عروس در خواب دیدن | تعبیر خواب عروس

عروس در خواب دیدن و تعبیر خواب عروس،تعبیر خواب عروس شدن دختر،تعبیر خواب بوسیدن عروس،تعبیر خواب عروسی،تعبیر خواب ازدواج کردن و خوابهای امثال این تعابیر خاص خود را دارند که مورد بررسی قرار خواهیم داد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عروس در خواب دیدن | تعبیر خواب عروس را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

تعــبـــیـر خواب عروس
ابن سیـریــن گوید: اگر درخواب بینـد که عروسی خواســت امــا او را ندیـد و نامش ندانـست، دلــیـــل که زود بمـــیـــرد. اگر بیــنـــد که عروس به خانـــه آورد و با وی بخفــت، دلـــیـــل بزرگــی بود.

ابــراهـــیــم کرمـــانـــی گوید: اگـــر درخواب عروسی را با چنگ و نای بینـد، دلیل مصـیـــبـــت اسـت.

جابـرمـــغربــی گوید: اگر زنی بیـنـد که عروس شده او را پیـــش شوهر میـ‌ــبــردند، دلیل است که آخر او باشد.

تعبیر خواب عروس شدن دختــر
آنلـی بیتون:

اگـر دخــتـری خواب ببــیــنــد عروس شده اســـت، نشـانــه آن اســـت که بزودی ارثی به او می‌ـــرسد.
اگر دخــتــری خواب ببـــیند از آراسـتـن عروسی خشـنود اسـت، دلــالــت بر آن دارد که آرزوهای او برآورده خواهــد شد.
اگــر دخـــتــری خواب ببـــیـنـــد عروس شده است و غمـگـیـن و ناراحت اســت، علــامـــت آن است که انتظـــارات او برآورده نخواهد شد.

اگـــر در خواب عروسی را ببوسیـــد، علامـت آن است که با دوستــان خود آشـــتی میـ‌کنـــید.
اگـــر در خواب عروس، دیــگران را ببوسد، علـــامـــت آن اســت که دوستــانی فراوان خواهـیـــد یافت.
اگـــر در خواب عروسی شما را ببوسد، علـــامــت آن است که نامزد شمــا ثروت کلانـــی به ارث خواهد برد.
اگر در خواب عروسی نگران و ناراحــت را ببوسیـد، نشانـه آن اســت که از موفقـیت خود و دوستانتـان خوشنود می‌شوید.

تعبــیـــر خواب عروسی
منوچهر مطـــیعی تهـــرانی گوید: دیدن عروسی در خواب‌ـهــا به هیــچ وجه خوب نیـــسـت. تمـــام معـــبران عروسی را عزا دانـستـــهـ‌ـــاند و عروس را بلـا و فتـنه و آفــت و مصـــیـــبــت. تنهـا یک مورد بد نیـســـت که عروس را به نام و مشـــخصات بشنـــاسید تازه در ایـن مورد هم تردید فراوان وجود دارد و شرایـــطــی اســت که توضیح آن وقت میــ‌ـــگــیـرد و بیشــتـــر ایـجاد تردید میـ‌ــکـنـــد. اگر کســی در خواب ببیـنـد که دامـــاد شده و نداند عروس کیست و چه نامــیـــده میــ‌شود به هیـچ وجه خوب نیـســـت چون معـبـران نوشتــهـــ‌ـاند پایـــان عمر چنین کســی نزدیــک اســت. زن نیز اگــر چنیــن خوابـی ببـــینـــد و ندانـد داماد کیســت و چه کسـی شوهر کرده حکــم همیــن اســـت.

آنــلی بیتون می‌گوید: اگـــر خواب ببینـیــد در جشـــن عروسی شرکــت کردهـــ‌ـــایــد، علـــامــت آن است که به زودی در موقعیـــتی مطلوب قرار خواهـید گرفــت، و نومیـــدی و تلـــخــیــ‌ـهـای زنـدگـی از شما فاصله خواهـند گرفت.

تعبــیر خواب ازدواج کردن
آنلی بیتون:

اگــر دختری خواب ببیـنـد باید پنـهـان از چشم دیگـران با مردی عروسی کند، علامت آن اسـت که به وقایـعـی تلـخ مواجـه خواهــد گشـــت.
اگر دخــتـری خواب ببـیـــنــد با مردی ثروتمــنــد ازدواج میـ‌ــکنـــد، علــامـــت آن اســت که مقامـی برتر از مقـــام اطرافیــان خود به دسـت میــ‌آورد و به آرزوها و خواســتــه‌ـــهـای خود دست میــ‌ـــیـابد.
اگــر دخــتــری خواب ببــیند نامزدش با زن دیــگـــری ازدواج میــ‌ـــکــند، علــامـت آن است که نامزد او صادقانه به قول‌هـــای خود عمـــل خواهد کرد.
اگــر دختــری خواب ببـــینـــد عروس شده است و با نامزد خود وجه اشتراکی ندارد، نشانــه آن است که حوادثــی نامـــطــلوب، خوشیــ‌ـهــای او را پایــمال میـــ‌کــنــد.
اگـر کســی خواب ببـــینــد با دیـگری پیـــمان ازدواج می‌بندد، نشـــانـه غم انگیـزی اســـت زیرا تنـــها یک معجـــزه میـ‌ـــتواند او را از مرگ نجـــات بدهد.
اگـــر دختـری خواب ببـــیـــند در جشــن ازدواج خود کســـی را با لباس عزا میــ‌ــبـــیـنـد، علــامـــت آن اسـت که زندگی زناشویی او همواره با دعوا و ناراحتـی همـــراه خواهد بود.

عروس در خواب دیدن | تعبیر خواب عروس

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.