علل مشاجره و اختلافات در بین زن و شوهرها

اختلافات در بین زن و شوهرها همیشه وجود دارد سازش و دوست داشتن را در کنار هم یاد بگیرید در بحث های زناشویی از تسلیم شدن خجالت نکشید چون اگر تسلیم همسرتان نشوید این اختلافات به ضرر شما تموم می شود در ادامه جزئیات بیشتر علل مشاجره و اختلافات در بین زن و شوهرها را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : شما و همــسـرتان هر چقدر هم که عاشق یکدیــگر باشــیـد باز هم بیـن شمــا بحـــث پیــش می آید. در ایـن مقـــاله به شما مردان نکاتـــی را می گوییــم که در هنــگـــام بحث با همـــسرتان برای کنـترل آن بایـد در نظر بگـــیرید.

وقتـــی افــراد وارد رابــطه طولانــی مدت می شوند، بحث ها تا حدودی اجتـناب ناپذیر می شوند. مهــم نیـــســـت که چقدر همدیگر را دوست دارید، چقـدر عاشـــق یکدیگر هسـتید، به هر حال با یکدیـگــر بحث خواهـیــد کرد. حتــی خیلــی مواقــع، ایــن بحـث ها با صدای بلنــد خواهــد بود. اگـر دو نفــر به مدت طولانــی کنار هم زنـــدگــی کننـد، در مورد چیـزهـای مخـتـلـــف بحـث خواهند کرد.

در حقـــیقــت، وجود بحث در یک رابـطـه بسـیار خوب است. بحـث ها نشــان می دهـنـــد که هر دوی شما به همـــدیــگــر اهمــیت می دهـیـــد. الـبتـه، بحــث دائمی در یک رابطــه به هیـچ وجه خوب نیـســـت، بلکـه می توانـد باعــث به وجود آمدن اختــلـافـــات شدیـدتـــر نیـــز شود.

دکــتر ایـروین، روان درمـانـــگـــر می گوید:” بحـث ها چندان هم بد نیـسـتنــد. آنــهــا می تواننـد شما را به هم نزدیک تر کننـد.” او تنـهــا کســـی نیست که معـتــقد اســت که بحـــث ها نشــانــه وجود مشـکل بیـــن زوجین نمی باشـــد. دکــتــر هیـلاری گولدشر روانشناس بالـــینی اظهـار می کند : ” وجود اختـلـــاف در یک رابطــه نه تنـــهـا نرمـال اسـت، بلــکه سالـم نیـــز می باشد. وقتـــی دو نفر رابـــطــه طولانـی مدتی با یکدیـــگـــر دارنـد، مسائلی به وجود می ایــد که نیاز به بحـث و گفــت و گو دارنـد و اجتـنــاب از آن تقــریــبا غیر ممـکــن است. مهـــم ایــن است که افراد بدانند چگونه و در چه زمــانی بایــد آن را حل کنــنـــد.”

خیـلــی از افـراد بر ایـن باورنـد که بحث کردن نوعی مهارت محــسوب می شود. نه، منـــظورمــان برنده شدن در بحـــث نیست – این یک مسئله متفــاوتی اسـت، نبایـــد در بحــث نگران این باشــید که نکـــنــد برنـده نشوید. بلـکـه، مهـارتــی که باید در مورد آن نگــران باشیـد، نحوه کنــترل بحــث است: چه زمانـــی و در کجا اتــفــاق می افتـــد، چگونه به آن پایــان می دهـــید، چگونه مکـــث می کنـــیــد و به طرف مقابل هم اجـــازه می دهـید تا او هم حرفایش را بزنـد و شایــد مهـم تر از همـــه ، اگــر حتی مطمئن باشیـد که حق با شمـاســت چگونه متقــاعـد می شوید.

