علل مشاجره و دعوا در بین زن و شوهر

زن و شوهرانی که با هم مشاجره می نمایند برخی از وقت ها ناخواسته این مشاجره رخ می دهد و باعث می شود رابطه زناشویی آنها به هم بخورد و مدتی با هم قهر نمایند این دعواها در بین بیشتر زن و شوهران اتفاق می افتد و بسیار طبیعی می باشد فقط نحوه بر خورد شما مهم می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر علل مشاجره و دعوا در بین زن و شوهر را در سایت دنستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: تـصور کنـــیـد شمــا و همـــسـرتــان آمـاده میـــ‌ــشوید تا یک مهـمـانـــی شام را میزبــانی کنیـد. شمـا میـــ‌ـــپــرسید: «لیوانــ‌ها کجا هستـــنــد؟» و همـــســـرتــان در حالـی که قدری نگران و عصبـــانی به نظـر میـــ‌رسـد با صدای بلـنـــد میـ‌گوید: «داخـــل کابینت!»

همیـن صدای بلنــد کافی اسـت تا یک دلخوری بیـــن شما پیش بیایــد و باعث کدورت و ناراحــتـــی شود. حتــمــا گفتـــ‌وگوهایی از ایـــن دست، بیـن شمــا و همـــسرتــان رخ داده و تصور ایـــن صحــنه برایــتـــان قابـــلـ‌ـــدرک اسـت. اما تا به حال ایـــن سوالــتــان در ذهـــنتـان مطرح شده که چرا چنـــیــن اتــفاقی میــ‌ـــافــتد؟!

دکـــتر قاسـمی، روان‌ـــپــزشک و روانـــ‌ـــدرمـــانگر :

آقای دکتر! چرا گاهی بدون اینـــکــه به دنـبال تنش یا حتی جر و بحث با همســـرمان باشیم، تنــها یک کلام باعـــث ایـــجاد چنیــن مشکلاتی در روابــط می‌شود؟

اگر رابـــطـــه زنـاشویی زوجین بر پایـــه یک دوستی قوی و مستـــحـــکــم بنــا شده باشــد، به احـــتمــال زیاد، شریک زندگی بیـ‌ـــتوجه به لحــن همســـرش فقـــط روی اطـــلاعـاتی که او داده است، تمرکــز میـــ‌کنــد: «ایـنــکه لیوانـ‌ـــها داخــل کابیــنـت هستـــنــد.» در واقــع طرف مقـــابـل، عصـــبانــیـــت همـــسرش را به یک مشــکل گذرا مرتـبط میـــ‌دانـــد که هیـــچ ربـطی به شخـص او ندارد، دقـیقــا مثــل وقتی که او قادر نیـسـت در بطری نوشابــه را باز کند. اما اگر رابطـــه زناشویی دچار مشـــکل باشـد احتــمالـا او اخـــم میـــ‌ـکنـد و با فریاد میـــ‌ـــگوید: «اصـــلـــا به من‌ـــچــه، خودت آنـهـــا را بردار!» ازدواجـ‌ــهای شاد بر اســـاس رابـطـه دوستـی عمیـق بنــا شده‌اند. رابــطـــه دوستـــی عمــیـقــی که احـترام متقـابـل برای یکدیگر و لذت بردن از رفاقت و همراهــی هم در آن نهادینـــه شده اســـت.

چنیــن زوج‌ـــهایـی چه ویژگی‌ــهــایی دارند؟

زوج‌ــهـایی که رابطـه دوستی عمـــیقــی بیـن آنـــهــا شکـــل گرفـتــه است، با هم صمـــیـمـی هستنـــد و به هم گرایـش و تمـایــل زیادی دارنـــد. آنـها به خوبی یکـدیـــگـر را می‌ـشـنـــاســـد و میـــ‌ـداننـــد که طرف مقابل‌ــشان از چه چیـزهـــایــی خوشش می‌آید و از چه چیزهایــی بدش می‌ـآید؛ چه موارد شخـصیتـــی و عادت‌ـهـای عجـــیب و غریـبـی و چه امیـــدها و چه رویاهـایـــی دارد. چنـین زوج‌هـــایــی همیــشــه برای هم احـــتـــرام خاص قائل هســـتـنـــد و به نظرات هم توجه دارنــد و در موقعیـتـ‌های مخــتـــلـــف در زنــدگی روزمره ابراز می‌ــکنـند که یکــدیــگــر را دوست دارند و از هم خوششــ‌ـــشان می‌آیــد. در واقع، دوستی و رفـاقـــت، شعلـــه رابـــطــه عشــقــی بین زوج‌هـا را فروزان میـ‌کـند و بهتـرین محافظ در برابر احســـاس کدورت و خصومت نسبت به همـــسران اسـت. یعــنـی در چنـــیــن رابـــطهـ‌ــهـایی احساسات مثــبت برتری دارد.

