عوارض آبله مرغان در کودکان و نوزادان و درمان خانگی

آبله مرغان منجر به بروز برخی مشکلات از جمله تب بالا و جوش‌های قرمز روی بدن می‌شود. ویروس این بیماری فوق العاده مسری است و میتواند گسترش پیدا کند. اما میزان عفونت آبله مرغان به دلیل واکسیناسیون چندان زیاد نیست و نوزاد خیلی زود بهبود پیدا می‌کند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عوارض آبله مرغان در کودکان و نوزادان و درمان خانگی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

امــا ایــن بیـماری چیست و چه مراقــبـت‌ــهایـــی نیـــاز دارد؟ و آیــا اصـــلـا میـ‌ـشود از آن جلوگیـــری کرد؟ در ادامـــه پاســخ ایـــن سوالـــ‌ها را میــ‌ـــخوانید.

چه چیـزی باعــث آبـــله مرغـان می شود
آبـــله مرغان که به آن واریـسـلــا نیـــز میــ‌ـگویند توسط ویروس واریـســلا- زوستــر ایجــاد میــ‌ـشود که از خانواده ویروس هرپس اســـت. ایــن بیمـاری در افـراد بالای 50 سال شیوع زیادی دارد. هرچــنـــد این بیـمـاری اغلـب در قشر جوان بروز میـ‌کند، براسـاس آمار مرکـز کنـتـرل بیـمـــاریــ‌ـهــای ایــالـــات متــحــده ایـن بیـماری می‌ــتواند کودکان و نوزادان را نیز تحـــت تاثیـر قرار دهـــد.

نوزاد چطور مبــتلـــا به آبله مرغـان می شود
نوزاد زمانی که در معرض ویروس واریـــسلا قرار می‌ـــگـــیـــرد مبــتـــلـا به آبـله مرغان میــ‌شود. یک نوزاد به روش‌هـــای زیـر در معـرض ویروس قرار میگـــیرد:

زمـانی که نوزاد توسط فردی که ایـــن بیــماری را دارد لمــس شده یا نگــهــداری شود.
اســـتنـــشاق قطرات عطــسه یا قرار گرفـــتـــن در تمـاس با بزاق فردی که آبــله مرغـان دارد.
تمـاس با اقـلام شخصــی فرد آلوده مانـنـــد ظروف، اسبــاب بازی و …

علائم آبــله مرغـان نوزاد
دوره انکوباسـیون ویروس واریســـلـا بیــن 10 تا 21 روز اســـت. این به آن معـــناسـت که کودک میـ‌ــتوانـد 21 روز بعد از قرار گرفـــتن در معرض ویروس علـائم را نشـــان دهـــد. بثورات قرمــز از علــائم اولیـــه آبــله مرغان اســت. بثورات برای اولین بار در سر و صورت ظاهـــر می‌شود و در نهـایت در سراسر بدن گسترش می‌یـابـــد. بثورات در 5 مرحـله ایــجــاد می‌ـشود و هر کدام به مدت 24 ساعــت طول میـــ‌ــکشـد. ایـــن 5 مرحــلـــه عبـارتـــند از قرمــزی، ایـجاد حباب‌ــهای آبدار، حبـــابــ‌ـهـای ابری، باز شدن زخـــم و ایــجـاد پوستــهـ‌ـــهـــای خشک قهوه‌ـــای. مجـموعه جدیــدی از بثورات 4 تا 5 روز بعد دوباره ظاهر می‌ـــشود. بنـابـرایــن شمـــا ممـــکـــن است هر 5 مرحـــلــه را در قســمتــ‌هــای مخـــتـلـــف بدن ببینیـــد. ضمن آنـکـه نوزاد تب بالـــای 38 درجه نیـز دارد.


درد شکــم دائمی یا مکــرر و کاهـــش اشتهـا

بدن درد و خســـتـگی عمومی نیـــز در نوزاد دیده میـ‌ــشود

تشــخــیص آبله مرغـان در نوزادان
پزشک متـــخصـص با دو روش می‌توانــد بیمـاری را تشـــخیـص دهـــد؛ یکـــی مشــاهـده است که پزشــک از طریق بررسی بثورات به وجود آبـله مرغان پی میـ‌ـبرد. روش دوم آزمایــش خون اســـت که در صورتی که پزشک درباره تشـــخـیص قطـــعـی مردد باشد آن را تجویز می‌کنـــد.

