طلاق جنسی و پیامدهای مخرب بین زنان و مردان در جامعه

طلاق جنسی باعث می شود فحشا در بین زنان و مردان در جوامع بیشتر شده و برای تامین نیاز جنسی خود زن و مرد به سمت شریک جنسی رفته و به هم خیانت می نمایند این خیانت باعث می شود رابطه های نامشروع در جامعه بیشتر شود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر طلاق جنسی و پیامدهای مخرب بین زنان و مردان در جامعه را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: یکـــی از نیازهای اساسی انـسان، نیاز جنـسی اســت و تنـــهــا راه صحــیح برای تأمــیـــن این نیاز ازدواج و تشکـیــل خانواده است.

عمـــدتـا مردان نمـی پذیـــرنـــد که مشـکل از سوی آنان اســت که به سرعــت زمـــیـــنه را برای سردی ها در همسر خود فراهــم می کنـــنــد. نارضایـــتی جنسی در رابطـــه زنـاشویی از موضوعات مهمی اسـت که طلاق های زیـــادی را میــان زوجیـن رقم زده اســـت.

طلـاق جنــسی، یکــی از مهــمـترین مسائل حائز اهمـیت در حوزه خانواده محــسوب می شود تا بدان جا که روان شنـاسـان و کارشنـــاســان خانواده معــتـقــدنـد، طلــاق جنســی مقدمه ای بر طلـاق عاطفی اســت.


طلاق جنسـی

تفاوت مردان و زنان در نیازهــای جنـســـی
به علت وضعیـــت خاص فرهــنگی و عرفــی در ایران، آمـار واقـعـی و جامعی از اخــتــلالات جنـسی در دســـتـــرس نیســـت، امـا با این وجود آمارهــایی که توسط پژوهشــگران ایرانـی در پنــج کنگـــره کشوری خانواده و سلـامــت جنـــســی مطـرح شده اســـت، نشان می دهـــد که آمــار اختـلالات جنـــسـی در ایـران و تاثیـــر آن بر طلـاق زوجین نگران کننــده است.

مشــکــلـــات جنـــســی یکـی از عوامـل مهم اختلـــاف میــان زوجین و گاه حتی طلـاق آنــهـاست. تحقیـــقات نشـــان داده اســـت که بیش از 62 درصـــد همــسران از مشکلــات جنسـی رنج می برنــد، زودانزالـی بیمـــاری شایـع مردان و کاهش میــل جنـســـی و سردمـــزاجی در زنان شیوع بیشـتری دارد.

اخـتــلالـی مهــمتــر از طلاق عاطـفی
طلاق جنسـی، یکی از مهـمتـریـن مسائل حائز اهـمــیــت در حوزه خانواده محسوب می شود تا بدان جا که روان شنـاســـان و کارشنــاسان خانواده معـــتــقدند، طلاق جنـــسی مقدمـه ای بر طلاق عاطـفـــی است. طلاق جنسی به معنای سرد شدن از روابـط زنـاشویی اسـت و مولفــه های زیــادی مخـل بر این وضعـیت هســـتـنـد، اما ناهـمــخوانی جنــسـی زوجین نقـــش مبرهـــن و بسزایـی در این امر دارد. ناهــمخوانـی جنســـی زن و شوهر در طولانـی مدت می توانـد بنـــیــان خانواده را با مشکلاتـــی که مهمتـرین آن طلـاق قانونی اســـت، مواجــه کند.

در طلــاق جنســـی زن و شوهر به لحاظ عاطــفـه و صمیـــمــیــت، علاقــه و عشــق در یک راســتـا هستـنـــد، اما هم آغوش مناسبی برای یکــدیگر نیســـتـنـد، یا مرد نمـــی تواند روند یک رابطـــه جنـسی را به خوبی پیــش ببرد و یا زن قادر نیـــســـت خود را سازگـار و منــطـــبــق بر ایـن رابــطـه کند. شکــل و شیوه رابطه جنســی مورد علـــاقه دو طرف، پیــش نوازی و یا پس نوازی در رابطـه، میل جنســـی زیـاد و یا میـــل جنـــسی کم هر یک از زوجین بر روند، کیفـــیت و کمــیت رابــطـه جنسـی تاثـیرگــذار است، بنـابـرایــن اگـــر زن و شوهر به لحاظ تمـــایـــلات جنسی متفـــاوت از هم باشنــد، بی تردید در رابـطــه جنــســـی و صد الــبتــه در دیـگر ابعاد زنـــدگی مشـتـرک نیـز دچار مشکـل خواهند شد، چرا که رابـــطه جنسی خوب و مســاعد، موتور حرکـت یک زنــدگی زنــاشویی است و موجب تغـیـــیرات و تحولات شگـرف می شود. حال اگـــر ایــن رابـــطـه موفقـــیـت آمیـز نبـــاشـد، ماحصـــلی جز دلسـردی، دلخوری و دوری نخواهد داشت. دریـــک کلام می توان گفت، طلــاق جنـسـی در طولانــی مدت به طلــاق عاطفــی و طلـاق عاطفی در بلـنــد مدت به طلاق رسـمی و قانونی منــتـهی می شود.

