طلاق این خانم از شوهرش به خاطر عشق به بازیکن مشهور فوتبال !

طلاق این خانم از شوهرش

طلاق این خانم از شوهرش به خاطر عشق به بازیکن مشهور فوتبال !

آرسـن 40 ساله و همـــسر 37 سالــه اش به نام لیـدمـیـــلا، هر دو از طرفـــداران بزرگ فوتبال هســـتـنـــد در حقــیـــقـــت ؛ انـــهــا در ورزشـگـاه چلیابـیـنـــســک در جام جهانـی 2002 با هم آشـنا شدنـــد.این واقـعیت که تیــم های آن ها با هم رقــابـــت داشــتـند ان دو را از ازدواج بازنــداشــت امـــا در هفـــتـه های گذشتـــه عشـــق ان دو به دو تن از بزرگتـــریــن رقـــبای فوتبــال مدرن بود لیونل مسی و کریــســـتین رونالدو که منــجـر به پایـان زندگی مشــتـــرک 14 سالــه انهـــا شد.

آرسن به روزنامـه Argumenti i Fakty روسیه گفت که او و همســـرش اغــلـــب با این موضوع یکــدیـگـر را آزار داده بودنــد، امــا این جام جهــانـــی بدتریــن و آخرین انـــهـــا بود. لیدمـــیلــا پس از پس از بازی آغـازیــن ناامیدکــننـده تیــم آرژانـــتین در جام جهـــانــی 2018 ؛ شروع به تمــسخــر عملکرد مســی و اینـ‌که او نمــیـداند چطور باید بازی کنـد، کرد ؛ امـــا آرسن فقـط به او بی توجهـی کرد. با ایـــن حال ؛ در طول بازی با نیـــجریــه ؛ دیگر نمی توانــســـت خشــم خود را بازرســـی کنــد.

آرسن به خبــرنـگـاران گفــت این حرکت همسـرم برای من تیـر آخـــر بود. از ابـــتــدای جام جهــانــی لیدمیلـــا بطور مداوم به من و بازیـــکـن مورد علاقه من با گفــتــن اینـــ‌کـه او ضعیــف بازی میــکـنــد و نتوانـســـت پنـالتـــی مهـم بازی با ایســـلـــنــد را گل کنـد ؛ توهین کرد. در طول بازی نیـجـریـه با آرژانــتـــیـــن من خیــلــی نگـران تیم آرژآنـــتیـــن بودم.

و وقتـــی او شروع به بد صحبـت کردن راجــع به لیونل و بازی اش کرد ؛ عصبانـی شدم و درمــقـابــل ؛ هر چیـــزی که در مورد رونالدوی خوش چهره ی او ؛ تیم محبوبش و خودش میدانـسـتـم بیــان کردم . بعـــد هم تمام وسایـلـــم را برداشـــتــم و او را ترک کردم. روز بعـد آرزن بطور رســمی به دادگـاه چلیــابینســـک رفت و همســرش را طلاق داد ؛ حدس میـزنـــم ایـن مورد نشـــان میدهد عدم تفــاهـــم به چه معـــنی اسـت.

ریحانه ملتی ، دختر نوجوان ایرانی که لیونل مسی فالویش کرد !

ریـــحــانــه ملتی؛ ایـن نام هفتـه گذشــتـــه در شبکــه اجـتمـاعی اینسـتـــاگــرام سروصدای زیـــادی به راه انداخت. او که دختــری ۱۷ ساله ساکـن تهـران است، با یک اتـــفـــاق ویژه به فردی مهم در ایـــن شبکــه اجــتـمـاعی تبدیل شد. او در لیــســـت ۶۰ نفـری افرادی قرار گرفـــت که لیونل مسـی در ایـــنسـتـاگرام آنــها را فالو می کنـــد. ایــن دخـتـر ۱۷ ساله چه کار کرد که ستاره بارسلونا او را در اینســـتــاگــرام فالو کند؟ و اصــلا چرا این اتـــفاق مهم اسـت؟

عصـر سه شنبه، ساعت پنج و نیم؛ اتـــفـــاق بزرگ!

