علائم افسردگی پنهان در نوجوانان و جوانان

افسردگی پنهان نوعی از افسردگی می باشد که در بیشتر افراد وجود دارد ولی فرد دوست ندارد بیماری خود را نشان داده و همیشه لبخند بر لب دارد بیشتر افراد افسرده عادت هایی برای مقابله با رنج خود دارند تا بتوانند افسردگی خود را تحمل نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر علائم افسردگی پنهان در نوجوانان و جوانان را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: افســردگی همچون هیولایی در درون ما کمین می کند تا افکار و انـرژی ما را تســخــیـر و زندگــی را به کام ما تلخ کنـــد. افـــسردگی اغلب پنهــان و غیـــر قابل تشـــخــیـــص اســـت. کسی که از افسردگـــی پنـهان رنــج می برد اگرچه همواره با هیولای درون خود درگیر است اما ایـــن مسأـلــه در ظاهر عیـان نیســـت. گاهـی کسـانی که دچـــار افـسـردگــی هستند مشکلـات خود را از دوستـــان، خانواده و نزدیــک تریـــن همدم خود پنـهان می کنند. ممکن اســت آن ها در مقــابل شمـــا لبــخند به لب داشتـــه باشــند امــا در درون خود در حال غرق شدن هستـند. در ادامـــه به هشـــت عادت کسـانــی می پردازیـم که از افسـردگــی پنـــهــان رنـج می برند.

۱- دیگــران را مجاب می کنــنـد که شاد هستنـــد و حتـــی ممـکن است در ظاهـر سرحال به نظر برســند

ایــن تصور که افـــراد مبــتـــلــا به افسـردگی همیـــشـه غمـگین به نظر می رسـند یا شخـــصـــیـت افسرده ای دارنـد کاملا اشــتـبـاه اســت. افـسردگـــی چیـزی بیـشـــتـر از یک حالت روحی است. افــراد افـســـرده اغــلب یاد می گیـــرنــد که حالــت خود را تغییر دهـنـــد و گاهی به نظر می رسد که آن ها شادتــرین کسانی هســتــند که در زندگــی خود دیده ایـــد. ایـــن مسـأله در حقیـقـــت به دلـیل آن است که ایـــن افراد فارغ از آنچه که در درون شان می گذرد، تلاش می کنند در ظاهر چهـره ای مثــبــت از خود نشــان دهـند. آن ها مایـــل نیستـــنـــد دیــگران را درگیر مشــکـــل خود کننــد، حتی اگــر به ایـن ترتیب مجــبور باشـنــد رنـــج خود را پنـهـــان کنــند و در تنهایـی غرق شوند.

چسـتـــر بنــیــنـــگـتون خوانــنـــده ی مشـهور گروه لینکـــیـن پارک از کسانـی بود که از افســـردگـی پنـهـــان رنـج می برنــد. طبق گفتــه های همســرش تالـیــنـــدا، بنــینـــگــتون تنـها ۳۶ ساعت پیش از خودکشـــی، با فرزنـــدانش بازی می کرد و لحـظات شادی با آن ها داشـــت. تالیندا حتی در حســاب توییــترش ویدئویی از آخـریـــن لحظـات زنـــدگـــی بنــینـــگـــتون منتـــشـــر کرد. با وجود افســردگی پنــهـان ممکـن است همه چیـز عادی به نظر برسد تا آنکـه دیــگـر به قدری دیر می شود که کاری نمی توان کرد.

۲- ممـــکـن است عادت هایی برای مقـابـــله با رنـــج خود داشـــته باشـنـــد

اگر کمک مناســـبــی به شخـــص افســـرده صورت گیرد افـــسردگـی قابـل درمان خواهد بود. روان درمـانی، استفاده از داروها و حتــی صحبت با خانواده و دوستـان می توانـــد به فرد مبـتـــلـــا در مقـابــلـــه با رنج خود کمـک کند. با این حال، کسانـی که از افـــســـردگی پنــهان رنـج می برنــد اغــلب عادت هایــی در سبـــک زنـــدگــی خود دارنــد که به آن ها کمــک می کند رنــج خود را تســـکــیــن بخـــشــنـد. ایـن کار می توانــد هر چیـــزی باشنــد؛ از موسیــقی و ورزش گرفـته تا رانــندگی، پیـاده روی، حمـام کردن یا خوابـــیدن. آن ها ایــن کار را انجـام می دهنــد تا خود را از غرق شدن در احساسـات شان نجات دهـنـد.

۳- عادات غذایــی و خواب آن ها طبیعـی نیــســـت

بدن انــسان به خواب و تغذیــه نیاز دارد و هر دو از عوامـل اساسی در حفـظ سلــامتی هستنـــد. ذهن انـســان قادر اســـت ایـــن دو عامــل را کنـــترل کند امــا افـسـردگی ایـن توانایی را از بیـن می برد و در فرد نوعی احـســاس خفگـی ایـــجاد می کنـــد. ایـــن مســـألـــه باعــث می شود چنـــین افـرادی در خواب و تغـــذیــه ی خود افـراط کنند چون با ایــن کار احــساس می کنـــنـد قادرنـــد دســت کم کنـــترل چیزهایــی را در زندگــی خود دوباره به دســت گیــرنـد. عکـس این مسـألــه یعـنی بی خوابی یا بی اشــتـهایـی هم ممـکن است.

