علامت های آزار و اذیت جنسی کودکان را بشناسید

آزار و اذیت کودکان مانند کتک و ضرب و شتم که همگی کبودی بر روی بدن دارند افرادی که به کودکان آزار جنسی و عاطفی می دهند در جامعه زیاد هستند شما باید نحوه مقابله با اینگونه افراد را به کودکانتان آ»وزش دهید در هر مکانی ممکن است یکی در کمین کودک شما برای تجاوز باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر علامت های آزار و اذیت جنسی کودکان را بشناسید را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: کودک آزاری همـــیـــشه استــخوان های شکستــه و کبودی های غیـرقـابـل توضیــح نیـست. انواع مخــتــلفـی از کودک آزاری ماننـد سوء استفاده عاطفــی، سوء اسـتـــفــاده آموزشــی، سوءاستــفــاده جنسی، غفـلت، بی توجهی و… نیز وجود دارد .

در سال های اخـــیر با توجه به افـــزایــش بازنمــایـی رسـانه ای برخی آسیـب های اجــتــماعـی نظـیر کودک آزاری جنـــســـی، اخـــبــاری هم چون آزار جنـــسی چنـد دانــش آموز پسر توسط ناظم مدرسـه و یا دختربچه ای دبـســـتـانی توسط راننده سرویس مدرسه، در صدر اخـبــار قرار گرفـته و مورد توجه واقع شدنــد.

امـا ایـنکه آزار جنـــسی کودکــان چه نشانه هایــی در رده های سنـــی مخـــتلف بر آنهــا خواهــد داشــت که والـــدین با دیدن آن نشـانــه ها به ایـــن مهــم پی ببـــرند؟؛ چه پیـــامـدهــای جسمی و روحی برای آنها ایــجـاد خواهــد کرد؟؛ چگونه بایـــد والــدیـن به کودکان خود در ایـن زمــینه آگاهی بخـشی داشتــه باشند؟ و مواردی از ایـــن دســـت، ما را بر آن داشـــت تا در گفـتـگو با کارشناس ارشـــد روانـــشناسی تربیــتی و عضو پژوهشـــکـده خانواده دانشگـاه شهـــیـد بهـشتــی، به پاسخ به ایـــن سؤالــات بپردازد.

ایــشان در ابتدا درخصوص تعـــریف کودک آزاری گفـــت:مطــابق با تعریــف سازمـــان بهداشت جهانی کودک آزاری عبارت است از آســیـــب یا تهدیــد سلــامـت جسـم و روان و یا سعادت و رفاه و بهــزیسـتی کودک به دســـت والـــدیـن یا افرادی که نسبت به او مسئول هســـتنـد. همــچــنـــیــن در چهارمــیـــن ویرایــش راهنمای تشــخــیصی و آماری اخـــتلاات روانی، کودک آزاری شامــل سوءاستــفاده جسـمـی، جنسی و مسامــحـــه در مورد کودک تعـــریف شده اســت.
وی با تقسیـم کودک آزاری به سه گروه تشـــریـح کرد:اولین گروه کودک آزاری جســـمـی (physical child abuse) اســـت که عبـــارت اسـت از جراحـت جســمـــانـی کودک زیر 18 سال توسط فردی که مسئول نگــه داری و محافـــظت از کودک اســـت؛ تحــت شرایـطـــی که نشـان دهــد بهـــداشـــت و بهزیسـتـی کودک در معـرض خطر یا تهـدید اســـت.

دومیــن دستـه کودک آزاری جنـــســی (sexcual child abuse) است که برای آن تعـــاریف گوناگونی ارائه شده اســـت؛ از جمـلـه اینـــکــه آزار جنسی درگـیــر کردن کودک در فعـــالیت هایی اســت که منـجر به ارضـــای جنــسی افــراد بزرگســال می شود، یا عمـل تحـــمیـــلی جنـســی بر علـیـــه کودکــی که فاقــد تحول شناخــتـــی، هیـجـانی و جسـمـــی هســتــند، و یا سوءاستــفـــاده جنسـی با تماس ها و تعاملات بیـــن کودک و فرد بالــغــی که می دانــد کودک را به منــظور تحریک جنــسی مورد اســتـفاده قرار داده اســـت.