ریـــحــانـه ملــتــی تنـــها ۵ ماه پیش عضو شبـــکــه اجـتماعی اینـسـتاگــرام شد. او پروفایـــل جمع و جوری داشت. تعــداد فالوئرهایـــش به ۱۰۰ نفر هم نمـی رسـیـــد. او در ایـن مدت کوتاه نشـــان داد که به دو چیز علاقـه زیــادی دارد؛ لیونل مســـی و والـیبـــالـیـســـت های تیـم ملــی ایـران.

چنـــد عکـس یادگــاری با سیــد محـــمد موسوی و سعیـد معـــروف داشت و غیر از ایـــن چنـد تصویر هم از ستـاره آرژانتیــنـی بارسـلونا در صفحـــه اش گذاشتــه بود اما هفـــته گذشـتـه این پیج جمع و جور، توجه همـــه را به خود جلب کرد.

«ریـحــانــه ملــتی» یکــی از ۶۰ نفــری شده بود که پیج رسـمی مسـی در ایــنــستاگـرام آنـرا فالو کرده بود. اگـــر به صورت دقــیـق بخواهید بایــد بنویســیـم که ساعت ۱۷:۳۰ عصر روز سه شنــبـــه تعـــداد افـرادی که مســی فالو می کرد، از ۵۹ نفـر به ۶۰ نفر رســـیــد. اتــفــاقی که بزرگـتـــرین رویای دختـــر ۱۷ ساله بود.

درصــد خوش شانـــسی: یک در ۱۰۰ هزار

صفـــحـــه رسمی لیونل مسی در شبــکـــه اجـتمـاعـی ایــنــستـاگرام بالای ۵ میـــلـــیون نفـــر فالوئر دارد اما او تنهـا ۵۹ نفر را فالو کرده اســت. ایــن به ایـن معنــی است که ستاره آرژانتـــینـــی در ازای هر ۱۰۰ هزار نفـــری که صفحه او را دنبال می کنـند، تنهـا یک نفر را دنــبال می کند. الـــبـته در ایـن لیـــسـت ۵۹ نفری هم کمتر نام افراد معمولی دیـــده می شود. صفـحه رسمــی آدیداس، فابرگــاس، اینیـســـتــا، باشــگـاه منـــچسـتــرسیتی، نیــمـــار، راجـــر فدرر، رونالــدو و چند چهره و برند، لیـــســت فالوئرهـــای او را تشکــیل می دهـند. در بین ایـن ۵۹ فالوئینگ، نام هیـچ آدم معـــمولی دیـــده نمـی شود امـــا ریحانـه ملـــتـی شانــس این را داشت که در ایـن لیـــسـت قرار بگـیـــرد.

۲ – روزی ۵۰ تا مسـیـــج به مسـی می زدم!

وقتــی حرف می زد، هنوز اضطـــراب داشـــت. چند ساعتـــی بود که یکی از محــبوب ترین چهـره های دنـــیای فوتبال او را در اینـــســتـاگـــرام فالو کرده بود. اگر بخواهـیم بدون رودربـــایســتـی بنویسیم، نفس نفـس می زد و هنوز نتوانسته بود کل ماجرا را هضـم کنـد.

چه زمــانی متوجه شدی که مسی تو را فالو کرده؟

– همیـن چنـــد ساعـــت پیــش. ایـنـــستــاگـرام را که باز کردم، دیـدم لئو مســی من را فالو کرده. اولش فکر کردم یکـی از ایـــن پیج های هواداری اســـت که نام مسی را دارد اما وقتــی پیـــج را باز کردم دیدم صفـحـــه رسـمی مســی اسـت.

فکر می کنی چرا مســی این کار را کرد؟

– نمــی دانـم. شایـد فهــمـیـده که چقــدر دوستش دارم.

