علائم و نشانه های هفته هشتم بارداری

در هفـته8 حامــلگــی سعـــی نماییــد ویتامــین های مورد نیـــاز خود را در مواد غذایــی بگـــنجانیــد در صورتیکـه پزشـــکـــتان برای شمـا مکمل هایی را در نظر گرفـت سعی نماییـــد قبل از مصـــرف ایـــن قرص های مکمـل کمـــی غذا بخورید چرا که جذب مکمـــل ها با معده خالی سریــع نخواهد بود.کودکــتــان شروع به تشــکـــیل اندام های اصـلی اش در هفتــه هشــتم حامـلـــگی میکنــد از ایــن به بعد منـتــظــر اتـفـــاقاتـــی خوبی باشــید چون حس یک زن حامـلـه را زیـــن پس بهتـــر درک میـکـــنـیـد.

بدن شما درهــفـتـــه هشــتـم بارداری

این دومیـــن پریودی است که از دســت میـدهـــید و اولیــن ویزیـــت پره ناتــال شما نزدیک اسـت. ایـن ویزیـت طولانی ترین خواهـــد بود چون شرح حال گرفتـن طول میکشد. علـــائم حامــلـــگـی تان در ایــن هفته ادامــه میابـــد. سه ماهــه اول در کمتـــر ازچــند هفته آیــنـده به پایــان میـرسـد و شمــا احســاس بهـتـــری خواهـیـــد داشت.
انــدازه شکم در این هفـته:

در هفـــتــه هشــتم بارداری، نمایان شدن شکـــم طبیعــی است، امــا نمایان نشـــدن آن نیز طبـیـــعی اسـت! زیرا هر مادر و جنیـــنی متفـاوت اسـت. در هفتـــه هشـــتم بارداری، رحـم در حال بزرگ شدن است، امـا در برخی موارد تغییـرات آن به خوبی دیــده نمـــی شود.

با شروع سه ماهـه دوم، پزشک احـــتـمالا شروع به انـــدازه گیــری شکم می کنـد، امـا در حال حاضر، اندازه شکم مهـــم نیـست. افـــزایـــش وزن در سه ماهـه اول حدود 0.5 تا دو کیلو در هفـــته اسـت، بنــابراین در هفـــتــه هشــتــم بارداری، اما ممـکن است بیشـتر یا کمتــر نیــز افـــزایش یا کاهش وزن داشته باشـید. در خصوص نگرانی های خود در مورد افـــزایش وزن و یا اندازه شکـم با پزشـــک صحبت کنیـد.

وضعــیت جنین درهــفـــتــه هشتم بارداری

اکـنون زمـــانـــی اســت که گنـــادها به صورت بیضه یا تخـمــدان در می آیـند. هفــتــه گذشــتـــه انـگـشــت ها بزرگ بودند ولی در هفــتـــه هشتـم انـگشـــت شصت بزرگ اســـت. علاوه برشــست ها استخوان های کودکــتـــان شروع به سفت شدن میکـنــنــد که اسـتخوان سازی نامــیـده میشود و آرنج فرزندتـان شروع به رشـــد خود میــکــند. یکـــی از تکامـلات اصلــی ایـــن هفـتــه شروع حرکات خودبـه خودی میـباشــد و این به این معـنی است فرزنـدتان از مفاصل خود اسـتفـــاده میـکـــند و شروع به حرکت کردن و لگــد زدن میـکنـــد که در سونوگرافی قابل مشــاهده اسـت حتی اگـــر شما آن ها را احـــساس نکنید.
1- اتــصـــالات:

در هفتــه هشتم، بند ناف جنـــیـن رشد می کنــد و ارتـبـــاطـی حیـــاتــی بین شما و جنــیــن ایجاد می کنــد. شمـــا در حال حاضـر جنیـن را با اسـتـفـــاده از ایــن اتصال تغـــذیـه می کنـــیــد. بند ناف مانند پلی ارتبــاطـی بین شمـــا و جنـین اسـت. هورمون های بدن شمــا سیــگــنــال هایی برای تغــیـــیـــرات اسـاسی مبادلــه می کننــد. دو شریـــان و یک رگ خونی از بند ناف در بافـت ارتـبـــاطــی قرار دارد. شریان های اطراف رگ باعث می شود بند ناف بســـیار قوی شود. جنــین در یک سر این بنـد و جفــت در سر دیگــر بنـــد ناف قرار دارد.
2- قطـــب جنــیــنـــی:

سلول هایــی که خود را از کیســه آب جدا می کنـــند قطب جنیـــنـــی نامـــیده می شوند. این قطب در هفـــتــه ششــم بارداری در سونوگرافـــی واژیــنـــال دیده می شود و در هفتـــه هشتم بارداری در سونوگرافی شکـمــی دیده می شود. قطــب جنیــنـی مرحلــه ای از تشکـــیل جنــین اســـت (فتال پل یا قطب جنیـــنــی کی تشکیـل میـــشـه؟).