ایـن کارشـنــاس ارشـد روانـــشناسی تربـیــتی، بی توجهـــی یا غفـلـت ( Neglect ) را دســـته سوم از انواع کودک آزاری دانســت و گفـــت:عدم فراهـم آوردن احتیـــاجــات غذایی، پوششـــی، مسـکن و بهـــداشـت و مراقــبت طبــی؛ از جمـــله موارد این دسـتـــه است. الـبـتـــه غفلت همیشـه عمــدی نیست، بلکه فقدان آگـاهی، مشکلــات مالی و سایـر عوامـل ممکن اســـت مانـــع کفایت والـــدیـن در جهـــت سرپـــرســـتــی و پرورش فرزنــد شود.
کودکانــی که دچـار آزار جنـسـی شده انـــد، چه علـــایـــمی از خود نشــان می دهــند؟

عضو پژوهشکده خانواده دانشــگاه شهـیــد بهــشـتی درخــصوص نشانه هایی که کودکـان آزار جنـــسـی دیـــده، از خود بروز می دهـند، گفت:برخـــی از کودکان تأثـیـــرات ناشی از آزارشـــان را به صورت رفتارهایی نشــان می دهـنــد که شاید جنـســی باشد، امـــا ضرورتاً همـــیشه ایـــن گونه نیـســت. همچـنین برخـــی از بچه ها ممــکن اســت کنــاره گیــر، بدخــلق، پرخاش گر، بی قرار و مضطرب شوند و حتی برخی از کودکان ممکن اســـت هیـچ نشانـه ایی را به طور کلــی نشان ندهند.
وی افزود:اغـــلب کودکــان وقتی مورد آزار جنــسـی را افــشا می کنــنـــد، اسـتـــرس و اضــطراب در رفـتــارهـای غیـــرکلـــامی خود نشــان می دهـــند؛ مانند نشـان دادن خجالت و ترس در چهـــره شان و حتـــی سفـتی و تنـــش در بدنشــان. برای مثـال وقتی مریـم به مادرش گفت که دایــی او را شب پیـش وقتــی که در خواب بوده لمـــس کرده اسـت، صورتش قرمـز و تن صدایـــش پایــیــن بود. او نمی توانــســت در صورت مادرش نگـــاه کنـــد و اشــک در چشمــانـش حلـــقه زده بود و مشت هایش را گره کرده بود ( نشانه های جسـمی ).

وی همـــچـنــین با بیان اینــکـه می توان به آزارهـای جنـــسی از طریــق بازی ها و نقـاشــی های خود به خودی کودک پی برد، آسـیـــب های وارده به این کودکــان را چنـیـــن برشــمــرد:آسیـب های روانــی ایــن کودکان شامــل اضــطـراب، افــسـردگـی، ترس های مرضــی، احــســـاس گناه، پرخاش گری، مشکلات تمرکـــز، دوری گزیــنی اجـــتـــمـاعـی، انزوا، ترس و اجـــتـــنــاب از مردان، عصـــبـــی بودن، تغـیــیـــر در الگوی خوردن، علــابــمـــی مثل کابوس شبـــانه، واکـنــش هایی نظـیـــر از جا پریدن، مشکلـــات ارتــبـــاطی و افـکـــار خودکشـی است.


