علت گوش دردهایی که نشانه های بیماری های خطرناکند

گوش دردهای که شما دارید می تواند نشانه بدی از یک بیماری باشد پس گوش دردهایتان را جدی بگیرید عفونت که در داخل گوش هست موجب درد داخل گوش می شود بیماری کرون یکی از عامل گوش درد می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر گوش دردهایی که نشانه های بیماری های خطرناکند را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : آیـا گوش‌ــهـــایـــ‌ـتـان باعـث ناراحـــتـی شمـا می‌ـشوند؟ ممـــکن اســـت دچار عفونت گوش شده باشـــید یا مشــکــلـــی در گوش‌هـــایـــ‌ـــتـان داشـته باشـید که علامتـــی از یک مشـــکل دیــگـــر یا حتی یک بیمــاری جدی باشد. به هر حال، این ناراحتـی میـ‌ــتوانــد تاثیر منــفی بر کیـــفیت زنـدگی‌تـان بگذارد.

خیلی از بیــمــاریـ‌ــها ارتبــاطی با گوش‌هایـ‌ـمان ندارنـد امـــا می‌تواننـــد گوش‌هـــا را آزرده کنــنـــد یا تحت تاثــیــر قرار دهـند. مشـکـــل گوش‌ـ‌ـتان را دســت کم نگــیرید. مشـکل گوش هر چه که هســـت بایـد خیلی زود تشـــخیـص داده شده و درمان منـاســب انـجام شود. در غیر ایـــنـــصورت می‌ـتواند منجـــر به مشـکــلـات حادتــری شود.

در ادامه نگاهی میـ‌اندازیــم به بیـماریـــ‌هـایی که می‌ــتوانـند گوش‌هـا را تحـــت تاثـیـر قرار بدهـــنـد. آگـاه بودن نسبـــت به آنهـا به شمـــا کمـــک میـــ‌ــکنـد درمـان منـــاســـب را در پیش بگیرید.

1. سرمـاخوردگـــی و عفونت سیـنوسی

هر چنــد سرمـــاخوردگـی و عفونتـــ‌ــهای سینوسی علــائم مشـــابه زیـــادی دارنـــد اما یکـی نیـــســتـند.

سرماخوردگی به عفونت خفـــیف سیـــســتم تنـفـســی شامـــل گلو، بیـــنـــی و سینوس‌ها گفته می‌شود. ویروس‌ـــهایی که به گروههای سرماخوردگـی تعلق دارند، معـــمولا علـت سرماخوردگی هستـنـــد امـا ممکـــن است ویروس‌ـهـــای دیــگـری نیــز سبب سرمــاخوردگـی بشوند که معــمولا خطری ندارنــد. علـــائم سرمـاخوردگـی شامـل سر درد، آبریـزی بیـنی یا گرفتگی بیـــنـی، عطـسه، سرفــه، تب، خارش چشــم‌هـــا، گلو درد، بدن درد و … می‌شود. اگـــر سرماخوردگـی تشـدید شود، علائم مربوط به گوش یعــنـی عفونت گوش، مســدود شدن گوش و گوش درد بروز خواهند کرد. گاهی سرمـاخوردگـــی می‌ـــتواند سیــنوس‌ها را مسدود کند و منـــجر به عفونت سینوسی شود.

عفونت سینوسی یا سیــنوزیت، التهاب و تحریک سینوس‌ـهـــا و حفـــرهـــ‌ـــهــای بیــنـــی اسـت. معـمولا ویروس عامل ایــن بیـــمـاری اســت اما گاهی باکـتری یا حتی قارچ نیــز میـــ‌توانـد عامل سیـنوزیت باشــد. بعــضـی وقتها، آلـــرژی، پولیپ بینــی (بافـت غیرسـرطانـــی در مخــاط بیــنـی) و یا حتـی عفونت دندان می‌ــتواند سیـنوس‌هـــا را تحت تاثیـــر قرار دهـد. مشکــلـــات سیـــنوسی می‌ـتوانند احتــمــال عفونت گوش، گوش درد و یا حتــی وزوز گوش را افـــزایش بدهــند.