بهــتـریـــن راه برای محـــاسـبه دقیـق زمان بارداری افزودن یک میـــلیمتر روزانـه به قطب جنیــنـــی بعـلـاوه شش هفته اسـت زیرا سرعـت رشـد جنـــیــن از هفـــتـه ششـــم بارداری مسـاوی ایــن عدد اســت. در هفته هشتــم بارداری انـدازه گیـــری قطـب جنیـنی چهارده میلیـــمــتر خواهـــد بود.

توصیـــه ها درهـفـــته هشـــتــم بارداری

* یک حمام داغ الـبـته ولرم می‌ـتوانـد حســابـی آرامـ‌ـبـخش باشــد با این حال حواســتان باشــد که آب زیــاد داغ نباشـد چرا که آبـ‌ خیلـی داغ برای جنیـن در هفتـه هشتم بارداری منــاسـب نیست.
علائم طبـــیعی درهفـتـه هشـتم بارداری
1- تهوع:

برای مقابــلــه با حالـــت تهوع چند راهـکــار ساده وجود دارد که می توانــند مفـید واقع شوند از جمــلـــه ایـــنــکــه صبـــحــها قبل از بلند شدن از تخــت یک چیز شیــرین بخوریـد. همــچنــیـن سعـــی کنـیــد در طی روز وعدهـ‌ـهای غذایــی خود را کوچکــتر اما تعداد آن را بیشــتر نمایـیـد و از خوردن وعدهـــ‌ــهای سنـــگین و زیـــاد پرهــیز نمــایید. خوشبـــختــانه حالت تهوع تا سه ماهـه دوم از بین خواهد رفــت (حالـــت تهوع بارداری کی تموم میشه).
2- گودی کمــر:

اکـــنون به علـــت تغـیـــیـــر ثقـــل گودی کمرتان پر شده اســت برای راحـــت بودن بدنـتـان در هنـگـام نشــستن از بالشـــتک های طبی که گودی کمـر را پر میـکـنـد استفــاده کنـــیـد و یا یک بالش کوچک هنـگام خوابـــیــدن زیر زانو خود بگـذاریــد. از کفش پاشـنـه بلـــنـد نیز استـــفـاده نکـنــید.
3- بزرگ شدن سینــه ها:

نوک سیــنـــهــ‌ــهایـــتان حســاسـ‌ــتـر و بزرگـــ‌ تر شده اســت نگــران این موضوع نبـــاشــیـــد سیـــنــه های شمـا تحــت تاثـیر هورمون های بارداری برای آماده شدن برای شیردهی منـاسب اســت.
4- درد ناحـیــه شکـــم و پهـــلوها:

اندازه رحـم شده انـــدازه یک انـار درشـت، با بزرگ‌ شدن تدریـجـــی رحــم شمــا ممکـــن اســـت احـــساس درد در ناحیه شکــم یا پهلو داشته باشیــد. برخی خانـمــ‌ـــها در ایــن دوران انقـباضــاتــی را در رحم احســـاس میــ‌کـــنـنـد اگر شمـا هم ایـــن انقــبــاضات را حس میـــ‌ـکـنیـد نگران نبـــاشـیـــد کامـــلا طبیعی است.
5- خسـتـگـــی و کسلی:

خستـــگـــی و ضعـف در سه ماهـــه اول بارداری طبـــیــعـــی اســت و سپــس در ماه های آخر بارداری ایـن خســـتگــی مشـــاهده می شود. شدت ضعـــف در افراد مخـــتــلــف متفاوت است و با عوامـل مخـتــلفـــی بستگی دارد. نوسانـات هورمونی در طول بارداری نقش مهـمــی در افـزایـــش خســتـگی و ضعـــف ایـــفا می کنــنــد. افزایـــش چشم گیر پروژســتــرون خون نیـز باعـــث خستـــگـــی می شود. بارداری همراه با افـــزایش ادرار می باشــد؛ بنابرایـن در طول شب چنـد بار دسـتــشویی می روید. حالت تهوع و استـــفـــراغ نیـــز باعث کاهـــش انـــرژی بدن می شود و در انـتهـای روز حس می کنید مدت زیـــادی دویده ایــد.
6- عوارض دیگر:

از جمـــلــه واریـــس (7 اقـدام اساسی در درمـــان واریـــس پا حامـلگی)، خونریزی لثه و خفقان بینــی. برای جلوگیــری از واریس از ایســـتــادن به مدت طولانی پرهـیز کنـید. برای درمــان خونریـزی لثـه درهنــگـام مسواک زدن به دندانـهـایـتـــان فشـــار وارد نکـــنـیـــد.
هشدارها درهــفته هشتــم بارداری