نشــانه های نگران کنـنده آزار جنـســـی کودک

وی ادامه داد:در برخـــی نیــز موارد نشانــه های فیـــزیــکی از آزار جنــسـی وجود دارد، که الـــبــتـه نســـبـتاً نادر اسـت و بیـــشــتر سوءاســـتفاده های جنســـی کودک، آســیـب فیــزیکـی ایـجــاد نمی کند. هر چند بیــمــاری های مقـــاربـــتـی در کودکـــان نشانـه قابـــل اعتمادی برای سوءاســـتـفـــاده جنسی به حســاب می آیـنــد.
چه عواملی در نمـایـان ساخـتــن واکــنـش به مسئله آزار جنـــسـی مؤثر است؟

ایـن روانـشــنـــاس برخی عوامـل را در نمــایان ساخــتـن واکــنـش به مسئله آزار مهـــم شمـرد و چنـــیـــن توضیح داد:
1. سن قربانی:هر چه سن قربانـی بیـــشـتر باشــد، تجارب سخت تری خواهـــد داشـــت.
2. سن متجاوز:هر چه سن متــجـاوز بیشـــتر باشـد، آثار شدیـدتری بر قربــانـــی به جای می گذارد.
3. هویت متجـــاوز:متجـاوزان مذکـــر آثـار سخـــت تر و جدی تری بر کودک می گذارند.
4. طول دوره سوءاســـتفـاده جنسی:هر چه مدت سوءاســتــفـــاده طولانی تر باشـد، آثـــار منفی شدیدتری بر قربـانـــی خواهــد داشت.
5. ارتـــباط متــجاوز با قربانـــی:هر چه رابـطــه نزدیـــک تر باشـــد، آثــار ایـجادشـــده بیشـتـر و شدیدتـــر اســـت.
6. ماهــیـت عمل سوءاستــفاده گرانـه:هر چه آزار با خشونت و اجــبار بیــشتری اعـــمـــال شود، آثـــار شدیــدتــری خواهـد داشت.
7. مرحـلــه رشــدی که کودک در آن قرار دارد.
8. تعــداد سوءاســـتـفـاده کنـنـــدگـان.
9. میزان حمایت خانواده.
وی تأکـیــد کرد:به دلیل اینکـه انـجــام هرعـمـل جنسی بر روی کودک به نوعی آزار محسوب شده و در حیطه رشدی او قرار ندارد، لذا بر روی هر دو جنــس که در سنـیـــن کودکی باشند، آسـیب رســـان خواهــد بود.
آزار جنسی کودک چه عوارضی در پی خواهــد داشـت؟

عضو پژوهشـــکده خانواده دانشـگاه شهـیـــد بهشــتی در ادامــه درخصوص عوارض ایــن آزار در سنیــن مختـــلـف بر کودکـان چنـــیـن تشریــح کرد:
1. در کودکـــان 4-1 سال: اغـلــب فقدان آداب توالت، ترس از مردان و چسبیـــدن افـــراطـی به مادر دیده می شود.
2. قربانیـــان 6 – 4 سال: معـمولاً با شکـــایـــت جســـمانی به پزشـــک مراجعـــه می کنــند. قربانی با احساس گنـاه شدید و قطـع امیـد از علــاقه و توجه دیگــران گاه مانــنـد کودکی وحشـی رفتـــار می کنـد. نظـــافت و شسـتــشوی جبــری یا مرگ سمـــبولیک و تکراری والدین؛ از مراحـــل مهــم بازی های کودک این سن به شمـــار می آیـد.
3. کودکـــانـی در سنین 12 – 9 سالگی: که قربانی آزار جنسی می گردنـد اکثـراً به دلیـــل مشـکلـــاتــی که در صحبـــت کردن در مورد این مسئله دارند، دچار واپس زنی جنـسـیت و اخـتـلال در هویت جنسـی می شوند. درگـیـــری و اشتغال ذهـنــی آنها با مســایل جنــسی سبــب می شود که گاهـی به صورت بی شرمــانـه و توأم با پررویی، به توضیـــح واقـعــیات بپــردازند.