تامیـن آرامـش وابســـتـــه به درک جنـسـی و عاطـفی همســر اسـت
اگر ارضای جنــسـی در زنــدگی زنـاشویی اصل بنیــادیـن زنـــدگی نباشــد، حداقل چسب زندگـــی اسـت که باعـث لذت بردن، صمــیـــمــیــت و آرامـش و محـبت زوجیـن به یکدیـگر می شود. البتـــه ارضای غرایز جنـســی، تنهـا به سلــامت اعضای جنــســی بدن و رابطـــه جنـــسی زوج منوط نمی شود، چه بسا درک متـــقابل و همسویی عاطــفــی زن و شوهر با یکـدیــگـر، گاه بیـــش از همسویی جسـم ها باعث تسکـــین و آرامـــش می شود، مثـلا بانویی که مورد توجه و محبـــت همــسـرش اسـت، از نظر جنــســی ارضا می شود، بدون آن که هیـچ تمــاس بدنـــی صورت گرفـتــه باشد.

رابـطــه بین غرایز جنــسی و ارضای آن و درک متقـــابـــل و صمیــمـــیــت بین همســران، همچون کلاف در هم تنیده ای است که اثر مستقـیــم بر روی هم دارند، درک جنســی و عاطفـــی همـــســـر، فرد را به آرامــش می رســاند، حال اگــر در ارضـــای غرایـــز جنـــســـی هر یک از زوجیــن مشکـــلـی وجود داشـتـــه باشـد، بی تردید کیــفیت روابط زنـاشویی تحت تاثـیـر آن قرار خواهــد گرفــت، به دیـــگر سخـــن، اگر در ارضـــای غریـــزه جنسـی همســـران همـــاهــنــگی و همـسانـــی وجود نداشـتـــه باشـــد به طوری که تنـهــا نیاز یکی از همـســران تامـیـــن شود، بی شک زنــدگی جنـسی ایــن زوج با مشکــلــاتـی مواجـــه خواهد شد، چه بسا در تامیـــن غرایــز جنـســـی همســـران، دو وضعـیـــت موجود اسـت یا برد – برد و یا باخت –باخت، به همـین دلیل عدم تامـــیـــن نیاز یکـــی از طرفـــیـن باعـــث می شود هر دو زوج به یک میزان احـساس باخـت و شکست کنند.


سردی رابطه زن و شوهر و طلاق جنسـی

تفاوت جنــسیتــی
نحوه ارضای غرایز جنسـی در زن و مرد کامـــلا متـــفاوت است، معـــمولا مردان سریـــعتــر از زنان تحریک می شوند و تحریـک جنسی شان نیــز دوام زیـادی ندارد، در حالی که شدت تحریـک جنسی زن بسـیار بیـــشـتر از مرد است. از سوی دیـگر، تفـاوتهـــایـی در فراینــد ارضــای جنـسی و عاطـــفی زن و مرد قابــل مشاهــده است، معمولا ارضـــای زنان از بیــرون اتاق خواب و حتــی از روزهـا قبـــل شروع می شود، در صورتـــی که ارضای جنـــســـی مردان از داخل اتاق خواب و از روی تخـتـــخواب آغاز می شود و ایـــن نکــتــه بسـیـار مهمــی اســـت که بسیــاری از مردان نســبـت به آن بی اطـــلـاع هستنــد.

متــاسفانـه زنـــان و مردان همـدیگر را با معــیـــارهـای خودشان می شنــاسـند و می سنجـــند، شناخت درستـی از نیـازهـای یکـــدیگر ندارنـــد و حتــی تکــالیف شان را در مقابـــل یکـدیگر نمی دانـــند و خوب تعــریف نمــی کنـنـد، معمولا مرد سعـــی می کند همسر خود را در رفتـــار و نیاز مانـند یک مرد تصور کنــد و یا مورد قضـاوت قرار دهـد و زن نیــز تلـــاش می کند شوهرش را بر اساس معـیـــارهـــای زنانـه، مورد ارزیـابــی و توجه قرار دهد و ایـن عامـــل، یکی از مهمـــتـریـــن دلایل اختـــلـــافات زنـاشویی، سردی و بی میلی های جنـســـی در زندگی زوجیــن و یا حتــی خیانت است.

