علاقه بسیاری از مردان به سکس خشن

سکس خشن در بین بسیاری از مردان متداول می باشد و دوست دارند با همسرانشان سکس خشن نمایند ولی بیشتر زنان از سکس خشن خوششان نمی آید این سکس نوعی حالت روانی می باشد و نوعی آزار جنسی در بین افراد می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر علاقه بسیاری از مردان به سکس خشن را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : چرا برخـــی افــراد به رابطـــه های جنـــسـی و سکـــس های خشن تمـایل دارند؟ ایـــن مبحـــث مهم را بخوانیــد و علــل و درمان آن را بدانــیـد.

بطور کلـی تمــایــل و لذت از خشونت در رابطه جنــســی به شرط لذت برای فاعـــل نشانه سادیـــســـم جنسی و برای مفعول به شرط لذت نشــانـه مازوخیــسم جنسی اســت ،

تعریف دقـیـقـــتر آن رابـــطه جنسی که در آن لذت روانی به سبب آســـیب رســانـدن به جسم خود یا فرد مقــابل باشد نشانـــه اختلــال میـباشـــد و نیاز به درمـان دارد.

گاهـی اوقات خانــم ها از خشونت همـــسـرشان در رابــطه جنــسـی گله منـد هستــنــد و گاهـی ایــن خشونتــها تا حدی بوده که باعث اسیب جدی شده است ، لذا تمایـــل به رابـــطه جنسی خشن جزء خواسـته های مشـروع تلقی نمـیـــشود.

روابـط جنســی خشــن

علـــت تمــایـل به خشونت در رابطه جنــسـی از نوع مازوخزیــم (خودآزاری جنـــســی)

معـمولا فردی که از آســـیـب فیــزیکـــی و تحقـــیر شدن در رابـــطه جنســی احـســاس لذت میـکــنــد ،

این تمایـــل از دوران کودکــی و بلوغ وی شکـل گرفته دانشمــندان بر ایــن عقیده اند که افـرادی که در مراحــل رشد خود در خانواده تحقــیر شده انـد یا نادیده گرفتــه شده اند.

ایــن رویه را نیــز در ارتـبــاط جنـــســی ادامه میــدهد و در خیـــال پردازیـهــای جنسـی خود از رابــطـه جنـــســی خشــن احسـاس رضـــایـتــمـنـدی می کنند.

برخــی از تخیـلـات جنــسـی افراد مبتــلا به مازوخیـسـم جنسی

– تحقـــیــر شدن حیـــن رابطــه جنسی
علائم : لذت بردن از مورد فحـاشــی قرار گرفـتن از الـــفـلظ رکیــک در رابــطـه جنـسی

– بســـتـــه شدن دسـتان و پاها و مورد آزار فیزیـــکـــی قرار گرفـتن
علـائم : خودداری از برقــراری رابـــطـــه جنســـی تا زمـانی که به اجبار همراه باشد

– رابـــطـــه جنـــسی بدون ملـــایـمـــت روحی
علــائم : عدم تمـــایل به معــاشـــقه و پیشـــنوازی در رابـطه

– مورد تجـــاوز قرار گرفتـن یا رابطـــه جنـسی به اجبار و تمــایل به رابـــطــه جنســـی همــزمــان
علـــائم : خودداری از برقراری رابطـه جنـــسی تا زمــانی که به اجــبار همراه باشـد

برخـــی تمایــلـــات دیـگر که نمیتوانیم مطرح نمـــائیم چرا که میــتواند باعـــث ایـــجاد برانـــگیخـتــگــی در افـراد مبتــلـا به این اخـــتــلال باشد.

چرا بعـضـــی افـراد به روابـط جنسی خشـــن تمـــایل دارند؟
علـت تمـایــل به خشونت در رابـــطــه جنسی در افراد مبتــلـا به سادیســم جنـسـی ( لذت از آزار دادن فرد مقـــابل )
معمولا افرادی که مورد خشونت جنـسی ( تجاوز جنـســی ) قرار گرفته انــد یا شاهد صحنـه هایـی از ایـــن قبــیـــل بوده انـد

حس انــتــقـام جوئی در آنـها منجــر به آن می شود به رابطه جنــسی خشن تمــایــل پیـــدا کننـد ، اما بدان معنـــا نیـــسـت همه افرادی که چنـین تمـایلـی دارند لزوما مورد تجــاوز قرار گرفــته انـد .

چرا که عوامـلـــی نظــیـر پورنوگرافـــی ، تنوع گرائی ، رابطـه با افــراد مخــتـلف نیــز میـتواند زمینـه ساز چنـیـن میـــلــی در افــراد شود.

برخـی از تخیــلات جنسـی افــراد مبتلا به سادیسم جنــســی
– میــل به خشونت
– میـــل به ارتــبــاط های چنـد گانه
– میـل به سوزانـدن و آســـیب به انــدامــهـای جنـــسی مفعول
– میـــل به آزار کودکـــان

برخی نشــانه های ایـن افــراد
برقـــراری روابـــط جنسی با افـــراد متعــدد و آسیب رسانــدن فیــزیـکـی به آنـهــا ، عدم تمــایـــل به معـــاشـــقه و پیــشـــنوازی، اعتیاد به پورنوگرافی

هر چه فرد مفـــعول بیشـــتر احــســاس نارضـایـــتـــی از درد و آسب وارده کنـد ، این افراد بیــشتـــر احـساس رضـــایـــتــمــندی میـکننــد و لذت بیـشــتــری میبـــرند.

درمان مبـــتــلایــان به سادیـسم و مازوخیسم جنـــسی
مبـــتلـایـان به ایـــن اخــتـلـــال میــتواننــد با مراجــعـــه به مراکزمــشـاوره درمـــانـی رفتـارهـای جنــسی با کمک روان درمانـــی بیــنـــش مدار یا شرطـی سازی انزجـاری نسبــت به درمـان اقدام نمـــایـند در این بیـــن همــسر نقش مهمی ایــفا میکنـــد.

علاقه بسیاری از مردان به سکس خشن

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.