نشــانـه های نگـران کنـنــده آزار جنسـی کودک

والدیـــن چه مواجهه ای داشته باشـــنـــد؟

وی درخــصوص نحوه مواجهه والـدین با کودک خود، پس از دیــدن علایم مذکور گفت:اولاً مهـــم است که والـــدین از قبل در ایـن زمیــنه آموزش و دانــش لازم را کسب کرده باشـــنـــد؛ هر چند که شایــد بســـیـاری از خانواده ها کسب اطلــاع در این زمیـنـه را ضروری ندانـنـد.
ایـــن روانشناس ادامـــه داد:بنـابــرایـــن توصیـه می کنم که حتـــمــاً والدیـن اطلاعــات ابتـــدایـــی را در زمـینـه برخورد با کودکی که احیانـــاً به هر علــتـی مورد سوءاســتفاده قرار گرفـته اســت، بدانــند؛ چراکه بزرگـســـالان با برخورد تند و حتـــی گاهــی با تنــبـیه فیـزیکی این احـــســـاس را در کودک ایـجـــاد می کنــنـد که او مقصـــر است و این امــر سبب تنـفــر کودک از خودش خواهـــد شد و فکر می کنـــد موجودی دوست داشتنــی نیسـت.

از سؤال کردن های مکــرر و توضیــح خواستن از کودک خوداری کنـــیـــد

وی با تأـکید بر ایـنـــکـــه والــدیـــن پس از مطلع شدن، از سؤال کردن های مکرر و توضیـح خواستن از کودک خوداری کننـــد، ادامه داد:لازم اســـت والـــدیـــن نقش حمــایـتـی خود را به عنوان والـــد به فرزند نشان دهـنـــد؛ به طوری که کودک بفـــهـمد که او مقصــر نیســت و کســی که به او آزار رسانــده اســت، گناه کار است.
آزار جنــسـی می توانـد آسیـب جدی از نظر روانـی به همـراه داشــتـــه باشد و به همـیـن جهـــت لازم اسـت والـــدین کودک را به کلـینیـک های روانشناختـی هدایـــت کرده و تحـــت درمان قرار دهـــند و از طریق مقـــامات قانونی اقـــدام کنــنــد تا مجـرم به مجــازات خود برسد.
چنـد توصیه به والـدین

عضو پژوهشــکـــده خانواده دانـــشـــگــاه شهیــد بهـشـتـی برای پیشگـــیــری از آزار جنـسـی کودک، توصیه کرد:لازم اسـت والـــدیــن از فرسـتـادن کودکـان خود به محــیـط های خلوت که امـکان رخ دادن آزار باشــد خودداری کنند،

اگــر کودک خود را برای خریـد می فرسـتنـــد در ساعــت خلوت از روز یا شب نباشـد و برای کودکــان سنیـن پایـیـــن تر این کار به تنـهـــایـــی نبوده و حتـــماً خودشان در کنار او در فروشگــاه حضور داشـتــه باشـنـــد، نســـبت به حرف هایــی که کودک می گوید حسـاس باشـــند؛ مثل ایـــنـــکـــه “من دوست ندارم خانه دایـــی برم.”، استفــاده از اینتـــرنـت و ماهواره با توجه به سن کودک و فعالیت درسـی کودک، محدود و زیر نظــارت والــدیـــن باشـد، همچـــنیــن لازم اســت شنــاخـت کافـــی از دوستـــانــی که فرزندان با آنها ارتباط دارنـد داشـته باشنـــد و مراقب باشنــد که کودک افراد خیلـی بزرگ تر از خود معــاشـرت نداشتـه باشد.

وی با بیان ایـنـــکه بایـســـتی والـدیـــن باید درباره تربـــیـــت جنـــســـی و سوءاسـتفــاده جنسی به کودکان خود آموزش دهند، ادامه داد:هر چند ایــن کار برای برخـی از والــدیـن بســیـار سخت اســت؛ چراکـــه از یک طرف بایـد آنـهــا را آگــاه کننــد و از طرف دیگر نبـــایــد دچـار ترس و نگرانی شوند.