از احســاســات مثبت گفــتیـــد! در این باره توضیــح می‌ـــدهیـــد؟

ایــن عبـارت به ایــن معـناسـت که افکار مثبت زوج درباره یکـدیـــگر و درباره رابــطـــه زناشوییـ‌شان آنـ‌قـــدر فراگــیر است که اغلب بر احــسـاســات منـــفــی آنــهـا غلــبــه می‌ـکنــد. به ندرت ممکن است اخـــتلافی باعث شود آنـــها این توازن موجود در رابـطـه‌ـشــان به عنوان یک زوج را از دسـت بدهند. حالـت مثــبت آنهـــا باعـــث میـــ‌شود که درباره یکدیگــر و دربـاره رابـطــه زناشوییــ‌ـشـــان خوش‌ـــبـــیــن باشند، کارهـای مثـبـتـــی را درباره زنــدگــی با هم برای خود فرض بدانـــنـــد و باعــث شوند شک و تردیـــدشـــان کامـــلـا از بیــن برود. از طرف دیگر، مفـهوم برتری احـــساســات مثبــت بسـیـــار شبیــه محـدوده ثابت وزن اســـت. به ایـــن صورت که بدن یک محـدوده ثابـــت وزن دارد که معـمولا حفظ می‌ـشود و بیــ‌ـــتوجه به ایــنـــکه فرد چه مقدار زیـــاد یا کم غذا میـ‌ـــخورد بدن تمـــایلــی قوی دارد که ایـــن دامـــنـــه وزن را حفظ کنـد. وقتی رابطـه زنـــاشویی محدوده ثابت مثبتـی پیـدا میـ‌ـــکنـــد، موارد منــفــی بســیـــار زیادتری لازم اسـت تا به این رابـطه، نسبـــت به موقعـــی که این محدوده ثابت مثـــبت پایـــیـــنــ‌تر اســـت، صدمـــه بزند. و اگـر برعـکـس رابطهـ‌ــای تا حد زیـــادی منفی شود، ترمیم کردن آن بســـیــار دشوارتر خواهد بود.

پس نگـــهــ‌ـداشتــن رابطـــه در محدوده ثابـت مثــبت به تحـــکیـــم و دوام آن کمـک میـــ‌کـنـد؟

بیشـتـر ازدواج‌ها با محـــدوده ثابــت مثبــت و بالـایـی شروع میـــ‌ـــشوند به نحوی که هر دو طرف به سخــتــی می‌توانند تصور کنـنــد که مسیـر زنـــدگـی مشــتـرک‌شان ممـــکن اســت زمـــانـی منــحــرف شود. امــا اغـــلب ایـن خوشبخـــتـی دوام نمــیــ‌آورد. با گذشـــت زمــان، خشــم، ناراحـتــی‌ و دلخوری میـ‌ــتوانــد آنـ‌ــقدر افـزایش یابـــد که رابـطـــه دوستی بیــن زوجیــن تبدیـل به یک چیـز انـتــزاعـی و ذهـــنــی شود (و عمـــلـا از بیـن برود). ممــکـن است زوجیـن این مسالـــه را جدی نگـــیـرند اما رابطــه دوستـی‌ای که در ابـتدا وجود داشــت، در واقعیت زندگــی روزمره دیــگـــر جایـــی نداشـتـــه باشــد. در نهایت کار به جایــی می‌ـرسد که آن را «احساسات غالب منفــی» میــ‌ـنـــامنـــد، به تدریج همـــه چیـز بهـــ‌صورت منــفی تعــبیــر میـــ‌شود؛ و حرف‌هایی که با لحنـی کامـلـا عادی بیـــان میـ‌شوند با دلخوری همــراه اســـت.