فشاری که به خاطـر گرفتگـــی سیـنوس‌ـها ایجاد می‌شود میـ‌ـــتواند روی فشـار موجود در گوش‌ها اثر بگـذارد. اگر در بخــش میانـی گوش که شیــپور استــاش نام دارد، التـهـاب یا گرفـــتگی وجود داشـتـــه باشـد، ممــکـــن اســـت دچـار عفونت گوش شوید. ایــن انســـداد موجب تولیـد مایـعات در گوش میـــ‌شود. وزوز گوش زمانی است که شمـا صدای آزاردهنــدهـ‌ای در گوش‌ـهـایـ‌ــتان احـــسـاس کنیـد. ایـــن صدا ممکـن است به صورت سروصدا، تق تق، پچ پچ و یا هو هو کردن باشد. همـچــنـین ممکن اسـت یک گوش یا هر دو گوش را تحت تاثیـــر قرار دهد، بلند یا آهـــستـــه، زیـــر یا بم باشد. با درمان گرفـــتگی ، از ایـــن علـــائم خلـــاص خواهـــیــد شد. استـفاده از اسپـــری آبنــمـک برای بینـی یا اسپــری اسـتنشاقی چند بار در روز می‌ــتوانـد علائم را فورا تسکـین دهـد.

2. عفونت گلو

درمــان عفونت گلو گاهـی واقعا چالـــش برانگیــز است. برخــی از باکـــتـریــ‌هـا یا یک ویروس عامل عفونت گلو هستنــد. عفونت گلو میـ‌تواند نتـــیــجـــهـــ‌ـی آلــرژی، آلودگــی یا محرک‌‌ــهـــا باشد و یا از یک بیمـــاری درونی ناشـی شود. عفونت‌ گوش و گوش درد، عوارض متداولی هســـتند که در صورت پیـشـــرفــت عفونت گلو و رسیـــدن به درجــهـ‌ی حادتر ایـــجـاد میــ‌شوند.

سایــر علائم متـــداول عفونت گلو شامـــل تورم لوزه‌هــا، الــتـهاب گرههای لنفـــاوی در گردن، گلو درد و الــتــهـــاب حلق میـ‌‌ـشود.

3. بیمــاری منـــیــیـــر (Ménière’s Disease)

بیـمــاری منـییر، اختلـالــی در گوش داخـــلـــی اســت. تعـــادل و شنوایی، عملــکـردهــای حیاتــی گوش داخــلـی شمــا هسـتـند. ایـن بیــماری به طور کلی، فقط یک گوش را مبـــتلـا می‌ـکــنـد. از هر 1000 نفـر در دنیا، 12 نفـر دچـــار بیمــاری منیــیـــر هســـتنـد. ایــن بیـمـاری معمولا افــراد بین 40 تا 60 سال را مبـتـلــا میـ‌ـــکـند.

بیماری منییر هر چنــد یک اخـــتلــال مزمن است امــا درمان و تغـــییرات سبــک زنـدگــی می‌ـــتوانـــد به تسـکیـــن علــائم کمـک زیـــادی بکند. علائم بیــمـاری منـــییر ممــکن است چند سال خاموش باشنـــد و ناگـــهان بروز کننـــد. ایـــن علـائم شامــل سرگـــیــجــه، از دســـت دادن شنوایـــی در گوش تحـت تاثـیر، وزوز گوش، از دست دادن تعادل، تهوع، سر درد، احــســاس سنگـــیـــنی در گوش تحــت تاثـــیــر و درد می‌شود. علت دقــیــق بیــمـــاری منــییــر مشــخـص شناخته شده نیـــست. دانـــشـــمنـدان فکـر می‌ـــکننـد ممـکن است این بیماری با ترکـیــب مایــعــات درون گوش و یا سطح مایــعـات داخل گوش مرتبــط باشد. اگر شمـــا هم دچــار ایـــن بیـــمــاری هستـــید، داروهای منـاسـب می‌توانـنــد به برطــرف کردن سرگـیجـه کمک کنـنــد. همچـنـــین محــدود کردن مصرف نمک و اسـتــفــاده از وسایـــل کمکی شنوایـی نیـــز میـ‌ــتواننـد علائم ایــن بیمـــاری را کنترل کنـــنـــد.

4. بیمــاری کرون

بیمـاری کرون، الــتـــهـــاب و تحــریک سیســتـــم معـده و روده است. بیمــاری کرون، نوعی بیـمـاری مزمـــن الــتـهابی گوارشی است که می‌ـــتوانـــد هر بخــشـــی از سیستم گوارش را تحــت تاثیـــر قرار بدهد، از دهان گرفــتــه تا مقــعـد. معمولا ایــن بیـــماری در رودهـ‌ــی کوچک مشــاهده میـــ‌شود.