در بحـث کردن با همســـرتـان زمان بسیـار مهم اســت

نه تنهــا دانسـتـــن چگونگـی بحـــث کردن از اهـمـــیـــت زیادی برخوردار اســت، بلـکه زمـــان بحث نیز بســـیار مهم اسـت.تلاش برای حل یک بحـث در زمـــانـی اشتبـاه می توانــد منجـر به نتایـجـی شود که کمـتر مطـــلوب می باشنـد. دکتــر بتانـی سیـمونز، پروفسور خانواده درمـــانی اظهار می کنــد:” زوجینــی که در بحـث کردن به واکنــش یکـدیگــر احـترام می گذارند، و می دانـند که چه زمـانی باید با یکـــدیگر بحـــث کنــنـد، به نتایـــج بهـتـری دست می یابنـد. زوجیـنی که برای گفت و گو با یکـــدیـــگر برنامه ریزی می کنند و سعـــی می کننـد مسائل مهـــم خود را حل کننـد ( به صورت روزانـه و یا هفـتــگـــی) ، به راحـتــی می توانند جنـــبه های مشکل گشـا در روابـط خود را حل کنـــنـد. خیلی مواقـــع، برنـــامــه ریـــزی برای بحث کردن امــکــان پذیــر نمی باشد، پس در ایـن مواقع چه بایـــد کرد….

بحث های تان را در خانـه حل کنـــیـــد

زوجین بهــتـر اســـت مســـائل خود را بیـــن خود و به صورت خصوصی حل کننــد و از افــشــای آن بین دیـگـــران خودداری کنـــنـــد. همه دلــشــان می خواهـــد وقتی که خوشبــخت هسـتنــد، همه مردم آن را بدانـنـد. بحث کردن در جلوی دیــگـران کار را سخت تر می کند . متـــاسفانه، نمـی توان تضمـــیـــن کرد که همــیـشه بحــث ها در خانــه شروع می شود. نمی توان جلوی شروع بحـــث را گرفت، اما می توان آن را کنترل کرد. با به یاد سپــردن این نکـته، اگــر در بیـــن جمــع بدانـــید که تنش رو به افزایـش اسـت، سعـــی کنــیـــد آرامـش خود را حفظ کنـید، اما بهـــتـر اســـت به طرف مقـابل خود پیـشنـهــاد کنـــید که بهتـر اســـت ایـن مسئله را در خلوت خود و در انـتـــهـای شب حل کنـــیـــد یا اگر خودتان بحث را شروع کرده اید، به خود یادآوری کنید که بایـد مسئله را بیــن خودتـان حل کنیــد نه در بیــن جمــع. از کارهایی که ممــکن اســـت باعث تشــدید تنش بیـــن شمــا شود، شدیدا خودداری کنید. ممـکـــن اســت زمان بسیاری از مسـائل را حل کنـــد.

دکـتر تینا. بی. تســـیــنـا می گوید:” عدم توافـــق همیـــشه به دو نفر احـــتـــیاج دارد. اگر شمـا بحـث نکنـید، طرف مقـابل شما نمــی توانــد بدون شمـا بحـــث کند. اگـــر ایــن مسئله در زمان نامناســـبـــی اتـفــاق افتـاد، فقط می توانـی به حل موقتـــی آن بپــردازی ( بحث را به تاخیـــر بینــداز، برو به خانـه، رستوران رو ترک کن) و منــتــظـر بمــان تا همــه چیـــز آرام شود. ”

