــنگــی و تشابه در فضا ندارید، توصیه می شود که از یک المـان خاص به عنوان منبع الـــهام طراحــی خود اســـتـــفـاده کنید و آن را در تمـام بخــش های دکوراســیون اتـاق به کار گیـــریـــد. به عنوان نمونه، یک الـگوی خاص از طراحی را می توان روی کوسن های رومبلـــی به کار برد و دیـگر آیـــتـم های دکوراتـیو را نیــز بر همان اساس انـــتخــاب کرد. به ایـن ترتــیــب همـاهنگی و یکپـــارچـــگی را به جزئیات بســـیــار کوچکتــری از دکوراســیون وارد خواهـیــد کرد و ضمن ایجاد حس یکـــنواخــتـــی در فضا، از همشــکــل شدن نقــاط مخـــتـلف آن جلوگیـری می نمــایید.

یادآوری یک نکـتـــه مهم

با وجود آنــکـه تاکیـــد بســـیـار زیـــادی روی اهمـیـت یکپـــارچگـی و هماهنـــگــی در دکورایسون فضـاهــای داخلـــی می نمــایــیــم، امــا ممـــکن اسـت توجه بیش از حد به این مسئله باعـــث به وجود آوردن حس کســـالــت در محیط و از بیــن بردن انـرژی لازم در فضـــا شود. بنـــابرایـن با وجود خوب بودن این اصـــل، بایـســتـــی از آن به درستی و به جا اسـتفــاده نمایـــید. بنــابـــراین سعی کنید تنـــها به چنـد المـان خاص از دکوراسیون خود بســنده کنـیــد و آنها را در هماهنـگی با یکدیگـــر نگــاه داریــد.

بایستـــی بدانـیـــد که یکپارچگی و همـــاهـــنــگــی اساس طراحـی دکوراسیون اسـت. بایسـتــی این اصــل را به عنوان اولیــن نکـته در چیـدمان و طراحی اجزای دکوراسیون خود رعـــایت کنـیــد و بوسیلـه آن جذابـیت بصـــری محیط را افـزایش دهـــید. اما به ایــن موضوع هم توجه داشــتـــه باشیـد که چنیـن اصـل مهم و اسـاسـی بایـــد در تمام بخـــش های فضــا در جریـــان باشــد و نبــاید به عنوان اصــلی غالـــب در طراحی دکوراسیون به چشــم بخورد. در واقع مسئله ایـــجاد یکپارچگــی و همـــاهــنگی در فضـــا می تواند کلـید حل بسـیاری از مشـــکلــات در طراحی دکوراسیون باشــد و بایســتــی از آن در جهـــت بهبود فضای داخلـی استفـــاده نمود. به کمـــک این اصـل می توان محـــیطــی با چیدمان شلوغ و درهم را تبــدیــل به محلـــی پرآرامـــش و منـــاسب کرد.

طراحی دکوراسیون داخلی در اتاق های مختلف

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.