1. اسـتـفـــراغ بیـش از حد حاملـــگی: اســتـــفراغی که باعــث از دست رفتــن 5%از وزن بدن بشود نیـــاز به درمان دارد که شامل: ویتـامـــیـن تراپـــی، سرم تراپـــی، تغذیـــه کامـــل وریدی، تغـذیـه لوله ای
2. اگـــر تاکـــنون حیوانات خانگی داشـتهـ‌ ایــد سعی کنـــیــد آنهـــا را از محیط خانه‌ـتـــان دور کنید. حیوانات دارای انـــگــلـ‌ــهایی هسـتـــنــد که برای جنیــن بســـیار خطـــرناک اســت. برخی از حیوانات عفونتـــ‌ـــهایـــی را با خود همــراه میـ‌ــآورنـــد که ممــکـــن است باعـــث سقـط جنیــن شود.
3. گوشت را به خوبی بپــزیــد. گوشت خام ممـکـن اســـت دارای عفونتـ‌ـــهایــی باشـد که به جنـیـــن شمـــا آســیب برساند. حتـی بعد از دســت‌ زدن به گوشت خام حتـمـا دســـتــان خود را بشوییـد.
4. برخـــی از خانــمـ‌هـا عادت دارنـــد که برای جوش‌ـهــای صورت خود از محــلول‌ـهــایی برطرف کنــنده جوش استـفـاده میـــ‌کننــد. حتــما به یاد داشته باشید که ممــکن است که این محـلول‌هــا برای جنـین شمــا خطرنـاک باشنـــد؛ بنابرایــن حتما با پزشک خود در ایــن زمیـــنـــه مشورت کنــیـد.
5. نزدیکـــ‌ شدن به مواد و سموم شیمیـایـــی مانند رنــگ، پاک کننـدهـــ‌هــا و حلـــالـــ‌هادر ایـن دوران چندان ضروری نیســت بنابـرایـــن بهتـــر اســت از ایـــن مواد دوری کنــید. مواد شیــمـیایی در سه ماه نخســت بارداری برای جنــیـــن خطـــرآفرین اســت.

تغـــذیه درهـفــتـــه هشتـم بارداری

خوردن ویتـــامـین‌ــها بسیـــار مفـــید هســـتنــد. جنیـــن در حال تکـــامــل به مواد مقوی و مغذی ماننـــد فولیـک اســـید، آهـــن و . . . ، بسیـار احتــیاج دارد. خوردن فولیــک اســـید از 3 ماه قبـــل از بارداری توصیـه شده است و همـــچنـیــن خانـم های کم خون بایـــد قبـل از بارداری برای درمـــان فقـر آهن خود اقــدام نمــایـنــد. لذا مصـرف ایـن دو مکـــمل در همـان هفــته های ابتدایی بسـیار توصیه می شود، در حالـیــکه ممکــن اســت حتی از بارداری خود خبــر نداشــتــه باشیـــد. مصــرف فولیک اســـید در بارداری را جدی بگــیریـد.

– انتخـــاب مولتـی ویتامین مناسـب، سلـامــتـــی شمـــا و جنــیـــن را در ایـن دوره حسـاس تضمین می‌ـکـــنـــد؛ الـــبته تغذیه سالــم در دوران بارداری را نبـــاید تنهــا محـدود به مکمــلـــ‌هـــا کرد و مواد غذایــی منـــاسـب مادران باردار باید به موقع و درست تامــین شوند (مکــمـــل هایـی که مادر باردار نباید فراموش کنـــد).
ورزش درهـفـــته هشـــتـم بارداری

شروع ورزش قبــل از حاملــگـی در بسیـاری از موارد به شمـــا کمک میـکـند. با ورزش شمــا عضـــلـات قوی تر و بهـــتری برای زایــمـــان طبــیعی خواهـــید داشـــت و یک زایمـان آرام و با درد کم تری را تجربه خواهیـد کرد. اگــرچه مزایـــای ورزش مشــخــص است، اما ممــکن است شمـــا در مورد مزایــایی که ورزش بعــد از تولد نوزادتـان نیـــز دارد آگـاه نبـاشید. برای مثــال خانـم هایـــی که وضعـیت بدنــی منـاسـبـــی قبـل از حامـلـه شدن دارنـد میتوانند افــزایــش وزن حامـــلگـی را سریع تر جبران کنــند. هم چنــیــن بارداری فشار بیــشتری به بدن شما وارد میــ‌ــکنـد. بنــابراین اگر از قبل از بارداری خود استقامـــت لازم بدنـی را داشـتــه‌ ایـد، شروع خوبی برایتان خواهــد بود.
نکاتی برای پدرها در هفــتــه هشـــتــم بارداری:

– از آنـجایی که الــکـل، کافئین و تنــبـــاکو بر جنیـن تاثیر می گذارد سعی کنـــیـــد تا جایـی که امـکـــان داریـــد مصرف نکـــنـــیــد. با وجودی که شمـا جنــین را در رحـم ندارید، امـا با مصـــرف ایـــن مواد همســـر خود را در خطر قرار می دهـیـــد. بعـلاوه او را وسوسه می کنــیـد سیـــگـار بکـشد.

– اگــر همـــسـر شمــا تلـاش می کنـــد قهوه و الـکــل را ترک کند سعـــی کنیــد به او کمک کنیـد. ایـن کار نه تنـها برای فرزنـــد خوب اســـت بلکه باعــث می شود از سلــامــتی خود نیـز مراقبـــت کنید.

پیـــام اومایــی: امــیـدواریم در خصوص علــائم هفته هشـــتم بارداری اطــلــاعـــات داشتـــه باشـــید و مراقـب خود و جنــیـــن باشـــیــد.

علائم و نشانه های هفته هشتم بارداری

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.