علـائم بیـــمـاری کرون شامل اســهـال مکرر، خونریزی مقـعدی، کاهش وزن بیــ‌دلـیــل، گرفتـگـیـ‌هـای شکــمــی، تب، خســتــگی و کم بودن انــرژی و از دسـت دادن اشــتــهــا میـــ‌شود. بیـــماران مبـــتـلـا به کرون ممـکـن اســـت دچـــار کَری شدیــد نیز بشوند. علت دقـــیـق بیــمـاری کرون ناشـنــاخته اسـت. امـا عوامل زیـادی ماننــد وراثت، اثـر سیــستـم ایـــمــنــی بیــش از حد فعال بر سیســـتم معده و روده و فاکــتورهای محـیـطـــی (باکتریـ‌هـا و ویروس‌ها) و سایـر عوامــل ناشـنــاخـتهـ‌ـی دیگــر سبـب بروز این بیـــمـاری میـــ‌شوند.

5. اوریون

اوریون یک بیــماری ویروسی واگیردار اســـت که توسط ویروس اوریون ایــجـــاد شده و پارامیــکـسوویروس نیز شنـــاخـته میـ‌شود. ایـن بیــمـــاری غده بناگوشی را تحـت تاثــیــر قرار میـــ‌دهـــد که غدهـــ‌ی اصلـی بزاق واقع در جلو و زیــر گوش‌هــاســـت.
علـــائم اوریون شامـــل التــهــاب و تورم غدد بزاق در زیر یک یا هر دو گوش، تب، سر درد، خستگی و بیحــالی، از دسـت دادن اشتهـا و درد عضـــلــانـی می‌ــشود. از دســـت دادن شنوایی نیز میـ‌ــتوانـد از عوارض اوریون باشـــد و در موارد نادر، ایـــن از دست دادن شنوایـــی می‌ـتوانــد دائمی باشـــد.

الــبــتــه ایـن اتفـــاق بیـشـــتـــر زمــانی میـــ‌ــافـتــاد که دانشـــمـنـدان هنوز واکــسن اوریون را کشـــف نکـــرده بودند. بنابـراین بعـــد از عفونت اوریونی، وضعیــت شنوایی باید بررسی شود. اوریون و در نتــیجه احــتـــمـــال از دســـت دادن شنوایی را می‌توان به راحتـــی با واکـسـن (سرخک، سرخـجـــه و اوریون)MMR پیشگـــیـــری کرد.

6. سرخـــک

سرخـــک یا روبئولا، یک بیـــماری ویروسی خطرنــاک است که با ویروسی از خانوادهـ‌ـی پارامــیـکـسو ویروس ایجاد می‌ــشود. ایـــن ویروس، سیســـتــم تنـفسی را مبـتلــا کرده و بسـیار واگــیـردار اسـت. ویروس سرخک معمولا با سرفـه یا عطـســـهـــ‌ــی فرد مبـــتلـا در هوا پراکـنـــده میــ‌شود. شمـا ممکن اسـت بواسطهـــ‌ـــی تماس با بزاق یا خلـط فرد مبـتلـــا به ایــن بیماری دچـار شوید.

سرخــک، دلیل عمدهـ‌ــی مرگ و میـر کودکـان در تمــام دنـــیــاست. در سال 2016، سازمـان سلامت جهانی گزارش کرد که در سراســـر دنـیــا، 89780 مرگ ناشـی از سرخــک وجود داشـتـه است. با واکســیــناســیون می‌ـــتوان در برابر این بیــمـــاری مصون شد و از ابتـلـــا به آن پیشـگیـــری کرد. واکـــسن سرخــک برای کودکـان ضروری اسـت. علائم سرخـــک با تب خفــیـــف، آبـــریــزی بیــنـــی، سرفــه، قرمــزی و آبـریزی چشمـها و نقــطـــهـــ‌ـــهـــای ریز سفـــید رنگ در داخل لُـــپــ‌ـــهــا شروع میـــ‌ــشود. سایــر علـــائم شامل دردهای عضـلــانی، گلو درد و راشـ‌ـهـــای قرمـــز و خارش دار که معمولا در ناحیه‌ی سر شروع شده و تدریـــجـــا در سایـر قسمت‌هــای بدن نیــز بیــرون میـ‌ـــزنـنــد، میــ‌شود.

