علت کم شدن میل جنسی زنان و شهوت جنسی

شهوت جنسی برخی زنان در رابطه زناشویی بسیار کم می شود و بیشتر زنان از این بی میلی جنسی عذاب می کشند نداشتن میل جنسی در رابطه زناشویی بسیار سخت می باشد بیشتر اختلافات خانوادگی بر اثر بی میلی جنسی زوجین به وجود می آید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر علت کم شدن میل جنسی زنان و شهوت جنسی را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : شایـــعــ‌تـــریــن شکـایت جنسی زنـانـی که با پزشک تمـاس میـــ‌گــیــرنــد، با این جمــلـه شروع می‌ـشود: «دیگـــر علاقــهــ‌ای به رابطـــهـ‌‌ــزنــاشویی ندارم.» حتی زنان جوان ایـن شکــایـت را بیان میـ‌ـــکــنند. نتایج یک بررســی جدید نشــان می‌دهد 40 میـلـــیون نفر از زنـان آمریــکـــایــی چنــیــن شکایـــتـی دارنــد امـا مشکــل چیـــست؟ آیـا ایـــن زنــان مشـــکــل را با شوهرانشـان مطـــرح کردهـ‌انـــد؟

اولین گام در درمان کاهــش میـلــ‌جنســی این اســـت که ریــشـه آن را بشـناسیــم. آیــا کاهش میـل زن علتـــی درونی دارد؟ آیـا به اشکال تصویر ذهــنــیـــ‌ــاش از خودش (خودانــگـارهــ‌ـاش) مربوط می‌ــشود؟ یا اینــکـــه ریـشـه مشکـل را باید در سابقـه روابـطــ‌ــزنـــاشویی زوج جستـــجو کرد؟
آیـا روابـــط‌ـــزناشویی زن و شوهر قربانـی «جنگ قدرت» میـــان آنــهــا شده اســـت؟ آیا مشـکلـــی فیزیولوژیک باعـــث درد و خشکـی دســتگـاه تنـاســـلـی زن شده اسـت؟ یا مشـکـــلــی عمـــیـــقـــ‌ـتــر در ناخودآگـاه زن را درگیر کرده اســت که ناشـــی از شرم یا آســیبــ‌ــهـای روانــی یا محیط خانواد‌هــ‌ــای اســت که زن در آن تربیـت ‌شده اسـت؟

معـمولا یکـــی دو جلسه درمانـــی نخــســـت به تعییـــن زمان شروع کاهش میـل‌ـــجـنسی و یافـتـــن علــت آن میــ‌گذرد. آشـنـــایــی با سوالـ‌هایـی که من در این جلــسهـــ‌ــهـــا میـ‌پـــرســم، به شمـــا نیــز کمک خواهــدکـــرد تا اگـــر مشـکل مشابهی داریــد، موقعـــیـــت خود را تجـزیه و تحـــلیــل کنــیــد: هریـــک از این پرسـشـ‌ـهـا به یک حوزه معــیـن مربوط به اخــتـــلال جنــســـی می‌ــپردازد. در بسیاری از زنان ممـــکــن اســت در چند حوزه اخـــتــلال وجود داشتـــه باشد.

1- نبود اشتـیـاق

آیــا به ارگاســم (اوج لذت جنسی) میـ‌ــرســیــد؟ برای خانــمــی که تجــربـه ارگـاسـم ندارد یا به اصـطــلـاح دچـار «آنورگـــاســمـــی» اسـت، بر اهـمیت این موضوع تاکـیــد بسـیـــاری می‌شود.
روابط‌زنـــاشویی به لذت، احـــسـاس، اشـــتـــیاق و رهایـــی نیاز دارد. یقیــنـا زنان از رابـطـــهـ‌ زنــاشویی فقط رسیدن به اوج‌ لذت یا ارگــاســـم را نمـیــ‌خواهــنـــد امـا بدون رسیـــدن به چنـــیـن اوجی، میـــلـ‌ جنـسیـــ‌شــان کاهـش می‌ـیابـــد و روند تحریک‌ شدنـشان کندتـر خواهـدشـد زیـرا بدن «عاقـــل» است. بدن میــ‌ـــگوید: «چرا خودم را برای صعود به کوهی به زحـــمت بینـــدازم که در قلـــه‌اش برای من چیزی وجود ندارد؟»

پزشک متخـصـص به زوج یاد میـــ‌ـــدهـد چقـــدر طول میـ‌ـکشـــد تا زنی که ارگاسم را تجربه نکــرده اســت، به این اوج برســـد و چه کارهــایــی برای رســـیـدن به این اوج باید انــجــام داد و از چه وسایلـی استـفـــاده کرد.