پیـــشگــیــری از آبـلـــه مرغــان در نوزاد

آبـــلــه مرغـان منـجر به بروز برخـی مشـــکـلــات از جمـله تب بالـا و جوش‌ـــهای قرمـز روی بدن میـ‌شود

درمـــان آبـله مرغان در نوزادان
آبــلـه مرغـان نیـــازی به درمان‌هــای پزشکـــی ندارد زیرا آبـــله مرغان یک بیــماری ویروسی است و بنـــابرایــن هیـــچ درمان پزشکــی ویژه‌ای ندارد. بایـــد منــتـظر باشیــد سیـــسـتم ایمنــی نوزاد این ویروس را از بیــن ببـــرد. پزشـــک ممــکن اسـت به نوزاد آنــتــی هیــسـتــامـیـــن تجویز کند تا خارش را کاهــش دهد. با ایـــن حال برخـی داروهای ضدویروسی وجود دارد که برای نوجوانـان و افـراد بزرگسال تجویز میـ‌شود که در صورت داشـــتــن شرایط آلــرژیــک مانند اگزمـا و آسم قطــعـــا باید تجویز شود. بدون دارو کودک مبـــتلــا به آبــلـــه مرغان طی 5 تا 10 روز از اولین ظهور علـــائم بهـــبود می‌یابد.

کمک والـــدیــن به نوزاد مبـتلــا به آبــله مرغان
شما می‌توانـــید اقدامـات زیر را برای سرعـت بخــشــیـــدن به بهـبود نوزاد انجـام دهـــید:
استـراحـت منـــاسب
مانـند هرگونه بیـــمـاری ویروسی دیگـــر در آبــله مرغـان نیز استراحـــت به سرعت بهـبود کمک می‌کــند. بنابـــرایـن اجـازه دهــیـد کودک بخوابد.
مایـــعـات زیاد
به تغذیـــه با شیـــر مادر همــچنان ادامه دهــید. اگــر کودک بالـای یک سال اســـت میتوانـیـــد مواد غذایــی ماننــد آب مرغ و سوپ عدس را به او بدهــیــد. رژیم غذایــی مایـعات میـ‌ـــتوانــد به تغــذیـــه کودک کمـک کنـــد زیرا غذاهـای جامــد به دلــیل درد و زخـــم معـده به سختی قابل خوردن اسـت.
کوتاه کردن ناخنـــ‌هـا
کودک به دلـــیـــل خارش بثورات مدام میــ‌ــخواهد آنها را با ناخـن دستـکـاری کند بنابـــراین برای پیــشگیــری از ایــن اتــفـاق بهتر اســت ناخنـــ‌هــای کودک را کوتاه کنـید تا آسـیبـــی به خود نزند.
حمام اســفنجــی خنـــک
اســـتفـــاده از آبــی که در دمـای اتاق قرار دارد به صورت روزانــه برای شستشوی کودک می‌ـتواند به کاهش شدت خارش کمــک کند.

می توان از آبــلـــه مرغــان نوزاد جلوگیری کرد
واکسن آبله مرغان میـ‌ــتواند کودک را در مواجـهـــه با ویروس محــافظــت کنـد. اما سایــر اقدامـات درمـانی دور نگـــهداشــتن نوزاد از افراد آلوده است و الــبـتــه حفــظ بهداشـــت عمومی. محیط اطـراف کودک را تمیــز نگـــهداریـــد و مدام دستـــهای خودتان را بشوییــد و اسـباب بازیـ‌های کودک را تمـــیــز کنـید زیـرا ویروس‌ها میــ‌ـتواننـــد در سطوح بی‌جــان همچـنـــان زنـــده بمـانـنــد. گفتنی اسـت نوزادانـی که واکنــش شدیـــد به عوارض واکــســن نشان میــ‌ــدهنـــد نمـــیــ‌ـــتواننــد دور دورم واکـــســـن را دریـافت کنـــنـد. نوزادان مبتلــا به ایـــدز به دلیل سیـــسـتـم ایمنی ضعیــف نمیــ‌ــتوانـنــد واکســـن دریافـــت کنـــنـد. همــچــنـین نوزادان سرطــانی یا آنهایـــی که حســاســیـــت دارنـــد قادر به دریافــت واکـســن نیــســتنـــد.

عوارض آبله مرغان در کودکان و نوزادان و درمان خانگی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.