دانــشـمـنـدان نشـان دادهــ‌ــانـــد که بیـن ویروس سرخـــک و بیـــمــاری گوش به نام اتواسکـلــروز ارتبـــاط وجود دارد. اتواســـکــلروز، رشـد غیـــر طبــیعی و تدریـجی استخوان در گوش میانی اسـت که مانع عملـــکــرد طبـیعی اســتخوان رکـــابـی در گوش میانی میــ‌ـــشود. اسـتخوان رکـابی فیـــکس شده و دیـگر نمی‌ـتوانــد حرکـت کنـد. این تغـییـر شکـل، قابلـــیـت انـتــقال امواج صوتی از گوش میـــانــی به گوش داخلـــی را تحـت تاثـیر قرار داده و بنـــابــرایــن شنوایـــی را مختــل می‌کند. ویروس سرخک میـ‌توانــد عامـــل فعــالــســازی بروز اتواسکـلـروز باشــد. از دست دادن شنوایی ناشی از سرخــک در مناطقــی که واکسـیـنـاسیون سرخک انــجام نشده، دیـده میـ‌شود.

7. منــنژیــت

مننژیت، الـــتــهـاب غشـاء پوشاننــده‌ی مغـز و نخــاع اســت. این الـتهــاب اساســـا به دلیـــل عفونت‌ـهای باکتریـــایـــی و ویروسی ایـجـــاد می‌شود. گاهی میکـــروب‌ها، قارچـــ‌ـ‌ــها، انــگـلـــ‌هـــایـــی خاص و یا حتـی بیمــاریــ‌ـــهای خاصی چون سرطــان، لوپوس، آســـیـب مغـزی یا جراحـی مغز می‌ـ‌توانـنـد موجب مننژیــت شوند.

علــت دقــیق مننژیـت بایـد تشخــیص داده شود تا درمـــان موثر صورت بگــیــرد. در برخی موارد، مننــژیت ممــکن اســت خود به خود برطــرف شود اما در سایــر موارد میــ‌ـتواند خطـــرناک باشد. با مشـــاهده‌ـــی علــائم اولیهـ‌ــی مننــژیـت، زودتـــر به پزشک مراجـــعـه کنـید.

علا‌ئم منـــنژیت شامل تب بالای ناگهانـــی، سر درد غیـــرعـــادی همـراه با تهوع، مشــکـل تمــرکــز، حمــله صرع، کاهـش اشـتـــها، مشکل در بیدار و هشیار مانـدن، حســاسیت به نور و راشـ‌ــهــای پوستی میـ‌ــشود. از دســـت دادن شنوایـــی نیـــز با منـنــژیــت ارتــبـــاط دارد. کودکــانی که مبتـــلــا به مننژیـــت باکـتریـایـــی میــ‌‌شوند و همـــچـــنـیـن کسانــی که مبـتـلـــا به منـــنژیت ویروسی میــ‌ـــشوند ممکن است شنوایی خود را از دست بدهنــد.

8. مشکـــلـات قلـــبی یا رگهای خونی

اگــر صدای کوبیدن یا غژغـژ در گوش‌هــای‌ـتــان احـساس میـ‌ـــکــنــیــد که ریــتــمــیک اســـت، ممـــکـــن اســت دچـار نوع غیـرمـــعــمولی از وزوز گوش به نام وزوز تپــشــی شده باشید. این بیـــمــاری چنـدان شبـیــه وزوز معـمولی گوش نبوده و ممـکن است یک یا هر دو گوش را تحت تاثـــیر قرار بدهــد.

در واقــع صدایی که بواســطهــ‌ی وزوز تپـــشـی در گوش احــسـاس میـ‌ــشود، بسـیـــار واقعی بوده و به صدای جریـان خون در رگهــا تشـبـــیــه میـــ‌شود. علـامت اولیــه‌ـی ایــن بیـمــاری، شنـــیـدن صدایـــی شبیه تپـش قلب در گوش‌هــاست. ممکــن است احـسـاس سرســـبـــُـــکـی یا ضربان قلب تند هم داشـتـه باشیـد.

اگــر ایـــن علائم را همراه با درد قفـــسه سینــه دارید، فورا به پزشـک مراجعــه کنیـــد. علــت ایـن علائم به مشکلات جریان خون مربوط شده و ممـکــن اســـت شامــل فشـار خون بالــا، تصـــلب شرایـیـــن، تومور سر و گردن و کاپــیـلـــاری غیـــرطـــبـیعـــی نیـز بشود. برای درمان ایــن نوع وزوز گوش، باید مشـکل اصلی و علت پنــهان به درســـتــی تشخـیــص داده شده و سپس درمـان منـــاسب تجویز شود. ایـــن بیـــمــاری می‌ــتوانــد مشکلات خواب نیـز ایــجـــاد کند.