2. درد

آیا هنـگـام انـجـــام روابـــطـــ‌ زنــاشویی احســـاس درد می‌کـــنید؟ خشکـــی، درد هنـــگــام آمـــیـــزش، گرفتگی عضلــات واژن، درد هنـگام تحـــریکــ‌شدن، دردهای پس از درمان سرطان می‌ــتوانـنــد رابطــه‌ زناشویی را مخــتل کنـــند. در طول سال‌ـــهای کارم از مشـــاهــده زنـان فراوانــی که میـــ‌ـــگـــفتند هنگام رابــطـــه زناشوییـ‌شان از شدت درد دنـدانـــ‌ـــهـــایـــشـــان را به هم می‌ــفشــارنـد، شگـــفــت‌زده شدهــ‌ام.
در اغــلـب موارد یک علـت فیـــزیولوژیـــک برای احـســاس درد وجود دارد و زن بایـــد تحتـــ‌نظـر متـــخـــصص زنان یا گاهی فیزیوتراپـیســـت درمان شود. پس از درمــان علت فیـــزیولوژیــک درد، درمـــانـگـــر جنـــســی به همســـران کمــک خواهــد کرد دوباره چرخـــه روابط جنـــسی را به حرکــت درآورنــد.

اگـر علت درد هنــگــام برقـراری روابــطــ‌ـــزنــاشویی علـــایم یائسگی باشد، می‌ـتوان با هورمون‌ــهـــا یا درمــان‌ـــهـای طبـــیـــعی آنهــا را برطرف کرد و مانع قطـع روابـــط جنسـی زوج شد. شایــع‌ـتـرین تشخــیـــص‌هایی که در این موارد داده میـــ‌شوند عبارتـــند از: واژینـیـسموس (گرفـتـــگــی عضــلات مجرای بیـــرونی واژن)، وستــیـــبولیـــت (درد در ورودی واژن )، دیس‌ـپـــارونیا (درد هنـگـــام روابـطــ‌ـــزنـــاشویی)، تقریــبا همـــه این مشـکـــلـــات قابـل‌حل یا ‌بـهـــبود هســتند. لازم نیســـت حتـی یک روز دیـگـــر به تحـمل درد ادامـه دهــیــد. به پزشـــک متـخصص دردهای لگــنــی و درمـانگــر جنـسـی مراجـعـه کنــیـد.

3. تخـــیل

در «یک ماه» چند‌ــبـار به روابطــ‌ زنــاشوییـ‌ـــتــان فکر میــ‌ـــکــنیـــد؟ افـکار زنــان درباره روابطـ‌زناشویی ممکــن است از لذت ساده شنـیــدن یک ترانـــه عاشقـــانـه که احــســـاســـات مثــبــت یا حتـی احــسـاســـات قبلیـــ‌ـشـان را در آنــها برانــگـیــزد، متـــفـــاوت باشــد.
برای زنانـــی که دچـــار کمـــبود میل‌ــجـــنــســی هستـــند، همــه ایـن انواع احـساسـات مثـــبـت سودمنـــد اســت. حتـی اگر کسی در پاســخ به پرســش اول این بخـش، پاســخ بدهـــد «دو‌ بار در ماه»، به حل مشـکل زن امـیــدوار می‌شوم و می‌ــدانـم که میـــ‌ـــتوانـم روابـطـ‌ـــزنـاشویی زوج را به مسیر طبـیـــعـــی بازگردانــم. با تشویق زن به ایــنـکه با همـــسرش بر حداقــل یکــی از این افـــکار مثبت متـــمـــرکز شوند و اجازه دهــد میـــلی پذیرنــده در او ایـجـــاد شود که آغــازگـــر رابطـــه باشــد. سرانـــجــام زمانــی می‌ــرسد که مرد می‌تواند تمـــایل همسرش را احـسـاس کنــد

