علائم شهوتی شدن در رابطه جنسی

رابطه جنسی بدون تحریک می تواند لذت بخش نباشد در ابتدایی سکس از تحریک هم استفاده نموده و کاری نمایید که همسرش تحریک شده و بیشتر از هم لذت ببرند لذت جنسی در رابطه جنسی بسیار مهم می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر علائم شهوتی شدن در رابطه جنسی را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

بررسی و مروری بر مراحل مختـــلــف هیـجانـات جنـســی

ایـجاد هیــجــان جنــســـی در زن و مرد طبق پژوهش های Masters و Johnson به ۴ بخـش تقــســیــم میـشود:
متـــن کل خبـر :

۱ـ مرحـــله تحـــریک
۲ـ مرحــله اوج
۳ـ مرحـــله ارضـــاء
۴ـ مرحــلـه بازگشت

به گزارش مجله خبری دانستن : فاز تحـریک بر اثـــر تحریـــک روانــی نیز به وجود می آیـــد. مثـــلا رنگ چشم، مدل مو، کل شکل ظاهــری، بوسه، نوازش و یا دســت زدن مستقیـــم به دستگــاه تناســـلــی، یک صدا، یک حرکت لطیــف و رمانـــتـیـک تصویری یا جســمـی.

در آمــریکــا پژوهشـی صورت گرفتــه که طبـق آن ۵۸ درصـــد از زنــان بر اثــر نگاه مرد تحریـــک میـشوند. این رقـم برای مردان ۷۲ درصد اســـت. ۱۲ درصــد زنان و ۵۴ درصــد مردان بر اثر نگـاه کردن به تصـویر لخـت جنس مخـــالف تحـــریـک میشوند. به همـــیــن دلیـــل در تبلیــغــات از زنان برهــنه استفـاده میـشود.یک چهارم زنان و یک سوم مردان بر اثر دیدن عمل جنـــسی تحــریــک میـشوند. امــا زنـان و مردان به یک اندازه بــــه وسیله دیدن فیـلم و کتـاب تحــریک میشوند. نتیجـــه ایـــن که عکس الــعـمــل زن آهـســـته، آهـــسـتــه اســـت. دیــدن یک عکـــس سکـــسی، زن را شـوکه میــکــنـد تا تحریک. امـا کتاب یا فیـــلـــم او را آهسته، آهــســـتــه تحــریک میــکــند.

همان طور که رویاهای جنـــسـی در مورد مردان منجـر به میـــل جنـسی میـشود در مورد زنـــان نیــز میــل جنـســی ایـجـاد میـکنـد. میـــل جنـســـی احـتمــالا به همـــان اندازه تحـریـــک فیزیولوژی به سابـقــه آموزشـی شخص وابـسـتـگی دارد.میــل جنســی متـــناسب بامیــزان ترشـــح هورمونهـای جنسی افزایـــش می یابد. میل جنســی در جریـان دوره عادت ماهــانــه تغــیـیـــر میــکــنــد و در نزدیـــکی زمان تخـــمک گذاری به حداکـــثــر خود میــرســد. ایـن امــر احـــتـــمالــا ناشــی از زیــاد بــودن ترشــح اســـتــروژن در جــــریان مرحلــــه قبــل از تخـمـک گذاری اسـت. تحـــریـــک جنـســی موضعــی در انـــدام های جنـــســی و مجرای ادرار موجب بــروز احـساس های جنــسی میشود. ایـــن علـــایـم از طریــق عصب به نخاع و از آن جا به مغـــزانتقـــال می یابـد.

وقتی زن از نظر جنسـی تحــریک میشود، جریـــان گردش خون درپوست شدت می یابد،ــقسمــت های مشـخـصـــی از پوست قرمز میـشود، پستـان ها بزرگ و نوک آنهـا برجـــستـه میــشوند، غددی که در زیــر لبــهای کوچک آلت تنــاسـلـــی هسـتـــنــد موجـب ترشـح مایــع لزجــی به نام «موکوس» در مدخــــل واژن میـگردند. موکوس عامـل اصلی عمـــل لغـــزنده سازی در جریان عمــل جنــسی اسـت. ایــن لغـــزنده سازی به نوبه خود برای برقـراری یک احـــساس مالــش دهــنـده لذتــبخـش به جای یک احساس ناراحـــت کنــنده که ممکـــن اســـت براثر یک واژن خشـک به وجود آید،ـــضروری اســت.یک احـــسـاس مالش دهنده بهـتـــرین احـــســـاس را برای تولید رفــلـــکـــس های مناسب که منجر به اوج لذت جنـسی میشوند، ایجـــاد میـــکنـد. ۱۰ تا ۳۰ ثانـیـــه پس از تحـــریک، مـــاده لزجــی در واژن ترشح میــشود و بر اثــر ترشــح ماده لــزج، واژن مرطوب میــگردد. به ایــن عمل Lubrication میـــگویند.دســـتگاه تناســلــی قرمز و واژن بزرگ میشود.