با ایـن وجود، مراقـب باشـیـــد طرف مقابــل خود را آزرده خاطر نکـنـــیـــد. اگر طوری از بحـث فرار کنید که طرف مقابل فکـــر کنـد شما به فکر آن چیــزی که باعث ناراحتـی او شده نیســتـــیـــد یا فکر کنـــد که این شما هسـتیـد که تصـــمـــیــم می گیریـد کجـــا و چه زمـانی بحث کنیــد، کار را بدتر کرده اید. اجازه دهــید که او بدانـد که نگــرانـی ها و عقایـــد او برای شمــا از اهـمـیـــت زیادی برخوردار اسـت (حتی اگر مخالف عقـاید او باشید). ایـن کار باعث می شود تا او هم به عقــاید شمـا احـتـرام بگـــذارد. یک روش برای انـجام این کار این است که بگوییــد: ” به نظر می رسـه هر دوی ما ایـن مشـکل رو به طور متفاوتی می بیـــنیــم، عقـایــد تو برای من مهــمــه. آیـا می خواهی وقتـی رفتیـم خونه در مورد ایــن موضوع بحث کنیم تا من بتونم واقعا بر روی اون چیزی که تو میگـی تمرکـــز کنـم؟”

اگر ایــن جملـه تاثــیری نداشــت و یکی از شماهـا نتوانــسـتیـد منـتظـــر دیگری بمـــانــیـد، بایــد خود را آماده کنــیــد تا فورا ایـن وضعیـت را کنـــتـرل کنید. شاید ترجـــیح بدهــیـد جایــی ساکـــت تر را برای ادامه بحـث پیــدا کنـــیــد. فقـط به یاد داشتـــه باشیـد که وسط میــز یک رسـتوران بزرگ اصـلـــا جای مناسبـی برای حل جر و بحـث ها نیـسـت (حتــی ممکــن است کار را خراب تر کنــد). به جای خلوتی بروید که بتوانـیـد به صورت خصوصی مسئله را حل کنید.

هشــدار: اگر از فرد دیـگــری بخواهــیـــد تا جلوی بحـــث بیـن شما را بگیـرد، یا بدون اینکـــه طرف مقـــابـــل اتـان بخواهد، بلنـــد شوید و بروید و یا حالـــت دفـــاعـی به خود بگـــیریـــد، بدتـــریـــن کار را با خود کرده ایــد.

دعواهـای زن و شوهری

در بحـــث کردن با همـــسرتـــان فاصـله تان را حفـظ کنید

وقتــی وسط بحــث با فرد دیــگــری هستیـد، مهم نیست که مسئله تا چه انــدازه اهــمیـــت دارد، حفـظ فاصــله از اهــمـیـت زیــادی برخوردار است. هر گونه نگـــاهی به یکـــدیـــگــر ممـکـن است باعث تحـریک احــسـاسـات شما شود. حتی اگـر هنوز در مورد جر و بحـــث تان با یکدیــگر صحـــبـت نمـــی کنـــیـــد، بودن در کنـــار یکدیــگر می توانـــد فرایــنــد حل مشـــکــل را آهسته تر کند.

در اکثر بحــثهـا، هر دو نفـــر تا انــدازه ای مقصــر هستـند – حتــی اگـــر ایـــنطور به نظــر نرســد. در واقع، برای حل جر و بحـث، هر دو طرف بایـــد آنـــچــه را که گفـــته انـــد و یا کاری را اشـتـباه انـــجـــام داده انــد را بپـــذیـــرنـــد، تا موقعیــت یکـــدیـگــر را درک کننـد. دفـعـــه بعـــدی که وارد بحـــث شدیـــد، سعـی کنـــید از همـدگیــر فاصله بگـیــرید (به روشی کامـــلـــا محــترمانــه). خود را مجبور کنـــیـد تا آرامش داشتــه باشــیــد و بهــتـــریـــن کار را برای ارزیـــابی ایــن موقعــیــت انـــجام دهیـد – به ایـن فکـــر کنــیـد که شمــا به خاطـــر چیـزی آزرده خاطـر شده ایـد و طرف مقابل نیـز به خاطر چیزی ناراحــت شده اســـت.