4. رابــطه

آیا همـــسـرتان به شمــا احـــترام میـ‌ـــگذارد؟ به حرفـ‌ـــهای شما گوش میـــ‌ــدهد؟ ‌بــار امور زندگــی بهـ‌ـــطور منصــفانهـــ‌ـــای بین شمــا تقســیم شده اســت؟
پرســیدن چنـین سوالـ‌هایی از زن اطلــاعــات بیـشتری در اختــیـــار درمـــانــگـــر میـــ‌ـــگذارد تا ایــنــکـــه فقـط از او سوال کنـــد از ازدواجــش راضی است یا نه و یک پاسـخ ساده دفـاعـــی بشنود.
کیـفیـــت ارتبـــاط میان دو همســر نقش مهمـــی در کاهــش میـــلــ‌جنـسـی زن دارد. در بیـشـــتر زنـان «پیوند عاطفـــی»، اساس تداوم تمـــایـــل جنـســی است بنـابـراین او و همسرش بایــد بیــاموزنــد که چگونه رفــتـــارهـایـــشـــان را به شیوه‌ــای تغــیــیر دهنــد که رابـطــهـ‌ـــ‌ـــزنـاشوییــ‌ــشان از بنـــد «جنــگ قدرت» رها شود.
سوال‌ـــهای دیـگری که باید از زن پرســید اینــهـاســـت: آیــا همســـرش برایـــش جذابیـت دارد و نظرش درباره جذابـیـت خودش برای همســرش چیــسـت؟ آیا از همـــسرش می‌تــرسـد؛ آیــا همســـرش آدم بدخــلقی اســـت؟ از چه وقتـی کاهـش برانـــگـیخـــتگـــی جنسیـ‌اش شروع شد؟ پس از ماه‌عــسل؟ پس از به دنــیا آمــدن بچــهـــ‌ها؟ پس از یائسگـی یا بالـــا رفتن سن؟ آیـا مشکل بیـ‌وفایـی مطرح بوده است؟

5. فیزیولوژی

آیـــا مشـکـــلـات خلقـی بر تمــایل جنـســـی شما تاثــیـــر میــ‌گذارد؟ افـســـرده یا مضـطرب هســـتـــیــد؟ برای درمان اخـــتــلالـ‌ــهای خلــقـی مانـنـــد افســـردگـی داروهایــی مانـند فلوکســتــیـن که ممــکـــن است میلـــ‌ــجـــنـــسـی را مهــار کنــنــد، مصرف میــ‌ـــکنـــید؟ آیــا قرص ضدبارداری خوراکی مصـــرف میـ‌ـکـــنیـد؟ قرص‌ـــهـــای ضدبـــارداری خوراکــی شهرت بدی در کاســـتن از میل‌جــنسی و خشکی یا دردنــاکـــی واژن دارنـــد.
آیـا ‌بارداری و زایمان بر بدن و واژن شمـا اثـــر گذاشـتـه است؟ دچار افــسردگی پس از زایـمان شده بودید؟ پس از بچــهــ‌ـدار شدن هنوز به جذابیت خود توجه داریـــد؟ تمــام توجه شمـا و شوهرتان به تامــیـن نیـــازهای فرزنــدانـشـــان متــمرکــز نشـــده اســـت؟

آیا در سن یائسگی هســـتـــیـــد؟ برای تغیـیـرات جنسی‌ـــای که در این دوره رخ می‌دهد، درمــان شدهــ‌ـــایـد؟ بســـیـــاری از زنان در سن یائسگی علایـــمی را تجـــربه میـ‌ــکــنــنــد که روابـطـ‌ــزناشویی آنها را مختـــل میــ‌ـــکـــنـــد؛ تعــریق و گر گرفـــتــگـی که آنـهــا را فرسوده می‌کنــد، کاهــش تولیـــد هورمون‌ اســتـــروژن که باعـــث تغییـرات در احساس نیاز به رابـطـهـ‌زناشویی میــ‌شود، خشـکی و تحـلیــل‌ــرفتـگی واژن و… زنـــان در گروه سنی 45 تا 60 سال بیشـــتــر از کاهـــش میل‌جنــســی‌شـان شکایـــت میـ‌ــکـــنند.
آیا به سرطان پستان یا سرطان زنــانه دیــگــری مبـــتـــلــا بوده‌ـ‌ـاید؟ آیا به دلیل برداشــتـــن پسـتان (که نمـاد زنانه بسیار آشــکــاری است) برای درمان سرطــان، خودانــگـاره‌تان آسیب دیده اســت؟ آیا به شمــا گفته شده اســت که درمانـ‌ـــهای سرطان (شیـمـــی‌درمــانـی، دارودرمــانــی، پرتودرمـــانـی) ممــکـن اســت بر رابـطـه جنـــســـیـ‌تان اثـر بگذارد؟
آیـــا شوهرتــان به سرطان پروستات مبتــلا بوده اسـت؟ او دچار اختـلـالــ‌هـــای فیـزیولوژیک مختـــل‌ـــکـنـنده کارکــرد جنســـی است؟