9. عدم تعـادل هورمونی

شایـد تعـــجب کنــیــد اگر بدانیـــد که تغیـــیـرات هورمونی هم می‌ـــتواند موجب مشکـلـــات مربوط به گوش شود. برخـی از مشـــکلــات هورمونی مانــنــد مشکـــلـــات تیــروئیدی می‌توانـد هم در زنـــان و هم در مردان روی بدهــد. اما یک اخـــتـلـــال هورمونی در هورمون‌ـهـای زنانـه میـــ‌ــتوانـد اختلــال شنوایـــی در زنـــان ایــجـــاد کند.

وزوز گوش مشکلــی است که معـمولا در افـــراد مبـــتـــلا به مشـکلـــات تیروئیدی دیـــده می‌ـشود. وقتــی غدهـ‌ـی تیــروئید که در بخــش پاییـــنـــی گردن واقـــع شده به درستـــی عمل نکنــد، دچـــار علـائمی چون پاییـن بودن سطح انــرژی، افـــزایش وزن و افـســرگـــی خواهـیــد شد. علائم بســتـــگی به نوع مشـکـل تیروئید شما دارنــد که پزشـــک بایــد آن را تشـخـیــص بدهــد.

آیـــا می‌ــدانـســتـــیـد که عدم تعـــادل هورمونی در زنان نیـــز میــ‌ـتوانـــد موجب بروز مشـــکلــات گوش مانــند بیمــاری منییر و اختــلال دهلیـزی گوش بشود؟ هر چنــد پزشـکان عقیـده دارند ایــن ارتبــاط ممـکن است اما تحــقـــیــقــات بســیار کمی در ایـن مورد صورت گرفته اســـت. بنابـرایـن، ارتبــاط دقیق ایـن دو اخــتلال و درصـــد زنــانــی که دچــارش هســـتــند هنوز مشـخـص نیـست.

تغییـرات هورمونی در زنان میــ‌ــتوانــد منجـــر به علـــائم گوناگونی شود. برخـــی از علائم مربوط به گوش داخــلــی با تغیـــیـــرات هورمون‌ـــهای زنــانـه مرتبـط هستنـــد. بعضی از ایــن علـائم شامـل از دست دادن شنوایـی، سرگیــجه، افزایش وزوز گوش، احـــســاس پُری گوش و فشار گوش می‌ـشود. ایــن نشـانهـ‌ــهــا و بیـماریــ‌ــهـای سبــبــی آنـهـا در افـــراد متفــاوت اســـت. بهتـریـن کار ایـن اســـت که جهت تشـــخیص و درمــان مشکـــل به پزشک متــخــصص مراجعـــه کنیـــد.

نورونیت دهــلـیـــزی اختــلـالـــی است که میـــ‌ـتوانــد موجب سرگـیـــجهــ‌های شدیـد و ناگـهــانی بشود. علت آن نیز الـتـهـــاب عصـب دهلــیـــزی اســـت که تعـادل را کنـــتـرل می‌ـکـــنــد. علـائم نورونیت دهــلــیزی شامــل حمـــلات سرگیجـه ناگهــانـی می‌ـــشود که میـ‌ـــتواند 7 تا 10 روز طول بکـشد و سپـس سرگیـجه‌ خفیف به مدت چنـــد هفته باقـــی بمـــانـــد. تهوع و اسـتـفـراغ و حرکــت غیــرارادی کره چشــم از سایر علـــائم هستـند. دارو می‌ـتوانــد سرگیجـه و اســـتـفـراغ را تســکـین بدهـــد.

10. تومورهــای مغـزی

سرطان‌ـــهای مغز میــ‌توانـــنـــد در هر سنی روی بدهــند، اما ایـن سرطـــانــ‌هـــا معمولا در کودکـان و افـــراد سالمند دیـــده می‌‌ـــشوند.

تومورهای مغزی انواع گوناگونی دارد و علائم بســته به نوع تومور، متـفاوت هســـتنـد. از دســـت دادن شنوایــی معـمولا با تومورهای مغزی ارتـــبــاط دارد. برخـی از سایر علــامـــت‌ــهــا شامــل سر درد، حملـه‌ـی صرع، از دسـت دادن کنترل حرکـــات، از دســت دادن بیــنـــایـــی، خستـــگی، افــســردگی و تغـــییــرات رفـــتـــاری میـ‌ـشود. با مشاهدهـ‌ــی ایـــن علــائم هر چه سریعتر به پزشــک مراجعه کنـــیــد.

خلــاصـــه ایـــنـکه مشـکل گوش و شنوایـیـ‌ـــتـــان را دست کم نگیـــرید و زودتـر برای تشخـیص و درمان اقـدام کنـیـد.

گوش دردهایی که نشانه های بیماری های خطرناکند

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.