علائم نارسایی کلیوی در برخی از افراد

نارسایی کلیوی در برخی از افراد علائم ساده ای دارد اگر شما سر درد داشته باشد و نتوانید بهتر بخوابید این نشانه ها را جدی بگیرید خشکی و خارش پوست بدن نیز علائم شایع نارسایی کلیه ها هستند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر علائم نارسایی کلیوی در برخی از افراد را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : مـــغز ما روزانــه حجـــم بســـیـار زیــادی از اطـــلـــاعــات را پردازش می کنـد و بدن ما نیز در همــیـــن مدت واکنش های مخـتلفـی انـجــام می دهـد. بودن در ایــن دنیای شلوغ و پر سر و صدا باعث می شود که خیلــی راحت نشـانه ها و علــائمی که بدن در شرایــط خاص از خود بروز می دهـد را نادیده بگـــیـــریـد. در نتــیـــجـه مشـــکل همچــنــان ادامـه نداشــتـه و در نهـــایـــت نتیجـــه پاسـخ ندادن به این نشانه ها و علـــائم، اتـــفاقــاتــی دردناک و مرگبـــار خواهـد بود.

کلیـــه یکـی از مهـــم ترین ارگـــان های بدن اسـت که نقـــش مهــمـــی در پاکـسازی بدن از سموم دارد و در صورت بروز مشـکـــل در کارکرد کلــیـه، تمـــام بدن دچار مشکـــل خواهـــد شد که در صورت ادامه می تواند مرگ را در پی داشـــته باشد. اما در صورتـی که کلیــه دچـار مشکـل باشـد نشـانـه های در بدن شما ظهور خواهــد کرد که در ادامـه این مطــلــب به تعدادی از آن ها اشاره خواهــیـــم کرد.

۱۰- مشــکـــل در خوابیـدن

وقتی که کلیـــه های شما عمـلـــکــرد منـــاســبـی نداشــتــه باشــنـــد مواد سمـــی به طور کامل از طریـق ادرار از بدن دفـع نشده و در خون باقــی خواهـنـــد مانــد. بالـا رفـتــن مقــدار مواد سمــی در بدن باعـث می شود که فرد نتوانــد بخوابــد یا دستـکم خواب راحــتــی داشـتــه باشـد. بدیــن ترتــیـــب اگــر برای مدتـی دچـــار بی خوابی یا بدخوابی شدیــد به احـتمـــال فراوان به مشـــکل کلیوی دچار شده ایـد. افـرادی که مشکل کلیوی مزمن دارنـد بیشـــتـر از دیگران به مشـــکـــل گرفتـگــی نفـــس در خواب مبتلـا می شوند.

در واقـــع ایـن اختلـــال نوعی بیـماری است که در آن تنفــس هنـــگام خواب با توقف هایــی همـراه است و ممـــکــن است ایــن توقف ها از چنـــد ثانــیـه تا حتی یک دقیقـــه طول بکشنــد. بعـــد از هر بار توقف تنفس معــمولاً تنفس طبیعــی با یک خرنــاس بلـنــد بارز می گردد بدین ترتـــیــب خرناس ها و خروپف های طولانـی و مزمن نشانـــه ایـن اسـت که باید به پزشک مراجـعـــه نمـایـــیــد.

۹- سردرد، خســتگی و ضعف جســـمانی

کلــیه سالــم و طبــیــعــی، از ویتامیـــن D موجود در بدن برای حفـــظ اسـتحـکـام اســـتــخوان ها و تولیـــد هورمونی به نام اریتــروپویتیـن استـفاده می کنـــد. ایـن هورمون نقــش مهـــمی در تولید گلبول های قرمز خون دارد. وقتـی که کلــیـه ها کارکرد مناســبـــی نداشتـه باشـــنــد میزان تولیــد این هورمون نیز کاهش می یابــد. بدیـن ترتـــیـب تعـداد گلبول های قرمـــز خون که حاوی اکـــســـیژن مورد نیـــاز سلول ها هسـتـند نیــز کاهـــش یافـتـه و در نتـیجه فرد در ماهیـــچه ها و مغزش احســـاس ضعـف و خســـتگی خواهـــد کرد. افـــرادی که به مشـکــلـــات کلیوی دچـار هستـنـد معـمولاً از کم خونی رنـج می برند.

هنـگامی که کلیه ها ۲۰ تا ۵۰ درصـــد کارکرد معــمولی خود را داشته باشنـد کم خونی شکـل می گیـرد. اگر به انــدازه کافــی خواب و اســتــراحـت داریـد امـــا احســاس خســتگی، بیـحــالی و ضعـــف دارید بهـــتـــر اسـت هر چه سریـع تر به پزشـک مراجعه کنید.