1- مرحــله تحریـک:
انـقـبـاض عضـــلات شدت میـــگـــیـــرد. ماهـیچـه های دستــگـــاه تناســـلـی و لگن خاصره بدون اراده منقــبض میـــشوند.

باعـث جمع شدن مقــدار زیـاد خون در لگـن خاصره و دستگـــاه تنـــاســلــی میـگردد. فشار خون افـزایــش می یابـد، ضربـان قلب شدت میگیرد و حرکت تنفســـی بالـا میـرود. در واقع در تحریـک جنـــسـی کل بدن دخـالـت میکـند.

۲ـ مرحلـه اوج
تغییـرات فوق باقـــی میمانـــد. اعصـاب پاراسمپاتـیـــک، شریـان های بافــت واژن را گشاد و وریـدهای آن را تنـگ میــکــند و موجب تجمــع سریع خون میـشود به طوری که مدخــل واژن تنگ میگردد. واژن بـــر اثــر ازدیـــاد خون به نصــف تقلیـــل می یابـد و به دور پنـیس حلقه میـزند. این امـر به برقراری تحـریک جنـــســـی کافی در مرد کمک میکــند و تحــریـک را افــزایــش میـدهـــد. کلـیــتوریــس برای ایــجــاد احسـاس های جنـــسی حسـاســیــت دارد. کلـــیـتوریـــس بزرگ نمیـــشود بلکه به اطـــراف اســـتـــخوان شـرم گاه کشیــده و به عقــــب رانـده میـــشود، به طوری که لمـس مسـتــقیم آن مشــکـل میگــردد.

این فاز بسته به تحـــریک روانی و یا فیـــزیـکــی میــتوان کم و بیـــش طول بکــشــد و یا به مرحله بالاتــر که ارضــاء جنـــسی اســت برســـد، یا آرام آرام پایـــین آمده و پایان یابــد.

۳ـ مرحلــه ارضـاء
این مرحله در مقایســـه با مراحــل ۱ و ۲ بسیـــار کوتاه اســت و در چند ثانـــیـــه انـــجام میگــیرد. در یک ارضاء ساده ۳ تا ۵ و در یک ارضــاء شدیـدتـر ۸ تا ۱۲ انقـبـــاض عضـــلـات میتوانـــد انجام گیــرد. ارضــاء تشــکیــل شده است از انـقـبـاض ریـــتـمیــــک عضلانــی خارج واژن در مقـابل بافـــت های وریـدی به دور واژن و بافـــت های جلویی لب های کوچک.درواقـع انــقــباض موزونی عضـلـات مخـــتــلف بایـکدیگرارگاســم رابه وجودمـــی آورد. به عبـــارت دیــگردرجریان ارگــاســم عضلـات پرینـه زن به طورهـــمــاهنــگ منـــقـبض میـشود.هماهــنـــگـــی کشــش عضلات باعث فشار و جاری شدن خون در رگ ها و باعث ارضـاء میشود.

در کتـــاب پزشــکـی منـتشره در ایـران چنیـن آمـــده است:«هنـگامـی که تحــریـــک جنـسـی موضعـی به اوج شدت میــرسـد و بویژه هنگامی که احـســاس های موضعی به وسیــلــه سیـــگـنـــال های شرطــی ـ روانـــی منـــاسب از مغز تقویت میشوند، رفـلکـس هایـی بروز میـــکننــــد که موجب اوج لذت جنـســی یا ارگاســم میــشوند.»