از کجـا فهمــیـــده باشد؟

– من الـان ۵ ماه اســت عضو ایـنـســـتـاگرام شده ام. از همان روز اول صفــحــه مســی را فالو کردم و بعــد هم روزی ۵،۶ تا پیام خصوصی در اینـستـــامـسیج برای او می فرستادم.

هر روز؟ روزی پنــج، شش تا مســیـــج؟

– بعـضـــی روزها که حوصله داشـــتم تا ۵۰ تا مسیج هم برایـــش می فرســـتــادم.

ایـن مسیـــج ها را به چه زبـانـی می نوشتـــی؟

– من انگلیـسی می نوشتم. البتـه زبــانـــم خیلـــی خوب نیـــست. بیـــشـتر وقت ها در متن مسیج چند بار پشـت سر هم می نوشتم لئو لئو لئو لئو!

مسی هیــچ وقت به مســـیـج های شمـا جواب نداد؟

– نه، هیچ وقت جواب نداد. فکــر کنم مسی در دنیا آنقـدر طرفـدار دارد که روزی چنـد هزارتـــا از ایــن پیـــام ها داشــته باشــد. اگــر ایـــنـــطور باشـد که نمــی رســد هیـچ کدام از این مسیج ها را جواب دهد.

در این مدت کار خاصـــی کردی تا مسی متوجه میــزان علاقـه شما به خودش بشود؟

– یک بار با یکی از دوستــانـم برای مســـی جشـن تولد گرفــتـــم. یک کیک سفـــارش دادیـــم که روی کیک عکــس مسی چاپ شده بود. ایــن جشــن تولد برای چنـــد روز پیش از بازی با ایران در جام جهانی بود. کلـــی عکس و فیـلم از آن جشـــن تولد گرفـتـــیم، اما هیـچ وقت نتوانستــیم ایــن عکــس ها را به دسـتــش برســـانـیم. در اینـــســـتـــامــسـیــج حتمــا باید طرف مقابل جواب مسـیج تو را بدهد تا تو بتوانــی برایـــش عکس و فیلم بفـرستـــی. برای همـیـن نتوانـــستــم این کار را بکــنم.

الــان از ایــنکه مســی تو را فالو کرده، چه احــســاسـی داری؟

– خوشحـــالـم. ایـن رویای من بود که اتـــفـاق افتــاد. خیــلـــی خوشحــالــم تنها آدم معـــمولی هســـتم که مسـی فالویش کرده. بقـــیـه آدم هایی که مســی فالویشان کرده، شخصـــیــت های مهم هسـتند.

آخـــرین خبــر

مسـی دخــتـر ایــرانـــی را آنـــفــالو کرد

۳ – ریحانه : همان یک روز یک دنـیـــا ارزش داشـت

در کمتر از یک روز ریــحـانه ملـــتی به شهـــرت زیـادی رسـید. چنـــد صفــحـه هواداری بارسلونا در ایران خبر ایـن اتــفـــاق را نوشتنـد. کلــی آدم برای فالو این دخــتر ۱۷ ساله درخواسـت دادند و در کمــتر از یک روز تعـداد فالوئرهای او به ۷۰۰ نفر رســـیـــد. با ایـــن وجود تنـــها یک روز بعـد از ایـن اتفاق لیونل مسی او را از لیســت فالوهای خودش خارج کرد. ایــن سوال پیش می آیـــد که مســی اشتــبـاهـــی او را فالو کرده است.

جواب قطـــعـا منفی اســت. لیونل مســـی و دیــگــر ستاره های مشهور دنــیا هر چند روز یک بار یکی از هوادارانـــشان را ایــنطور فالو می کننـــد و بعـــد از مدت کوتاهی او را آنـفـالو می کننـــد. رفـتاری پســنــدیده که نشان می دهــد آنهـا حتــی به ناشـناخـــتــه ترین هواداران هم احترام می گذارند.

ریــحـــانـــه ملـــتی بعـد از ایـنــکه مســـی او را آنـــفالو کرد، به گفت: هیچ اشکالی ندارد. همـــان یک روزی که مســی من را فالو کرد، یک دنــیــا برایم ارزش داشــت.

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.