۸- خشکی و خارش پوست

کلـــیـه سالـــم با دفــع کردن مواد زائد و مایـع اضافـــی از خون، کمـک به تولیــد گلـبول های قرمــز و تامـــیـــن مقـدار کافـی و مورد نیـــاز مواد معـدنــی در بدن از ارگـــان های حیاتـــی بدن به شمـــار می آید. وقتی پوست شمـــا دچــار خارش و خشـــکـی شدید شود ایــن امر می توانــد نشــان دهـنده عمـــلکــرد نامـنــاســـب کلیــه ها در متـعـــادل نگـــه داشتـن مقدار مواد معــدنـــی و مغـــذی اســت که ایــن امــر می تواند به مشکـــلات اسـتـــخوانی و کلـــیوی منــجـر شود. اگر پوستـتان خشک شده و خارش دارد بهتــر است آبرسانی بیشـتری به بدن و پوست خود انـــجام دهید. توجه داشــتـه باشید که قبل از اسـتفـــاده از هر دارویی برای درمان خارش پوست با پزشک خود صحـبـت کنــیـــد.

۷- بوی بد دهـــان و مزه ناخوشایــند

وقتی که مواد زائد و سموم در خون باقی مانده و افــزایش پیدا می کنـــنـد باعـث می شود که مزه غذا در دهـان شمـــا عوض شده و مزه ای ناخوشایند را در دهانتـــان حس کنید. داشـتـــن بوی بد دهان یکــی دیـگر از نشـــانـــه های داشـــتـــن مواد سمــی فراوان در خون است. حتی گاهـــی میـــل خود به گوشت و به طور کلـی غذا خوردن را از دســت دهـــید که به کاهـش وزن ناسـالــم منـــجر خواهد شد. ایـن که مزه بســیار بدی را در دهـان خود حس کنــیـــد می توانـــد دلایــل متـعـددی داشته باشد و در صورت دوام آن بایــد هر چه سریــع تر به پزشـــک مراجــعه نمـــایـــیـــد.

۶- کوتاه بودن عمـــل دم

رابــطـــه بین بیـــمـاری کلــیوی و کوتاه بودن دم هنگــام نفـس کشـیـــدن، به ویژه بعــد از یک فعالــیـــت بدنــی بســیـــار مخــتـصر در نتـیجه دو موضوع حاصـــل می شود: یکی ایـن که هنگامی که کلــیـــه ها عمــلـــکــرد منــاسبـــی نداشـــته باشــنـد مایـع اضــافـی موجود در بدن به سمت ریـــه ها می رود و تنفـس دچار مختــل می شود. دوم این که کم خونی بدن شمـا را از دســتـیـابـی به مقـدار کافـی اکســـیژن محـــروم کرده و در نتــیـجه کوتاه بودن عمـــل دم شخـــص را دچـــار مشـکـل می کند.

الـــبـتـــه کوتاه بودن عمل دم دلـایـل متـــفـــاوتی دارد؛ از جمـله مشکل کلـــیوی، آسم، سرطـــان ریه و یا سکته قلبی. اگر به طور مداوم بعد از یک فعــالــیــت جســمی کوتاه دچار نفــس نفـــس زدن می شوید بهتـر است سریعاً به پزشـــک مراجعــه نماییــد.

۵- تورم و التـــهـــاب در مچ، پا و دست ها

زمـــانــی که کلیه ها عمـلـــکرد مناسبـــی نداشته باشنــد مایـــع اضافــی از بدن خارج نخواهد شد. این موضوع باعث می شود که حجم سدیــم در بدن بالـــا برود که تورم در مچ پا، دســـت ها و پاها را در پی دارد. الـــبتـــه تورم در نیم تنه پایـــین بدن می توانـــد علل دیگـری ماننـد مشــکلات قلبـی، کبــدی یا نارســایــی رگ های خونی نیـــز داشته باشــد. بعـضی اوقات مصـــرف دارو، کاهـش دادن نمـــک مصـــرفی و خارج شدن مایــع اضافی از بدن می تواند این تورم را از بیـن ببــرد. امــا در صورتـــی که مشکـل همچنان پابـــرجـــا بود بایـد به پزشک مراجـــعــه نماییـد.

