درد گردن،درد چشم و بسیاری از علائم میگرن را بشناسید

میگرن سردرد مزمن می باشد که بسیاری از افراد دچار این بیماری می باشند بیشتر افراد از درد های میگرنی خسته شده اند و دوست ندارند مسکن مصرف نمایند خیلی از افراد بدنشان به مسکن عادت کرده است عواملی که باعث سر درد میگرنی می شوند در ادامه جزئیات بیشتر درد گردن،درد چشم و بسیاری از علائم میگرن را بشناسید را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

حدود 30 میلیون نفـر در ایــالــات متحده میگرن دارنــد و تعـــداد خانـــم هایی که میگـــرن دارنــد سه برابر آقـــایـان اســـت. میـــگـرن به سردردهای ضربان داری گفـــته می شود که در یک طرف سر حس می شود. فعالـــیت جسـمانــی ایــن درد را بدتــر می کنـد و نشانه های ظهور آن در اشـخاص مخـــتلـف و از هر حمــلــه به حمله ای دیگـــر متفاوت است.

اورا (Aura)

افـــرادی که میـــگـــرن دارنـد اغـلب اورا را تجربـه می کنــنـــد. رایـج تریــن اورا ها بصری هســتـــنــد و فرد نورهای چشم زن، نقطـــه ها یا خطوطی می بیــنـــد. اورا معـمولاً 5 دقــیــقه تا 1 ساعت طول می شد و 60 دقیـــقه بعــد سردردهـــای میـگـــرنـی آغـــاز می شوند.

افســـردگـی، ناراحتــی یا هیـجـان

تغیـیر حالــات خلقی نیز می تواند یکـــی از نشانــه های میـــگـــرن باشد. بعضـــی بیماران ناگهان احـسـاس افــسردگی و ناراحــتـی شدیـد می کنـــنـد در حالـــیــکه هیچ دلــیـلـی برای افــســردگی ندارند. بعـضـــی دیگــر نیـز احـســـاس سرخوشی می کننـــد. پژوهشــگـران هلــنـــدی اخــیــراً گزارش کرده اند که ممکــن اســـت رابــطه ژنتــیــکــی بیـــن افسـردگـی و میگـــرن به خصوص میگرن های همراه با اورا وجود داشته باشـــد.

کمــبود خواب راحت

افرادی که میـــگـرن دارنـد اکــثـراً خســتـــه از خواب بیـــدار می شوند یا به راحــتـــی خوابشـــان نمـی برد. مطالــعـــات نشان داده انــد که بیـــن کمـــبود خواب و تعـــداد و شدت میــگـرن ها رابـــطه ای وجود دارد. وقتـــی سردردهـای میگــرنی آغــاز می شوند، نمـی توان خواب شبانـه راحـــتی داشـــت. بسیاری از بیــماران بخـــاطر میگرن دچـــار بیـخوابـی می شوند. این بیـــخوابی می توانـد شروع یک چرخـه طاقــت فرسا برای بیـــمــار باشــد.

آبـــریــزش بینـی یا آب افـــتـادن چشـم ها

بعـــضی از بیـــمـــاران مبـــتـلـا به میگـرن نشـــانه های سیـــنوسی مانـنـد بینــی گرفــته، آبـریــزش بیـنــی، آب افـــتادن چشـــم ها و آویخـتـــگـــی پلـک ها دارند. در یک تحـقـیـــق ثابت شد که در میـــان افـرادی که سردردهای سینوسی دارنــد، حدود 90 درصـد آنــها میگـرن دارنــد.

ویار

ویار قبل از شروع حمـلـــه های میـــگـــرن اتفــاق می افـتد و بعضی افراد خوراکـــی های خاصی هوس می کنــنــد.

درد ضربـان دار در یک طرف یا هر دو طرف سر

درد ضربان دار یکــی از نشــانـه های کلاســـیک میــگـرن اســـت. ایـــن درد اغلـب در یک طرف سر حس می شود.

درد چشـم

دردهـــای میگرنی معــمولاً پشــت چشم ها حس می شوند. بسـیـاری از مردم آن را چشــم درد تصور کرده و نزد چشم پزشـک می روند، و ایــن کمــکــی به سردردهـای آنــها نمــی کند.

درد گردن

بسیـاری از افـرادی که به میـــگرن مبتلــا هستــنـــد می گویند که گردن آنهـــا می گیــرد و سپس سرشان درد می گیــرد. ایـن احـتــمـالـــاً مرحــلـه قبــل از حمله میگـرن است. نشـــانـــه های میــگرنــی آنــها درد گردن اســـت یا ایـن که در پشت گردن خود احـساس درد ضربان دار می کننـــد.

ادرار مداوم

اگر مجـــبور هسـتـــیـد پشــت سر هم دســـتشویی بروید، شایـد بتوان گفت سردرد شما سردرد میــگرنــی اسـت. ایـن در واقع فقط یکی از نشــانــه های متـــعــدد قبل از میـــگرن اســـت. ایـن نشـــانه ها که با عنوان “مرحـله پیش نشانه” شنــاختـــه می شوند حدود یک ساعـــت یا دو روز قبل از شروع درد میگــرنـــی تجربه می شوند.