زنـــان در تحریک کامـــل میتوانـنــد چند بار پشت سر هم ارضاء شوند. از طریق مقـــاربـت واژنـی ایـن عمل میتوانـد ۶ بار یا بیـــشتـــر باشـد. اگــر کلیتوریس به صورت مستقیــم تحریـــک شود و زن آن را هدایت کند، در مدت یک ساعت زنــان میـتوانـــنـد تا چنــد بار ارضـــاء شوند.
تفـــاوتی بین ارضاء جنســی از طریق واژن و ارضاء از طریق کلیتوریــس وجود ندارد. به نظر Masters و Johnson وجود ارضاء جنـــســـی بدون وابـستـــگی به محل تحریـــک که باعــث آن شده باقی میـمانــد.

فروید معتقـد بود اگـر تحـریـک کلـیتوریـــس به روی واژن منـتــقـــل شود، زن به تکـامــل زنــانگی خود رسـیـــده اسـت. امروز این تئوری ها رد شده اسـت، ما امروز از ارضاء واژنــی، ارضاء از طریق کلیتوریس، و یا از طریق رویا صحـــبـت میـکـنـــیـم. از نظر فیزیولوژی همـه ایــن ها به هم شبیه هســتـــنــد.

۴ـ مرحله بازگشـــت
در مرحــلـــه بازگـشـت، کل تحـریـــک به حالــت اولیـــه برمـیگردد. فشار خون، ضربــان قلب و تنفس به حالـــت اولیه برمــیگــــردد، عضـــلــات دوبـــاره منـــبـــســـط میــشــود. کلیـتـــوریس به حالـــت قبـل باز میــگــردد. سرعـــت بازگشــت بسـتــگــی به ارضــاء شدن دارد. اگـــر زن ارضـاء شود در عرض چنــد دقیـــقه همه چیـز به حالت اول برمــیــگردد. در غیــر این صورت خون مدت طولانی در واژن میــمــاند و میــتوانـــد احساس نامطـبوعـــی ایــجــاد کند که تا یک ساعت به طول بیانــجامـــد. الـــبته این حالــت،به شکــلــی که فرد به طورآگاهـــانــه در ایــجــاد آن تلـــاش کند، نیـســـت.

کل سیســتــم دریافت در مرحـله بازگــشت محـــدود میـــشود. زن در برخـــی دقـایق بی حال و بی هوش میـشود.
دو دانشــمـنـد مذکور در سال ۱۹۶۶ ثابت کردند که جمع شدن خون پس از اوج جنــســی در عرض چنـد دقیـــقـه به حالـت اول برمــیــگـردد وگرنه ساعــت ها طول میکـــشـد تا به حالــت اول برگردد. یک سوم زنان دست به خودارضائی میزنند تا ایـن گرفـتگی جنســـی را که نتـیـــجــه عشــق بازی اســـت به حالـت اول برگــردانـــنـد.

مرد در مجموع قدری زودتـــر به ارضاء میــرسد. ارضاء جنســی زن طولانـــی تر از مرد اسـت. زن بلافــاصــلـــه پس از ارضــاء میـتواند به یک نقطه اوج دیـــگر برسـد، در حالــی که مردان در مجــموع پس از سپــری شدن مدت زمانـــی، به تحریک تازه پاسخ میدهند.
توانــایی عکـــس العــمل جنـــسی زن نه به طور کمـی و نه کیــفــی ضعـیف تر از مرد نیست. ایــن که زن در رفــتار جنـســـی خجـــالتی و کم روست به مسئله فیـزیولوژی وی برنمــیــگـردد. این نظر که زن در توانایـی، حسـاسیت جنسی پایـین تر از مرد دارد، در واقع به پیـشـــداوری جامعه مردسالـار برمـــیـگردد.

Masters و Johnson به این نتیجه رسـیدنـــد که در مدت حاملـــگی و پس از زایـــمـان بعد از بهـبود زخـم ها دلــیــلی برای عدم روابط جنســی وجود ندارد.

حتــی بیــن ۳ تا ۶ ماهــگی بسیاری از زنـــان خواست تمــایـل جنــسی شان افزایـــش می یابـــد و ارضــاء جنسی شدیدتـری را تجــربــه میکـــننــد. در سه ماه آخــر حامـلـگـــی تمایل جنـــســی کم میشود. اگــر احـــتـــمـــال سقـط جنـــیـن وجود نداشـتـه باشـد،ـــزن تاچـــنــدهـفــتـــه قبل ازوضع حمـل هم میـتواندروابط جنسـی داشـتــه باشــد.

علائم شهوتی شدن در رابطه جنسی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.