۴- کمـر درد

مشــکــل کلــیوی می توانـد منجــر به کمــر درد شود که بیـشتر در ناحـــیـــه زیر قفـــســه سیــنه (از پشت) و بســیار عمـیــق خواهد بود. در برخی از موارد داشـتن کیـســـت کلـــیه می توانـد منــجـــر به کمــر درد و درد در ناحیـــه انـــتهـــای لگن شود. کمــر درد ناشـی از مشـکل کلـیوی با احســاس ناخوشی، استــفراغ کردن، بالا رفـــتن دمـــای بدن و ادرار مکـرر و بیـش از اندازه همـــراه است.

اما کمـر دردی که هیچ ارتـــبــاطی به مشکل کلـیوی نداشتـــه باشد رفتـار کامـلـــاً متفـــاوتی دارد: در این صورت درد کمـر تنـــها مختــص به یک نقطه خاص بوده و به یکـــبــاره رخ می دهـــد و هیچ تبـی وجود ندارد. اگر کمـر درد شمـــا تداوم داشتـه باشـــد و استـــفـــاده از داروهای مُـســکـن نیز سودی نبـــخشـد ایـــن موضوع می توان نشــان دهنـده مشـکـل کلیوی باشد.

۳- چشم های ورم کرده

از نشانـــه های اولیـه این که سیـــســـتـــم فیلـترینـــگ کلـیــه شما عملکرد منــاسبـی ندارد می توان به دفــع پروتئین در ادرار اشاره کرد که به نوبه خود می تواند منـجر به پف کردن پوست اطــراف چشم شود. در واقـــع در چنـین حالـــتـی، کلــیه مقدار زیـــادی از پروتئین مورد نیاز شمـا را به دلیل مشــکلـــات خود از طریق ادرار دفع می کند، بدیــن ترتیب مقـــدار قابل توجهــی پروتئین باارزش و حیـــاتـی به جای رسـیـــدن به انـــدام های بدن از دســـت می رود که ایـــن امـــر به ورم کردن پوست اطراف چشـــم ها می انجامد. اگر مطـمئنید که به اندازه کافی می خوابـیــد و بدنـتــان مقــدار کافی پروتئین دریــافــت می کنـد امـــا همچـنان اطــراف چشـمـــتــان ورم دارد بهتـر اســت در اسرع وقت به یک پزشـــک مراجـــعـه نمــایید.

۲- فشار خون بالا

سیســـتــم گردش خون و کلــیــه ها به شدت به هم وابستـه هسـتند. کلــیـــه ها نفـــرون های بسـیار کوچکــی دارنــد که ضایــعات، سموم و مایعـات اضافـــی خون را فیلتر کرده و اگــر رگ های خونی دچـــار صدمه شوند ایــن نفرون ها مقـــدار کافــی اکـــسیـــژن و مواد غذایـی دریافــت نمـــی کنــنــد. به همــین دلیـــل اســت که فشـــار خون بالــا دومین دلیل اصلی از کار افــتــادن یا نقص عملکرد کلیـه ها محــسوب می شود.

برای جلوگیــری از صدمــه به کلـیــه ها باید سعـــی کنـیـــد همواره فشـــار خون خود را در حد مناسـب حفــظ کنـید و به رژیــم غذایی خود فولیــک اســـیـد بیفزایـــید زیرا ایـن ماده غذایی در تولید گلـــبول های قرمـز بســیــار موثر بوده و از کم خونی جلوگیـری خواهــد کرد.

۱- تغـییــر در ادرار

کلــیـــه ها مسئول تولید ادرار و دفع کردن سموم از طریق آن هســتند.هر گونه تغـــییــر قابل توجهی در تعـــداد بارهــای رفـتــن به دستشویی، بوی ادرار، رنـگ یا ظاهـر آن را نبایـد نادیده گرفت. ایـن تغـــیـیـرات به شکل زیـر هســـتـند:

افزایـــش نیاز به ادرار به ویژه در طول شب. بیـن ۴ تا ۱۰ مرتــبـــه در روز کامـــلـاً طبـیعی در نظر گرفتـه می شود.

دیدن خون در ادرار. کلـــیه های سالــم. کلـــیه سالـــم برای تولیـــد ادرار باید خون را تصفـیــه کنـــد امـا اگـر فیــلتـرهای کلیه صدمـــه دیـــده باشند، گلـــبول های قرمــز خون از ایـن فیـــلــتـــر عبور کرده و وارد ادرار خواهـنــد شد.

داشـتن ادار کف دار. حبــاب داشتــن در ادرار به خصوص زمـــانـــی که شستـن آن ها دشوار باشـــد نشانـه این اســت که در ادرار شمــا پروتئین وجود دارد.

علائم نارسایی کلیوی در برخی از افراد

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.