اختـلـــالـات جنـسی درمـــان دارد
اخـتــلالات جنسی یا صددرصــد ریـشه روان شناختــی دارند یا با منشـا ارگانیــک و عضوی با درصدی از ریـشـــه های روان شناخـتــی قابـل تشــخـیـص هستـند. نگاه جامـع و توجه همــزمــان به جنـبـــه های پزشـکـی و روان شنـــاخـــتــی اخــتلــالــات جنســی، امـــری الـزامی اســت. معـــمولا شروع اختــلالـات جنسی همــراه با مشکــلــات روان شنــاخــتی است، اگــرچـــه گاهــی نیــز آغـــاز بیـمــاری با برخــی از بیـمـاریـــهای پزشـکی توام اســـت و به تدریـــج، اسـترس ها و عوامل رفــتـــاری نیـــز به آن اضــافــه می شوند.

روند درمــان در هرزوجی بنــا بر شرایط ویژه آنها قابل تعـریف است، مثـــلا در نوعی از اختــلـال رابطــه جنـسـی که به عنوان ازدواج به وصال نرسیده شناخـتــه می شود، زن و شوهر پس از گذشـــت ماهــهــا و گاه حتـی چند سال، نمـــی تواننـــد رابــطـه جنـسـی کاملــی را تجربه کنـند، درمـــانـگـر باید با بررسـی علت های بیولوژیـکـی و روان شنـــاخـتی به تشخـــیــص درست برســـد تا بتوانـــد درمان منـــاسبـی که نتـــایج قطعی نیز به همراه دارد، به زوج پیشـنــهـــاد دهـد، مثـــلــا اگـر حجــب و حیای ساختــگـــی مانع ایـــن عمل اســت، بایـد علت روان شنـاختی ایـن مطــلـــب را کشف نمود تا از طریق روشهـــایـــی، عمـل جنسـی قبـیـــح پنـداشته شده در ذهـــن بیمار را موجه و مناســـب متـصور ساخــت.

به طور قطـــع می توان گفـــت اختلـــال جنســـی تثبـــیـت شده غیـــرقابل درمـــانی وجود ندارد، بلکه فقـط روشهــای درمـــانی افـــراد گوناگون، متـــفـــاوت است، نحوه درمــان، بســته به سن مراجـعــه کننده، مدت زمـان ازدواج، وضعـــیت پزشــکی، عوامل ایــجاد کنـنـده اخــتــلــال و آخـریـــن وضعیت رفــتاری زندگـی زنـــاشویی متـفاوت اســـت.

نکـــته مهـــم دیـگــر در درمان اخــتلالـــات جنســـی آن است که زن و مرد هرگز در مسـند قضاوت از یکـدیگـر قرار نگیرنـــد و همـــدیـگـر را مقصر و متـــهم بر این مشــکل ندانـــنـد، زن و شوهر مبـتـلـا به اخـتلالــات جنسـی باید هر دو، برای حل مشـکل مشـتـــرکـشـــان تلاش کنند و با همــدلــی، همـــراهی و تشویق همدیــگـر تا زمـان حصول نتـــیــجه قطـعــی دست از تلاش برنـــدارند، چه بسـا شادابی و یا افـسـردگــی و ناراحـتـــی یکـــی از طرفــین بر دیگـری تاثیـــر گذار است و موجب پیـامدهـــای مثــبت و منفــی بیشـتری می شود.

مشــاوره جنسـی پیـــش از ازدواج الزامـــی اسـت
بســـیـاری از جوانــان، بنابر تابوهای اجتمـــاعــی، خانوادگـی و شخـــصی، در دوران آشـنــایــی و یا در مشــاوره های پیـش از ازدواج، هرگز به بررســـی ایـــن مسالـه نمـــی پردازند، معــمولا انتخاب همـــسر با بســـنـده کردن به اطــلـــاعات عام و مطــرح در میان اطــرافـــیان و بدون توجه به میـــل و نیــازهــای جنــسی انجام می پذیرد، در حالـــی که ضرورت و اهمیـــت سنـــجـــش و ارزیــابـی ایــن عامـــل، بســیـــار مهمــتـــر از بررسی های دیـــگر اســت.

در مشـــاوره های ازدواج، توجه به هم تایـی جنســـی زن و شوهر امــری الـــزامی اســت، کسب اطــلـاعات از فیـزیولوژی بدن، تشـخـیص گرم بودن و سرد بودن جنـسی، آگــاهــی از رویاهــای جنسی فرد از بلوغ تا کنون، ارزیـابـــی و بررســی تصورات و فانــتـزی های جنســی، شناخـــت و آگـــاهـــی از تبعــات ازدواج زوج های غیـر همــخوان جنسی با هم و… مولفـــه های مهم قابــل دریـــافـــت در جلســـات مشاوره پیـــش از ازدواج هستند که شناخـت و سنـــجش آنــهـا می تواند پیـــش بینــی خوبی از آیـنده زنـدگـــی جنـــسی زوج در اخــتیارشان قرار دهد، بررسـی مهمـــی که همـــیشه به دســت فراموشی سپــرده می شود.

طلاق جنسی و پیامدهای مخرب بین زنان و مردان در جامعه

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.