6. تحــریــک

آیـا رابـــطــه زنـاشویی برایتـــان جذابیت دارد؟ رابـــطهـــ‌ـزنــاشویی برایتـان مفـرح است یا به کاری تکــراری، روزمـره و ملالــ‌ــآور تبدیل شده اســـت؟ رفتــار همـســـرتــان هنـگـــام رابطه زناشویی چگونه است؟ رابــطه‌ــ‌ــتان چقــدر طول میــ‌کـشـــد؟ آیـــا روابط‌ـ‌ــزناشوییــ‌‌ـتـان با شوهرتـــان قبـلــا تحـــریکــ‌ـــکـننـــدهــ‌تر بوده است؟ عمــلــکرد همـــسـرتان خوب نیســـت؟ تا چه حد درباره شیوه‌ـهــایـــی که واقعـــا باعـــث تحــریک شما و لذت جنـــســـی می‌شود، با همـــسرتان حرف زدهـــ‌ـایـد؟ آیـا شمـــا و همســـرتـان هنـگــام صحــبت دربـاره نیــازهـایـــ‌ جنــسـیــ‌تان مهــربان و موقعــ‌شناس هسـتــید؟

7. تعداد

چنـــد‌بــار در هفـته رابــطه زنــاشویی داریـد؟ چند‌بار در ماه؟ چنـــد‌بـار در سال؟ دانســـتـن پاسخ ایـن پرسش‌هـا و پیوند عاطفی دو همـسر بسیـارمـــهـــم اســـت و ایــنکـــه آیا پاسخ زن و مرد به این پرسش‌هـا تفاوت دارد یا یکی اسـت؟
یک زن دچار کمــبود میلـ‌ـــجـنــســی ممـــکــن اســت بگوید هفتــهـــ‌ــای یک‌ــبــار امـــا شوهرش پاسـخ دهـــد: «نه، 9 ماه قبل در هفتــهـــ‌ای که مادرت به دیـدن ما آمــده بود»!
اگر زن و شوهر درباره دفــعــات برقــراری رابـطــه زنــاشویی توافـق نداشته باشند، یعنــی رابـطه‌ـشــان مختـل اســـت. در بسیـــاری از موارد زوج‌ـــهـا به من می‌ـــگوینـد مسـاله فقط دفعـــات رابـطـــهـــ‌زنــاشویی نیـــست، بلکه مشـــارکــت زن در رابطهـــ‌ و تمایل او به آن اســـت.
گاهی همســـر زن انتـظارهـای غیرمعـقولی دربــاره دفعـات برقــراری رابـــطهــ‌ زنــاشویی دارد، در ایـن موارد ممکـــن اسـت به اشـتـــباه میـــلـ‌جنـــسـی زن به‌ـدلیل تطبـــیـق نداشـتــن آن با میل‌ــجنـسـی شوهر، مخـتــل شمرده شود.
نمیـــ‌ـتوان برای حل مشکـل میـــلــ‌ــجنـــسـی شدید یک طرف و میـلـــ‌ـجـنســی کم طرف دیــگر، بســـادگی حد میــانهـ‌ای را در نظر گرفـت. هنـــگــامــی که مســالــه شمــار فعالیت جنســی مطــرح اســـت، هر همــســـری باید به نیــازهای طرف دیـگـــر توجه و درک عمـــیقـی از آن پیــدا کند. با ایـنکـه این پرســـشــ‌ــهـا همه ریشـــه‌ــهای میـــلــ‌ـــجـــنســـی کم را در برنمی‌گـــیرند، امــا اغـلــب نقــطـــه‌ شروع خوبی برای شروع بحث و یافــتـــن راهـــی هســـتنـد که حل مشـــکـــل ممکــن اسـت از آن شروع شود.

علت کم شدن میل جنسی زنان و شهوت جنسی

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.