زمــانــی که یک رابطــه به ایـن نقطـــه میـ‌رسـد، برگـشتن به رابـطه دوستانــه و منـــحصر‌بهـ‌فردی که در ابــتـــدا شمـا را با هم متـحـــد کرده بود، به دشواری پارو زدن به عقب در حال قایــقـــرانــی در تنـــد آب رودخـــانه اسـت. اگرچه درک دوباره رابطـــه دوستـــی یا تقویت دوباره آن مانــع از بحـث و جدل بیـــن زوج‌ها نمــیـ‌ـشود ولی در عوض، این رابطـــه دوستی به زن و مرد، اسـلحهــ‌ــای مرموز میـــ‌ــدهـــد که مانع از ایـــن میـــ‌ـــشود که مشـــاجـــرهــ‌ـــهــا از کنــتـــرل خارج شوند.

چه چیـــزی باعث کنـتـرل مشــاجــرهــ‌ــهــا میــ‌ـشود؟

تلاش جبـرانی! تصور کنیـــد زوجی داخـــل ماشـین در حال مشاجره هستـند و شمـــا از بیـــرون شاهــد مشاجـــره آنـها، با خود فکـر می‌ـکنیـد: «کار آنـهـا تمام اســـت و این زندگـی دوامــی نخواهــد داشت». در همــیــن لحـــظه زن ماننــد کودکی شکـــلـــک در میــ‌آورد و هر دو شروع به خنـــده می‌ــکــنـــنــد. ایـن نوعی تلـاش‌ جبرانی اســت که در زوج‌هــایــی که هوش عاطــفی بالایی دارند رخ میـ‌دهد. هر چنـــد بســـیاری از این زوج‌هـــا ممکن اســت متوجه نبـــاشنــد که کاری که انـــجام می‌ـــدهـد چقـــدر تاثــیـرگذار اســت. وقتــی زوجی رابـــطه دوستـی مسـتـحـکمی دارنـــد، به طور طبــیـعی در خلـق (یا فرستـادن) تلـاش‌ــهــای جبـــرانـی مهارت پیـــدا میـــ‌کنـــنــد. آنها همچــنیـــن در درک چنـیــن تلاشــ‌هایی از طرف مقـابـــلـــشـــان اســتــاد میــ‌شوند. اما وقتـــی زوج‌ـها در جو غالـب منـفی گیر افــتـادهـ‌انــد، حتی بیـان یک جملــه جبــرانــی مانـــنــد «هی، متـاسـفـم!» که با لحنــی آرام گفته شود، احـــتــمـــال موفقــیــت کمــی خواهــد داشـت.

و حرف آخـر؟

موفقـیـت یا عدم‌ـموفقیـت زوج‌ـــها در تلاشـــ‌ـهـــای جبـرانی، یکی از عوامل اصلی موثر در تعـیین ایـــنـــکــه آیا رابطه زنـــاشویی آنـــهـا شکوفا میــ‌ـشود یا شکــست می‌ـــخورد، خواهد بود. چیــزی که موفقیـــت تلاش‌ـــهای جبـــرانــی را تعیــین میـ‌ـکـــنــد، اســتــحکام رابطه دوستــی زن و مرد در زنـــدگـی زنـــاشویی اســت. ممکن است بگویید ایــن مساله بســـیـــار سادهــ‌ـانــگـاری اســـت و کاملـا بدیـهـــی به‌ـنـظر میـ‌ــرسـد. تقویت دوستــی در زندگی زناشویی کار سادهــ‌ــای نیسـت و با «خوب و مهربان بودن» فاصــله زیــادی دارد. حتـی اگـــر احـساس کنیـــد رابـــطـه دوستی در حال حاضر کاملــا مسـتحـــکــمــی داریـــد، ممـــکـــن اســـت تعـــجـب کنـید وقتـی بفــهمید که هنوز جا دارد بیـــش از پیـش تقویت شود.

بســـیــاری از زوج‌هـــایـــی که دچـــار اخــتلاف هســتنـد، وقتی می‌شـنوند که تقــریبا هر کسی ممـــکن اســـت به واسطه اخـتــلـافـــات زناشویی دچـــار مشکل شود، خیـالشان راحـت میـ‌ـــشود. آنـچه مهم است این است که تلاش‌هـــای جبـرانـــی موفقــیــتـــ‌آمیــز باشد.

علل مشاجره و دعوا در بین زن و شوهر

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.