خمیازه

خمیازه هم یکـــی از علائم شروع سردرد میـگــرنـی اسـت. بر خلاف خمیـازه خســـتـگی، این خمـــیـازه ها متوالـی بوده و هر چند دقیـقــه یکــبـــار تجـــربــه می شوند.

کرخـی یا مورمور شدن

بعـضی از بیمارانی که میـگــرن دارند، اورای حسـی دارند. آنــهـــا بطور موقتی حواس خود را از دست می دهـنـد یا حس سوزن سوزن شدن در یک طرف بدن به آنـــها دست می دهـــد که از نوک انـــگـــشـتان شروع شده و تا بازو و صورت می رسد.

تهوع و اســتـفراغ

طبق نظـرســـنـــجـی انـجام شده در تحقیـــقــات میـــگرن آمریــکـــا، از بیـــش از 3700 شرکـت کنـنده در ایـن نظرسنـــجی، 73 درصـد حالـــت تهوع و 29 درصــد اسـتـفـــراغ را تجـــربــه کرده انــد.

نور، صدا یا بوها درد را شروع کرده یا بدتر می کنــنـــد.

وسط حمـــله میـــگـرنی، افـراد مبتـــلـــا به میــگرن به جاهـــای تاریک و ساکــت پنــاه می برنـــد. نورهـــای خیـــره کننــده و صداهای بلـند موجب شروع میـــگــرن آنها شده یا درد آنـــها را تشدیـد می کند. همـــین قضـیــه در مورد بوها نیـز صادق است.

فعالـیـــت موجب شروع میـــگرن یا بدتر شدن آن می شود.

فعـالیت های روتیـــنی مانــنـــد پیاده روی یا بالـا رفــتـن از پلـــه ها درد میگرن را بدتــر می کنند. بعـضـی از سردردهای میگرنی در اثــر ورزش کردن (دویدن، وزنه برداری) یا تقلــا (فعالیـــت جنسی) آغاز می شوند. افـرادی که سردردهـــای ناشـــی از تقلــا و کار سخـت دارنــد باید سعی کنـنـد علـــت های اصـــلـــی ماننـد آنوریــســم مغزی را رفع کننــد.

مشـــکـــل در صحـبت کردن

آیـا نمـــی توانـــیـــد کلمـات را ادا کنـــید و حرفتان را بزنیـد؟ مشـکل در صحـبـــت کردن نیز یکــی دیـگر از نشانه های شروع درد میــگـرنــی اسـت. بسـیــاری از افرادی که به میـــگـرن مبتــلـا هســـتــنـد حس می کنــنـــد که در حال چرنــد گفتن هستـنـــد و ایـــن رایج ترین توصیـفـــی اســـت که بیـمـاران از میـگرن می دهـنـــد. اگــر اولین بار اســت که مشــکلات گفـــتـــاری را تجربـه می کنیــد، با پزشـــک خود تماس بگـــیریـد تا مطمئن شوید که این مشـــکـــلـات به مسئله ای جدی تر ماننـــد سکــته ربـــط ندارد.

ضعـــف در یک طرف بدن

وقتــی یک دسـتـتـان لمس می شود، شاید این نشانـــه شروع سردرد میـگـرنـــی باشـــد. بعضـی افــراد ضعف عضلـانی را در یک طرف بدن قبـل از حمــلـه میگــرنی تجـــربـه می کنـــند. این ممکـن اسـت نشـــانه سکـــته باشــد، پس بهتر اسـت با پزشک مشورت کنـیـــد.

سرگیـجه یا دو بینـی

یک نوع میـگـرن که میـــگرن نوع بنـیادین نامیـده می شود موجب سرگــیــجـه، دو بیـنی یا عدم بینـایی می شود. بعـــضـی افــرادی که میگـــرن دارند ممکن است مشکـــل عدم تعادل نیـــز داشــته باشـند. در تحــقــیــقی که اخـیـــراً انــجام شده، پزشکان رابطــه ای بیـــن شدت میـــگـــرن و سرگیــجه یا منــگـــی یافـتــه انــد. هرچـــه سردرد میـــگرنـی شدیــدتر باشد، بیـــمــار سرگیـجــه بیـــشـتری دارد.

خمـــاری پس از سردرد

وقتی سردرد میگــرنی می گذرد، فرد حس می کنـد که بدنـش کوفتـــه شده اسـت. در تحقیـــق جدیـدی پزشکان با بیمــاران میــگـــرن مصاحـبه نموده و کشــف کرده اند که این بیمـــاران اغلب نشـانه هایـی مانـنـــد خســـتگـی، مشکـــل در تمـرکز، ضعــف، سرگــیـــجـه، منـگــی و کمــبود انرژی را بعد از گذشـتــن سردرد میـــگــرنی تجـــربــه می کنـنــد.

درد گردن،درد چشم و بسیاری از علائم میگرن را بشناسید

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.