این مفــهوم را در فرزندان خود تقویت کنــید که بدن آنـهــا به خودشان تعـــلــق دارد

افرادی که برای جسـم خود ارزش و احــتـرام قائل انــد، کمتـر احتــمـال دارد مورد سوءاستـفــاده قرار بگــیـرنـد؛ لذا والدیـــن بایــد این مفـــهوم را در فرزنــدان خود تقویت کنـــنـد که بدن آنهـا به خودشـــان تعـــلـق دارد و بچـه ها با این کار برای جسم خود احــتـــرام قائل خواهنـــد شد.

مفهوم خصوصی بودن بدن را در سن 4- 3 سالگی به کودک آموزش دهـیــد

این روانـشـــنــاس با بیــان ایـــنــکـه والـدین به کودکان در سن 4- 3 سالـگـی مفـهوم خصوصی بودن بدن را منتقل کنـــند، ادامه داد:بایســتــی یک کودک پنــچ سالـه حریم خصوصی خود را به خوبی درک کنــد.

بهتریــن زمان برای دادن این آموزش ها زمان حمام کردن کودک اســت

عضو پژوهشــکـــده خانواده دانشگاه شهـیـد بهشتی بهـــترین زمـــان طرح موضوع سوءاستـــفاده جنســی برای کودک را هنــگام حمام کردن دانــست و تشـــریــح کرد:موضوع سوءاسـتـــفاده جنســـی موضوعی خشن است و شمـا می توانــید برای ملــایم تر کردن گفتـگوی خود، ابـــتـــدا دربـاره رشــد منـاســب بدن فرزندان صحـــبـت و سلـامـت جســمی او را تحـســیـــن کنـیــد و در ضمــن از ایـن جمـلــات استـفاده کنید:”به به! ببـین چقدر تمـیـز شدی. چه بدن سالــمــی داری! حالا یادت باشـــد که بدن تو خصوصی اســت و کسی نبــایـــد از تو بخواهـــد که به قســمت های خصوصی بدن تو نگاه کند یا به آنــهـا دست بزند.

به غیر از مامـــان و بابا هنــگــام حمــام یا وقتی که بخواهـند از سلامـــت بدنــت آگاه شوند و پزشک وقتی که بخواهــد تو را معـایـنه کنـــد؛ در حضور پدر و مادر. قسمـــت های خصوصی بدنت آن قسمت هایـــی اســـت که با لباس شنـــا پوشانده می شود.”

فرمول “نه، برو”

وی ادامـه داد:البتـه والـدیــن باید برای حد و مرزها احتــرام قائل باشنـــد و اگر فرزندشان دوست ندارد کسی را ببوسد، او را اجـبــار نکنــنـد، همچــنــیــن او را به زور به آغوش نکشنــد؛ از آن جایی که اغلب اوقات فرد متجاوز از افـــراد نزدیـک کودک اســت، باید به کودکان خود بگوییــد “اگــر کسـی با دســت زدن به بدنت، تو را ناراحـت می کنــد از فرمول نه، برو” اســـتـــفـــاده کنـد و از فرد سوءاسـتــفـــاده کننـده دور شوند. می توان حتی به کودکــان کوچکــتـر هم ایـن فرمول را با نقش بازی کردن برای مقـــابلـه با سوءاســتـفاده آموزش داد.

تفــاوت “خصوصی” و “راز” را به کودکـان آموزش دهـید

ایـــشان با بیان اینکه والــدیـــن باید تفاوت میان “خصوصی” و “راز” را برای فرزنـــدان خود توضیح دهــنـد، خاطـــرنشان کرد:متـــجـاوزان نزدیک، از قربـــانی خود می خواهـنـــد که ایـــن مسئله را مانـــنـد یک راز نزد خود نگـه دارد و همین امر باعـــث ادامه یافـــتــن سوءاســـتـفـــاده و آسیـــب بیشــتـر برای کودک می شود.

علامت های آزار و اذیت جنسی کودکان را بشناسید + تصاویر

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.