از تســلـیـم شدن در بحـث های زنــاشویی خجالت نکـــشـــید

یکی از سخــت ترین درس ها برای یادگـــیـــری در یک رابطــه طولانــی مدت ایـن می باشــد که برنـده شدن در یک بحــث ، یک پیـــروزی تهـــی محــسوب می شود و هر دوی شما فقـط شب زیــبای تان را خراب کرده اید. شارون مارتــین توصیه می کنــد:” ایــنـطور فکـر کنـــید که شمـــا در یک تیم مشـابــه هســـتیــد. هدف ایـن نیســت که در بحث برنده شوید. هدف این است که به یکدیـــگـــر احــترام بگـــذارید و نیـازهــای یکــدیـگـــر را برطــرف کنـــید.

ایــن توصیه همـراه با چنــد هشدار اســـت. اولا، ترک کردن بحـث به ایـــن معـنا اسـت که رها کردن بحــث خوب اســت. وقتــش نیـــست که بگویید حق با شمـاست. دوما، ب خودت اجازه نده تا در مورد ایـن مسئله خودت را ناراحت کنــید. تو بایــد سعی کنی تا تعادل را حفــظ کنی.

آیا نمــی توانـــیــد متـقـــاعـد شوید، اما می خواهیـد بحـــث را پایان دهــیـــد؟ یکـدلـی می توانــد عجـــیب به نظر برسد. به طرف مقـــابل خود بگوییـد:” من هر چیـــزی رو که تو میگی رو می شنوم، و میـدونم واقـعــا چرا تو رو ناراحـت کردم….” با گفـتن ایــن جمـله می توانیـد بدون ایـــنکـه لازم باشد بحث را رهـــا کنـیـد، آن را از 90 به صفــر برسانیـد.

مصــالحــه، دوست داشتـــن و واقعـا سازش کردن را یاد بگیریـــد

روش اصــلـــی برای حل هر گونه بحــثی بیــن شما و همسرتان، مصــالحه اســت. مصالـــحـه بایـــد از هر دو طرف شما باشــد. به آن فکــر کنـید، چون بدون مصــالـحــه یکـــی از ایـــن دو چیـــز اتـــفاق می افتـد. یا این بحث برای همیـشه ادامـه پیـــدا می کند یا یکـی از شماهـا بدون توجه به آنــچــه که دیگـــری می خواهـد به بحث پایان دهـیــد.

دکتر گولدشر با ایـــن امر موافـق اســـت که سازش و مصالـــحـه یکی از اصول اصلی حل اخـتـلاف اســـت. باید هر دو زوجین به فکر پیدا کردن راه حل باشـنـد، نه فقـط یکـی از آنهـــا. در زمــیـــنه هایــی که می توانــیـــد با چیـــزهــای کمـــتر از حد انـــتـــظـــارتان زنـدگـی کنــیـــد، تصمــیـــم گیری کنید. ”

اعم از آنکـه بحث تان در مورد نحوه دکوراسـیون خانه است و یا در مورد تعــطـــیــلات آخر هفتـــه بحـث می کنــیــد، بهتریـــن نتیـــجه همیشه ایــن اســت که تصمیمـــی بگیـرید که هر دوی شما را خوشحــال کند.

در بحث های زناشویی اشـــتـــبــاهـــات خود را قبول کنـید

خیلـی مواقع، قبول کردن اشــتـبـاه برای ما سخت است. اگـر واقعا به آنچـه که همــســـرتـــان را ناراحت کرده است دقت کنیـــد، شاید بفهـمـــید که او هم حق دارد. چیـــزهـــایـی که اغلب همــسر ما را ناراحت می کنــد، چیزهـــایـــی هسـتـــند که ما آنـها را نادیـــده می گیریم. غرور می تواند بین یک رابـــطـــه موفق تفاوت قائل شود. آمـــاده بودن برای پذیـــرفـتن اشتبـاه، می تواند شما را بهـــم نزدیک تر کند. اگـــر شمــا اشـــتباه خود را قبول کنیـــد، طرف مقـابل هم اشــتــباه خود را قبول خواهـــد کرد.

علل مشاجره و اختلافات در بین زن و شوهرها

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.