۴- از ایــنـــکه عزیــزان شان آن ها را ترک کنند وحشــت دارند

کسـانـی که از افـســردگی پنهــان رنج می برنــد مشـــکلات زیادی در روابط عاطـفی خود دارنـــد. ایــن افراد همواره از اینـــکه باعــث دردسر محـــبوب شان شوند ترس دارنـد. آن ها تصور می کننـد اگر شریــک عاطــفــی شان را وارد زنــدگــی خود کننـــد و به آن ها اجـازه دهـــند مشــکـلات شان را ببـــینــند، شریک عاطفــی شان آن ها را ترک خواهــد کرد. اگرچه در مواردی افراد به دلـیـــل فشار بیش از انــدازه ای که بر آن ها است رابـطـه ی عاطـفی خود را بر هم می زدنــد، امـــا این مسأـلـه تقـــصـیـر آن ها نیــسـت. با ایـن وجود، فرد مبــتلا احســاس می کند ترک شده است.

۵- مســـتعد هستنـد

افـسردگـــی پنهان می توانـد گریـبـانــگیر هر کسی شود. تاریــخ نشــان می دهـد هنرمندان و موسیقـیــدان های مشهور و حتـی رهـبران دنیـا دچـــار ایــن مشـــکـــل بوده انـــد. کسـانـــی که به افــســردگــی مبـتلا هستند با وجوه منــفـــی و مثبت احســاســات خود درگیر هستند. اگرچه بسـیــاری از ما خود واقـــعــی این افـــراد را نمـی توانیم ببـــینـیم، اما ممـکــن اســت آن ها توانـایــی هایـــی داشته باشند که فراتر از تصور ما اســـت. شایـــد آن ها زیـــر بار سنگـین احــساســات شان در رنــج باشنــد امـــا قادرند از میـــان سایـه های تیــره و تار احـساسات شان، زیبایــی را به تصویر بکــشــند.

۶- همواره به دنـبـــالـــی هدفی در زندگـی هستـــنــد

همـه ی ما در زنـــدگـــی خود هدفی داریم و با گذشــت زمــان مایـلـــیم بدانیم که آیـا در مسیر درست قرار گرفــته ایم. اینـکه عزیـــزان مان موفقـیـــت های حال حاضــر زندگی مان را تأـییـد کنـــنــد اتفاق خوبی اســت. متــأـــسفانـه، اشـخاص افســـرده به سخـــتی می توانـنــد از خود درونی شان رضایــت داشـتــه باشـنـد. احـــساس پوچی و ترس به آن ها انگیــزه می دهد بیــش از دیگـران به دنبــال یافــتــن هدف حقـیقـی شان باشــند. این مسأله به دلیــل آن اسـت که آن ها همواره به دنبال شادی هسـتند.

۷- کمـالـگرا هستـــند و درک متـــفـــاوتی از مواد دارنـد

افــرادی که از افـــسردگـی رنج می برنـد همــیشـــه به دنـــبـال عشق و محـبـت هستنــد. با ایـــن حال، وقتی متوجه می شوند از هر نظر بی نقص نیــســـتـند، از خواســـته ی خود به کلی امتـــنـاع می کنـنـد. چون اگـر به دیـگران نشــان دهنـــد که بی نقـص نیســـتـنــد به این ترتـــیــب آســـیب پذیری آن ها و آنــچـه که ضعف خود می دانــند برای دیگران آشکار خواهـــد شد.

علـــاوه بر ایـن، کسـی که دچـار افسردگـــی است می داند که چه موادی را وارد بدنش می کند. مشـــروبات الـکـــلـی برای چنـین افـــرادی آرامش بخـش هستـند، در حالـــی که کافئین و قنـد آن ها را سرحال می کننـــد. همــچــنـــین آن ها می دانند کدام داروها بیشتریـــن تأـثیـر را بر آن ها دارنـــد، چون تغـــییــر افکـــارشان به آن ها کمــک می کند رنـج خود را از یاد ببرند.

۸- در پنـهــان کاری تبـــحر دارند

مقـابــله با افسردگی کار دشواری اســت. بســیـاری از افـراد مبتـــلا برای تسکین رنج شان به خود آســـیب می زنــنــد. اگر تا به حال قصـــد داشـتـه ایـد به خود صدمــه بزنـــید، باید فورا به دنبال کمکـــی برای حل مشکــل خود باشیـد. با ایــن کار تنها به جسم خود آســیـــب نمـی زنید، بلـــکه نزدیـــکــان شمـا هم از این مســـأـــلـه آســـیب خواهند دیـــد. خودزنـی همیــشـه با درد همراه نیســـت. ایـن کار می توانـد به سادگی حذف صبحانـــه یا شام از برنامـه ی روزانه باشـــد. ایــن افــراد اغـــلـــب توجیــه هایـی برای کار خود دارنـــد که به انـــدازه ی کافــی مجــاب کنـنـده اسـت و باعث می شود اطرافیـان شان متوجه مشــکل اصــلی نشوند.

نکــتـــه ای که لازم است در مورد افســردگــی بدانــیـم آن اســت که افراد مبــتــلــا به افســردگـی همواره احـــسـاس تنــهــایـی می کننـد. آن ها به عشــق و پذیــرش دیـگران نیـاز دارند تا به آن ها در غلبـه بر هیولای درون شان کمـک کنـــد. ایــن فرآینـــد دشواری های زیادی دارد امــا شاید بتوانـیــد با کمـــکـی انــدک زندگــی آن عزیـزان یا نزدیکـــان تان را که دچـار این مشـــکل هستند نجات دهید. اما کسـانـــی که خود دچار افـسردگــی هستند می بایسـت احـــساســات شان را با عزیزان شان در میان بگـــذارند و درباره ی آن صحبـت کنــنـد. نشان دادن ایـنـــکه نیـازمند کمـــک هستیـد یک ضعف محــسوب نمـی شود.

علائم افسردگی پنهان در نوجوانان و جوانان

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.